Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0066(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0113/2020

Внесени текстове :

A9-0113/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0157

Приети текстове
PDF 126kWORD 50k
Четвъртък, 18 юни 2020 г. - Брюксел Окончателна версия
Изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на корекции в отговор на пандемията от COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0157A9-0113/2020
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 юни 2020 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на корекции в отговор на пандемията от COVID-19 (COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2020)0310),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0122/2020),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 20 май 2020 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 юни 2020 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 10 юни 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9‑0113/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 180, 29.5.2020 г., стр. 4.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 юни 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на някои корекции в отговор на пандемията от COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0066

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2020/873.)

Последно осъвременяване: 25 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност