Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2636(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0185/2020

Predkladané texty :

B9-0185/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0154

Prijaté texty
PDF 126kWORD 44k
Štvrtok, 18. júna 2020 - Brusel
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: podpora sektoru ovocia a zeleniny a sektoru vinohradníctva a vinárstva súvislosti s pandémiou COVID-19
P9_TA(2020)0154B9-0185/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 4. mája 2020, ktorým sa na rok 2020 stanovuje výnimka z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/891, pokiaľ ide o sektor ovocia a zeleniny, a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1149, pokiaľ ide o sektor vinohradníctva a vinárstva, v súvislosti s pandémiou COVID-19 (C(2020)02908 – 2020/2636(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2020)02908),

–  so zreteľom na list Komisie z 27. mája 2020, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka predsedovi Konferencie predsedov výborov z 2. júna 2020,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008(1), a najmä na jeho článok 62 ods. 1, článok 64 ods. 6 a článok 115 ods. 5,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007(2), a najmä na jeho články 37, 53 a 173 a článok 227 ods. 5,

–  so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

A.  keďže vzhľadom na súčasnú pandémiu ochorenia COVID-19 a z nej vyplývajúce rozsiahle obmedzenia pohybu čelia všetky členské štáty a poľnohospodári vo všetkých členských štátoch mimoriadnym ťažkostiam pri plánovaní, zavádzaní a vykonávaní režimov pomoci stanovených v článkoch 32 až 38 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pre sektor ovocia a zeleniny a v článkoch 39 až 54 uvedeného nariadenia pre sektor vinohradníctva a vinárstva;

B.  keďže táto situácia priniesla sektoru ovocia a zeleniny a sektoru vinohradníctva a vinárstva finančné ťažkosti a problémy s peňažnými tokmi, narušila trhy a vážne postihla fungovanie dodávateľského reťazca;

C.  keďže vo všetkých členských štátoch sa vyskytli aj mimoriadne ťažkosti pri plánovaní, riadení a vykonávaní operačných programov uznaných organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov pôsobiacich v sektore ovocia a zeleniny a pri plánovaní, riadení a vykonávaní činností, na ktoré sa vzťahujú programy podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva v členských štátoch s vinárskou tradíciou;

D.  keďže vzhľadom na kumuláciu týchto bezprecedentných okolností prijala Komisia opatrenia, ktorými sa zavádza flexibilita a stanovujú výnimky z delegovaných nariadení platných v sektore ovocia a zeleniny a v sektore vinohradníctva a vinárstva;

E.  keďže túto flexibilitu a výnimky treba zaviesť rýchle, aby sa dali účinne a efektívne vyriešiť ťažkosti pri vykonávaní režimov pomoci pre oba sektory, zabránilo sa ďalším hospodárskym stratám, napravila sa situácia na trhu a obnovilo fungovanie dodávateľského reťazca v sektore ovocia a zeleniny a v sektore vinohradníctva a vinárstva;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

Posledná úprava: 8. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia