Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2668(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0183/2020

Předložené texty :

B9-0183/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0155

Přijaté texty
PDF 126kWORD 42k
Čtvrtek, 18. června 2020 - Brusel
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: regulační technické normy ohledně obezřetného oceňování
P9_TA(2020)0155B9-0183/2020

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 28. května 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 ze dne 26. října 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy ohledně obezřetného oceňování podle čl. 105 odst. 14 nařízení (EU) č. 575/2013 (C(2020)03428 – 2020/2668(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2020)03428),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 29. května 2020, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru ze dne 9. června 2020 adresovaný předsedovi Konference předsedů výborů,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012(1), a zejména na čl. 105 odst. 14 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(2),

–  s ohledem na návrh regulačních technických norem, který Evropský orgán pro bankovnictví (EBA/RTS/2020/04) předložil dne 22. dubna 2020 podle čl. 105 odst. 14 nařízení (EU) č. 575/2013,

–  s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

A.  vzhledem k tomu, že akt v přenesené pravomoci dočasně pozměňuje obezřetnostní rámec pro bankovní sektor v reakci na pandemii COVID-19; aby se zejména zmírnily dopady extrémních výkyvů na trhu na rámec obezřetného oceňování, zvyšuje akt v přenesené pravomoci agregační faktor používaný k výpočtu celkové částky dodatečné úpravy ocenění („AVA“) podle „základního přístupu“ z 50 % na 66 % do 31. prosince 2020 s cílem umožnit institucím těmto stávajícím extrémním výkyvům na trhu čelit; to by snížilo celkovou částku dodatečných úprav ocenění, čímž by se snížila částka odečtená od kapitálu CET1 institucí;

B.  vzhledem k tomu, že by tento akt v přenesené pravomoci měl vstoupit v platnost co nejdříve s cílem zajistit rychlou kapitálovou úlevu pro instituce již během tohoto čtvrtletí a do konce roku;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.
(2) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.

Poslední aktualizace: 8. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí