Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2131(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0022/2020

Indgivne tekster :

A9-0022/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/06/2020 - 8
PV 18/06/2020 - 20

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0158

Vedtagne tekster
PDF 197kWORD 65k
Torsdag den 18. juni 2020 - Bruxelles
Konkurrencepolitik - årlig beretning 2019
P9_TA(2020)0158A9-0022/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 18. juni 2020 om konkurrencepolitik – årlig beretning 2019 (2019/2131(INI))

Europa-Parlamentet

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 101-109,

–  der henviser til de relevante regler, retningslinjer, beslutninger, offentlige høringer, meddelelser og arbejdsdokumenter om konkurrence fra Kommissionen,

–  der henviser til Kommissionens beretning af 15. juli 2019 om konkurrencepolitikken 2018 (COM(2019)0339) og til det ledsagende arbejdsdokument af samme dato fra Kommissionens tjenestegrene,

–  der henviser til sin beslutning af 31. januar 2019 om den årlige beretning om EU's konkurrencepolitik(1),

–  der henviser til opgavebeskrivelsen af 10. september 2019 fra den valgte formand Ursula von der Leyen til Margrethe Vestager,

–  der henviser til den indstillede kommissær Margrethe Vestagers skriftlige og mundtlige svar i forbindelse med høringen i Europa-Parlamentet den 8. oktober 2019,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse — Kommissionens meddelelse om tilbagebetaling af ulovlig og uforenelig statsstøtte(2),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1 af 11. december 2018 om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked(3),

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester(4);

–  der henviser til udtalelse af 11. december 2019 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om Kommissionens beretning af 15. juli 2019 om konkurrencepolitikken 2018,

—  der henviser til udtalelse af 5. december 2019 fra Regionsudvalget om Kommissionens beretning af 15. juli 2019 om konkurrencepolitikken 2018,

—  der henviser til rapport af 4. april 2019 med titlen "Competition policy for the digital era" udarbejdet af Kommissionens eksperter på højt plan,

—  der henviser til foreløbig udtalelse af 26. marts 2014 fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse med titlen "Privacy and competitiveness in the age of big data: The interplay between data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy" og udtalelse 8/2016 af 23. september 2016 fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse med titlen "Coherent enforcement of fundamental rights in the age of big data",

—  der henviser til udtalelse af 29. august 2018 fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd om virkningerne af økonomisk koncentration for databeskyttelsen,

—  der henviser til skrivelse af 4. februar 2020 til kommissær Margrethe Vestager fra Frankrigs, Tysklands, Italiens og Polens økonomi- og finansministre samt det fælles bidrag fra Østrig, Tjekkiet, Estland, Finland, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Sverige udarbejdet med henblik på det kommende møde i Det Europæiske Råd i marts 2020,

—  der henviser til forslag af 4. juli 2019 fra Frankrig, Tyskland og Polen med titlen "For a modernised European Competition Policy",

—  der henviser til rapport fra Den Europæiske Forbrugerorganisation (BEUC) med titlen "The Role of Competition Policy in Protecting Consumers' Well-being in the Digital Era" fra 2019,

—  der henviser til Kommissionens afgørelse af 7. januar 2019 om at forlænge syv EU-statsstøtteregelsæt (initiativet til modernisering af statsstøttereglerne for 2014-2020) indtil udgangen af 2022 og om at iværksætte evalueringer i mellemtiden,

—  der henviser til Rådets konklusioner af 22. marts og 27. maj 2019,

—  der henviser til erklæring af 18. december 2018 fra 18 medlemsstater på det 6. ministermøde mellem "Industriens Venner",

—  der henviser til rapport fra det strategiske forum for vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse med titlen "Strengthening strategic value chains for a future-ready EU industry",

—  der henviser til den igangværende revision af retningslinjerne for horisontalt samarbejde,

—  der henviser til den offentlige høring om de horisontale gruppefritagelsesforordninger,

—  der henviser til udtalelse af 19. juni 2019 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med titlen "En europæisk retlig ramme, der er tilpasset virksomhederne i den sociale økonomi",

–  der henviser til forretningsordenens artikel 54,

–  der henviser til udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0022/2020),

A.  der henviser til, at konkurrence og effektiv håndhævelse af konkurrencepolitikken skal være til gavn for alle EU-borgere, navnlig dem, der befinder sig i en svag forbrugersituation, og samtidig fremme innovation og loyal konkurrence mellem virksomheder på det indre marked, navnlig ved at sikre, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) får mulighed for at konkurrere på fair vilkår;

B.  der henviser til, at konkurrencepolitikken skal tilpasses til at kunne håndtere de digitale, økologiske, geopolitiske, industrielle og sociale udfordringer og skal være i overensstemmelse med de prioriteringer, der er skitseret i den europæiske grønne pagt og målene i Parisaftalen, for at sikre lige vilkår i alle sektorer som en hjørnesten i EU's sociale markedsøkonomi, samtidig med at der tages hensyn til socialøkonomiske virksomheder;

C.  der henviser til, at et globalt samarbejde om håndhævelse af konkurrencelovgivningen bidrager til at forhindre inkonsekvens i metoder og resultater i forbindelse med håndhævelsesforanstaltninger og hjælper virksomhederne med at nedbringe deres opfyldelsesomkostninger;

D.  der henviser til, at konkurrencepolitikken på digitale markeder i hastig udvikling i nogle tilfælde kan være alt for langsom og derfor risikere at miste sin effektivitet, når det drejer sig om at afhjælpe systemiske markedssvigt og genoprette konkurrencen; der henviser til, at supplerende forudgående regulering og overvågning kan vise sig at være til gavn for at sikre et mere effektivt tilsyn;

E.  der henviser til, at EU's konkurrencemyndigheder bør være lige så opmærksomme på at undgå underhåndhævelse på de digitale markeder, som de er på at undgå overhåndhævelse;

F.  der henviser til, at det primære formål med EU's konkurrencepolitik er at forhindre konkurrenceforvridning for at bevare det indre markeds integritet og beskytte forbrugerne;

G.  der henviser til, at de seneste dataskandaler, -undersøgelser og -dokumentation har vist, hvordan personoplysninger indsamles, anvendes og sælges til tredjeparter af platforme, og hvordan dominerende teknologiaktører og -platforme systematisk har overvåget forbrugerne online;

Konkurrencepolitikkens rolle på de globaliserede markeder

1.  påpeger, at internationalt samarbejde i en globaliseret verden er afgørende for at sikre effektiv håndhævelse af konkurrencelovgivningen; opfordrer Kommissionen til at videreudvikle EU-konkurrencepolitikkens indflydelse i verden, navnlig ved at fortsætte den relevante dialog og styrke samarbejdet med USA, Kina og Japan og andre tredjelande, om muligt via andengenerationssamarbejdsaftaler, der muliggør en mere effektiv informationsudveksling mellem konkurrencemyndighederne; støtter Kommissionens og de nationale konkurrencemyndigheders aktive deltagelse i Det Internationale Konkurrencenetværk; opfordrer Kommissionen til altid at søge at få medtaget konkurrenceregler (som også omfatter statsstøtte) i EU's frihandelsaftaler (FTA'er) og i Verdenshandelsorganisationen (WTO) for at sikre gensidig respekt for fair konkurrence; noterer sig med beklagelse den negative indvirkning, som lammelsen inden for WTO's tvistbilæggelsesorgan har på Kommissionen;

2.  opfordrer Kommissionen til at udvikle værktøjer til at lette en bedre overvågning af udenlandske direkte investeringer (FDI'er) i alle medlemsstaterne, til at sikre en hurtig gennemførelse af screeningmekanismen for FDI'er og til at fremsætte forslag om et værktøj, der kan styrke den nuværende mekanisme, og samtidig sikre, at Den Europæiske Union forbliver åben og attraktiv for FDI'er; henleder Kommissionens opmærksomhed på, at virksomheder i tredjelande får en favorabel behandling på deres hjemmemarkeder, hvilket kan forvride konkurrencen, når der investeres i det indre marked;

3.  anmoder Kommissionen om at sikre gensidighed med tredjelande i forbindelse med offentlige udbud, statsstøtte og investeringspolitikken og også at tage højde for social og miljømæssig dumping; minder om behovet for at åbne markeder for offentlige udbud i tredjelande, hvortil der endnu ikke er adgang; opfordrer indtrængende Kommissionen til at arbejde hen imod at få vigtige tredjelande som f.eks. Kina til at tiltræde WTO's aftale om offentlige udbud med et acceptabelt første udbud; understreger, at ethvert instrument, der har til formål at forbedre åbningen af det internationale marked, som f.eks. EU's instrument for internationale offentlige udbud, der skal færdiggøres i 2021, skal undgå yderligere bureaukrati og nye markedsforvridninger, der har negative konsekvenser for EU's virksomheder;

4.  opfordrer Kommissionen til at sikre fair konkurrence mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige efter dets udtræden af EU for at sikre lige vilkår og undgå dumping;

5.  støtter fuldt ud gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse såsom den europæiske batterialliance; opfordrer Kommissionen til yderligere at fremme vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse inden for disruptive teknologier, forenkle reglerne herom og lempe kravene hertil, så mindre industrielle forskningsprojekter også bliver godkendt;

6.   minder om, at Kommissionen skal anvende statsstøttekontrollen på både aktører fra EU og fra tredjelande for at undgå asymmetrier i forhold til udenlandske konkurrenter og lægge større vægt på statsejede virksomheder i udlandet, som subsidieres af deres regeringer på en måde, som EU's regler for det indre marked forbyder for enheder fra EU; anmoder Kommissionen om at se på det nylige forslag fra den nederlandske regering og undersøge muligheden for at tilføje en søjle til EU's konkurrencelovgivning, der giver Kommissionen passende undersøgelsesværktøjer i sager, hvor en virksomhed anses for at udvise forvridende adfærd som følge af statsstøtte eller for at opnå en overdrevent stor fortjeneste på baggrund af en dominerende markedsstilling i sit hjemland (f.eks. ved at indføre en statsstøttekontrol med virksomheder fra tredjelande i EU's regler for offentlige udbud);

7.  gentager sin anmodning til Kommissionen om at undersøge, om programmet til opkøb af virksomhedsobligationer giver anledning til mulige konkurrenceforvridninger, navnlig mellem SMV'er og multinationale selskaber;

8.  opfordrer Kommissionen til at anlægge en mere positiv tilgang til en stærk EU-industripolitik for at sikre og opretholde en høj konkurrenceevne på de globale markeder; understreger, at Kommissionen og medlemsstaterne bør fremme og støtte EU-projekter af strategisk interesse og fjerne barrierer og hindringer for, at der kan skabes innovative EU-frontløbere inden for specifikke prioriterede sektorer for EU, samtidig med at der tages hensyn til den uafhængige anvendelse af de konkurrenceregler, som sikrer lige konkurrencevilkår; præciserer, at denne tilgang ikke bør være til skade for SMV'er og forbrugernes interesser og bør fokusere på overgangen til en mere bæredygtig økonomi og en konkurrencedygtig EU-dataindustri og digital infrastruktur såsom udviklingen af 5G;

9.   opfordrer Kommissionen til at gribe muligheden for at revidere retningslinjerne for horisontale samarbejdsaftaler for at skabe en mere fleksibel ramme og øge retssikkerheden for virksomhederne; opfordrer Kommissionen til på en mere rettidig og effektiv måde at informere indehaverne af samarbejdsprojekter af en vis størrelsesorden og give mulighed for, at der kan stilles nye spørgsmål som led i en frivillig hurtig notifikationsprocedure;

10.  glæder sig over Kommissionens forpligtelse som fastsat i dens meddelelse af 9. december 1997(5) til at revidere sin definition af det relevante marked for at tage hensyn til en mere langsigtet vision, der omfatter den globale dimension, digitaliseringen og den potentielle fremtidige konkurrence; opfordrer Kommissionen til fortsat at tage udgangspunkt i sunde økonomiske og juridiske principper i sine undersøgelser under overholdelse af proportionalitetsprincippet og princippet om en retfærdig rettergang, når den undersøger nye markedsformer;

11.  understreger, at lige vilkår på internationalt plan inden for et regelbaseret multilateralt handelssystem, der sikrer staternes politiske handlerum, er af afgørende betydning for Europa, herunder europæiske virksomheder og navnlig SMV'er, samt for arbejdstagere og forbrugere; mener, at det bidrager til at fremme en bæredygtig økonomisk udvikling, sikre et stabilt og forudsigeligt miljø, forbedre konkurrenceevnen og gensidighed, sikre og skabe anstændige job i EU og tredjelande og sikre høje arbejds- og miljøstandarder, eftersom et stigende antal job er afhængige af globale værdikæder; understreger i denne henseende behovet for øget gennemsigtighed, bæredygtighed og virksomhedsansvar i de globale værdikæder og opfordrer EU til blandt andre foranstaltninger at overveje at etablere en retlig ramme for obligatorisk fornøden omhu i de globale værdikæder som et nødvendigt skridt til at opnå dette;

12.  opfordrer Kommissionen til i lyset af den tiltagende debat at forene EU's konkurrenceregler, industripolitik og internationale handel, som skal gå hånd i hånd med bæredygtighed og respekt for miljøet; understreger det specifikke behov for finansiering af forskning som grundlaget for innovation og udvikling af europæiske virksomheder og et centralt element til styrkelse af handel og konkurrenceevne;

13.  understreger, at SMV'er spiller en afgørende rolle i den internationale handel og tegner sig for ca. 30 % af EU's eksport af varer til resten af verden(6); mener, at det indre marked fortsat er langt det vigtigste marked for SMV'er; minder om, at EU's handels- og konkurrencepolitik bør bidrage til økonomisk diversitet og et SMV-venligt handelsmiljø for at hjælpe SMV'erne med at klare de store udfordringer, der er forbundet med at komme ind på nye markeder og sætte dem i stand til at konkurrere på egen hånd, og at det i denne forbindelse bør overvejes at modernisere EU's definition af SMV'er, navnlig ved at tilføje kvalitative kriterier;

14.  støtter fuldt ud Kommissionens bestræbelser i forbindelse med den igangværende reform af WTO, herunder dens appelorgan, på at ajourføre de multilaterale regler om subsidier eller sektorspecifikke initiativer og sikre, at de faktisk kan håndhæves, med henblik på at behandle subsidier på passende vis på internationalt plan, navnlig for så vidt angår industrisubsidier, statsejede virksomheder og tvungen teknologioverførsel, og rette op på ikkemarkedsorienterede politikker og praksisser i tredjelande; opfordrer Kommissionen til fuldt ud at inddrage Parlamentet og medlemsstaterne på dette område;

15.  understreger, at en effektiv håndhævelse af bestemmelserne om bæredygtig udvikling i handelsaftaler er vigtig for at sikre fair konkurrence og miljømæssige og sociale standarder; glæder sig i dette lys over indførelsen af miljømæssige og sociale kriterier i reformen af antisubsidie- og antidumpingforanstaltninger; mener, at det i forbindelse med den igangværende WTO-reform også bør undersøges, om det er muligt at medtage præcise, grundlæggende standarder fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), der kan lægges til grund for retslig prøvning, under WTO's regelsæt med det formål at bidrage til lige konkurrencevilkår på globalt plan;

16.  glæder sig i denne forbindelse over de igangværende plurilaterale WTO-forhandlinger om e-handel og opfordrer til et omfattende og ambitiøst regelsæt, der kan fjerne digitale handelshindringer, sikre, at virksomheder kan konkurrere på verdensplan på lige vilkår og øge forbrugernes tillid til onlinemiljøet, uden at det forringer de europæiske databeskyttelsesstandarder; understreger, at EU bør indtage en førende rolle i disse internationale forhandlinger i tæt samråd med Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og interessenter, herunder civilsamfundet;

17.  mener, at adgangen til EU's indre marked bør være betinget af overholdelsen af sundheds-, plantesundheds- og miljøstandarder; opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU's handels- og konkurrencepolitik ikke undergraver respekten for EU's social- og økologistandarder eller undergraver udviklingen af mere ambitiøse standarder;

18.  opfordrer Kommissionen til at foretage en grundig analyse og undersøgelse af markederne for offentlige udbud i de tredjelande, som den har eller forhandler en frihandelsaftale med, med henblik på at forhandle de bedst mulige adgangsbetingelser for europæiske virksomheder;

19.  opfordrer Kommissionen til at koordinere den nødvendige indsats i de berørte generaldirektorater, Generaldirektoratet for Handel og Generaldirektoratet for Konkurrence, for at sikre, at konkurrencereglerne og gennemførelsen heraf sikrer fair konkurrence for europæiske virksomheder på tredjelandes markeder og omvendt;

20.  opfordrer Kommissionen til at være særligt opmærksom på den rolle, som internationale standarder for fair konkurrence spiller; fastholder, at EU bør styrke sin multilaterale tilgang til fastsættelse af standarder, navnlig i forbindelse med Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) og Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC); advarer mod nationalisering af fastsættelse af standarder, navnlig i forbindelse med Kinas "ét bælte, én vej"-initiativ og andre strategier for bedre konnektivitet; opfordrer Kommissionen til at udpege en højtstående koordinator for standardiseringspolitik i denne forbindelse;

21.  fremhæver betydningen af at indarbejde et kønsperspektiv på både multilateralt og bilateralt plan, herunder i form af kapitler om kønsspørgsmål i handelsaftaler og udformning af kønssensitive foranstaltninger (dvs. i forudgående og efterfølgende konsekvensanalyser at sikre, at der medtages en kønsspecifik konsekvensanalyse af EU's handelspolitik og -aftaler) for at øge konkurrencen og fremme inklusiv økonomisk vækst;

Tilpasning af konkurrencen til den digitale tidsalder

22.  opfordrer Kommissionen til at revidere reglerne om fusioner og overtagelser og styrke indsatsen over for karteller og tage hensyn til de markedsstyrke- og netværkseffekter, der er forbundet med både persondata og finansielle data; opfordrer navnlig Kommissionen til at vurdere kontrollen med sådanne data som en indikator for markedsstyrke i henhold til dens vejledning om artikel 102 i TEUF; opfordrer Kommissionen til at tage ved lære af fusionen mellem Facebook og WhatsApp og tilpasse sine kriterier i overensstemmelse hermed; foreslår følgelig, at enhver fusion på markedet for sådanne data underkastes et forudgående uformelt tilsagn;

23.  opfordrer Kommissionen til at revidere begrebet "misbrug af dominerende stilling" og doktrinen om "væsentlige faciliteter" med henblik på at sikre, at de er tilpasset den digitale tidsalder; foreslår en mere overordnet analyse af markedsstyrke i forbindelse med konglomerat- og gatekeepereffekterne for at bekæmpe store operatørers misbrug af deres dominerende stilling og manglende interoperabilitet; opfordrer Kommissionen til at afholde en høring af interessenter med henblik på at afspejle den digitale økonomis udvikling, herunder dens flersidede natur;

24.  opfordrer Kommissionen til at overveje at revidere tærsklerne for en undersøgelse af fusioner med henblik på at medtage faktorer såsom antallet af forbrugere, der påvirkes, og værdien af de relaterede transaktioner som led i sin igangværende evaluering af fusionsforordningen(7);

25.  opfordrer Kommissionen til at vurdere højere koncentrationsniveauer på grund af porteføljeadministrationsselskabers horisontale ejerskab i sin løbende evaluering af fusionsforordningen og at overveje at opstille retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 og 102 i TEUF i denne henseende;

26.  bemærker, at oligopolistisk koncentration på adskillige specifikke markeder for finansielle data (f.eks. aktiehandel, vurderinger, benchmarks) kan føre til leverandørers misbrug af dominerende stillinger over for investorer og forbrugere af finansielle data; opfordrer Kommissionen til at føre en målrettet kamp mod et sådant misbrug af dominerende stillinger, som er skadeligt for finansielle markeders fleksibilitet og er i modstrid med den bæredygtige udvikling;

27.  understreger, at en række nystartede virksomheder skabes i håb om at blive overtaget af en større virksomhed, men at det kan hæmme innovation og true suveræniteten, at nystartede virksomheder opkøbes af dominerende aktører, herunder store teknologivirksomheder og -platforme; opfordrer Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder til at undersøge praksis i forbindelse med sådanne opkøb og deres indvirkning på konkurrencen, navnlig med hensyn til såkaldte "killer acquisitions" som defineret i Kommissionens rapport af 4. april 2019 fra eksperter på højt plan med titlen "Competition policy for the digital era"; opfordrer Kommissionen til at foretage en undersøgelse af omvendt bevisbyrde, jf. loven om digitalisering af den tyske konkurrencelov ("GWB-Digitalisierungsgesetz"), der blev offentliggjort i oktober 2019;

28.  anmoder Kommissionen om at vurdere, hvordan der kan indføres mere krævende ordninger for dataadgang, herunder datainteroperabilitet, navnlig hvor dataadgang åbner for sekundære markeder for supplerende tjenester, eller hvor data begrænses til dominerende virksomheder;

29.  understreger, at visse enheder, der har status som både platform og leverandør, misbruger deres stilling til at påtvinge konkurrenter urimelige vilkår og betingelser, uanset om de er aktive online eller offline; opfordrer Kommissionen til at undersøge spørgsmålet om virksomheder, der giver fortrinsret til sig selv, og håndhæve de nødvendige love og anvende de instrumenter, som er nødvendige over for de enheder, der giver fortrinsret til sig selv; anmoder Kommissionen om at vurdere muligheden for at indføre regulerende forhåndsforpligtelser, hvor konkurrencelovgivningen ikke er tilstrækkelig til at sikre konkurrencen på de digitale markeder, og således undgå, at konkurrenterne afskærmes, og sikre, at nye flaskehalse ikke fortsætter på grund af monopolisering af fremtidig innovation;

30.  noterer sig, at Kommissionen overvejer behovet for målrettet forhåndsregulering af specifikke systemiske spørgsmål, der kan opstå på digitale markeder; opfordrer derfor Kommissionen til at indføre et centraliseret forudgående markedsovervågningssystem (samtidig med at der tages hensyn til resultaterne af en konsekvensanalyse), til at give EU's og de nationale konkurrence- og tilsynsmyndigheder de nødvendige midler til at indsamle data anonymt, således at de bedre kan opdage markedssvigt i rette tid, og til – hvor det er relevant – at indføre målrettet regulering, når praksis bliver systemisk;

31.  opfordrer derfor Kommissionen til at identificere vigtige digitale aktører og etablere et sæt indikatorer til at definere deres systemiske natur; understreger, at følgende indikatorer kan overvejes: visse omfattende netværks misbrug af praksis, kontrol med en betydelig mængde data, der ikke kan kopieres, en uundgåelig situation på et mangesidet marked eller aktørens evne til selv at definere markedsreglerne;

32.  henleder Kommissionens opmærksomhed på opkøb foretaget af udenlandske monopoler af digitale dataoperatører, herunder sundhedsmæssige, finansielle og uddannelsesmæssige data, og på de hermed forbundne risici for privatlivets fred, som rækker langt ud over denne form for transaktioners allerede skadelige indvirkning på konkurrence; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til disse aspekter i forbindelse med den kommende europæiske datastrategi og til at undersøge krydsanvendelse af data, hvor data, der stammer fra én tjeneste, anvendes til at udvide platformenes tilbud til ligeledes at omfatte nye tjenester;

33.  glæder sig over Kommissionens europæiske datastrategi, der blev fremlagt den 19. februar 2020, og som har til formål at forbedre anvendelsen af data til gavn for forbrugere og virksomheder; støtter Kommissionens hensigt om at lovgive om anvendelse af og adgang til data; understreger vigtigheden af at beskytte forbrugernes personoplysninger og af, hvordan de deles, med henblik på at øge forbrugernes sikkerhed og tillid; understreger, at forbrugerne skal forsikres om, at deres data opbevares sikkert, og at samarbejde generelt om datasikkerhed derfor skal prioriteres; fremhæver, at en klausul om ikke at sælge personoplysninger til tredjeparter uden den berørte registreredes samtykke ligeledes bør være et centralt element i strategien;

34.  understreger, at formidlingsplatformene ganske vist spiller en vigtig rolle med hensyn til at give forbrugerne adgang til onlinetjenester, men at nogle af dem misbruger deres privilegerede stilling ved at optræde som gatekeepere, bl.a. i lukkede økosystemer og på elektroniske markedspladser; anmoder Kommissionen om i sin konkurrencepolitik udtrykkeligt at være opmærksom på disse gatekeepere og afslutte sine igangværende undersøgelser hurtigst muligt;

35.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at øge forbrugernes valgfrihed og styrke Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre og til at gennemføre en undersøgelse af, om der er behov for en egentlig EU-forbrugermyndighed; bemærker i denne forbindelse, at konkurrencepolitikken ikke kun handler om at sikre rimelige priser for forbrugerne, men også om kvalitet, variation og innovation;

36.  understreger, at det er i Den Europæiske Unions interesse at have paneuropæiske betalingssystemer; opfordrer Kommissionen til at støtte initiativer, der opfylder dette mål, og anerkende, at deres succes afhænger af både systemets innovative karakter for forbrugere og virksomheder og af levedygtigheden af dets økonomiske model;

Effektiviteten af de konkurrencepolitiske instrumenter

37.  understreger den rolle, som bøder kan spille for de straffede virksomheders omdømme; minder dog om, at selv når der pålægges store bøder, er de ofte ikke tilstrækkeligt afskrækkende og kan i sidste ende væltes over på forbrugerne; opfordrer Kommissionen til også at gøre brug af alternative adfærdsmæssige og om nødvendigt strukturelle foranstaltninger for fuldt ud at sikre effektiviteten af EU's konkurrencepolitik; understreger, at forbud bør være mere præskriptive i kommende foranstaltninger;

38.  minder om, at misbrug af markedsstyrke kan finde sted, selv om produkter eller tjenester leveres gratis; mener, at videregivelse af private data til tredjeparter til markedsføring eller i kommercielt øjemed ofte finder sted uden forbrugerens reelle samtykke, da der ofte ikke tilbydes nogen alternativer til at dele oplysninger; mener, at koncentrationen af data i en mindre række virksomheder i den digitale økonomi fører til markedssvigt, overdrevent lejeudbytte og blokering for nye deltagere;

39.  minder om, at markedet for onlinesøgning er af særlig betydning i forbindelse med at sikre konkurrencevilkår på det digitale indre marked; beklager, at én søgemaskine med en markedsandel på over 92 % inden for onlinesøgning i de fleste medlemsstater er blevet internettets gatekeeper; opfordrer alle aktører til at bidrage med input om de sidste ni års kartelhistorik, som kan anvendes til omgående at vurdere, om de foreslåede foranstaltninger reelt er til forbrugernes, internetbrugernes og onlinevirksomhedernes fordel på den lange bane; opfordrer Kommissionen til at overveje et forslag om adskillelse af søgemaskiner – som skitseret i Parlamentets beslutning af 27. november 2014 om støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked(8) – fra deres kommercielle tjenester med henblik på at bringe status quo til ophør, hvilket kan være et potentielt langsigtet middel til at opnå fair og effektiv konkurrence på det europæiske digitale marked;

40.  fremhæver de langsommelige kartelundersøgelser, som f.eks. sagen om Google Shopping, i forhold til de digitale markeder i hastig udvikling; understreger den skadelige virkning af denne situation og de finansielle og strukturelle risici, som nogle aktører udsættes for, hvis de indleder langvarige og dyre procedurer; understreger, at en retfærdig rettergang skal respekteres, men opfordrer Kommissionen til at gøre brug af hurtige kartelprocedurer og finde nye incitamenter, som f.eks. samarbejdsordningen, for at gøre virksomhederne mere samarbejdsvillige, når det drejer sig om at spore karteller i hele EU;

41.  understreger behovet for regelmæssigt at undersøge muligheden for at anvende midlertidige foranstaltninger til at standse enhver praksis, der er til alvorlig skade for konkurrencen; opfordrer Kommissionen til at lette kriterierne i forbindelse med disse foranstaltninger under iagttagelse af retsstatsprincippet for at undgå uoprettelige skader; opfordrer Kommissionen til at revidere meddelelsen om løsningsforslag(9) ved at tage højde for udviklingen i den digitale sektor i de seneste år;

42.  glæder sig over Kommissionens fortsatte bestræbelser på at imødegå store platformes misbrug; opfordrer Kommissionen til at tage sager op, hvor de tilbudte foranstaltninger tydeligvis har været ineffektive med hensyn til at genoprette konkurrencen på markedet, sådan som det har været tilfældet med Google Shopping; understreger, at det i mangel af målrettede og effektive adfærdsregulerende foranstaltninger, der er afprøvet på forhånd sammen med den berørte virksomhed, kan være nødvendigt med en fuldstændig strukturel adskillelse mellem de almindelige og specialiserede søgetjenester, herunder lokale søgninger; understreger, at adfærdsmæssige foranstaltninger sammenlignet med strukturelle foranstaltninger kan være tidseffektive og reducere muligheden for, at konkurrenterne tvinges ud af markedet under langvarige drøftelser om afhændelse;

43.  påpeger, at Kommissionen skal bevilge tilstrækkelige ressourcer til effektivt at håndhæve EU's konkurrenceregler; bemærker behovet for at sikre konkret ekspertise, navnlig med hensyn til voksende problemer som onlineplatformes dominerende stilling eller kunstig intelligens;

44.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde vejledning i fortolkningen af "en væsentlig hindring for effektiv konkurrence" som fastsat i fusionsforordningen, så Kommissionen i tilfælde af en fusion ikke kun ser på priser, produktion og innovation, men også er opmærksom på de sociale og miljømæssige omkostninger ved sådanne transaktioner i lyset af principperne i TEUF, og til at være særlig opmærksom på miljøbeskyttelse;

45.  opfordrer Kommissionen til at forhøre sig om den nye kontotjeneste, som vil blive udbudt til forbrugerne af nogle af verdens største teknologivirksomheder i de kommende år; opfordrer indtrængende Kommissionen til at være særlig opmærksom på deres adgang til dette nye digitale finansielle marked og de enorme datamængder, som de vil indsamle fra deres forbrugere, og hvordan de potentielt kan bruge dem;

Konkurrenceregler, der støtter den europæiske grønne pagt

46.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om den europæiske grønne pagt og de deri fastsatte mål om at bidrage til en omkostningseffektiv omstilling til klimaneutralitet senest i 2050 og udfase fossile brændstoffer; støtter tilsagnet om at revidere EU's retningslinjer for statsstøtte senest i 2021 for at afspejle disse mål;

47.  støtter Kommissionens revision af retningslinjerne for statsstøtte i alle relevante sektorer, f.eks. inden for transport, herunder luft- og søfart, i overensstemmelse med målene for den europæiske grønne pagt ved at anvende princippet om retfærdig overgang og anerkende, at medlemsstaternes regeringer spiller en supplerende rolle med hensyn til at støtte investeringer i dekarbonisering og ren energi, samtidig med at der sikres lige konkurrencevilkår, og at der ikke er nogen markedsforvridning; opfordrer Kommissionen til i forbindelse med revisionen af energibeskatningsdirektivet(10) at undersøge, om de nuværende skattefritagelser giver mulighed for ulige konkurrencevilkår på tværs af sektorer; opfordrer Kommissionen til at undersøge, om afgiftsfritagelsen for petroleum fører til en konkurrenceforvridning, der er til gavn for luftfartssektoren;

48.  opfordrer Kommissionen til som led i sin kommende revision af retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi at skabe større fleksibilitet med hensyn til støtte til vedvarende energi genereret af borgerne, i overensstemmelse med EU's klimaforpligtelser;

49.  understreger, at det er nødvendigt, at Kommissionen hindrer eventuelle negative bivirkninger i tilfælde, hvor store virksomheder anvender offentlig støtte til at gøre deres forretningsmodeller "grønne" med andre formål for øje såsom at styrke deres dominerende stilling i en given sektor;

50.  opfordrer derfor Kommissionen til at tilvejebringe yderligere vejledning og en befordrende ramme for yderligere investeringer i energieffektivitet og bygningsrenovering samt repowering, hybride projekter og oplagring af elektricitet;

51.  understreger i denne forbindelse, at de europæiske producenter af bæredygtige produkter og tjenester skal kunne se fordelene ved den europæiske grønne pagt, hvis denne pagt skal blive vellykket, og ikke opleve illoyal konkurrence fra virksomheder i tredjelande;

52.  bemærker, at den europæiske grønne pagt skal sikre politikkohærens mellem landbrug, klimaindsats, miljø og handel;

Sektorpolitikker

53.  opfordrer Kommissionen til at gøre mere systematisk brug af undersøgelser i de sektorer, der er afgørende for borgernes dagligdag, såsom sundhed, mobilitet, onlinereklamer, energi, turisme, herunder overvågning af prisgrænser i forbindelse med onlineplatforme for indkvartering, kultur, finansielle tjenester og betalingstjenester og medier i den digitale tidsalder, samtidig med at EU's høje standarder opretholdes;

54.  opfordrer Kommissionen til at bemærke tilstedeværelsen af nationale monopoler og oligopoler som et potentielt signal om svagheder på det indre marked eller barrierer for loyal konkurrence;

55.  anmoder Kommissionen om at gennemføre en indledende undersøgelse af koncentrationen af medieejerskab i Europa, også i forbindelse med multinationale selskabers opkøb af europæiske medieleverandører;

56.  gentager, at skattesystemet undertiden bliver brugt til at yde indirekte statsstøtte, hvilket skaber ulige vilkår på det indre marked; opfordrer Kommissionen til at ajourføre sine eksisterende retningslinjer for begrebet statsstøtte for at sikre, at medlemsstaterne ikke yder statsstøtte i form af skattefordele; beklager misbruget af skatteafgørelser og glæder sig over Rettens nylige domme, der bekræfter, at Kommissionens undersøgelse af en skatteafgørelse ud fra et statsstøtteperspektiv ikke udgør skatteharmonisering; bemærker, at Kommissionens afgørelser ofte indbringes for retten og derfor bør være grundigt udarbejdet; insisterer på, at Kommissionen skal have adgang til de oplysninger, der udveksles mellem medlemsstaternes skattemyndigheder for bedre at kunne afsløre overtrædelser af konkurrencereglerne; opfordrer til vedtagelse af forslaget om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) og offentlig landeopdelt rapportering;

57.  opfordrer Kommissionen til at se på muligheden for at udstede bøder til lande, som overtræder reglerne for statsstøtte;

58.  opfordrer Kommissionen til hurtigt at undersøge forskellene mellem reglerne for statsstøtte i forbindelse med afviklingsstøtte og afviklingsordningen i direktivet om genopretning og afvikling(11) og revidere sin bankmeddelelse af 30. juli 2013(12) i overensstemmelse hermed, bl.a. i lyset af de seneste sager og under hensyntagen til behovet for at beskytte skatteyderne;

59.  opfordrer Kommissionen til at se nærmere på sager i banksektoren med potentiel konkurrencemæssig relevans i visse medlemsstater, hvor forbrugerne i øjeblikket står over for høje rentesatser(13) og manglende gennemsigtighed, når det drejer sig om lån, hvilket kan skyldes koncentration af ejerskab i banksektoren, der kan føre til vildledende salgsmetoder for realkredit;

60.  opfordrer Kommissionen til på årlig basis at vurdere, om kravene for anvendelse af artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF, i finanssektoren fortsat er opfyldt;

61.  opfordrer endvidere Kommissionen til at foretage grundige undersøgelser af og foreslå yderligere foranstaltninger med henblik på at sætte ind over for det kvasimonopol, som de "fire store" revisionsfirmaer har med hensyn til at revidere de største børsnoterede selskaber, såsom adskillelse af revisions- og rådgivningstjenester og indførelse af obligatoriske fælles revisioner, så andre virksomheder end de "fire store" får mulighed for at udvikle den nødvendige kapacitet til at revidere de største virksomheder;

62.  opfordrer Kommissionen til at sikre fair konkurrence og større gennemsigtighed i handelspraksisser hos offlineplatforme, bl.a. supermarkeder og hypermarkeder, for at sikre, at EU-producenter får rimelige betingelser og priser for deres produkter; opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin tilbundsgående analyse af omfanget og virkningen af indkøbsalliancer, der vedrører både prissætnings- og ikkeprissætningsstrategier, på den økonomiske funktion af landbrugs- og fødevareforsyningskæden og tage særligt hensyn til virkningerne på små leverandører og landbrugere; beklager, at tabsgivende salg ikke er en del af listen over former for praksis, der er forbudt på EU-plan; understreger, at "fra jord til bord"-strategien og EU's konkurrencelovgivning skal anerkende det vigtige bidrag, som primærproducenter yder i form af levering af fødevarer af høj kvalitet og levering af offentlige goder til samfundet;

63.  opfordrer til en klarere, mere fleksibel og mere forudsigelig anvendelse af konkurrencereglerne på producenter og producentorganisationer med henblik på at øge retssikkerheden; opfordrer derfor Kommissionen til at vurdere gennemførelsen og præcisere bestemmelserne i fusionsmarkedsordningen(14), navnlig for så vidt angår de undtagelser fra konkurrencereglerne, der er indrømmet visse aftaler og praksisser mellem landbrugere i forening; opfordrer til, at der oprettes flere producentorganisationer som en måde, hvorpå landbrugerne kan styrke deres position og effektivt forhandle om priser og håndtere de ubalancer i magtforholdet, der findes i fødevareforsyningskæden;

64.  opfordrer Kommissionen til fra statsstøtteordningen at fritage de særlige skatteordninger, som medlemsstaterne specifikt indførte for at tilskynde landbrugerne til frivilligt at foretage forebyggende opsparinger for bedre at kunne håndtere de øgede klima- og sundhedsrisici og økonomiske kriser; glæder sig over gennemførelsen af revisionen af de minimis-forordningen(15), som vil hjælpe landbrugerne med at tackle klimaudfordringerne og samtidig forhindre markedsforvridninger; fremhæver det særlige behov for klare retningslinjer for landbrugssektoren på grund af de miljømæssige og bæredygtighedsmæssige krav; glæder sig over den igangværende kvalitetskontrol med pakken om modernisering af statsstøtte fra 2012 og den igangværende revision af gruppefritagelsesforordningen for landbruget(16);

65.  opfordrer Kommissionen til at foretage en evaluering af anvendelsen af og præcisere anvendelsesområdet for artikel 209 i forordningen om fusionsmarkedsordningen, navnlig for så vidt angår undtagelser fra konkurrencereglerne for visse aftaler og praksisser hos landbrugere i sammenslutninger, med henblik på at skabe større klarhed og retssikkerhed for de berørte landbrugere, når denne artikel anvendes, og for at give Kommissionen større fleksibilitet i gennemførelsen af denne artikel;

66.  anerkender brancheorganisationernes rolle i kæden, idet de fungerer som en platform for dialog, forskning og udvikling, bedste praksis og markedsgennemsigtighed;

67.  opfordrer til, at brancheorganisationernes rolle styrkes med henblik på at fremme mere afbalancerede forbindelser i fødevarekæden, og støtter udvidelsen af bestemmelsen om værdideling til at gælde for alle aktører og ikke kun den første køber i overensstemmelse med det udkast til betænkning, som Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter vedtog i april 2019 om den nye fælles markedsordning for landbrugsprodukter i forbindelse med den næste reform af den fælles landbrugspolitik;

68.  opfordrer til, at en automatisk udtrykkelig undtagelse fra artikel 101 i TEUF medtages i artikel 210 i forordningen om fusionsmarkedsordningen, forudsat at den er underkastet principperne om nødvendighed og forholdsmæssighed, for at give brancheorganisationer inden for landbruget mulighed for at udføre de opgaver, der pålægges dem ved forordningen om fusionsmarkedsordningen med henblik på at fremme målsætningerne i artikel 39 i TEUF;

69.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at bestemmelserne i artikel 222 i forordningen om fusionsmarkedsordningen aktiveres hurtigt i tilfælde af alvorlige ubalancer på markedet;

70.  glæder sig over de vellykkede udbudsstyringsforanstaltninger, der er indført for ost og skinke af høj kvalitet på anmodning af producentorganisationer, brancheorganisationer og sammenslutninger af erhvervsdrivende; opfordrer til, at bestemmelserne i forordningen om fusionsmarkedsordningen, der muliggør indførelsen af kontrolforanstaltninger, udvides til omfatte alle produkter, der er omfattet af en beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller en beskyttet geografisk betegnelse (BGB), for at opnå en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel;

71.  anmoder Kommissionen om at indgå i en dialog med alle relevante interessenter om den måde, landbrugs- og fødevareforsyningskæden fungerer på, og til at tilpasse EU's konkurrencepolitik til de seneste udviklinger i handelsmiljøet;

72.  glæder sig over vedtagelsen af direktiv (EU) 2019/633 af 17. april 2019 om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden(17), som udgør et vigtigt første skridt i retning af at sikre retfærdighed mellem aktørerne og at rette op på ubalancen i forhandlingspositionerne i fødevareforsyningskæden; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre direktivet hurtigst muligt og opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge fremskridtene med gennemførelsen og fremme udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne; opfordrer medlemsstaterne til at opføre yderligere former for urimelig praksis på forbudslisten og fastsætte højere standarder;

73.  minder om, at der har fundet en betydelig horisontal og vertikal omstrukturering sted, hvilket har ført til yderligere konsolidering i de allerede koncentrerede sektorer for frø, landbrugskemikalier, kunstgødning, dyregenetik og landbrugsmaskiner samt inden for forarbejdning og detailhandel; opfordrer Kommissionen til ved vurderingen af fusioner i disse sektorer at overveje virkningerne ud over forbrugerpriserne; understreger, at EU's landbrugeres, borgeres og miljøers interesser skal beskyttes ved en omfattende og holistisk vurdering af virkningerne på bedriftsniveau af fusioner og overtagelser blandt leverandører af landbrugsinput, herunder producenter af plantebeskyttelsesmidler;

74.  mener, at det er af afgørende betydning, at Kommissionen fortsætter sin detaljerede overvågning af EU's marked for pesticider, frø og agronomiske egenskaber og at overvåge digitaliseringens indvirkning på landbrugssektoren;

75.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at oprette en permanent informationsplatform på EU-plan om risikostyringsværktøjer for at hjælpe landbrugerne med at håndtere klimausikkerheden, markedsvolatilitet og andre risici, hvor aktører kan udveksle bedste praksis, som der er lagt op til i Kommissionens meddelelse om fremtiden for fødevarer og landbrug fra november 2017;

76.  påpeger, at de store forskelle i direkte betalinger hæmmer bæredygtige landbrugsinitiativer for klimaet og miljøet og forvrider konkurrencen i EU; minder om tilsagnet af 7. og 8. februar 2013 fra Det Europæiske Råd om at harmonisere betalinger i hele EU senest 2020;

77.  henleder opmærksomheden på det stigende antal protester fra landbrugere og bemærker, at den kumulative virkning af FTA'er på EU's landbrugsfødevaresektor er en af deres bekymringer; sætter spørgsmålstegn ved, om FTA'erne giver landbrugsfødevareproducenterne i EU en konkurrencemæssig ulempe i betragtning af forskellene inden for sociale, sundhedsmæssige, arbejdsmarkedsrelaterede, miljømæssige og dyrevelfærdsmæssige standarder i tredjelande; opfordrer derfor Kommissionen til snarest muligt at forelægge den seneste rapport om den samlede virkning af igangværende og fremtidige handelsaftaler og opfordrer til anvendelse af principperne om gensidighed og overholdelse af reglerne for landbrugsprodukter og beskyttelse af sårbare sektorer i fremtidige og igangværende handelsforhandlinger og således sikre, at alle nødvendige inspektioner gennemføres;

78.  glæder sig over forslaget til forordning om programmet for det indre marked og mere specifikt de foranstaltninger i fødevarekæden, der støttes deri, som f.eks. veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger til håndtering af dyre- og plantesundhedskriser; opfordrer indtrængende Rådet og Parlamentet til hurtigt at afslutte forhandlingerne og vedtage forordningen;

79.  understreger betydningen af rettidige konklusioner om Kommissionens to forslag til overgangsforordninger for at undgå forsinkelser og komplikationer, der kan føre til ustabilitet på markedet;

80.  finder det absolut nødvendigt, at GD AGRI bevarer alle de beføjelser, der er knyttet til anvendelsen af artikel 209 og 210 i forordningen om fusionsmarkedsordningen og til statsstøtten til udviklingen af landbrug, skovbrug og landdistrikter, således at der sikres den ekspertise, der er nødvendig for at håndtere og koordinere spørgsmål på dette område, hvilket er nødvendigt i betragtning af disse sektorers særlige karakter og er i fuld overensstemmelse med de mål og den støtte, der er fastsat inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik.

81.  opfordrer Kommissionen til fortsat at være særlig opmærksom på tjenesteydelser af almen økonomisk interesse ved anvendelsen af statsstøttereglerne, navnlig i forbindelse med isolerede, fjerntliggende eller perifere regioner og øer i Unionen; bemærker visse vanskeligheder med at anvende reglerne i Almuniapakken for visse tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse såsom postsektoren, hvis offentlige serviceopgave i overensstemmelse med EU-lovgivningen kan defineres og tilrettelægges på nationalt niveau;

82.  minder om behovet for en køreplan for mere målrettet statsstøtte, navnlig med hensyn til leveringen af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, herunder på områder som energi, transport eller telekommunikation;

83.  gentager sin opfordring til at identificere kulregioner som støtteberettigede områder, således at EU's støtteregler kan blive tilpasset, så der kan vedtages foranstaltninger, der håndterer de nødvendige strukturændringer, indtil der er afgivet klare tilsagn fra de virksomheder, der opererer i de pågældende regioner, om at træffe konkrete foranstaltninger i retning af kulstofneutralitet og EU's klimamål; minder om, at de aktiviteter, som traditionelt indgår i virksomhedernes sociale ansvar, ikke bør modtage privilegeret statsstøttebehandling;

84.  glæder sig over, at Kommissionen i sin målrettede revision af den generelle gruppefritagelsesforordning(18) har medtaget udvidelsen af denne ordning til ligeledes at omfatte projekter om europæisk territorialt samarbejde (også kaldet Interreg);

85.  er bekymret over den asymmetriske behandling af EU-finansierede operationer, afhængigt af om de på EU-siden støttes med ressourcer fra samhørighedspolitikken eller andre EU-fonde eller -programmer såsom Horisont 2020/Horisont Europa eller EFSI 2.0/InvestEU som foreslået af Kommissionen i sin revision af den generelle gruppefritagelsesforordning; mener, at der bør sikres lige vilkår for projekter, som minder om hinanden, men som har forskellige finansieringskilder, eftersom dette ville give bestemte finansieringsordninger forrang, mens andre ville blive presset ud;

Bedre hensyntagen til borgerne gennem Parlamentet

86.  opfordrer til, at man uden traktatændringer regelmæssigt anvender den almindelige lovgivningsprocedure i forbindelse med konkurrencepolitikken, som det var tilfældet med direktivet om erstatning i konkurrencesager(19) og ECN+-direktivet;

87.  opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge rapport til Parlamentet om gennemførelsen og overvågningen af samarbejdsaftaler på konkurrenceområdet og om screening af udenlandske direkte investeringer; opfordrer Kommissionen til at opretholde høje standarder for gennemsigtighed;

88.  understreger sit ønske om at spille en større rolle i fastlæggelsen og udviklingen af de generelle rammer for konkurrencepolitikken; bemærker, at Parlamentet bør inddrages mere i arbejdet i arbejdsgrupper og ekspertgrupper, som f.eks. Det Internationale Konkurrencenetværk (ICN), som observatør for at få et bedre kendskab til sagen og holde det opdateret om udviklingen, således at det kan være bedre forberedt på sin rolle som medlovgiver; opfordrer Kommissionen til især at inddrage Parlamentet i udformningen af bløde lovgivningsinstrumenter såsom meddelelser og retningslinjer;

89.  opfordrer Kommissionen til at tilrettelægge tværfaglige og interinstitutionelle fora med deltagelse af industrien, nationale lovgivere, herunder databeskyttelsesmyndigheder, forbrugersammenslutninger og andre relevante aktører for at undgå opdeling af konkurrencepolitikken;

90.  understreger, at den nuværende klageformular for statsstøttesager kræver mange specifikke oplysninger om, hvornår statsstøtten er blevet tildelt, hvilket almindelige borgere ikke har mulighed for at vide; opfordrer derfor Kommissionen til at forenkle klageformularen for at give almindelige borgere mulighed for at indgive klager;

91.  beklager den manglende information under Kommissionens undersøgelse af indkomne klager; opfordrer Kommissionen til at give klageren en bekræftelse af modtagelsen og til at sende en meddelelse, når undersøgelsen går i gang, herunder oplysninger om, hvor længe man forventer, at undersøgelsen vil vare;

92.  minder om vigtigheden af koordinering med de nationale konkurrencemyndigheder og opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en evaluering af gennemførelsen af ECN+-direktivet; minder om, at Kommissionen i bilaget til ECN+-direktivet fastlagde, at "foreløbige forholdsregler" var "et vigtigt redskab for konkurrencemyndighederne til at sikre, at konkurrencen ikke skades under en igangværende undersøgelse"; minder om behovet for at vurdere, om der er mulighed for at forenkle vedtagelsen af foreløbige forholdsregler inden for Det Europæiske Konkurrencenetværk senest to år efter datoen for gennemførelsen af dette direktiv for at give konkurrencemyndighederne mulighed for at håndtere udviklingen på markeder i hastig udvikling mere effektivt;

93.  påpeger, at konkurrencemyndighedernes politiske uafhængighed er af yderste vigtighed for at sikre en upartisk og troværdig konkurrencepolitik; erkender, at forebyggelse af konkurrenceforvridning kræver offentlig kontrol med lobbyarbejdet i alle EU-institutionerne; gentager derfor sin opfordring til et forbedret EU-åbenhedsregister; insisterer på, at der skal være en mere regelmæssig udveksling med Kommissionen i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale med Parlamentet; opfordrer den ledende næstformand med ansvar for konkurrence til at holde sig i tæt kontakt med Økonomi- og Valutaudvalget og med dets arbejdsgruppe for konkurrence, som er et passende sted for etablering af en mere regelmæssig dialog;

94.  minder om, at den ledende næstformand for Kommissionen med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder under sin godkendelseshøring den 8. oktober 2019 forpligtede til at holde sin digitalpolitiske portefølje og konkurrenceporteføljen skarpt adskilt;

Konkurrencepolitiske reaktioner på covid-19

95.  glæder sig over Kommissionens hurtige reaktion i form af vedtagelsen af midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte og de to ændringer heraf samt over de betingelser, den giver for at hjælpe virksomheder, der er berørt af krisen; støtter Kommissionen og medlemsstaterne i at anvende den fulde fleksibilitet, som de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte under covid-19-krisen giver mulighed for;

96.  støtter anvendelsen af de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte så længe det er nødvendigt i løbet af genoprettelsesperioden; opfordrer Kommissionen til rettidigt at evaluere, om denne midlertidige ramme bør forlænges ud over udgangen af 2020, hvis det er nødvendigt;

97.  glæder sig over de vilkår, der er fastsat med den anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser, i forbindelse med rekapitalisering af hjælp til virksomheder, navnlig for så vidt angår forbud mod udbyttebetalinger, aktietilbagekøb og uddeling af bonusser til banker og andre virksomheder samt beskyttelsesforanstaltninger mod aggressiv adfærd fra virksomheder, der har modtaget statsstøtte over for andre EU-virksomheder;

98.  glæder sig over, at statsstøtte, der ydes til banker inden for rammerne af de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, sikrer finansiering af økonomien og bidrager til at sikre finansiel stabilitet, samtidig med at den opererer inden for den stærke eksisterende lovramme, der er fastsat i direktivet om genopretning og afvikling og afviklingsreglerne;

99.  fremhæver, at der er risiko for markedsforvridninger og for, at der opstår ulige vilkår på grund af stadig større forskelle i niveauerne af statsstøtte, der ydes af medlemsstaterne; noterer sig det solvensstøtteinstrument, der er en del af genopretningsplanen Next Generation EU, til at imødegå de risici, som disse forskelle udgør for det indre markeds integritet;

100.  glæder sig over de ekstraordinære finansielle midler og den statsstøtte, der ydes for at hjælpe virksomheder og arbejdstagere med at modstå de økonomiske konsekvenser af pandemien; opfordrer Kommissionen til at fastsætte fælles minimumsstandarder med henblik på at præcisere kravet om, at virksomheder, der modtager finansiel støtte, skal efterleve ESG-kriterierne og udvise gennemsigtighed på skatteområdet for at undgå, at forskellige nationale kriterier giver anledning til yderligere forskelle, og at de skal påvise, hvordan den modtagne offentlige støtte anvendes til at tilpasse deres aktiviteter til EU's klima- og miljømål og Parisaftalen; minder om, at der kun bør ydes støtte til dækning af tab, som skyldes covid-19; understreger, at der kun bør ydes statsstøtte til virksomheder, der står over for de umiddelbare virkninger af covid-19, og ikke til virksomheder, der allerede var i finansielle vanskeligheder før krisen; opfordrer indtrængende til, at virksomheder, der er registreret i skattely, får forbud mod at få adgang til statsstøtte eller finansielle hjælpepakker, hvis de ikke forpligter sig til at ændre deres adfærd;

101.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om midlertidige rammebestemmelser for konkurrencevurderingen i forbindelse med virksomhedssamarbejde som reaktion på nødsituationer under det nuværende covid-19-udbrud; understreger, at Kommissionen har udsendt sin første administrative skrivelse siden 2003; understreger, at denne krise har sat fokus på behovet for hurtige og effektive reaktioner i et miljø i hurtig forandring, og understreger fordelene ved deltagelsesbaserede kartelregler og ved at skabe retssikkerhed for virksomheder, når de indgår erhvervsmæssigt samarbejde i centrale strategiske sektorer;

102.  fremhæver med hensyn til konsekvenserne af pandemien behovet for at styrke den økonomiske modstandsdygtighed i centrale europæiske sektorer ved at fremme vores økonomiske genopretning gennem forskning og innovation; opfordrer Kommissionen til at anlægge en mere dynamisk tilgang i forbindelse med revisionen af meddelelsen fra 1997 om markedsafgrænsning og gøre innovationskriterierne til et centralt element i den relevante markedsanalyse, når det gælder europæisk fusionskontrol; opfordrer Kommissionen til som led i sin formålstjenlighedsanalyse at vurdere muligheden for at anlægge en mere fordelagtig tilgang til samarbejds- og forsknings- og udviklingsaftaler;

103.  understreger, at pandemien har gjort virksomheder sårbare over for udenlandske overtagelser; noterer sig, at covid-19-krisen afslørede, at EU har mangelfulde forsyningskæder og savner strategisk suverænitet inden for områder som medicinske produkter og fødevarer, og at det er påkrævet at beskytte kritisk vigtige EU-virksomheder og -aktiver mod fjendtlige overtagelser fra store dominerende aktørers side;

104.  understreger, at det er yderst vigtigt at intensivere EU's bestræbelser på effektivt at bekæmpe udenlandske statsejede enheders eller regeringstilknyttede virksomheders illoyale konkurrence og fjendtlige adfærd over for sårbare europæiske virksomheder, som kæmper for at overleve den økonomiske tilbagegang som følge af covid-19-pandemien, eftersom en sådan adfærd har til formål at sikre kontrol med vigtige europæiske teknologier samt europæisk infrastruktur og ekspertise; opfordrer derfor Kommissionen til omgående at foreslå et midlertidigt forbud mod, at statsejede enheder eller regeringstilknyttede virksomheder i tredjelande overtager europæiske virksomheder;

105.  glæder sig over initiativer fra sociale medieplatforme, der har til formål at bekæmpe falske nyheder og formidle officielle oplysninger fra Verdenssundhedsorganisationen om covid-19 via deres platforme; advarer dog mod disse platforme, som allerede havde en meget stærk markedsposition før krisen; støtter Kommissionens ønske om en undersøgelse af platforme med betydelige netværkseffekter, der fungerer som "gatekeepere", som skal gennemføres som led i det kommende forslag om en ramme for forudgående regulering, forudsat at den ikke fører til yderligere forsinkelser; opfordrer Kommissionen til at forbyde platforme at vise mikromålrettede reklamer og til at øge gennemsigtigheden for brugerne; støtter samarbejdet om udvikling af kontaktopsporingsapplikationer mellem vigtige ikke-europæiske aktører på markedet for operativsystemer til smartphones; opfordrer Kommissionen til at sikre, at dataindsamling ikke yderligere styrker nogle få dominerende aktørers markedsposition;

106.  understreger, at covid-19-krisen udgør en eksistentiel risiko for et hidtil uset antal virksomheder i hele EU og har medført en enorm stigning i arbejdsløsheden; opfordrer Kommissionen til at vurdere, om det konkurskriterium, der finder anvendelse i øjeblikket, er formålstjenligt i den nuværende krise; er af den faste overbevisning, at konkurrencepolitikken og industripolitikken tilsammen kan bidrage til at opbygge den europæiske suverænitet på en bæredygtig måde; glæder sig over Kommissionens industripolitiske strategi;

107.  udtrykker sig anerkendende om Kommissionens effektive indsats under covid-19-krisen; understreger, at det var nødvendigt at omfordele menneskelige ressourcer i væsentligt omfang for at føre kontrol med statsstøtte under disse ekstraordinære omstændigheder; efterlyser flere oplysninger om personalesituationen i Generaldirektoratet for Konkurrence og udviklingen i så henseende i denne mandatperiode;

108.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at informere Parlamentet bedre om sit igangværende arbejde, navnlig revisionen af definitionen af det relevante marked og revisionen af retningslinjerne for statsstøtte; opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en detaljeret evaluering af fordelingen af det samlede statsstøttebeløb, der er godkendt inden for rammerne af de midlertidige statsstøtteregler, pr. medlemsstat, sektor og type godkendt støtte (tilskud, garantier osv.) samt eventuelle yderligere betingelser, der anvendes af medlemsstaterne; mener, at en samlet og detaljeret evaluering ville give medlemmerne af Europa-Parlamentet et overblik over de økonomiske foranstaltninger, der er truffet på nationalt plan, samt specifikke oplysninger om typen af støtte, typen af støttemodtagere og eventuelle godkendelsesmetoder; understreger, at resultattavlen for statsstøtte, som omfatter adskillige tabeller og grafer om statsstøtte og konsekvenserne for det indre marked, bør ajourføres rettidigt;

109.  opfordrer Kommissionen til efter krisen at forelægge Parlamentet og Rådet en meddelelse om covid-19-pandemiens konsekvenser for konkurrencen på markedet og håndhævelsen af konkurrencereglerne, det indre markeds integritet og den fremtidige konkurrencepolitik;

110.  opfordrer Kommissionen til at gøre det obligatorisk for banker, der modtager statsstøtte, at bevare alle deres detailbanktjenester/forbrugerorienterede banktjenester og sikre, at det ikke tillades, at bankerne anvender covid-19-krisen som påskud for at reducere sådanne tjenester permanent;

o
o   o

111.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, de nationale parlamenter og de nationale konkurrencemyndigheder.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0062.
(2) EUT C 247 af 23.7.2019, s. 1.
(3) EUT L 11 af 14.1.2019, s. 3.
(4) EUT L 186 af 11.7.2019, s. 57.
(5) EFT C 372 af 9.12.1997, s. 5.
(6) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
(7) EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.
(8) EUT C 289 af 9.8.2016, s. 65.
(9) EUT C 267 af 22.10.2008, s. 1.
(10) EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51.
(11) EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190.
(12) EUT C 216 af 30.7.2013, s. 1.
(13) https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LNDP?locations=RO&most_recent_value_desc=false
(14) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
(15) EUT L 352 af 24.12.2013, s. 1.
(16) EUT C 213 af 8.9.2009, s. 9.
(17) EUT L 111 af 25.4.2019, s. 59.
(18) EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1.
(19) EUT L 349 af 5.12.2014, s. 1.

Seneste opdatering: 22. august 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik