Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2668(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0183/2020

Predkladané texty :

B9-0183/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0155

Prijaté texty
PDF 126kWORD 42k
Štvrtok, 18. júna 2020 - Brusel
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: regulačné technické predpisy pre obozretné oceňovanie
P9_TA(2020)0155B9-0183/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 28. mája 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/101 z 26. októbra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre obozretné oceňovanie podľa článku 105 ods. 14 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (C(2020)03428 – 2020/2668(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2020)03428),

–  so zreteľom na list Komisie z 29. mája 2020, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 9. júna 2020,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012(1), a najmä na jeho článok 105 ods. 14,

–  so zreteľom na článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(2),

–  so zreteľom na návrh regulačného technického predpisu, ktorý Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA/RTS/2020/04) predložil 22. apríla 2020 podľa článku 105 ods. 14 nariadenia (EÚ) č. 575/2013,

–  so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie k rozhodnutiu Výboru pre hospodárske a menové veci,

A.  keďže delegovaným aktom sa dočasne mení rámec obozretného bankovníctva v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19; najmä s cieľom zmierniť vplyv extrémnej volatility trhu na rámec obozretného oceňovania sa delegovaným aktom zvyšuje agregačný koeficient, ktorý sa používa na výpočet celkovej výšky dodatočných úprav ocenenia (AVA) podľa „základného prístupu“ z 50 % na 66 % do 31. decembra 2020, aby sa inštitúciám umožnilo zvládnuť súčasnú extrémnu volatilitu trhu; tým sa zníži celková suma dodatočných úprav ocenenia, čím sa zníži suma odpočítaná od vlastného kapitálu Tier 1 (CETI) inštitúcií;

B.  keďže tento delegovaný akt by mal nadobudnúť účinnosť čo najskôr s cieľom zabezpečiť rýchlu kapitálovú úľavu pre inštitúcie už počas tohto štvrťroka a do konca roka;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

Posledná úprava: 8. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia