Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0066(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0113/2020

Predkladané texty :

A9-0113/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0157

Prijaté texty
PDF 130kWORD 55k
Štvrtok, 18. júna 2020 - Brusel Finálna verzia
Zmena nariadení (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0157A9-0113/2020
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. júna 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 a nariadenie (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 (COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0310),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0122/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  zo zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 20. mája 2020(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júna 2020(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 10. júna 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0113/2020),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 180, 29.5.2020, s. 4.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. júna 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o určité úpravy v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0066

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2020/873.)

Posledná úprava: 8. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia