Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2668(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0183/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0183/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0155

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 120kWORD 43k
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνετή αποτίμηση
P9_TA(2020)0155B9-0183/2020

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της 28ης Μαΐου 2020 της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/101 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνετή αποτίμηση βάσει του άρθρου 105 παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2020)03428),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 29 Μαΐου 2020 επιστολή της Επιτροπής διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 9 Ιουνίου 2020 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012(1), και ιδίως το άρθρο 105 παράγραφος 14,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/EΚ και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2009/78/EΚ(2) της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA/RTS/2020/04) στις 22 Απριλίου 2020 σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τροποποιεί προσωρινά το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας στον τραπεζικό τομέα για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19· ειδικότερα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ακραίας αστάθειας της αγοράς στο πλαίσιο συνετής αποτίμησης, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αυξάνει τον συντελεστή άθροισης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσού των συνολικών πρόσθετων προσαρμογών αποτίμησης («ΠΠΑ») στο πλαίσιο της «βασικής προσέγγισης» από 50 % σε 66 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ώστε να επιτραπεί στα ιδρύματα να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα ακραία αστάθεια της αγοράς· αυτό θα μειώσει το συνολικό ποσό των ΠΠΑ, μειώνοντας συνεπώς το ποσό που αφαιρείται από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CETI)·των ιδρυμάτων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχεία κεφαλαιακή ελάφρυνση για τα ιδρύματα ήδη κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου και έως το τέλος του έτους·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου