Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2975(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0123/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0123/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2020 - 27
PV 18/06/2020 - 20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0156

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 211kWORD 71k
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία μετά το 2020
P9_TA(2020)0156B9-0123/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία μετά το 2020 (2019/2975(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 2, 9, 10 και 19 και 216 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και ιδίως τα άρθρα 3, 15, 20, 21, 23, 25, 26 και 47,

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως την αρχή 17 για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, την αρχή 3 για τις ίσες ευκαιρίες και την αρχή 10 για ένα υγιεινό, ασφαλές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον και την προστασία των δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) που τέθηκε σε ισχύ στις 21 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία(1),

–  έχοντας υπόψη τις γενικές παρατηρήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) ως έγκυρη καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της CRPD,

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας μεταξύ του Συμβουλίου, των κρατών μελών και της Επιτροπής για τη θέσπιση εσωτερικών ρυθμίσεων όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχετική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Επιτροπή CRPD), της 2ας Οκτωβρίου 2015, σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (CRC) και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τις στρατηγικές έρευνες της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά το πώς εξασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν θα έχουν πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους της (OI/6/2017/EA), πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άτομα με αναπηρίες στο πλαίσιο του κοινού καθεστώτος ασφάλισης ασθένειας για το προσωπικό της ΕΕ (OI/4/2016/EA) και την απόφαση κατόπιν της κοινής έρευνας στις υποθέσεις 1337/2017/EA και 1338/2017/EA σχετικά με την προσβασιμότητα υποψηφίων με προβλήματα όρασης στις διαδικασίες επιλογής για την πρόσληψη υπαλλήλων της ΕΕ, οι οποίες οργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού,

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που περιλαμβάνει, τους οποίους η ΕΕ έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει,

–  έχοντας υπόψη τις ρητές αναφορές στην αναπηρία στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν την εκπαίδευση (ΣΒΑ 4), την ανάπτυξη και την απασχόληση (ΣΒΑ 8), την ανισότητα (ΣΒΑ10), την προσβασιμότητα των ανθρώπινων οικισμών (ΣΒΑ 11) και τη συλλογή δεδομένων (ΣΒΑ 17),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τη διερευνητική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η οποία ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση των γυναικών με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EE) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EE) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση»)(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Αναδιατύπωση)(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2019-2020: ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» (COM(2010)0636),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, με τίτλο «Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις» (COM(2020)0014),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy 2010-2020» (Έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020) (SWD(2017)0029),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με οδηγία του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426), και τη σχετική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CRPD(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με τον κατάλογο θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(15),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 17ης Ιουνίου 1988 σχετικά με τις μιμικές γλώσσες των κωφαλάλων(16), της 18ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τις μιμικές γλώσσες(17), και της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τη νοηματική γλώσσα και τους επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας(18),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2016 από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Κοινοβουλίου, Θεματικό Τμήμα Γ με τίτλο «Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,

–  έχοντας υπόψη τη σύντομη ενημέρωση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020»,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για το 2018,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο «Διαμόρφωση του θεματολογίου της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2020-2030» ,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα που συνέταξε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για το 2019,

–  έχοντας υπόψη τις θεματικές εκθέσεις του FRA,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020,

–  έχοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία για τις αναπηρίες που εξέδωσε η Eurostat όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη φτώχεια και τις εισοδηματικές ανισότητες,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις και τις συστάσεις οργανώσεων εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρίες,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(19), και ιδίως των άρθρων 4, 6 και 7,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(20), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 9 στοιχείο α),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(21), ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3 και το άρθρο 8,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(22),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως πολίτες με πλήρη δικαιώματα, όλα τα άτομα με αναπηρία έχουν ίσα δικαιώματα σε όλους τους τομείς της ζωής (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην ανοικτή αγορά εργασίας και την εκπαίδευση) και δικαιούνται αναφαίρετη αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση, ανεξάρτητη διαβίωση, αυτονομία και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία, με σεβασμό και εκτίμηση της συμβολής τους στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη στερούν από τα άτομα που πάσχουν από προβλήματα ψυχικής υγείας ή πάσχουν από διανοητική αναπηρία το δικαίωμα ψήφου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ζουν 100 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση(23), τα οποία εξακολουθούν να στερούνται των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και αντιμετωπίζουν εμπόδια σε καθημερινή βάση στο να ζήσουν μια ανεξάρτητη ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν πάνω από το 60 % των ατόμων με αναπηρίες, αλλά και τη μεγάλη πλειονότητα των ατόμων που παρέχουν φροντίδα σε άτομα με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των παιδιών με αναπηρία είναι άγνωστος λόγω έλλειψης στατιστικών, αλλά μπορεί να είναι στην περιοχή του 15 % του συνολικού αριθμού των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γήρανση του πληθυσμού θα αυξήσει πιθανότατα τις αναπηρίες και την ανάγκη ενός πιο προσιτού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλα προσαρμοσμένων υπηρεσιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΛΕΕ απαιτεί από την Ένωση να καταπολεμά τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεών της (άρθρο 10) και της παρέχει την εξουσία να θεσπίζει νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των διακρίσεων (άρθρο 19)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 και το άρθρο 26 του Χάρτη απαγορεύουν ρητά τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και προβλέπουν την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CRPD είναι η πρώτη διεθνής συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει κυρωθεί από την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJEU) επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η CRPD είναι δεσμευτική για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της κατά την έγκριση και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, και αποτελεί πράξη παράγωγου δικαίου(24)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της CRPD δεν έχει κυρωθεί από την ΕΕ και αρκετά κράτη μέλη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία θα πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σε ισότιμη βάση με τα άλλα παιδιά, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να μεγαλώνουν στις οικογένειές τους ή σε ένα οικογενειακό περιβάλλον σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον τους όπως ορίζεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη οικογενειών συχνά αναγκάζονται να περιορίσουν ή να διακόψουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες για να φροντίσουν μέλη της οικογένειας που πάσχουν από αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη σκοπιμότητας της Επιτροπής για την πρωτοβουλία «Εγγύηση για τα Παιδιά» (ενδιάμεση έκθεση) επισημαίνει ότι τα κύρια εμπόδια που έχουν εντοπιστεί για τα παιδιά με αναπηρίες είναι προβλήματα φυσικής πρόσβασης, η μη προσαρμογή υπηρεσιών και εγκαταστάσεων στις ανάγκες των παιδιών και, σε πολλές περιπτώσεις, απλώς, η μη διαθεσιμότητά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ίδια μελέτη πολλοί ερωτώμενοι αναφέρθηκαν σε προβλήματα διακρίσεων, ιδίως σε σχέση με προβλήματα εκπαίδευσης, καθώς και στις οικονομικές δυνατότητες σε σχέση με προβλήματα στέγασης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της CRPD δεν περιορίζονται στις διακρίσεις, αλλά υποδεικνύουν με ποιον τρόπο είναι δυνατή η πλήρης άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλα τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία του ΔΕΕ προβλέπει ότι μια πολιτική μπορεί να θεωρηθεί ότι εισάγει εμμέσως διακρίσεις εάν, στην πράξη, η προσβαλλόμενη διάταξη επηρεάζει αρνητικά ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ατόμων με αναπηρίες· και ότι, εάν μια διάταξη δημιουργεί απλώς υποψίες ότι εισάγει εγγενώς διακρίσεις και ενδέχεται να έχει παρόμοιο αρνητικό αποτέλεσμα, θα θεωρείται επίσης ότι εισάγει διακρίσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 της CRPD ορίζει ότι στα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, οι οποίες, σε συνδυασμό με διάφορα εμπόδια, μπορεί να δυσχεραίνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 της CRPD είναι ιδιαιτέρως σημαντικό από την άποψη αυτή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 37 % του πληθυσμού της ΕΕ-28 ηλικίας 15 ετών και άνω ανέφεραν το 2018 μέτριους ή σοβαρούς σωματικούς ή αισθητηριακούς περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, στην ΕΕ-28 το 24,7 % του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω ανέφεραν ορισμένους ή σοβαρούς μακροχρόνιους περιορισμούς στις συνήθεις δραστηριότητές τους λόγω προβλημάτων υγείας· το 17,7 % ανέφεραν ορισμένους μακροχρόνιους περιορισμούς και το 7 % ανέφεραν σοβαρούς μακροχρόνιους περιορισμούς(25)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβάρυνση από τις σοβαρές χρόνιες ασθένειες υπολογίζεται με βάση το έτος ζωής με προσαρμογή στην αναπηρία (DALY)· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι τα πλαίσια για την αντιμετώπιση των χρόνιων ασθενειών διαφέρουν από χώρα σε χώρα της ΕΕ, και ενδέχεται να εντάσσονται σε ευρύτερα συστήματα για την αναπηρία σε ορισμένα κράτη μέλη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Eurofound επεσήμανε ότι υπάρχει έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την ένταξη της έννοιας της (χρόνιας) «ασθένειας» στον ορισμό της αναπηρίας(26)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οργανισμός συνιστά την επανεξέταση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 δεν κατάφερε να συμπεριλάβει και να αντιμετωπίσει την ειδική κατάσταση, τις μορφές αναπηρίας και τα δικαιώματα των γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία, που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και άλλες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις των πολλαπλών διακρίσεων είναι η φτώχεια, ο κοινωνικός, εκπαιδευτικός και εργασιακός αποκλεισμός (που περιλαμβάνει περισσότερες πιθανότητες για χαμηλά αμειβόμενες, προσωρινές ή επισφαλείς θέσεις εργασίας), προκαλώντας περαιτέρω άγχος και ψυχολογική επιβάρυνση για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους και τους φροντιστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη μεταχείριση μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της εφαρμογής θετικών μέτρων και πολιτικών για τις γυναίκες με αναπηρία, τις μητέρες/τους πατέρες παιδιών με αναπηρία, τους μόνους γονείς με αναπηρία και/ή τους μόνους γονείς παιδιών με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην αναμενόμενη ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία για την περίοδο μετά το 2020 θα συμβάλει σε μια διατομεακή προσέγγιση για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, το 28,7 % περίπου των ατόμων με αναπηρία (ηλικίας 16 ετών και άνω) αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού(27)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι το άρθρο 19 της CRPD ορίζει ότι «τα συμβαλλόμενα μέρη στην παρούσα Σύμβαση αναγνωρίζουν το ισότιμο δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρία να ζουν στην κοινότητα, με ίσες επιλογές με τους άλλους και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν την πλήρη απόλαυση αυτού του δικαιώματος των ΑμεΑ και την πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινότητα », εξακολουθούν να υπάρχουν 800 000 άτομα με αναπηρία που στερούνται του δικαιώματός τους να ψηφίζουν στην ΕΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τυφλά και κωφά άτομα πάσχουν από μοναδική διπλή αναπηρία η οποία συνδυάζει δύο αισθητηριακές ανεπάρκειες, (όραση και ακοή), που περιορίζει την πλήρη συμμετοχή τους, προκαλώντας ειδικά προβλήματα, όπως στην πρόσβαση σε επικοινωνία, ενημέρωση, κινητικότητα και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παροχές αναπηρίας θα πρέπει να θεωρούνται κρατική στήριξη με σκοπό να βοηθούνται τα άτομα να υπερβαίνουν τα εμπόδια που προέρχονται από την αναπηρία και/ή την ιατρική τους κατάσταση προκειμένου να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία, επιπλέον της αναπλήρωσης εισοδήματος όταν χρειάζεται·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 της CRPD αναγνωρίζει ότι πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία, κυρίως τα κορίτσια και οι γυναίκες, θα μπορούν να απολαμβάνουν πραγματική πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφόρηση και την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές που εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2019(28) καθιερώνει για πρώτη φορά σε επίπεδο ΕΕ το δικαίωμα κάθε εργαζομένου για άδεια φροντίδας διάρκειας πέντε εργάσιμων ημερών κατ’ έτος·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 (η Στρατηγική) λειτούργησε ως πλαίσιο για προτάσεις πολιτικής και νομοθεσίας σε σχέση με την εφαρμογή της CRPD τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να μην συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να μην απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στην πολιτική και δημόσια ζωή, όπου συχνά υποεκπροσωπούνται, σύμφωνα με το άρθρο 29 της CRPD·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική δεν έχει προσαρμοστεί σε αναδυόμενους τομείς πολιτικής, π.χ. δεν έχει εναρμονιστεί ούτε με την Ατζέντα του 2030, την οποία έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της, ούτε με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, τα άτομα με αναπηρία αντιμετώπισαν σοβαρές προκλήσεις και παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, όπως διαταραχές στην προσωπική βοήθεια, τις υπηρεσίες φροντίδας και στήριξης, την άνιση πρόσβαση και/ή πλήρη αποκλεισμό από τις πληροφορίες και την υγειονομική περίθαλψη που σχετίζονται με την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας περίθαλψης, την έλλειψη γενικής πληροφόρησης με σαφή και απλό τρόπο σχετικά με την ασφάλεια, μεταξύ άλλων σε προσβάσιμες και εύχρηστες μορφές χωρίς φραγμούς, την έλλειψη μέτρων προφύλαξης σε ιδρύματα, την άνιση πρόσβαση στις εναλλακτικές επιλογές που προσφέρουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και συγκεκριμένα την εξ αποστάσεως και την επιγραμμική μάθηση, και την αύξηση των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πιθανότητα η πανδημία και οι ανωτέρω προκλήσεις να αναζωπυρωθούν τους προσεχείς μήνες·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική δεν καλύπτει όλες τις διατάξεις της CRPD·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε οριζόντια, ολοκληρωμένη επανεξέταση της νομοθεσίας της ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνιση με τις διατάξεις της CRPD·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική έχει σημειώσει περιορισμένη πρόοδο·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία δεν συνεκτιμώνται σε μεγάλο αριθμό τομέων πολιτικής της ΕΕ·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νέα και αναθεωρημένα νομοθετήματα στα οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στην CRPD και στην προσβασιμότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβασιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για την ανεξάρτητη διαβίωση και τη συμμετοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως συμβαλλόμενο μέρος της CRPD, οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων στην ανάπτυξη και την εφαρμογή νομοθεσίας και πολιτικών, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα σεβασμό για τις διάφορες προσεγγίσεις του ζητήματος της αναπηρίας·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη τα άτομα με αναπηρία να έχουν πλήρη και ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η οποία εξακολουθεί να είναι προβληματική δεδομένου του σημερινού ποσοστού απασχόλησης, που ανέρχεται στο 50,6 % (53,3 % για τους άνδρες και 48,3 % για τις γυναίκες με αναπηρία), σε σύγκριση με το 74,8 % μεταξύ των ατόμων χωρίς αναπηρίες(29), και το ποσοστό ανεργίας των ατόμων ηλικίας 20-64 με αναπηρία, που ανέρχεται στο 17 %, σε σύγκριση με το 10 % των ατόμων χωρίς αναπηρία, εμποδίζοντας έτσι πολλά άτομα με αναπηρία να ζήσουν μια ανεξάρτητη και ενεργό ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό ποσοστό των 4 εκατομμυρίων ατόμων που βρίσκονται κάθε χρόνο σε συνθήκες έλλειψης στέγης έχουν κάποια αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων ειδών αναπηρίας και αναγκών υποστήριξης·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργοδότες πρέπει να υποστηρίζονται και να ενθαρρύνονται να διασφαλίζουν τη χειραφέτηση των ατόμων με αναπηρία από την εκπαίδευση μέχρι την απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον σκοπό αυτό η ευαισθητοποίηση των εργοδοτών αποτελεί έναν τρόπο καταπολέμησης των διακρίσεων κατά την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήψη μέτρων στον χώρο εργασίας είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της θετικής ψυχικής υγείας και την πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας και των ψυχοκοινωνικών αναπηριών·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της δημογραφικής αλλαγής πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκή μέτρα για τη διατήρηση των ατόμων με αναπηρία στην ενεργό ζωή και στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο αυτό δεν περιλαμβάνονται μόνο μέτρα πρόληψης όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας, αλλά και μέτρα που εστιάζουν στην αποκατάσταση και τη συμμετοχή έπειτα από ασθένεια ή ατύχημα·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να καταστεί δυνατή η πλήρης συμμετοχή πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα συμπεριλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, και να ζητείται ουσιαστικά η γνώμη όλων των κατηγοριών ενδιαφερόμενων, τηρουμένων των διαφόρων εννοιών της αναπηρίας·

1.  αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή της CRPD χάρη στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020· καλεί την Επιτροπή να βασιστεί στα επιτεύγματα, αναβαθμίζοντας τη δέσμευσή της για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μέσω μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μετά το 2020 (Στρατηγική για την περίοδο μετά το 2020)·

2.  υπενθυμίζει ότι η επιτροπή της CRPD, στις καταληκτικές παρατηρήσεις της, επεσήμανε με επικριτικό τρόπο ότι τα μέτρα λιτότητας που ενέκριναν η ΕΕ και τα κράτη μέλη επιδείνωσαν το βιοτικό επίπεδο των ατόμων με αναπηρία, γεγονός που οδήγησε σε υψηλότερα επίπεδα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και σε περικοπές στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης των οικογενειών, καθώς και στις υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας·

3.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή CRPD έχει εκφράσει τη βαθιά της ανησυχία για την επισφαλή κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταναστευτικής κρίσης στην ΕΕ, ιδίως διότι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο με αναπηρία κρατούνται στην ΕΕ σε συνθήκες που δεν παρέχουν κατάλληλη στήριξη και εύλογες προσαρμογές· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να διορθώσει την κατάσταση εκδίδοντας κατευθυντήριες γραμμές προς τους οργανισμούς της και τα κράτη μέλη, στις οποίες θα ορίζεται ότι η θέση ατόμων με αναπηρία υπό περιοριστική κράτηση στο πλαίσιο της μετανάστευσης και της αναζήτησης ασύλου δεν συνάδει με την CRPD·

4.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τους νέους με αναπηρία και για τα άτομα που είναι άνεργα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα· καλεί τα κράτη μέλη να εργαστούν προκειμένου να τα συμπεριλάβουν στην αγορά εργασίας κατά προτεραιότητα, για παράδειγμα στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία»·

5.  καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει μια ολοκληρωμένη, φιλόδοξη και μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία για την περίοδο μετά το 2020, η οποία:

   α) θα περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένους τομείς προτεραιότητας που θα καλύπτουν όλες τις διατάξεις της CRPD και θα αντικατοπτρίζουν τις γενικές παρατηρήσεις της επιτροπής CRPD, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών βασικών όρων, ειδικότερα ενός κοινού ορισμού σε επίπεδο ΕΕ για την «αναπηρία», σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ, και θα εξετάζει μέτρα αντιμετώπισης των καταληκτικών παρατηρήσεων της επιτροπής της CRPD στην ΕΕ που εγκρίθηκαν το 2015·
   β) θα περιλαμβάνει φιλόδοξους και σαφείς στόχους, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου προγραμματισμένων δράσεων με σαφή χρονοδιαγράμματα και κατανομή πόρων στους ακόλουθους θεματικούς τομείς: ισότητα, συμμετοχή, ελεύθερη κυκλοφορία και ανεξάρτητη διαβίωση, προσβασιμότητα, απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και πολιτισμός, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, εξωτερικές δράσεις, ελευθερία από βία και εκμετάλλευση, συνεκτίμηση της διάστασης της αναπηρίας και ευαισθητοποίηση·
   γ) θα περιλαμβάνει καθορισμένα χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες·
   δ) θα αντικατοπτρίζει την πολυμορφία των ατόμων με αναπηρία και τις ανάγκες τους, μεταξύ άλλων μέσω στοχοθετημένων δράσεων·
   ε) θα ενσωματώνει σε όλες τις πολιτικές και όλους τους τομείς τα δικαιώματα όλων των ατόμων με αναπηρία·
   στ) θα αναγνωρίζει και θα αντιμετωπίζει τις πολλαπλές και διατομεακές μορφές διακρίσεων που τα άτομα με αναπηρία μπορεί να βιώνουν·
   ζ) θα περιλαμβάνει μια ευαίσθητη προσέγγιση όσον αφορά τα παιδιά·
   η) θα διασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·
   θ) θα στοχεύει σε ενήλικα άτομα με αναπηρία, με ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με νοητική υστέρηση και στο μέλλον τους μετά τον θάνατο του φροντιστή τους·
   ι) θα υποστηρίζεται από έναν κατάλληλο και επαρκώς χρηματοδοτούμενο μηχανισμό παρακολούθησης με σαφή κριτήρια αναφοράς και δείκτες·
   ια) θα διευκολύνει τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και την προσαρμοστικότητα της στρατηγικής σε αναδυόμενους τομείς πολιτικής και προκλήσεις πέραν των διατάξεων CRPD, όπως η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες, η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη·
   ιβ) θα διασφαλίζει τη συνοχή με άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες και στρατηγικές και την ενσωμάτωση της παρακολούθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και του χάρτη πορείας για μια κοινωνική Ευρώπη·
   ιγ) θα προβλέπει τη διάθεση επαρκούς προϋπολογισμού για την υλοποίηση και παρακολούθηση της Στρατηγικής μετά το 2020, και τη διάθεση επαρκών πόρων στο πλαίσιο της ΕΕ για τη CRPD , το οποίο προωθεί, προστατεύει και παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής σε θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ, (δηλ. στη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ και στη δημόσια διοίκηση της ΕΕ)·
   ιδ) θα εξασφαλίζει τη συνεργασία με αρχές, επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της στρατηγικής για την περίοδο μετά το 2020·
   ιε) θα ενσωματώνει την ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την απασχόληση, τις δημόσιες μεταφορές, τη στέγαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την αναψυχή, και άλλους τομείς, μέσω της εξάλειψης των εμποδίων για την κοινωνική συμμετοχή, και με την εφαρμογή των αρχών του καθολικού σχεδιασμού στις επενδύσεις σε υποδομές και ψηφιακές επενδύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ·
   ιστ) θα εξασφαλίζει ότι η αποτελεσματική προώθηση και υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας θα συγκαταλέγεται μεταξύ των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής·

6.  τονίζει την ανάγκη για συνοχή μεταξύ της στρατηγικής για την περίοδο μετά το 2020 και των πλαισίων που στοχεύουν σε άτομα με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων που αφορούν κίνητρα για την απασχόληση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές που στοχεύουν σε άτομα με αναπηρία δεν καλύπτουν πάντα απαραιτήτως τις ανάγκες αυτών των ειδικών ασθενών·

7.  επισημαίνει τη σημασία ενός ολιστικού ορισμού και της εφαρμογής της προσβασιμότητας και την αξία αυτής ως βάσης για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία, όπως αναγνωρίζεται στη CRPD και σύμφωνα με τη γενική παρατήρηση αριθ. 2 της CRPD, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και προωθώντας τον καθολικό σχεδιασμό ως αρχή της ΕΕ·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και να παρακολουθούν διαρκώς όλες τις νομοθετικές πράξεις που συνδέονται με ζητήματα προσβασιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα(30), της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, της δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες, και της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό(31), καθώς και των σχετικών κανονισμών για τις μεταφορές και τα δικαιώματα των επιβατών· επιμένει ότι η παρακολούθηση πρέπει να διεξάγεται όχι μέσω αυτοαξιολόγησης αλλά από ανεξάρτητη οντότητα που περιλαμβάνει άτομα με αναπηρίες· καλεί, προς τούτο, την Επιτροπή να διευκολύνει την υλοποίηση και να συστήσει ένα ευρωπαϊκό συμβούλιο για την πρόσβαση το οποίο θα παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προσβασιμότητα·

9.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα ως βάση για την έγκριση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πλαισίου για ένα προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον με πλήρως προσβάσιμους δημόσιους χώρους, υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, των επικοινωνιών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και δομημένο περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα δικαιώματα των επιβατών ώστε να αποφύγει περαιτέρω διακρίσεις·

10.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) και τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών με αναπηρία όσον αφορά την ασφάλεια της ακεραιότητας των ίδιων και του εξοπλισμού τους κατά τη μεταφορά, και την αναγνώριση της ανάγκης για επιπλέον θέσεις στην περίπτωση που έχουν προσωπικό βοηθό ή που χρειάζεται να ξαπλώσουν,

11.  υπενθυμίζει ότι για την εφαρμογή όλων των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις δημόσιες επενδύσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν πληρούνται επαρκώς οι ex ante προϋποθέσεις δημόσιων συμβάσεων για την δυνατότητα αγοράς προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών πριν από την υπογραφή των δημόσιων συμβάσεων σε εθνικό επίπεδο· για τον σκοπό αυτό, συνιστά τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης, βασισμένης σε παρεμφερείς κανόνες με αυτούς που ισχύουν στην περίπτωση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα·

13.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με στρατηγικές επικοινωνίας και προσβασιμότητας για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία θα είναι σε θέση να κάνουν χρήση του συστήματος δικαιοσύνης της ΕΕ·

14.  τονίζει ότι η στρατηγική μετά το 2020 πρέπει να βασίζεται σε μια οριζόντια, συνολική επανεξέταση ολόκληρης της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ, προκειμένου να εναρμονιστεί πλήρως με τις διατάξεις της CRPD· εμμένει στην άποψη ότι η στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει αναθεωρημένη δήλωση αρμοδιοτήτων που θα περικλείει όλους τους τομείς πολιτικής στους οποίους η ΕΕ έχει νομοθετήσει ή εγκρίνει μη δεσμευτικά μέτρα τα οποία έχουν αντίκτυπο στα άτομα με αναπηρία και θα πρέπει να διατυπώσει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις με μέτρα εφαρμογής και παρακολούθησης·

15.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι στις προτάσεις αυτές θα περιλαμβάνεται μια προσέγγιση διατομεακή που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, με στόχο την καταπολέμηση των πολλαπλών μορφών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία· τονίζει ότι πρέπει να συλλέγονται δεδομένα ανά φύλο ούτως ώστε να προσδιοριστούν οι μορφές των επικαλυπτόμενων πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και όπου κρίνεται σκόπιμο· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια ενοποιημένη πρόταση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία μετά το 2020 και να εγκρίνει αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της βίας κατά γυναικών και παιδιών με αναπηρία, που θα απευθύνονται σε οικογένειες, κοινότητες, επαγγελματίες και ιδρύματα· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης·

16.  ζητεί να αναπτύξει η στρατηγική μετά το 2020 μια διοργανική δομή για την επίβλεψη της εφαρμογής της, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(32)· τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, σημεία εστίασης για θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, με ένα κεντρικό σημείο επαφής στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής· τονίζει ότι τα σημεία αυτά πρέπει να υποστηρίζονται από έναν ειδικό διοργανικό μηχανισμό για τον συντονισμό της εφαρμογής της CRPD στα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες της ΕΕ· τονίζει ότι υπάρχει ένας διοργανικός μηχανισμός που διασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη συμμετοχή των Προέδρων τους σε συνεδρίαση κατά την έναρξη κάθε θητείας· επισημαίνει στο σημείο αυτό ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ως φορείς δημόσιας διοίκησης, πρέπει να συμμορφώνονται με τη CRPD από κάθε άποψη·

17.  προτρέπει την Επιτροπή να προετοιμάσει τη στρατηγική για την περίοδο μετά το 2020 με τη στενή, ουσιαστική και συστηματική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες, των μελών των οικογενειών τους και των οργανώσεων εκπροσώπησής τους, και να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, συνεργάζεται στενά μαζί τους για την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγησή της στρατηγικής μετά 2020, επίσης με την κατάλληλη χρηματοδότηση και δημιουργία ικανοτήτων·

18.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την επανεξέταση της στρατηγικής ανά τριετία, με σαφώς καθορισμένο ρόλο όσον αφορά το πλαίσιο της ΕΕ για την CRPD και με την συστηματική και ενεργό συμμετοχή σε αυτήν των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων (σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο)·

19.  τονίζει ότι απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής της CRPD· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τα εξής:

   α) τη συλλογή (με νομικά θεσμοθετημένες εγγυήσεις) αξιόπιστων αναλυτικών στοιχείων με βάση τον τύπο αναπηρίας, την ηλικία, το φύλο, και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την παρακολούθηση της προόδου που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή της CRPD και με την αντιμετώπιση των εμποδίων που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους·
   β) να διατεθούν επαρκείς πόροι στο πλαίσιο παρακολούθησης της ΕΕ για την CRPD, ώστε να μπορεί λειτουργεί με ανεξάρτητο και ικανοποιητικό τρόπο· και
   γ) να εφαρμοστεί ένας ευέλικτος μηχανισμός που θα μπορεί να παρέχει κίνητρα για τη βέλτιστη εφαρμογή της CRPD, όπως βραβεία φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης (Access City Awards) και·
   δ) να αναληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο·

20.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η στρατηγική μετά το 2020 θα προωθεί κυρίως την πρόσβαση σε απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση, την γενικότερη εκπαίδευση, προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ψηφιακές υπηρεσίες και αθλητικές δραστηριότητες για τα άτομα με αναπηρία, εξασφαλίζοντας ότι παρέχονται εύλογες προσαρμογές στον χώρο εργασίας και ότι τα άτομα με αναπηρία αμείβονται το ίδιο με τους εργαζόμενους χωρίς αναπηρία, και αποφεύγοντας και προλαμβάνοντας κάθε πιθανότητα διακρίσεων με άλλους τρόπους στον χώρο εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω και/ή να εφαρμόσουν καλύτερα μέτρα που προωθούν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας και να αναγνωρίζουν τα άτομα με αναπηρία που εργάζονται σε προστατευόμενα εργαστήρια ως εργαζόμενοι δυνάμει του νόμου και να διασφαλίζουν ότι δικαιούνται την ίδια κοινωνική προστασία με τους υπόλοιπους εργαζόμενους· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη πλαισίων ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης και να ενθαρρύνει και να αναπτύξει ευκαιρίες κατάρτισης μέσω της μαθητείας για τα άτομα με αναπηρία· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις βέλτιστες πρακτικές σε μελλοντικές εκθέσεις ώστε να διευκολυνθούν οι εργοδότες στην αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για την αναπηρία· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει, να αναπτύξει και να προστατεύσει χωρίς αποκλεισμούς επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία στην αγορά εργασίας· τονίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί της κοινωνικής οικονομίας για τη διευκόλυνση της ένταξης ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στοχευμένη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την κοινωνική οικονομία·

21.  τονίζει ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και βοήθειας για τα άτομα με αναπηρία· θεωρεί, ως εκ τούτου, αναγκαίο να καθοριστούν ελάχιστα πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη όλων των αναγκών των ατόμων με αναπηρία·

22.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη με σκοπό την εναρμόνισή της με την CRPD, προκειμένου να εξασφαλίζεται πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και ποιοτική διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη για τα άτομα με αναπηρία·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης προβλημάτων υγείας και, κατά περίπτωση, της μακροχρόνιας φροντίδας·

24.  θεωρεί ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη που καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, συμπεριλαμβανομένης της γυναικολογικής φροντίδας, των ιατρικών εξετάσεων, του οικογενειακού προγραμματισμού και της κατάλληλα προσαρμοσμένης στήριξης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης· καλεί την ΕΕ να λάβει υπόψη τις υπηρεσίες αυτές κατά την εφαρμογή της στρατηγικής για την περίοδο μετά το 2020·

25.  τονίζει ότι τα κωφά και τυφλά άτομα χρειάζονται επιπρόσθετη φροντίδα από επαγγελματίες που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις, καθώς και διερμηνείς κωφών και τυφλών ατόμων· καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν το ερυθρόλευκο μπαστούνι ως σύμβολο των κωφών και τυφλών πεζών, ώστε να γίνονται περισσότερο αντιληπτά τα κωφά και τυφλά άτομα κατά την κυκλοφορία·

26.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα άτομα που στερούνται νομικής ικανότητας μπορούν να ασκούν όλα τα δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί στις συνθήκες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

27.  σημειώνει με λύπη ότι οι τρέχουσες ευρωπαϊκές πολιτικές για τα δικαιώματα του παιδιού δεν περιλαμβάνουν επαρκώς μια ολοκληρωμένη στρατηγική βασιζόμενη στα δικαιώματα για τα αγόρια και τα κορίτσια με αναπηρία, ούτε περιλαμβάνουν διασφαλίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων τους, και ότι οι στρατηγικές για την αναπηρία δεν τους καλύπτουν επαρκώς ή δεν τους ενσωματώνουν στις εν λόγω πολιτικές·

28.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την πρόσβαση των ευάλωτων παιδιών σε βασικές υπηρεσίες και κοινωνικά δικαιώματα (συγκεκριμένα, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, διατροφή και στέγαση)·

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν την ΕΕ πρωτοπόρο στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και να προωθήσουν την κύρωση της CRPD σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την ισότητα, υπό την εποπτεία του Επιτρόπου για την Ισότητα, να ενσωματώσει συστηματικά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες σε όλους τους σχετικούς νόμους, αποφάσεις, πολιτικές και προγράμματα της ΕΕ· προτρέπει την πλήρη ενσωμάτωση της προοπτικής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις πτυχές του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων, με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της βίας, στο πλαίσιο του Erasmus+ και Εγγύησης για τη Νεολαία, την επικείμενη Πράσινη Βίβλο για τη γήρανση, το ευρωπαϊκό εξάμηνο και την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, και τονίζει την ανάγκη μιας Εγγύησης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία με στόχο τη συνδρομή των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση, την πρακτική άσκηση, την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και τη μετεκπαίδευση· υπενθυμίζει στην Επιτροπή να παρακολουθεί επίσης το ζήτημα αυτό εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

30.  καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει μια αξιολόγηση των προκλήσεων και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία κατά την πανδημία COVID-19, τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και τα κενά και τις ελλείψεις στη νομοθεσία· καλεί την Επιτροπή να προτείνει συναφή και συγκεκριμένα μέτρα ανάκαμψης και μετριασμού στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αναπηρία για την περίοδο μετά το 2020, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σήμερα και να προληφθούν στο μέλλον αυτές οι ελλείψεις· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να αναπτύσσονται στη βάση διαβούλευσης με τα άτομα με αναπηρίες και τα μέλη της οικογένειάς τους ή τις οργανώσεις που τα εκπροσωπούν, καθώς και με το δίκτυο CRPD του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

31.  καλεί την ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής να οργανώσει και να διενεργεί συστηματικές διαβουλεύσεις με τα άτομα με αναπηρία και τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις·

32.  τονίζει το δικαίωμα των ατόμων να ζουν ανεξάρτητα και να συμπεριλαμβάνονται στην κοινότητα ως αναπόσπαστο δικαίωμα για την πραγμάτωση πολλών άλλων δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην CRPD, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, της αυτονομίας και της ελευθερίας, της νομικής ικανότητας και της ελευθερίας κυκλοφορίας·

33.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά τη μετάβαση από την ιδρυματική /ή/και διαχωριστική φροντίδα στην υποστήριξη με βάση την κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής βοήθειας, και σε χωρίς αποκλεισμούς (βασικές και εξατομικευμένες) υπηρεσίες σε όλες τις πρωτοβουλίες και πολιτικές της ΕΕ· καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η γενική πρόοδος στην αποϊδρυματοποίηση συμπεριλαμβάνεται ως δείκτης στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμετοχή επιταχύνοντας τη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου και την αντικατάσταση της υποκατάστατης λήψης αποφάσεων από την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η αποϊδρυματοποίηση δεν θα οδηγεί σε καμία περίπτωση σε έλλειψη στέγης για τα άτομα με αναπηρία λόγω ανεπαρκούς ή/και μη προσβάσιμης στέγασης·

35.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια σθεναρή θέση, ώστε να καταστήσει σαφές ότι η γενική διαθεσιμότητα (βασικών) υπηρεσιών που βασίζονται στην κοινότητα είναι απαραίτητη για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη διαβίωση μέσα στην κοινότητα·

36.  καλεί την Επιτροπή να προαγάγει την ελευθερία κυκλοφορίας για τα άτομα με αναπηρίες·

37.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει δράσεις σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ασκούν την ελευθερία κυκλοφορίας τους και να απολαμβάνουν την ελευθερία κυκλοφορίας και εργασίας στο εξωτερικό σε ισότιμη βάση με τα υπόλοιπα άτομα·

38.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΕΕ χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την CRPD και να κατοχυρώσει ότι τα κονδύλια αυτά δεν θα συμβάλουν στην κατασκευή ή την ανακαίνιση δομών ιδρυματικής φροντίδας ή άλλων δομών φροντίδας που μπορεί να καταλήξουν ιδρύματα, ή έργων στα οποία δεν εξασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών μελών των οικογενειών και οργανώσεων τους, και δεν θα επενδυθούν σε δομές μη προσβάσιμες από άτομα με αναπηρία·

39.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν θα συμβάλουν σε αντιδεοντολογική έρευνα, ακούσια στείρωση ή παραβίαση των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία·

40.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι τα άτομα με νοητική υστέρηση και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα σε πειραματικές προσεγγίσεις και θεραπείες, οι οποίες δεν διαθέτουν ισχυρή επιστημονική βάση τεκμηρίωσης και μπορούν να προκαλέσουν σημαντική βλάβη·

41.  επιμένει ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα πρέπει να αποσκοπούν στην προώθηση προσβάσιμων και χωρίς αποκλεισμούς περιβαλλόντων, υπηρεσιών, πρακτικών και συσκευών, βάσει μιας προσέγγισης καθολικού σχεδιασμού και προώθησης της αποϊδρυματοποίησης, περιλαμβάνοντας μέτρα με στόχο την ισχυρή στήριξη για προσωπική βοήθεια και ανεξάρτητη διαβίωση· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες που εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης που χρηματοδοτούνται με κονδύλια της ΕΕ καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία· τονίζει ότι κονδύλια θα πρέπει να επενδύονται ενεργά στην έρευνα για την ανάπτυξη καλύτερης και πιο προσιτής οικονομικά τεχνολογίας υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία· ζητεί να υπάρξει ενεργός προσέγγιση των ατόμων με αναπηρία, των εκπροσώπων των οικογενειών τους και των οργανώσεων σε όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

42.  καλεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει εάν τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ·

43.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλα τα έργα και οι υποδομές που υποστηρίζονται από τα ταμεία της ΕΕ σε τρίτες χώρες είναι προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία και ότι τα ταμεία της ΕΕ επενδύουν στην υλοποίηση και την παρακολούθηση της CRPD και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η στρατηγική της ΕΕ και οι εθνικές δράσεις ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, ως μείζον παγκόσμιο πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει την αναπηρία ως οριζόντιο ζήτημα στους ΣΒΑ 4, 8, 10, 11 και 17·

45.  καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση ΣΒΑ που περιέχουν τη συνιστώσα της αναπηρίας, στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης ανεξάρτητα από μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, με την κατάρτιση ενός σαφούς, διαφανούς και χωρίς αποκλεισμούς χάρτη πορείας για την επίτευξη των στόχων·

46.  χαιρετίζει την πρόσφατα εγκριθείσα οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και, ειδικότερα, την καθιέρωση άδειας φροντίδας πέντε εργάσιμων ημερών ετησίως· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως την οδηγία και τα ενθαρρύνει να υπερβούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται σε αυτήν, μεταξύ άλλων θεσπίζοντας το δικαίωμα άδειας πατρότητας, γονικής άδειας και άδειας φροντίδας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικές διατάξεις για την άδεια φροντίδας, την άδεια πατρότητας, τη γονική άδεια και ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες των γονέων σε ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις, όπως όπως αυτές των γονέων με αναπηρία ή των γονέων παιδιών με αναπηρία ή χρόνια πάθηση· καλεί όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την επαρκή υποστήριξη, τόσο οικονομική όσο και επαγγελματική, των ατόμων που φροντίζουν μέλη των οικογενειών τους με αναπηρία τα οποία κατοικούν στο ίδιο σπίτι· τονίζει το γεγονός ότι για τα άτομα αυτά η φροντίδα για τους συγγενείς τους έχει συχνά αρνητικές επιπτώσεις στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή τους, και μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό και διακρίσεις.

47.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μηχανισμούς για τον συντονισμό της δυνατότητας μεταφοράς και της προσαρμοστικότητας των παροχών και των υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρίες μεταξύ των κρατών μελών και για την επέκταση του δοκιμαστικού σχεδίου της κάρτας αναπηρίας της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, επεκτείνοντάς τη πέραν των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, και να διασφαλίσει ότι το ευρωπαϊκό δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες τηρείται πλήρως σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι τα εν λόγω μέτρα είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία σε ολόκληρη την ΕΕ μπορούν να χαίρουν υποστήριξης, χωρίς να χρειάζονται χωριστές αξιολογήσεις σε κάθε κράτος μέλος· καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στη νομοθεσία τους την αναγνώριση συγκεκριμένων μορφών αναπηρίας για την αντιμετώπιση και την κάλυψη των ειδικών αναγκών τους (π.χ. Ταυτόχρονη τύφλωση και κώφωση)·

48.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη διαρθρωτική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους ή των οργανώσεων που τα αντιπροσωπεύουν, σε όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, και να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία προκειμένου να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν με διαρθρωτικό τρόπο σε όλες τις αποφάσεις που τα αφορούν· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πρωτοβουλίες για την προώθηση της αυτοπροάσπισης και της πολιτικής συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, και καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις σχετικές εθνικές πρωτοβουλίες·

49.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών υποστήριξης μεταξύ των χωρών και τη δημιουργία σημείων επαφής σε όλα τα κράτη μέλη, με στόχο την ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών με αναπηρία για τα κοινωνικά δικαιώματα και τις υπηρεσίες υποστήριξης που βρίσκονται στη διάθεσή τους·

50.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, μία πύλη που θα συγκεντρώνει όλα τα μέσα που στοχεύουν στην επίτευξη της βέλτιστης κοινωνικής συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία·

51.  υπενθυμίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας, ιδίως με την παροχή οικονομικής βοήθειας και υπηρεσιών ανάπαυλας από τη φροντίδα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία με ορίζοντα το 2030 θα συμπεριληφθούν ειδικές δράσεις για την προώθηση συστημάτων κοινωνικής προστασίας χωρίς αποκλεισμούς σε ολόκληρη την ΕΕ, τα οποία θα εξασφαλίζουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε παροχές και υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής· καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής προστασίας για τα άτομα με αναπηρία, το οποίο θα τους εξασφαλίζει ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο·

52.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να βασιστούν στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία(33) και την πρόταση κανονισμού σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (COM(2016)0815), ώστε να δοθεί σε όλους τους πολίτες της ΕΕ πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης στο σύνολο της ΕΕ, σύμφωνα με μια σύσταση της Επιτροπής CRPD·

53.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη εκστρατεία στην οποία θα συμμετέχουν άτομα με αναπηρίες, τα μέλη της οικογένειάς τους και οι οργανώσεις που τα εκπροσωπούν, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε προσβάσιμη μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ευανάγνωστης έκδοσης, και των εθνικών νοηματικών γλωσσών, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την CRPD, τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες, των αρμοδίων φορέων και της κοινωνίας εν γένει· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν, να συντονίσουν και να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κράτη μέλη, με στόχο τη συμβολή στη θετική αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία και τη βελτίωση της ένταξής τους·

54.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν την κατάρτιση για και από άτομα με αναπηρία, τις οργανώσεις τους, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ομοσπονδίες εργοδοτών, φορείς ισότητας και δημόσιους υπαλλήλους σχετικά με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών και διατομεακών διακρίσεων και των εύλογων προσαρμογών·

55.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να αναδείξουν το κύρος της κοινωνικής εργασίας (π.χ. των κοινωνικών λειτουργών και των ατόμων που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικές υπηρεσίες)·

56.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν σαφή μηχανισμό ευθύνης, ελέγχου και κυρώσεων για τις στρατηγικές·

57.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν επειγόντως το ζήτημα του προβλήματος των αστέγων, υιοθετώντας μακροπρόθεσμα, με γνώμονα τη στέγαση, ολοκληρωμένες στρατηγικές για τους άστεγους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και να αναγνωρίσουν τους ιδιαίτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αυτισμό·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για την προώθηση, την προστασία και τη διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής και του δικαιώματος ψήφου στις εκλογές, σύμφωνα με το άρθρο 12 της CRPD, και να διασφαλίσουν τον σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους μέσω της εφαρμογής και της στενής παρακολούθησης της εφαρμογής της στρατηγικής μετά το 2020, με ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των μελών της οικογένειάς τους ή των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, σε συνεργασία με τις αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να διαθέσουν κατάλληλους και επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την εφαρμογή της·

59.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές για την αναπηρία με στόχο την προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των ατόμων με αναπηρία και τον έλεγχο της εφαρμογής της CRPD·

60.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές από άλλα κράτη μέλη για να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της CRPD·

61.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της CRPD·

62.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία·

63.  καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν εκθέσεις για την παρακολούθηση των εθνικών συστάσεων που διατυπώνει η Επιτροπή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, μετά την αξιολόγηση της εφαρμογής της CRPD·

64.  τονίζει τη σημασία της επίτευξης μιας συμφωνίας το συντομότερο δυνατό· καλεί το Συμβούλιο να άρει το αδιέξοδο προκειμένου να εξευρεθεί μια ρεαλιστική λύση και να επισπεύσει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, την έγκριση της οριζόντιας οδηγίας κατά των διακρίσεων της ΕΕ που πρότεινε η Επιτροπή το 2008 και υπερψήφισε το Κοινοβούλιο· θεωρεί ως προϋπόθεση τη διασφάλιση ενός ενοποιημένου και συνεκτικού πλαισίου δικαίου της ΕΕ, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από τις διακρίσεις βάσει θρησκείας και πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού σε τομείς πέραν της απασχόλησης· σημειώνει ότι δεν πρέπει να γίνεται δεκτός κανένας αδικαιολόγητος περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας· θεωρεί ότι η ενοποίηση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους αποτελεί επίσης καίριο στοιχείο, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο περιβάλλον εργασίας είναι διαδεδομένα ανάλογα εγκλήματα·

65.  συνιστά να ενσωματώσει διαρθρωτικά η ΕΕ την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

66.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Επιτροπή Περιφερειών, και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, για διανομή σε κοινοβούλια και συμβούλια υποεθνικών οντοτήτων, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35.
(2) ΕΕ C 340 της 15.12.2010, σ. 11.
(3) ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 70.
(4) ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1.
(5) ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 69.
(6) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(7) ΕΕ C 204 της 13.6.2018, σ. 179.
(8) ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36.
(9) ΕΕ C 137 E της 27.5.2010, σ. 68.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0032.
(11) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 110.
(12) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 138.
(13) ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 41.
(14) ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 9.
(15) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 23.
(16) ΕΕ C 187 της 18.7.1988, σ. 236.
(17) ΕΕ C 379 της 7.12.1998, σ. 66.
(18) ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 68.
(19) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(20) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(21) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
(22) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.
(23) Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 99 εκατομμύρια άτομα σύμφωνα με την έρευνα EU-SILC για τα 2016 και 1 εκατομμύρια άτομα που εκτιμάται ότι βρίσκονται χωριστά σε ιδρύματα και, ως εκ τούτου, δεν αντιπροσωπεύονται στην έρευνα.
(24) Αποφάσεις της 11ης Απριλίου 2013, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-335/11 και C-337/11, σκέψεις 29 έως 30, της 18ης Μαρτίου 2014, υπόθεση C-363/12, σκέψη 73, και της 22 Μαΐου 2014 στην υπόθεση C-356/12.
(25) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Functional_and_activity_limitations_statistics
(26) Eurofound (2019), How to respond to chronic health problems in the workplace? (Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα χρόνια προβλήματα υγείας στον χώρο εργασίας;), Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.
(27) https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191029-2
(28) Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου (ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79).
(29) Πρόταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για μια κοινή έκθεση για την απασχόληση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο (COM(2019)0653).
(30) ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 70.
(31) ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1.
(32) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(33) ΕΕ C 387 της 15.11.2019, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου