Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2668(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0183/2020

Teksty złożone :

B9-0183/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0155

Teksty przyjęte
PDF 127kWORD 42k
Czwartek, 18 czerwca 2020 r. - Bruksela
Decyzja o niewyrażeniu sprzeciwu wobec aktu delegowanego: regulacyjnye standardy techniczne dotyczące ostrożnej wyceny
P9_TA(2020)0155B9-0183/2020

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającego, zgodnie z art. 105 ust. 14 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, rozporządzenie delegowane (UE) 2016/101 z dnia 26 października 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ostrożnej wyceny (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2020)03428),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 29 maja 2020 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 9 czerwca 2020 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012(1), w szczególności art. 105 ust. 14,

–  uwzględniając art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE(2),

–  uwzględniając projekt regulacyjnego standardu technicznego przedłożony przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA/RTS/2020/04) w dniu 22 kwietnia 2020 r. zgodnie z art. 105 ust. 14 rozporządzenia (UE) nr 575/2013,

–  uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

A.  mając na uwadze, że akt delegowany wprowadza tymczasowe zmiany do ram ostrożnościowych w sektorze bankowym w reakcji na pandemię COVID-19; w szczególności w celu złagodzenia skutków skrajnych wahań na rynku dla ram ostrożnej wyceny w akcie delegowanym zwiększono współczynnik zagregowania stosowany do obliczenia łącznej kwoty dodatkowych korekt wartości (AVA) w ramach „metody podstawowej” z 50 % do 66 % do dnia 31 grudnia 2020 r., aby umożliwić instytucjom przetrwanie obecnych skrajnych wahań na rynku; obniżyłoby to całkowitą kwotę AVA i tym samym kwotę odliczoną od kapitału podstawowego Tier I instytucji;

B.  mając na uwadze, że ten akt delegowany powinien wejść w życie jak najszybciej, aby zapewnić instytucjom szybką pomoc kapitałową jeszcze w tym kwartale i do końca roku;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.
(2) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności