Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0066(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0113/2020

Esitatud tekstid :

A9-0113/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0157

Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 44k
Neljapäev, 18. juuni 2020 - Brüssel Lõplik väljaanne
Määruste (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 muutmine seoses kohandustega COVID‑19 pandeemiale reageerimiseks ***I
P9_TA(2020)0157A9-0113/2020
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 18. juuni 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 seoses kohandustega COVID‑19 pandeemiale reageerimiseks (COM(2020)0310 – C9‑0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0310),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0122/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga 20. mai 2020. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. juuni 2020. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 10. juuni 2020. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9‑0113/2020),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 180, 29.5.2020, lk 4.
(2) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. juunil 2020. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/…, millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 seoses teatavate kohandustega COVID‑19 pandeemiale reageerimiseks
P9_TC1-COD(2020)0066

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2020/873) lõplikule kujule).

Viimane päevakajastamine: 8. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika