Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0066(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0113/2020

Ingediende teksten :

A9-0113/2020

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0157

Aangenomen teksten
PDF 132kWORD 55k
Donderdag 18 juni 2020 - Brussel Definitieve uitgave
Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie ***I
P9_TA(2020)0157A9-0113/2020
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 juni 2020 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie (COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2020)0310),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0122/2020),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 20 mei 2020(1),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 10 juni 2020(2),

–  gezien de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 10 juni 2020 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0113/2020),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 180 van 29.5.2020, blz. 4.
(2) Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 18 juni 2020 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2020/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft bepaalde aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie
P9_TC1-COD(2020)0066

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2020/873.)

Laatst bijgewerkt op: 8 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid