Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0066(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0113/2020

Texte depuse :

A9-0113/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0157

Texte adoptate
PDF 125kWORD 54k
Joi, 18 iunie 2020 - Bruxelles Ediţie definitivă
Modificarea Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește o serie de ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0157A9-0113/2020
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 iunie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește o serie de ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19 (COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0310),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0122/2020),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 20 mai 2020(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 iunie 2020(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 10 iunie 2020, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0113/2020),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 180, 29.5.2020, p. 4.
(2) Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 iunie 2020 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2020/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește anumite ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0066

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2020/873.)

Ultima actualizare: 8 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate