Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2668(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0183/2020

Внесени текстове :

B9-0183/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0155

Приети текстове
PDF 124kWORD 43k
Четвъртък, 18 юни 2020 г. - Брюксел
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: регулаторни технически стандарти за пруденциална оценка
P9_TA(2020)0155B9-0183/2020

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегиран регламент на Комисията от 28 май 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 на Комисията от 26 октомври 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за пруденциална оценка съгласно член 105, параграф 14 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA))

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2020)03428),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 29 май 2020 г., с което последната отправя искане към Парламента да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от 9 юни 2020 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012(1), и по-специално член 105, параграф 14 от него,

–  като взе предвид член 13 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(2),

–  като взе предвид проекта на регулаторен технически стандарт, представен от Европейския банков орган (EBA/RTS/2020/04) на 22 април 2020 г., съгласно член 105, параграф 14 от Регламент (ЕС) № 575/2013,

–  като взе предвид член 111, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

А.  като има предвид, че делегираният акт временно изменя рамката за пруденциален надзор в банковия сектор в отговор на избухването на COVID-19; по-специално, за да се смекчи въздействието на изключителната нестабилност на пазара върху рамката за пруденциална оценка, делегираният акт увеличава коефициента на агрегиране, използван за изчисляване на общата сума на допълнителните корекции на оценката („ДКО“) по „основния подход“ от 50% на 66% до 31 декември 2020 г., за да се даде възможност на институциите да преодолеят настоящата изключителна нестабилност на пазара; това ще намали общия размер на ДКО, като по този начин ще се намали размерът на сумата, която се приспада от базовия собствен капитал от първи ред на институциите;

Б.  като има предвид, че настоящият делегиран акт следва да влезе в сила възможно най-скоро, за да се гарантира бързо капиталово облекчение за институциите още по време на това тримесечие и до края на годината;

1.  заявява, че не възразява срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OB L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.
(2) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност