Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2131(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0022/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0022/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/06/2020 - 8
PV 18/06/2020 - 20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0158

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 252kWORD 80k
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
Πολιτική ανταγωνισμού – ετήσια έκθεση 2019
P9_TA(2020)0158A9-0022/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού – ετήσια έκθεση 2019 (2019/2131(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και συγκεκριμένα τα άρθρα 101 έως 109 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τους κανόνες, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις αποφάσεις, τις ανακοινώσεις και τα έγγραφα της Επιτροπής που αφορούν ακριβώς το θέμα του ανταγωνισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2019, επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2018 (COM(2019)0339), καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με την ίδια ημερομηνία που τη συνοδεύει,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 31ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού(1),

–  έχοντας υπόψη την από 10ης Σεπτεμβρίου 2019 επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που απηύθυνε η εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ursula von der Leyen στην Margrethe Vestager,

–  έχοντας υπόψη τις γραπτές και προφορικές απαντήσεις της ορισθείσης Επιτρόπου Margrethe Vestager κατά την ακρόασή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής – Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανάκτηση παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων(2),

—  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης(4)·

–  έχοντας υπόψη την από 11ης Δεκεμβρίου 2019 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2019, επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2018·

—  έχοντας υπόψη την από 5ης Δεκεμβρίου 2019 γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2019 επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2018,

—  έχοντας υπόψη την από 4ης Απριλίου 2019 έκθεση με τίτλο «Competition policy for the digital era» που συνέταξαν εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

—  έχοντας υπόψη την από 26ης Μαρτίου 2014 προκαταρκτική γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων με θέμα «Ιδιωτική ζωή και ανταγωνιστικότητα στην εποχή των μαζικών δεδομένων: Η αλληλεπίδραση μεταξύ της προστασίας των δεδομένων, του δικαίου του ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών στην Ψηφιακή Οικονομία» και τη γνωμοδότηση 8/2016 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, της 23ης Σεπτεμβρίου 2016, με θέμα «Συνεκτική επιβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην εποχή των μαζικών δεδομένων»,

—  έχοντας υπόψη την από 29ης Αυγούστου 2018 δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής συγκέντρωσης στην προστασία των δεδομένων,

—  έχοντας υπόψη την από 4ης Φεβρουαρίου 2020 επιστολή που απέστειλαν στην Επίτροπο Margrethe Vestager οι υπουργοί οικονομίας και οικονομικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας, καθώς και το κοινό έγγραφο συμβολής της Αυστρίας, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, των Κάτω Χωρών, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας, το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2020,

—  έχοντας υπόψη την πρόταση της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας, της 4ης Ιουλίου 2019, με τίτλο «Pour une politique européenne de la concurrence modernisée» («Για μια εκσυγχρονισμένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανταγωνισμού»),

—  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC) με τίτλο “The Role of Competition Policy in Protecting Consumers’ Well-being in the Digital Era”, του 2019,

—  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2019 για την παράταση επτά ομάδων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ (Πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020) έως το τέλος του 2022 και την έναρξη αξιολογήσεων έως τότε,

—  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου και της 27ης Μαΐου 2019,

—  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβησαν 18 κράτη μέλη κατά την 6η υπουργική σύνοδο «Friends of Industry» στις 18 Δεκεμβρίου 2018,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Strengthening strategic value chains for a future-ready EU industry» («Ενίσχυση των στρατηγικών αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για μια βιομηχανία της ΕΕ που είναι έτοιμη για το μέλλον») του Στρατηγικού Φόρουμ για σημαντικά σχέδια κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος,

—  έχοντας υπόψη την εν εξελίξει αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για την οριζόντια συνεργασία,

—  έχοντας υπόψη την εν εξελίξει δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους οριζόντιους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία,

—  έχοντας υπόψη την από 19ης Ιουνίου 2019 γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα νέο προσαρμοσμένο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0022/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανταγωνισμός και η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για τον ανταγωνισμό οφείλουν να αποβαίνουν προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ και δη όσων βρίσκονται σε αδύναμη θέση ως καταναλωτές και ταυτόχρονα να προαγάγουν την καινοτομία και τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά, μεριμνώντας ιδίως ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για ανταγωνισμό επί ίσοις όροις·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ψηφιακές, οικολογικές, γεωπολιτικές, βιομηχανικές και κοινωνικές προκλήσεις και να συμβαδίζει με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού προκειμένου να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς, επιδίωξη που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, και χωρίς να αγνοούνται από την άλλη οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια συνεργασία για την επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού συμβάλλει στην αποφυγή ανακολουθιών όσον αφορά τα ένδικα μέσα και τα αποτελέσματα των δράσεων επιβολής, και βοηθά τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος συμμόρφωσής τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις ταχέως κινούμενες ψηφιακές αγορές, η πολιτική ανταγωνισμού ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να φανεί υπερβολικά αργή, με τον επακόλουθο κίνδυνο να αποδειχθεί αναποτελεσματική όσον αφορά την επανόρθωση των συστημικών αδυναμιών της αγοράς και την αποκατάσταση του ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπληρωματική εκ των προτέρων ρύθμιση και παρακολούθηση μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη στη διασφάλιση μιας πιο αποτελεσματικής εποπτείας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού οφείλουν να είναι εξίσου προσεκτικές ώστε να αποφεύγουν οποιαδήποτε ελλιπή επιβολή στις ψηφιακές αγορές μόνο και μόνο επειδή αυτές οι τελευταίες φοβούνται την υπέρμετρη επιβολή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός σκοπός της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού είναι η πρόληψη οποιασδήποτε στρέβλωσης του ανταγωνισμού προκειμένου να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και να προστατεύονται οι καταναλωτές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουν προκύψει προσφάτως από σκάνδαλα δεδομένων, έρευνες και αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή ότι τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και πωλούνται σε τρίτους από πλατφόρμες και ότι παράγοντες και πλατφόρμες που κυριαρχούν τεχνολογικά επιδίδονται σε συστηματική επιγραμμική παρακολούθηση των καταναλωτών·

Ο ρόλος της πολιτικής ανταγωνισμού στις παγκοσμιοποιημένες αγορές

1.  επισημαίνει ότι σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η διεθνής συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της εφαρμογής αποτελεσματικού ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να διευρύνει περαιτέρω την επιρροή της ενωσιακής πολιτικής ανταγωνισμού στον κόσμο, ιδίως με τη συνέχιση του ουσιαστικού διαλόγου και την ενίσχυση της συνεργασίας με ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία και άλλες τρίτες χώρες, στο μέτρο του δυνατού, μέσω συμφωνιών συνεργασίας δεύτερης γενιάς που επιτρέπουν μια πιο αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών ανταγωνισμού· υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή της Επιτροπής και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού στο Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού· παροτρύνει την Επιτροπή να επιδιώκει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, την προσθήκη κανόνων ανταγωνισμού (που καλύπτουν επίσης τις κρατικές ενισχύσεις) στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ (FTAs) και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), προκειμένου να διασφαλίζεται ένας αμοιβαίος σεβασμός του θεμιτού ανταγωνισμού· σημειώνει με λύπη του τις αρνητικές συνέπειες που έχει για την Επιτροπή η παράλυση που παρατηρείται στους κόλπους του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να διαμορφώσει τα εργαλεία που θα διευκολύνουν την καλύτερη παρακολούθηση των άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) σε όλα τα κράτη μέλη, να διασφαλίσει ταχεία υλοποίηση του μηχανισμού ελέγχου των FDI και να προτείνει εργαλείο για την ενίσχυση του υπάρχοντος μηχανισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ανοικτός και ελκυστικός προορισμός για FDI· επισημαίνει στην Επιτροπή ότι εταιρείες τρίτων χωρών επωφελούνται από την ευνοϊκή μεταχείριση που τους επιφυλάσσεται στις εγχώριες αγορές τους, γεγονός που στρεβλώνει ενδεχομένως τον ανταγωνισμό όταν αυτές επενδύουν στην ενιαία αγορά·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της αμοιβαιότητας με τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις και την πολιτική επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της συνεκτίμησης του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ· υπενθυμίζει την ανάγκη για άνοιγμα εκείνων των αγορών δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών που παραμένουν κλειστές· παροτρύνει την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να προσχωρήσουν σημαντικές τρίτες χώρες, όπως η Κίνα, στη Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του ΠΟΕ με μια αποδεκτή προσφορά ανοίγματος· τονίζει ότι οποιοδήποτε μέσο αποσκοπεί στη βελτίωση του ανοίγματος της διεθνούς αγοράς, όπως το μέσο της ΕΕ για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2021, πρέπει να αποφεύγει οποιεσδήποτε πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες και νέες στρεβλώσεις της αγοράς με δυσμενείς επιπτώσεις για τις εταιρείες της ΕΕ·

4.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για έναν θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου μετά από την αποχώρησή του τελευταίου από την ΕΕ, ούτως ώστε να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να αποφευχθεί οποιουδήποτε είδους ντάμπινγκ·

5.  τάσσεται αναφανδόν υπέρ της υλοποίησης σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (IPCEI), όπως είναι η «ευρωπαϊκή συμμαχία για τους συσσωρευτές»· καλεί την Επιτροπή να προαγάγει περαιτέρω μείζονα IPCEI σε επαναστατικές τεχνολογίες, να απλουστεύσει τις σχετικές διατάξεις και να καταστήσει ελαστικότερες τις απαιτήσεις αυτών, ούτως ώστε να εγκρίνονται και τα έργα βιομηχανικής έρευνας μικρότερης κλίμακας·

6.  υπενθυμίζει την ανάγκη να ασκεί η Επιτροπή έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για επιχειρήσεις εντός και εκτός ΕΕ, ούτως ώστε να αποφεύγονται οποιεσδήποτε ασυμμετρίες με ανταγωνιστές από το εξωτερικό, καθώς και να δίνει μεγαλύτερη προσοχή σε κρατικές εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό που επιδοτούνται από τις κυβερνήσεις τους με τρόπους που οι κανόνες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ απαγορεύουν στις επιχειρήσεις από την ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει την πρόσφατη πρόταση της κυβέρνησης των Κάτω Χωρών και να εξετάσει το ενδεχόμενο να προστεθεί στη νομοθεσία της ΕΕ περί ανταγωνισμού ένας πυλώνας που θα δίνει στην Επιτροπή τα κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία οποτεδήποτε υπάρχει η υποψία ότι μια εταιρεία επιδόθηκε σε στρεβλωτικές ενέργειες χάρη σε κυβερνητικές επιδοτήσεις ή ότι αποκόμισε υπέρμετρα κέρδη λόγω κυρίαρχης θέσης στην αγορά της χώρας της (παράδειγμα μέσω της θέσπισης ελέγχων για κρατικές επιδοτήσεις σε εταιρείες από τρίτες χώρες ως προς τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις)·

7.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να εξετάσει η Επιτροπή εάν προκύπτουν πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού από το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (CSPP) και δη μεταξύ ΜΜΕ πολυεθνικών εταιρειών·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια θετικότερη προσέγγιση σε ό,τι αφορά μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική της ΕΕ προκειμένου να εγγυηθεί και να διατηρήσει υψηλή ανταγωνιστικότητα στις παγκόσμιες αγορές· τονίζει ότι Επιτροπή και κράτη μέλη οφείλουν να προωθήσουν και να στηρίξουν ενωσιακά έργα στρατηγικού ενδιαφέροντος και να άρουν φραγμούς και εμπόδια προκειμένου να μπορέσουν να αναδειχθούν πρωτοπόρες στην καινοτομία επιχειρήσεις της ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας για την ΕΕ, με διαφύλαξη παράλληλα της ανεξάρτητης εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που διασφαλίζουν ισότιμους όρους συμμετοχής· διευκρινίζει ότι τούτη η προσέγγιση δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος των ΜΜΕ και των συμφερόντων των καταναλωτών αλλά να προσανατολίζεται στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη οικονομία και να επιδιώκει μια βιομηχανία δεδομένων και ψηφιακές υποδομές στην ΕΕ υψηλής ανταγωνιστικότητας, λόγου χάρη μέσω της ανάπτυξης της τεχνολογίας 5G·

9.  καλεί την Επιτροπή να αδράξει την ευκαιρία που της προσφέρεται με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας προκειμένου να δημιουργήσει ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο και να ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή πιο έγκαιρη και αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς έργων συνεργασίας ορισμένης εμβέλειας και της ζητεί επίσης να επιτρέπει τη δυνατότητα υποβολής νέων ερωτήσεων στο πλαίσιο μιας προαιρετικής ταχείας διαδικασίας κοινοποίησης·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Επιτροπή με το από 9ης Δεκεμβρίου 1997(5) ανακοινωθέν της για αναθεώρηση του ορισμού της λεγόμενης σχετικής αγοράς, ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική που ενσωματώνει την παγκόσμια διάσταση, την ψηφιοποίηση και τον όποιο μελλοντικό ανταγωνισμό· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να βασίζεται σε υγιείς οικονομικές και νομικές αρχές κατά τους ελέγχους της, σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και την τήρηση της νομιμότητας, κατά την εξέταση νέων τύπων αγορών·

11.  τονίζει ότι οι ίσοι όροι ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο ενός πολυμερούς εμπορικού συστήματος βασισμένου σε κανόνες που να διαφυλάσσει το πεδίο λήψης αποφάσεων των κρατών, είναι καίριας σημασίας για την Ευρώπη και, μεταξύ άλλων, για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και δη τις ΜΜΕ, καθώς και για τους εργαζομένους και των καταναλωτές· εκτιμά πως οι ίσοι όροι ανταγωνισμού συμβάλλουν στην τόνωση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, διασφαλίζουν ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον, επιδιώκουν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και αμοιβαιότητα, διασφαλίζουν και δημιουργούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, και επιβάλλουν υψηλά εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα, δεδομένου ότι όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας εξαρτώνται από παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· τονίζει επ᾽ αυτού τη σημασία που έχουν η μεγαλύτερη διαφάνεια, η βιωσιμότητα και η εταιρική λογοδοσία στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και καλεί την ΕΕ να εξετάσει, μεταξύ άλλων μέτρων, το ενδεχόμενο να εισαγάγει νομικό πλαίσιο για την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας ως αναγκαίο βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου·

12.  καλεί την Επιτροπή, δεδομένου του εντεινόμενου ενδιαφέροντος για το θέμα, να συμφιλιώσει μεταξύ τους τους ενωσιακούς κανόνες περί ανταγωνισμού, την βιομηχανική πολιτική και το διεθνές εμπόριο της ΕΕ, που πρέπει να συμβαδίζουν με τη βιωσιμότητα και τον σεβασμό προς το περιβάλλον· υπογραμμίζει την απτή ανάγκη για χρηματοδότηση της έρευνας διότι αυτή είναι η βάση της καινοτομίας και της ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και βιομηχανίες και διότι αποτελεί καίριο στοιχείο για την τόνωση του εμπορίου και της ανταγωνιστικότητας·

13.  υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο και αντιπροσωπεύουν γύρω στο 30 % των εξαγωγών εμπορευμάτων της ΕΕ προς τον υπόλοιπο πλανήτη(6)· εκτιμά πως η εσωτερική αγορά εξακολουθεί μακράν να αποτελεί την πιο σημαντική αγορά για τις ΜΜΕ· υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να βοηθηθούν οι ΜΜΕ ώστε να αντιμετωπίσουν τις μείζονες προκλήσεις της εισόδου σε νέες αγορές και να μπορέσουν να είναι με την αξία τους ανταγωνιστικές, θα πρέπει οι πολιτικές της ΕΕ στους τομείς του εμπορίου και του ανταγωνισμού να συνεισφέρουν στην οικονομική διαφοροποίηση και σε ένα φιλικό για τις ΜΜΕ εμπορικό περιβάλλον, κάτι που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το ενδεχόμενο εκσυγχρονισμού του ορισμού των ΜΜΕ της ΕΕ, ιδίως με την προσθήκη ποιοτικών κριτηρίων·

14.  συντάσσεται απολύτως με τις προσπάθειες της Επιτροπής, στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη μεταρρύθμισης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και του μόνιμου δικαιοδοτικού οργάνου του, για επικαιροποίηση και αποτελεσματική επιβολή των πολυμερών κανόνων για τις επιδοτήσεις ή τις τομεακές πρωτοβουλίες και τούτο προκειμένου να δοθεί ικανοποιητική λύση στο ζήτημα των επιδοτήσεων σε διεθνές επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις βιομηχανικές επιδοτήσεις, τις επιχειρήσεις υπό κρατική ιδιοκτησία και τις αναγκαστικές μεταφορές τεχνολογίας, και προκειμένου να υπάρξουν ενέργειες κατά των μη ευθυγραμμισμένων με τις αγορές πολιτικών και πρακτικών κάποιων τρίτων χωρών· καλεί την Επιτροπή να δεχθεί την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών σε αυτό το θέμα·

15.  τονίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή των περί βιώσιμης ανάπτυξης διατάξεων των εμπορικών συμφωνιών έχει σημασία προκειμένου να διασφαλιστούν ο θεμιτός ανταγωνισμός και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την εισαγωγή περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στη μεταρρύθμιση των μέτρων κατά των επιδοτήσεων και κατά του ντάμπινγκ· εκτιμά ότι μπορεί ίσως να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ενσωματωθούν επακριβή, αιτιολογημένα κύρια πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) στο δίκαιο του ΠΟΕ στο πλαίσιο της εν εξελίξει μεταρρύθμισης του ΠΟΕ και τούτο προκειμένου να συμβάλουν σε ίσους όρους ανταγωνισμού παγκοσμίως·

16.  επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τις εν εξελίξει πολυμερείς διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και ζητεί μια ολοκληρωμένη και φιλόδοξη δέσμη κανόνων που θα αντιμετωπίσει τους ψηφιακούς εμπορικούς φραγμούς, θα εξασφαλίζει την ισότιμη ανταγωνιστικότητα των εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο, και θα βελτιώνει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς το επιγραμμικό περιβάλλον χωρίς να παραβλάπτονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα της προστασίας των δεδομένων· τονίζει ότι οφείλει η ΕΕ να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, με εγγύς διαβουλεύσεις στις οποίες θα συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κράτη μέλη και ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών·

17.  εκτιμά ότι η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ θα πρέπει να έχει ως προϋπόθεση τη συμμόρφωση με υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πολιτική εμπορίου και ανταγωνισμού της ΕΕ δεν θα υπονομεύει ούτε τη συμμόρφωση με τα κοινωνικά και οικολογικά πρότυπα της ΕΕ, ούτε την εκπόνηση πιο φιλόδοξων προτύπων·

18.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει και να μελετήσει καταλλήλως τις αγορές δημοσίων συμβάσεων σε εκείνες τις τρίτες χώρες με τις οποίες έχει συνάψει ή διαπραγματεύεται συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, ούτως ώστε να επιτύχει για τις ευρωπαϊκές εταιρείες τους καλύτερους δυνατούς όρους πρόσβασης·

19.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τις αναγκαίες ενέργειες των εμπλεκόμενων Γενικών Διευθύνσεών της —ΓΔ Εμπορίου και ΓΔ Ανταγωνισμού— ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες του ανταγωνισμού και η εφαρμογή τους θα εγγυώνται στις ευρωπαϊκές εταιρείες όρους θεμιτού ανταγωνισμού στις αγορές τρίτων χωρών, και αντιστρόφως·

20.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο των διεθνών προτύπων σε ό,τι αφορά τον θεμιτό ανταγωνισμό· επιμένει ότι οφείλει η ΕΕ να ενισχύσει την πολυμερή προσέγγισή της όσον αφορά τη θέσπιση προτύπων και δη στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC)· κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σε ό,τι αφορά την εθνικοποίηση των μεθόδων καθορισμού προτύπων και δη στο πλαίσιο της κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» και άλλων στρατηγικών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας· καλεί την Επιτροπή να ορίσει υψηλόβαθμο συντονιστή για την πολιτική τυποποίησης σε αυτό το πλαίσιο·

21.  τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, τόσο σε πολυμερές όσο και σε διμερές επίπεδο, με την προσθήκη, στις εμπορικές συμφωνίες, κεφαλαίων για την ισότητα των φύλων και με τον σχεδιασμό μέτρων σχετικών με τη διάσταση του φύλου (π.χ. εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις αντικτύπου που να καλύπτουν τον έμφυλο αντίκτυπο της εμπορικής πολιτικής και των συμφωνιών της ΕΕ), προκειμένου να τονώνεται ο ανταγωνισμός και να προάγεται η χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη·

Προσαρμογή του ανταγωνισμού στην ψηφιακή εποχή

22.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τους κανόνες για τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές και να ενισχύσει τις αντιμονοπωλιακές δράσεις, καθώς και να λάβει υπόψη εκείνες τις επιπτώσεις της ισχύος στην αγορά και στο δίκτυο που συνδέονται τόσο με προσωπικά όσο και με οικονομικά δεδομένα· καλεί συγκεκριμένα την Επιτροπή να αξιολογήσει τον έλεγχο των δεδομένων αυτών ως ενδεικτικών παραμέτρων για την ύπαρξη ισχύος στην αγορά, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για το άρθρο 102 ΣΛΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διδαχθεί από τη συγχώνευση Facebook και WhatsApp και να προσαρμόσει αναλόγως τα κριτήρια της· προτείνει συνεπώς να υπόκειται κάθε συγχώνευση στην αγορά σχετική με παρόμοια δεδομένα σε προηγούμενη ανεπίσημη δήλωση·

23.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την έννοια της «κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης» και τη «θεωρία της αναγκαίας υποδομής» ώστε να διασφαλιστεί ότι εξακολουθούν αμφότερες να είναι κατάλληλες για το σκοπό που προορίζονται στην ψηφιακή εποχή· προτείνει μια διευρυμένη ανάλυση της ισχύος της αγοράς σε σχέση με τις επιπτώσεις των ομίλων επιχειρήσεων και ρυθμιστών ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που οφείλονται στην κατάχρηση της κυριαρχίας των μεγάλων φορέων και στην έλλειψη διαλειτουργικότητας· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς με αντικείμενο την εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας και δη τον πολυσχιδή της χαρακτήρα·

24.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης των κατώτατων ορίων για τους ελέγχους συγχωνεύσεων ώστε να προστεθούν παράγοντες όπως ο αριθμός καταναλωτών που επηρεάζονται και η αξία των σχετικών συναλλαγών στο πλαίσιο της παράλληλης αξιολόγησής της επί του κανονισμού περί συγκεντρώσεων(7)·

25.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα υψηλότερα επίπεδα συγκεντρώσεων λόγω οριζόντιας ιδιοκτησίας από μεγάλες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της παράλληλης αξιολόγησής της επί του κανονισμού περί συγκεντρώσεων και να εξετάσει το ενδεχόμενο να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο αυτό·

26.  σημειώνει ότι σε διάφορες συγκεκριμένες αγορές οικονομικών δεδομένων (π.χ. διαπραγμάτευση, αξιολογήσεις μετοχών, έλεγχοι επιδόσεων), η ολιγοπωλιακή συγκέντρωση μπορεί να οδηγήσει σε καταχρήσεις κυρίαρχων θέσεων από προμηθευτές απέναντι σε επενδυτές και καταναλωτές οικονομικών δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει αποφασιστική δράση κατά τέτοιων καταχρήσεων κυρίαρχων θέσεων, οι οποίες είναι επιβλαβείς για τη ρευστότητα των οικονομικών αγορών και αντιστρατεύονται τα συμφέροντα της βιώσιμης ανάπτυξης·

27.  τονίζει ότι, αν και αρκετές νεοσύστατες επιχειρήσεις δημιουργούνται με την ελπίδα να εξαγοραστούν από μεγαλύτερη εταιρεία, η εξαγορά νεοσύστατων επιχειρήσεων από κυρίαρχους παράγοντες, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και πλατφόρμες, ενδέχεται να λειτουργήσει αρνητικά για την καινοτομία και υπονομευτικά για την κυριαρχία· καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να εξετάσουν τις πρακτικές αυτού του είδους των εξαγορών και τις επιπτώσεις που έχουν στον ανταγωνισμό, και δη σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες δολοφονικές εξαγορές, όπως τις ορίζει η από 4ης Απριλίου 2019 έκθεση των εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Επιτροπής με τίτλο «Competition policy for the digital era»· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη με θέμα την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης σύμφωνα με την Πράξη για την ψηφιοποίηση του γερμανικού δικαίου περί ανταγωνισμού (‘GWB-Digitalisierungsgesetz’), που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2019·

28.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιβληθούν πιο απαιτητικά καθεστώτα πρόσβασης σε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας δεδομένων, και δη όταν η πρόσβαση σε δεδομένα ανοίγει δευτερεύουσες αγορές για συμπληρωματικές υπηρεσίες ή όταν τα δεδομένα περιορίζονται σε κυρίαρχες εταιρείες·

29.  τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, κάνουν κατάχρηση της θέσης τους και επιβάλλουν αθέμιτες συνθήκες και αθέμιτους όρους σε ανταγωνιστές, ανεξαρτήτως του αν δραστηριοποιούνται εντός ή εκτός διαδικτύου· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το θέμα της αυτοπροτίμησης, να εφαρμόσει τους αναγκαίους νόμους και να χρησιμοποιήσει τα μέσα που απαιτούνται για όσες οντότητες επιδίδονται στην πρακτική αυτή· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει το ενδεχόμενο να επιβληθούν εκ των προτέρων κανονιστικές υποχρεώσεις σε περιπτώσεις όπου το δίκαιο περί ανταγωνισμού δεν επαρκεί για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού σε αυτές τις αγορές, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να αποφεύγεται ο αποκλεισμός των ανταγωνιστών από την αγορά και να εξασφαλίζεται ότι οποιεσδήποτε στενώσεις ανακύπτουν δεν θα διαιωνίζονται από τη μονοπώληση μελλοντικών καινοτομιών·

30.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή εξετάζει την ανάγκη για εκ των προτέρων στοχοθετημένη ρύθμιση σχετικά με συγκεκριμένα συστημικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν στις ψηφιακές αγορές· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να θεσπίσει κεντρικό σύστημα προληπτικών ελέγχων της αγοράς (αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα αξιολόγησης αντικτύπου), ούτως ώστε να παρέχει στις εθνικές και ενωσιακές ρυθμιστικές αρχές και αρχές ανταγωνισμού τα απαραίτητα μέσα για την ανώνυμη συλλογή δεδομένων, προκειμένου να είναι δυνατός ο έγκαιρος και αποτελεσματικότερος εντοπισμός δυσλειτουργιών της αγοράς και, όπου κρίνεται σκόπιμο, να θεσπίζεται στοχευμένη νομοθεσία οποτεδήποτε καθίστανται συστημικές ορισμένες πρακτικές·

31.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προσδιορίσει τους βασικούς ψηφιακούς παίκτες και να θεσπίσει ένα σύνολο δεικτών ώστε να καθορίσει τη «συστημική» τους φύση· επισημαίνει ότι θα μπορούσαν να εξεταστούν οι ακόλουθοι δείκτες: καταχρηστικές πρακτικές ορισμένων εκτεταμένων δικτύων, έλεγχος σημαντικού όγκου μη αναπαραγώγιμων δεδομένων, αναπόφευκτη κατάσταση σε μια πολύπλευρη αγορά ή ικανότητα ορισμένων παραγόντων να καθορίζουν οι ίδιοι τους κανόνες της αγοράς·

32.  εφιστά την προσοχή της Επιτροπής σε αγορές δεδομένων από ξένα μονοπώλια του ψηφιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων υγειονομικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών δεδομένων, και στις απειλές κατά της ιδιωτικής ζωής που αυτές εγκυμονούν, επιπλέον των ήδη αρνητικών επιπτώσεων που έχουν παρόμοιες συναλλαγές για τον ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της αυτού του είδους τις παραμέτρους σε σχέση με την επικείμενη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα και να διερευνήσει τη διασταυρούμενη χρήση δεδομένων, οποτεδήποτε δεδομένα προερχόμενα από μία υπηρεσία χρησιμοποιούνται για να επεκταθούν οι προσφορές των πλατφορμών σε νέες υπηρεσίες·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ευρωπαϊκή στρατηγική δεδομένων της Επιτροπής που παρουσιάστηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2020, σκοπός της οποίας είναι η ενίσχυση της χρήσης δεδομένων προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων· συντάσσεται με την πρόθεση της Επιτροπής να νομοθετήσει σχετικά με τη χρήση δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών και ο τρόπος με τον οποίο αυτά διαβιβάζονται προκειμένου να αυξηθούν ασφάλεια και εμπιστοσύνη των καταναλωτών· επισημαίνει ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα δεδομένα τους παραμένουν ασφαλή και ότι πρέπει συνεπώς να δοθεί προτεραιότητα στην οριζόντια συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων· επισημαίνει ότι μία ρήτρα σχετικά με τη μη πώληση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα θα πρέπει να αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο της στρατηγικής·

34.  τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης τους λειτουργώντας ως «φύλακες», σε κλειστά οικοσυστήματα και μεγάλες επιγραμμικές αγορές μεταξύ άλλων· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού της, να εστιάσει την προσοχή της ειδικά σε αυτούς τους «φύλακες» και να ολοκληρώσει τις εν εξελίξει έρευνές της το συντομότερο δυνατόν·

35.  προτρέπει την Επιτροπή να διευρύνει την ελευθερία επιλογής για τους καταναλωτές, να ενισχύσει τον ρόλο του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (ECC-Net) και να εκπονήσει μελέτη σχετικά με το κατά πόσον απαιτείται μια αρχή της ΕΕ για τους καταναλωτές· παρατηρεί επί τούτου ότι η πολιτική ανταγωνισμού δεν αφορά μόνο τη διασφάλιση δίκαιων τιμών για τους καταναλωτές αλλά και την παροχή ποιότητας, ποικιλίας και καινοτομίας·

36.  τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει πανευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει πρωτοβουλίες που επιτυγχάνουν αυτόν τον στόχο και να αντιληφθεί ότι η επιτυχία τους εξαρτάται τόσο από την καινοτόμο φύση του συστήματος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις όσο και από τη βιωσιμότητα του οικονομικού μοντέλου τους·

Αποτελεσματικότητα των μέσων της πολιτικής ανταγωνισμού

37.  τονίζει ότι τα πρόστιμα μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη φήμη των εταιρειών που καταδικάζονται· επισημαίνει εντούτοις ότι, ακόμη και όταν επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα, συχνά αυτά αποτυγχάνουν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε ικανοποιητικό βαθμό και ενδέχεται τελικά να μετακυλίονται στους καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει επίσης εναλλακτικά μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως η αποτελεσματικότητα της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ· Επισημαίνει ότι οποιαδήποτε εντολή παύσης δραστηριοτήτων πρέπει να είναι πιο περιοριστική ως προς τα μελλοντικά διορθωτικά μέτρα·

38.  υπενθυμίζει ότι κατάχρηση της ισχύος στην αγορά μπορεί να λαμβάνει χώρα ακόμα και όταν προϊόντα ή υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν· πιστεύει ότι η διαβίβαση ιδιωτικών δεδομένων σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ ή εμπορικούς σκοπούς συχνά πραγματοποιείται χωρίς να έχει δοθεί κανονικά η συναίνεση του καταναλωτή αφού σε πολλές περιπτώσεις δεν προσφέρονται εναλλακτικές της ανταλλαγής δεδομένων επιλογές· θεωρεί ότι στην ψηφιακή οικονομία, η συγκέντρωση δεδομένων σε μικρό αριθμό εταιρειών οδηγεί σε δυσλειτουργίες της αγοράς, άντληση υπερβολικών κερδών και αποκλεισμό νεοεισερχόμενων·

39.  υπενθυμίζει ότι η αγορά της διαδικτυακής αναζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για να διασφαλιστούν ανταγωνιστικές συνθήκες στην ενιαία ψηφιακή αγορά· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι μια μηχανή αναζήτησης με μερίδιο που υπερβαίνει το 92 % στην αγορά επιγραμμικής αναζήτησης στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχει μετατραπεί σε «φύλακα» του Διαδικτύου· ζητεί να αξιοποιηθούν οι απόψεις και οι εμπειρίες όλων των εμπλεκόμενων φορέων από τα τελευταία 9 χρόνια αντιμονοπωλιακής ιστορίας προκειμένου να αξιολογηθεί επειγόντως κατά πόσο οι προταθείσες λύσεις αποβαίνουν όντως προς όφελος των καταναλωτών, των χρηστών του Διαδικτύου και των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο σε βάθος χρόνου· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει μια πρόταση με στόχο την αποδέσμευση των μηχανών αναζήτησης από τις εμπορικές τους υπηρεσίες, όπως περιγράφεται στο ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά(8), ώστε να τερματιστεί η σημερινή κατάσταση και να δημιουργηθεί ενδεχομένως ένα μακροπρόθεσμο δέλεαρ για την επίτευξη δίκαιου και αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά·

40.  επισημαίνει τη βραδύτητα με την οποία προσχωρούν οι αντιμονοπωλιακές έρευνες, όπως αυτές της υπόθεσης Google Shopping, εάν συγκριθούν με την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι ψηφιακές αγορές· επισημαίνει τον αρνητικό αντίκτυπο που ενέχει η κατάσταση αυτή και τους οικονομικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους που διατρέχουν ορισμένοι παράγοντες εάν εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες· τονίζει ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η ορθή διαδικασία, αλλά ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει ταχείες αντιμονοπωλιακές διαδικασίες και να βρει νέα κίνητρα, όπως είναι το πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης, ώστε να γίνουν οι εταιρείες πιο συνεργάσιμες στην προσπάθεια εντοπισμού των καρτέλ σε ολόκληρη την ΕΕ·

41.  επισημαίνει την ανάγκη να εξετάζεται τακτικά το ενδεχόμενο χρήσης προσωρινών μέτρων προκειμένου να σταματά οποιαδήποτε πρακτική ενδέχεται να υποσκάψει σοβαρά τον ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει ελαστικότερα τα κριτήρια για τα εν λόγω μέτρα, πάντα σε πνεύμα σεβασμού του κράτους δικαίου, ώστε να αποφεύγονται οποιεσδήποτε ανεπανόρθωτες βλάβες· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την ανακοίνωση σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα(9) λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και την πρόοδο του ψηφιακού τομέα κατά τα τελευταία χρόνια·

42.  επιδοκιμάζει τις συνεχείς προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντιμετωπίζει την καταχρηστική συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι μεγάλες πλατφόρμες· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει περιπτώσεις στις οποίες τα προσφερθέντα διορθωτικά μέτρα απέτυχαν αδιαμφισβήτητα να αποκαταστήσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά, όπως έγινε στην περίπτωση του Google Shopping· επισημαίνει ότι, εάν δεν υπάρξουν στοχοθετημένα και αποτελεσματικά μέτρα συμπεριφοράς εκ των προτέρων δοκιμασμένα με την πληγείσα επιχείρηση , τότε ίσως κριθεί αναπόφευκτος ένας ολοκληρωμένος διαρθρωτικός διαχωρισμός μεταξύ γενικών και εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης· υπογραμμίζει ότι σε σύγκριση με τα διορθωτικά μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, τα μέτρα συμπεριφοράς μπορούν να προσφέρουν μια χρονικά αποτελεσματική λύση, αμβλύνοντας τον κίνδυνο αναγκαστικής εξόδου των ανταγωνιστών από την αγορά κατά τη διάρκεια παρατεταμένων συζητήσεων για πώληση ή εκποίηση’·

43.  τονίζει την ανάγκη να διαθέτει η Επιτροπή επαρκείς πόρους ώστε να είναι σε θέση να επιβάλει την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ· σημειώνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη και δη σε διογκούμενα προβλήματα όπως οι κυρίαρχες θέσεις επιγραμμικών πλατφορμών ή τεχνητής νοημοσύνης·

44.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πως πρέπει να ερμηνεύεται η «σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού» που ορίζεται στον κανονισμό περί συγκεντρώσεων, ούτως ώστε, σε περιπτώσεις συγχώνευσης, η Επιτροπή να μην εξετάζει μόνον τις τιμές, την παραγωγή και την καινοτομία αλλά να δίνει προσοχή και στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος που έχουν τέτοιου είδους συναλλαγές με γνώμονα τις αρχές της ΣΛΕΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος·

45.  καλεί την Επιτροπή να ενημερωθεί σχετικά με αυτή τη νέα υπηρεσία λογαριασμού όψεως που θα παρέχουν στους καταναλωτές ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας του κόσμου, στα επόμενα έτη· παροτρύνει την Επιτροπή να μελετήσει με ιδιαίτερη προσοχή την είσοδό τους σε αυτή τη νέα ψηφιακή χρηματοοικονομική αγορά και τον τεράστιο όγκο δεδομένων που θα συγκεντρώσουν από τους καταναλωτές τους, καθώς και τις όποιες πιθανές χρήσεις τους·

Κανόνες ανταγωνισμού για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

46.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους που ορίζονται σε αυτήν για την υποστήριξη της οικονομικά αποδοτικής μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, καθώς και τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων· υποστηρίζει τη δέσμευση για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις έως το 2021, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι στόχοι αυτοί·

47.  τάσσεται υπέρ της επανεξέτασης από την Επιτροπή των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις σε όλους τους σχετικούς τομείς, όπως είναι οι μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών και των θαλάσσιων μεταφορών, σε συνάρτηση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, εφαρμόζοντας την αρχή της δίκαιης μετάβασης, αναγνωρίζοντας τον συμπληρωματικό ρόλο που μπορούν να αναλάβουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών για τη στήριξη επενδύσεων στους τομείς της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της καθαρής ενέργειας και παράλληλα μεριμνώντας ώστε να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να μην γίνεται στρέβλωση της αγοράς· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας(10), να εξετάσει κατά πόσο οι υπάρχουσες φορολογικές απαλλαγές δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ τομέων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον η φοροαπαλλαγή για την κηροζίνη οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού που ευνοεί τον τομέα των αερομεταφορών·

48.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της επερχόμενης αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια, να προβλέψει μεγαλύτερη ευελιξία για τις ενισχύσεις που χορηγούνται στην ανανεώσιμη ενέργεια που παράγουν οι πολίτες, σύμφωνα με τις κλιματικές δεσμεύσεις της ΕΕ·

49.  τονίζει την ανάγκη να προλαμβάνει η Επιτροπή οποιεσδήποτε αρνητικές παρενέργειες προκύπτουν ενδεχομένως οποτεδήποτε μεγάλες εταιρείες λαμβάνουν δημόσιες ενισχύσεις για να κάνουν φιλικότερα προς το περιβάλλον τα περιβαλλοντικά τους μοντέλα και στη συνέχεια τις χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς, όπως για να εδραιώσουν την κυρίαρχη θέση τους σε ένα συγκεκριμένο τομέα·

50.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση και ένα ευνοϊκό πλαίσιο για περαιτέρω επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και την ανακαίνιση κτιρίων, καθώς και για αναβάθμιση εξοπλισμού ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, σχέδια υβριδικής τεχνολογίας και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας·

51.  υπογραμμίζει επ᾽ αυτού ότι για να είναι πετυχημένη η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, θα χρειαστεί οι Ευρωπαίοι παραγωγοί βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών να μπορούν να δουν τα πλεονεκτήματά της και να μην αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από εταιρείες σε τρίτες χώρες·

52.  επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει τη συνεκτικότητα της χαρασσόμενης πολιτικής μεταξύ γεωργίας, δράσης για το κλίμα, περιβάλλοντος και εμπορικής πολιτικής·

Τομεακές πολιτικές

53.  καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει επί συστηματικότερης βάσης έρευνες σε τομείς ουσιώδεις για την καθημερινή ζωή των πολιτών, όπως είναι η υγεία, η κινητικότητα, η διαφήμιση στο διαδίκτυο, η ενέργεια, ο τουρισμός, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των ανώτατων ορίων των τιμών στις διαδικτυακές πλατφόρμες καταλυμάτων, ο πολιτισμός, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληρωμής ή τα μέσα ενημέρωσης στη σημερινή ψηφιακή εποχή, πάντα σε πνεύμα σεβασμού των υψηλών προτύπων της ΕΕ·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να σημειώνει την παρουσία εθνικών μονοπωλίων και ολιγοπωλίων ως πιθανή ένδειξη δυσλειτουργιών της ενιαίας αγοράς ή φραγμών στον δίκαιο ανταγωνισμό·

55.  ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει προκαταρκτική μελέτη με θέμα τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις εξαγορές από πολυεθνικές εταιρείες Ευρωπαίων παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης·

56.  επαναλαμβάνει ότι η φορολογία χρησιμοποιείται ενίοτε για την παροχή έμμεσων κρατικών ενισχύσεων, γεγονός που δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές της ως προς την έννοια της κρατικής ενίσχυσης ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη δεν θα χορηγούν κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή φορολογικού πλεονεκτήματος· εκφράζει τη λύπη του για τον καταχρηστικό χαρακτήρα των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» και επικροτεί τις πρόσφατες αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου που επιβεβαιώνουν ότι η εξέταση από την Επιτροπή μιας φορολογικής απόφασης με γνώμονα την κρατική ενίσχυση δεν συνιστά φορολογική εναρμόνιση· παρατηρεί ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής συχνά προσβάλλονται στο δικαστήριο και πρέπει συνεπώς να προετοιμάζονται με τη μέγιστη επιμέλεια· επιμένει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών ούτως ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός παραβιάσεων των κανόνων ανταγωνισμού· ζητεί να εγκριθεί η πρόταση για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) και να υποβάλλονται δημόσιες εκθέσεις ανά χώρα·

57.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής προστίμων σε χώρες για τις οποίες διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις·

58.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει χωρίς χρονοτριβή τις αποκλίσεις μεταξύ των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στο πεδίο των ενισχύσεων εκκαθάρισης και του καθεστώτος εξυγίανσης στο πλαίσιο της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών(11) («οδηγία ΑΕΤ»), και να αναθεωρήσει αντιστοίχως την από 30ής Ιουλίου 2013 ανακοίνωσή της για τον τραπεζικό τομέα(12), μεταξύ άλλων και υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων και δεδομένης της ανάγκης να προστατευτούν οι καταναλωτές·

59.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πολύ προσεκτικά περιπτώσεις στον τραπεζικό τομέα που έχουν ενδεχομένως ενδιαφέρον από άποψη ανταγωνισμού για εκείνα τα κράτη μέλη στα οποία οι καταναλωτές βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με υψηλά επιτόκια(13) και έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα δάνεια, γεγονός που οφείλεται ίσως στη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας στον τραπεζικό τομέα και μπορεί να οδηγήσει σε δόλιες πρακτικές πώλησης ενυπόθηκων δανείων·

60.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάζει σε ετήσια βάση κατά πόσο εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ στον χρηματοπιστωτικό τομέα·

61.  καλεί επίσης την Επιτροπή να διερευνήσει σε βάθος και να προτείνει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της σχεδόν μονοπωλιακής κυριαρχίας των τεσσάρων μεγάλων λογιστικών εταιρειών στον χώρο των ελέγχων των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών, όπως τον διαχωρισμό των υπηρεσιών ελέγχου από τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών και την καθιέρωση υποχρεωτικών «από κοινού ελέγχων» ώστε να δοθεί και σε άλλες εταιρείες εκτός των 4 μεγάλων η δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτούνται για τον έλεγχο των μεγαλύτερων εταιρειών·

62.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό και μεγαλύτερη διαφάνεια στις εμπορικές πρακτικές των πλατφορμών εκτός διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων σουπερμάρκετ και υπεραγορών, προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσοι όροι και ικανοποιητικές τιμές για τους παραγωγούς της ΕΕ και τα προϊόντα τους· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αναλύει σε βάθος την εμβέλεια και τον αντίκτυπο των αγοραστικών συμμαχιών που άπτονται στρατηγικών τιμολόγησης και μη στην οικονομική λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις επιπτώσεις στους μικρούς προμηθευτές· εκφράζει τη λύπη του διότι η πώληση επί ζημία δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πρακτικών οι οποίες απαγορεύονται σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι η στρατηγική F2F (Farm to Fork) και η νομοθεσία της ΕΕ για τον ανταγωνισμό πρέπει να αναγνωρίζουν τη σημαντική συνεισφορά των πρωτογενών παραγωγών στην προσφορά τροφίμων υψηλής ποιότητας και την παροχή δημόσιων αγαθών στην κοινωνία·

63.  ζητεί μια σαφέστερη, πιο ευέλικτη και πιο προβλέψιμη εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε παραγωγούς και οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ) για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή και να διευκρινίσει τις διατάξεις του κανονισμού για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (ΚΟΑ)(14), και δη σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις από τους κανόνες ανταγωνισμού που χορηγούνται σε ορισμένες συμφωνίες και πρακτικές των γεωργών σε ενώσεις· ενθαρρύνει τη δημιουργία περισσότερων ΟΠ ως έναν τρόπο με τον οποίο οι γεωργοί θα ενισχύσουν τη θέση τους, θα διαπραγματεύονται αποτελεσματικά για τις τιμές και θα αντιμετωπίζουν τις ανισορροπίες ισχύος εντός της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

64.  καλεί την Επιτροπή να εξαιρέσει από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις τις φορολογικές διατάξεις που θέσπισαν τα κράτη μέλη ειδικά για να ενθαρρύνουν τους γεωργούς να προβαίνουν σε εθελοντικές προληπτικές αποταμιεύσεις, με σκοπό να αντεπεξέρχονται καλύτερα στην αύξηση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα και των κινδύνων για την υγεία, καθώς και στις οικονομικές κρίσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του κανονισμού «De Minimis»(15), που θα βοηθήσει τους γεωργούς να αντιμετωπίζουν τις κλιματικές προκλήσεις και παράλληλα να αποφεύγουν οποιεσδήποτε στρεβλώσεις της αγοράς· επισημαίνει την ιδιαίτερη ανάγκη για σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τον γεωργικό τομέα, λόγω των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων βιωσιμότητας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον συνεχιζόμενο έλεγχο καταλληλότητας της δέσμης μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων του 2012 και για την εν εξελίξει επανεξέταση του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα της γεωργίας(16)·

65.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή και να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 209 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ, ιδίως δε σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις από τους κανόνες ανταγωνισμού που χορηγούνται σε ορισμένες συμφωνίες και πρακτικές των γεωργών στις ενώσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί για τους ενδιαφερόμενους μεγαλύτερη σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και προκειμένου να παρασχεθεί στην Επιτροπή μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου·

66.  αναγνωρίζει τον ρόλο των διεπαγγελματικών οργανώσεων στην αλυσίδα, οι οποίες χρησιμεύουν ως πλατφόρμα διαλόγου, έρευνας και ανάπτυξης, βέλτιστων πρακτικών και διαφάνειας της αγοράς·

67.  καλεί να ενισχυθεί ο ρόλος των διεπαγγελματικών οργανώσεων προκειμένου να προωθηθούν οι περισσότερο ισορροπημένες σχέσεις στην αλυσίδα τροφίμων, και υποστηρίζει την επέκταση της ρήτρας επιμερισμού της αξίας, ώστε αυτή να καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο τον πρώτο αγοραστή, σύμφωνα με το σχέδιο έκθεσης που εγκρίθηκε, τον Απρίλιο του 2019, από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Κοινοβουλίου σχετικά με τη νέα κοινή οργάνωση της αγοράς γεωργικών προϊόντων ως μέρος της επόμενης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ·

68.  ζητεί τη θέσπιση ρητής και αυτόματης εξαίρεσης από το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, δυνάμει του άρθρου 210 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ, που θα υπόκειται στις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, ώστε να μπορούν οι γεωργικές διεπαγγελματικές οργανώσεις να εκπληρώνουν τα καθήκοντα που τους αναθέτει ο κανονισμός για την ενιαία ΚΟΑ, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση των στόχων του άρθρου 39 ΣΛΕΕ·

69.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι διατάξεις του άρθρου 222 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ ενεργοποιούνται ταχέως προκειμένου να αντιμετωπίζονται σοβαρές στρεβλώσεις της αγοράς·

70.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχία των μέτρων διαχείρισης της προσφοράς που εισήχθησαν για το τυρί και το ζαμπόν ποιότητας κατόπιν αιτήματος των ΟΠ, των διεπαγγελματικών οργανώσεων και των ομίλων επιχειρήσεων· θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ που επιτρέπει τη θέσπιση κανόνων ελέγχου της προσφοράς θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει όλα τα προϊόντα που επωφελούνται από προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή από προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης·

71.  ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και να προσαρμόσει την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ με βάση τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο εμπορικό περιβάλλον·

72.  επικροτεί την έγκριση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/633, της 17ης Απριλίου 2019, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων(17), η οποία αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη διασφάλιση δικαιοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση της ανισορροπίας της διαπραγματευτικής ισχύος εντός της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· ζητεί από τα κράτη μέλη να μεταφέρουν χωρίς καθυστέρηση την οδηγία και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την πρόοδο όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν περισσότερες αθέμιτες πρακτικές στον κατάλογο των απαγορευμένων πρακτικών και να θέσουν υψηλότερα πρότυπα·

73.  υπενθυμίζει ότι έχει πραγματοποιηθεί σημαντική οριζόντια και κάθετη αναδιάρθρωση, η οποία έχει οδηγήσει σε περαιτέρω ενοποίηση στους ήδη συγκεντρωτικά οργανωμένους τομείς των σπόρων, των αγροχημικών, των λιπασμάτων, της ζωικής γενετικής και των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και στον τομέα της μεταποίησης και του λιανικού εμπορίου· καλεί την Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση των συγχωνεύσεων σε αυτούς τους τομείς, να εξετάζει τις επιπτώσεις πέραν των τιμών καταναλωτή· τονίζει ότι τα συμφέροντα των γεωργών της ΕΕ, των πολιτών και του περιβάλλοντος πρέπει να προστατεύονται, με συνολική και ολιστική αξιολόγηση του αντικτύπου, σε επίπεδο εκμετάλλευσης, των συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ των προμηθευτών γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

74.  θεωρεί απαραίτητο να συνεχίσει η Επιτροπή να παρακολουθεί λεπτομερώς την ενωσιακή αγορά φυτοφαρμάκων, σπόρων και ποικιλιών, καθώς και να παρακολουθεί τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στον γεωργικό τομέα·

75.  παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει μια μόνιμη πλατφόρμα πληροφόρησης σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, προκειμένου να βοηθήσει τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα του κλίματος, την αστάθεια της αγοράς και άλλους κινδύνους, όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας, του Νοεμβρίου του 2017·

76.  σημειώνει ότι οι μεγάλες αναντιστοιχίες στις άμεσες πληρωμές παρεμποδίζουν τις βιώσιμες πρωτοβουλίες των γεωργών για το κλίμα και το περιβάλλον και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ· υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 7-8 Φεβρουαρίου 2013 να εναρμονίσει τις πληρωμές σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2020·

77.  εφιστά την προσοχή στον αυξανόμενο αριθμό διαμαρτυριών των γεωργών και σημειώνει ότι ο σωρευτικός αντίκτυπος των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ είναι μία από τις ανησυχίες τους· διερωτάται κατά πόσον οι ΣΕΣ δημιουργούν ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, δεδομένων των διαφορών ως προς τα κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα που αφορούν την υγεία, την εργασία, το περιβάλλον και την καλή μεταχείριση των ζώων στις τρίτες χώρες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, την πλέον πρόσφατη έκθεσή της σχετικά με τις σωρευτικές επιπτώσεις των τρεχουσών και των μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών, και ζητεί την εφαρμογή των αρχών της αμοιβαιότητας και της συμμόρφωσης για τα γεωργικά προϊόντα και την προστασία των ευάλωτων τομέων στο πλαίσιο των μελλοντικών και των εν εξελίξει εμπορικών διαπραγματεύσεων, με παράλληλη μέριμνα για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων επιθεωρήσεων·

78.  επικροτεί την πρόταση κανονισμού σχετικά με το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά και, ειδικότερα, τις δράσεις για την τροφική αλυσίδα που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιό του, όπως τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της υγείας των ζώων και των φυτών· παροτρύνει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να ολοκληρώσουν ταχέως τις διαπραγματεύσεις και να εγκρίνουν τον κανονισμό·

79.  υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης ολοκλήρωσης των δύο προτάσεων κανονισμών μετάβασης της Επιτροπής, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και περιπλοκές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αστάθεια της αγοράς·

80.  θεωρεί αναγκαίο να παραμείνουν στη ΓΔ AGRI όλες οι αρμοδιότητες όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 209 και 210 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ και τις κρατικές ενισχύσεις με σκοπό την ανάπτυξη των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για την προσέγγιση και τον συντονισμό των ζητημάτων στον συγκεκριμένο τομέα, κάτι που είναι αναγκαίο λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα αυτών των τομέων και που συνάδει πλήρως με τους στόχους και τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

81.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) κατά την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και δη όταν πρόκειται για απομονωμένες, απομακρυσμένες ή περιφερειακές περιοχές της Ένωσης· σημειώνει ότι υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες στην εφαρμογή των κανόνων του πακέτου Almunia για ορισμένες ΥΓΟΣ, όπως είναι ο ταχυδρομικός τομέας, του οποίου το καθήκον παροχής δημόσιας υπηρεσίας μπορεί, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, να καθοριστεί και να οργανωθεί νομικά σε εθνικό επίπεδο·

82.  υπενθυμίζει την ανάγκη να υπάρχει ένας οδικός χάρτης για καλύτερα στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις, ιδιαίτερα για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας, των μεταφορών ή των τηλεπικοινωνιών·

83.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να αναγνωρίζονται οι περιοχές άνθρακα ως ενισχυόμενες περιοχές, ώστε να καταστεί δυνατή η προσαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις ενισχύσεις προκειμένου να επιτρέπεται η έγκριση μέτρων για την αντιμετώπιση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών, εν αναμονή της ανάληψης σαφών δεσμεύσεων από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές προκειμένου να λάβουν αυτές συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση της ουδετερότητας του άνθρακα και των στόχων της ΕΕ για το κλίμα· υπενθυμίζει ότι οι δραστηριότητες αυτές, που παραδοσιακά αποτελούν μέρος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δεν θα πρέπει να υφίστανται προνομιακή μεταχείριση ως προς τις κρατικές ενισχύσεις·

84.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στη ειδική αναθεώρησή της για τον γενικό κανονισμό απαλλαγής(18) κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ) την επέκταση αυτού του συστήματος ώστε να περιλαμβάνει έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (αποκαλείται επίσης Interreg)·

85.  ανησυχεί για την άνιση μεταχείριση των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ αναλόγως του εάν στηρίζονται από την πλευρά της ΕΕ από πόρους της πολιτικής συνοχής ή άλλα κονδύλια της ΕΕ ή προγράμματα όπως τα Ορίζων 2020/Ορίζων Ευρώπη ή EFSI2.0/InvestEU σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής στην αναθεώρησή της για τον ΓΚΑΚ· πιστεύει ότι πρέπει να διατηρούνται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για έργα που είναι παρόμοιας φύσης, αλλά διαφορετικά όσον αφορά τους χρηματοδοτικούς πόρους, καθώς κάτι τέτοιο θα ευνοούσε ορισμένα χρηματοδοτικά συστήματα παραμερίζοντας άλλα·

Αυξημένο ενδιαφέρον για τους πολίτες διαμέσου του Κοινοβουλίου

86.  ζητεί, εντός του πλαισίου των Συνθηκών, να χρησιμοποιείται τακτικά η συνήθης νομοθετική διαδικασία στην πολιτική ανταγωνισμού, κατ᾽ αναλογία με την οδηγία για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας(19) και με την οδηγία ΕΔΑ+·

87.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή και την παρακολούθηση των συμφωνιών συνεργασίας σε θέματα ανταγωνισμού καθώς και σχετικά με τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων· ζητεί από την Επιτροπή να διατηρεί υψηλά πρότυπα διαφάνειας·

88.  επισημαίνει τη βούλησή του να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στον προσδιορισμό και στη διαμόρφωση του γενικού πλαισίου για την πολιτική ανταγωνισμού· παρατηρεί ότι το Κοινοβούλιο οφείλει, με την ιδιότητα του παρατηρητή, να συμμετέχει περισσότερο στις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας και των ομάδων εμπειρογνωμόνων, όπως είναι το Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού (ΔΔΑ), προκειμένου να διευρύνει τις γνώσεις του επί του θέματος και να παραμένει ενημερωμένο ως προς τις εξελίξεις ούτως ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένο για τον ρόλο του ως συννομοθέτη· ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώκει την συμμετοχή του Κοινοβουλίου ιδίως κατά την εκπόνηση πράξεων μη δεσμευτικού χαρακτήρα, όπως οι ανακοινώσεις και οι κατευθυντήριες γραμμές·

89.  ζητεί από την Επιτροπή να διοργανώνει πολυτομεακές και διοργανικές συναντήσεις με τη συμμετοχή φορέων του κλάδου, εθνικών ρυθμιστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών προστασίας δεδομένων, ενώσεων καταναλωτών και άλλων ενδιαφερόμενων παραγόντων προκειμένου να βγει η πολιτική ανταγωνισμού από φραγμούς και στεγανά·

90.  τονίζει ότι με το τρέχον έντυπο καταγγελίας περιπτώσεων κρατικών ενισχύσεων ζητούνται πολλές συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πότε χορηγήθηκε η κρατική ενίσχυση, τις οποίες οι απλοί πολίτες δεν μπορούν να γνωρίζουν· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να απλοποιήσει το έντυπο καταγγελίας, ώστε να έχουν οι απλοί πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες·

91.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πληροφόρησης κατά τη διερεύνηση καταγγελιών από την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να χορηγεί στους καταγγέλλοντες βεβαίωση παραλαβής καθώς και ειδοποίηση κατά την έναρξη της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης ως προς τη διάρκεια της έρευνας·

92.  υπενθυμίζει τη σημασία του συντονισμού με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολόγηση της υλοποίησης της οδηγίας ΕΔΑ+· υπενθυμίζει ότι στο παράρτημα της οδηγίας ΕΔΑ+ η Επιτροπή αναγνώρισε τα «ενδιάμεσα μέτρα» ως «βασικό εργαλείο για τις αρχές ανταγωνισμού ώστε να διασφαλίζεται ότι ο ανταγωνισμός δεν θα ζημιώνεται έως ότου να ολοκληρωθεί μια έρευνα»· υπενθυμίζει την ανάγκη να αξιολογείται κατά πόσο υπάρχουν μέσα απλοποίησης της έγκρισης ενδιάμεσων μέτρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού εντός δύο ετών από την ημερομηνία μεταφοράς αυτής της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο, ούτως ώστε να επιτραπεί στις αρχές ανταγωνισμού να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις εξελίξεις στις ταχέως εξελισσόμενες αγορές·

93.  επισημαίνει ότι η πολιτική ανεξαρτησία των αρχών ανταγωνισμού είναι κρισιμότατης σημασίας για τη διασφάλιση της αμεροληψίας και της αξιοπιστίας της πολιτικής ανταγωνισμού· αναγνωρίζει ότι η πρόληψη της στρέβλωσης του ανταγωνισμού απαιτεί δημόσιο έλεγχο των προσπαθειών άσκησης πιέσεων από ομάδες συμφερόντων σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· επαναλαμβάνει συνεπώς τις εκκλήσεις του για ένα ενισχυμένο Μητρώο Διαφάνειας· επιμένει ότι χρειάζεται τακτικότερη ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή, όπως ορίζει η διοργανική συμφωνία με το Κοινοβούλιο· καλεί την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο για τον Ανταγωνισμό να παραμείνει σε στενή επαφή με την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) και με την Ομάδα Εργασίας για τον Ανταγωνισμό, που προσφέρει το κατάλληλο βήμα για την καθιέρωση ενός πιο τακτικού διαλόγου·

94.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Εκτελεστική Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, κατά την ακρόαση έγκρισής της, στις 8 Οκτωβρίου 2019 ,να διατηρήσει τα χαρτοφυλάκιά της για την ψηφιακή πολιτική και τον ανταγωνισμό αυστηρά χωριστά·

Απαντήσεις της πολιτικής ανταγωνισμού στην κρίση COVID-19

95.  χαιρετίζει την άμεση αντίδραση της Επιτροπής που αφορά την έγκριση ενός προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις και των δύο τροποποιήσεών του, καθώς και τους όρους που προβλέπει για την παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση· στηρίζει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της πλήρους ευελιξίας που παρέχει το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19·

96.  υποστηρίζει την εφαρμογή του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάκαμψης· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει σε εύθετο χρόνο κατά πόσον το εν λόγω προσωρινό πλαίσιο θα πρέπει να παραταθεί πέραν του τέλους του 2020 εάν κρίνεται απαραίτητο·

97.  χαιρετίζει τους όρους που καθορίζονται στη δεύτερη τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση των ενισχύσεων προς τις εταιρείες, ιδίως όσον αφορά την απαγόρευση καταβολής μερισμάτων, εξαγοράς ιδίων μετοχών και παροχής πριμοδοτήσεων, για τράπεζες και άλλες εταιρείες, καθώς και τις διασφαλίσεις έναντι επιθετικών ενεργειών εις βάρος άλλων εταιρειών της ΕΕ από εταιρείες που έχουν λάβει κρατική ενίσχυση·

98.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε τράπεζες δυνάμει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση της οικονομίας και συμβάλλουν στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενώ λειτουργούν εντός του ισχυρού υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που προβλέπεται από την οδηγία BRR και τους κανόνες για την εξυγίανση·

99.  υπογραμμίζει τον κίνδυνο στρεβλώσεων της αγοράς και δημιουργίας άνισων όρων ανταγωνισμού λόγω των αυξημένων αποκλίσεων μεταξύ των επιπέδων κρατικής ενίσχυσης που χορηγούν τα κράτη μέλη· σημειώνει το μέσο στήριξης της φερεγγυότητας, το οποίο αποτελεί τμήμα του νέου μέσου ευρωπαϊκής ανάκαμψης («Next Generation EU»), για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχουν οι αποκλίσεις αυτές για την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς·

100.  εκφράζει ικανοποίηση για τα έκτακτα χρηματοδοτικά μέσα και τις κρατικές ενισχύσεις που παρέχονται για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στην προσπάθεια αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κοινά ελάχιστα πρότυπα προκειμένου να προσδιοριστεί η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες που λαμβάνουν χρηματοδοτική ενίσχυση πρέπει να συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά και τα σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κριτήρια και τη φορολογική διαφάνεια, ούτως ώστε να αποφευχθεί η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών κριτηρίων που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αποκλίσεις, καθώς και να καταδεικνύουν με ποιον τρόπο η δημόσια στήριξη που λαμβάνουν χρησιμοποιείται για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων τους με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον και με τη συμφωνία του Παρισιού· υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση θα πρέπει να χορηγείται μόνο για την κάλυψη των ζημιών που οφείλονται στην κρίση COVID-19· υπογραμμίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να χορηγούνται μόνο σε εταιρείες που πλήττονται από τις άμεσες επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 και όχι σε εταιρείες που ήδη βρίσκονταν σε δυσμενή οικονομική κατάσταση πριν από την κρίση· ζητεί να απαγορευτεί στις εταιρείες που είναι καταχωρισμένες σε φορολογικούς παραδείσους να έχουν πρόσβαση σε κρατικές ενισχύσεις ή σε πακέτα χρηματοδοτικής στήριξης εάν δεν δεσμεύονται να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους·

101.  εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο για την αξιολόγηση ζητημάτων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας που αφορούν τη συνεργασία επιχειρήσεων ως αντίδραση στην τρέχουσα επιδημική έξαρση της COVID-19· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη της επιστολή υποστήριξης από το 2003· επισημαίνει ότι η κρίση αυτή έχει τονίσει την ανάγκη για ταχείες και αποτελεσματικές αντιδράσεις σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον και υπογραμμίζει τα οφέλη των συλλογικών μέτρων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και της παροχής ασφάλειας δικαίου στις εταιρείες όταν συνάπτουν συμφωνίες επιχειρηματικής συνεργασίας σε καίριους στρατηγικούς τομείς·

102.  όσον αφορά τον αντίκτυπο της πανδημίας, επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί η οικονομική ανθεκτικότητα βασικών ευρωπαϊκών τομέων και να προωθηθεί η οικονομική μας ανάκαμψη μέσω έρευνας και καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο δυναμική προσέγγιση κατά την αναθεώρηση της ανακοίνωσης του 1997 για τον ορισμό της αγοράς, καθιστώντας έτσι τα κριτήρια καινοτομίας βασικό στοιχείο της σχετικής ανάλυσης της αγοράς όσον αφορά τον ευρωπαϊκό έλεγχο των συγκεντρώσεων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της αξιολόγησης καταλληλότητας, τη δυνατότητα υιοθέτησης μιας πιο ευνοϊκής προσέγγισης όσον αφορά τις συμφωνίες συνεργασίας και έρευνας και ανάπτυξης·

103.  υπογραμμίζει ότι η πανδημία έχει καταστήσει τις εταιρείες ευάλωτες σε προσφορές εξαγοράς από ξένους· σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 αποκάλυψε αδυναμίες στις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ και έλλειψη στρατηγικής κυριαρχίας της ΕΕ σε τομείς όπως τα ιατρικά προϊόντα ή τα τρόφιμα, καθώς και την ανάγκη να διασφαλιστούν εταιρείες και στοιχεία ενεργητικού κρίσιμης σημασίας της ΕΕ έναντι του κινδύνου επιθετικής εξαγοράς από κυρίαρχους παράγοντες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά·

104.  επισημαίνει ότι αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για να αναχαιτίσει δυναμικά κάθε είδους εκδήλωση αθέμιτου ανταγωνισμού και εχθρικής συμπεριφοράς από ξένες κρατικές ή με κυβερνητικούς δεσμούς εταιρείες έναντι ευάλωτων ευρωπαϊκών εταιρειών που πασχίζουν να επιβιώσουν στην οικονομική ύφεση που προξένησε η πανδημία COVID-19, δεδομένου ότι με αυτή τη συμπεριφορά επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους καίριας σημασίας τεχνολογίες, υποδομές και τομείς εμπειρογνωμοσύνης της Ευρώπης· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προτείνει πάραυτα προσωρινή απαγόρευση των εξαγορών Ευρωπαϊκών εταιρειών από ξένες κρατικές ή με κυβερνητικούς δεσμούς εταιρείες τρίτων χωρών·

105.  εκφράζει ικανοποίηση για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με στόχο την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και τη διάδοση επίσημων στοιχείων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με τη νόσο COVID-19· προειδοποιεί, ωστόσο, σχετικά με τις πλατφόρμες αυτές, οι οποίες είχαν ήδη πολύ ισχυρή θέση στην αγορά πριν από την κρίση· στηρίζει την έκκληση της Επιτροπής για την εκπόνηση μελέτης όσον αφορά τις πλατφόρμες με σημαντικές επιπτώσεις δικτύου που δρουν ως ελεγκτές πύλης, η οποία θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της επικείμενης πρότασης για πλαίσιο εκ των προτέρων ρύθμισης, υπό τον όρο ότι δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερήσεις· καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει στις πλατφόρμες την προβολή μικροστοχευμένων διαφημίσεων και να ενισχύσει τη διαφάνεια για τους χρήστες· υποστηρίζει τη συνεργασία για την ανάπτυξη εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών από σημαντικούς μη ευρωπαϊκούς παράγοντες στην αγορά των λειτουργικών συστημάτων έξυπνων τηλεφώνων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η συλλογή δεδομένων δεν θα εδραιώσει περαιτέρω την ισχύ στην αγορά ορισμένων κυρίαρχων παραγόντων·

106.  υπογραμμίζει ότι η κρίση COVID-19 ενέχει έναν υπαρξιακό κίνδυνο για έναν πρωτοφανή αριθμό επιχειρήσεων σε όλη την ΕΕ και έχει προκαλέσει τεράστια αύξηση των ποσοστών ανεργίας· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η ιδέα της υποστήριξης των προβληματικών επιχειρήσεων, που εφαρμόζεται επί του παρόντος, ενδείκνυται για την τρέχουσα κρίση· πιστεύει ακράδαντα ότι η πολιτική ανταγωνισμού και η βιομηχανική πολιτική μπορούν από κοινού να συμβάλουν στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας με βιώσιμο τρόπο· χαιρετίζει τη στρατηγική της Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική·

107.  αναγνωρίζει το αποδοτικό και αποτελεσματικό έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19· υπογραμμίζει ότι σημαντικό τμήμα των ανθρώπινων πόρων έπρεπε να ανακατανεμηθεί για την παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων, δεδομένων των εξαιρετικών περιστάσεων· ζητεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των πόρων προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και την εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια αυτής της εντολής·

108.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει καλύτερα το Κοινοβούλιο σχετικά με τις τρέχουσες εργασίες της, ιδίως για την αναθεώρηση του ορισμού της σχετικής αγοράς και την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο λεπτομερή αξιολόγηση που θα παρουσιάζει την κατανομή του συνολικού ποσού των κρατικών ενισχύσεων που εγκρίνονται δυνάμει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις ανά κράτος μέλος, τομέα και είδος της εγκριθείσας ενίσχυσης (επιχορηγήσεις, εγγυήσεις, κ.λπ.), καθώς και τυχόν πρόσθετους όρους που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη· πιστεύει ότι μια συνολική και αναλυτική αξιολόγηση θα παράσχει στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκόπηση των οικονομικών μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς και συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το είδος της ενίσχυσης, το είδος των δικαιούχων και τη μέθοδο έγκρισης, κατά περίπτωση· υπογραμμίζει ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις κρατικές ενισχύσεις, ο οποίος περιλαμβάνει διάφορους πίνακες και γραφήματα σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και τον αντίκτυπό τους στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει να επικαιροποιείται εγκαίρως·

109.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μετά την κρίση, ανακοίνωση σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στον ανταγωνισμό στην αγορά και στην επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, στην ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και στο μέλλον της πολιτικής ανταγωνισμού·

110.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτική για τις τράπεζες που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις την διατήρηση του συνόλου των λιανικών / απευθυνόμενων στους καταναλωτές τραπεζικών υπηρεσιών τους και να διασφαλίσει ότι δεν θα επιτραπεί στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν την κρίση COVID-19 ως πρόσχημα για την μόνιμη περικοπή αυτών των υπηρεσιών·

o
o   o

111.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια και στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0062.
(2) ΕΕ C 247 της 23.7.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 11 της 14.1.2019, σ. 3.
(4) ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 57.
(5) ΕΕ C 372 της 9.12.1997, σ. 5.
(6) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
(7) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(8) ΕΕ C 289 της 9.8.2016, σ. 65.
(9) ΕΕ C 267 της 22.10.2008, σ. 1.
(10) ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 51.
(11) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190.
(12) ΕΕ C 216 της 30.7.2013, σ. 1.
(13) https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LNDP?locations=RO&most_recent_value_desc=false
(14) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(15) ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1.
(16) ΕΕ C 213 της 8.9.2009, σ. 9.
(17) ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 59.
(18) ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1.
(19) ΕΕ L 349 της 5.12.2014, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου