Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0066(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0113/2020

Teksty złożone :

A9-0113/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/06/2020 - 2
PV 18/06/2020 - 20

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0157

Teksty przyjęte
PDF 132kWORD 53k
Czwartek, 18 czerwca 2020 r. - Bruksela
Zmiana rozporządzeń (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0157A9-0113/2020
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0310),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0122/2020),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 maja 2020 r.(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 czerwca 2020 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady pismem z dnia 10 czerwca 2020 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0113/2020),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 180 z 29.5.2020, s. 4.
(2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 czerwca 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0066

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2020/873.)

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności