Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2681(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0187/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0187/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/06/2020 - 20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0159

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 111kWORD 42k
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
Σύσταση υποεπιτροπής φορολογικών θεμάτων
P9_TA(2020)0159B9-0187/2020

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 για τη σύσταση υποεπιτροπής φορολογικών θεμάτων (2020/2681(RSO))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των μονίμων επιτροπών(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 206 και 212 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να συγκροτήσει υποεπιτροπή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής·

2.  αποφασίζει ότι η εν λόγω υποεπιτροπή θα είναι αρμόδια για θέματα που σχετίζονται με τη φορολογία, και ιδίως για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς και για θέματα χρηματοοικονομικής διαφάνειας για φορολογικούς σκοπούς·

3.  αποφασίζει την προσθήκη του ακόλουθου εδαφίου στο μέρος VI του παραρτήματος VI του Κανονισμού του:"«Η επιτροπή επικουρείται από υποεπιτροπή για φορολογικά θέματα, επιφορτισμένη με θέματα που σχετίζονται με τη φορολογία, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς και με θέματα χρηματοοικονομικής διαφάνειας για φορολογικούς σκοπούς.»·"

4.  αποφασίζει ότι η υποεπιτροπή θα έχει 30 μέλη·

5.  αποφασίζει, σε συνάρτηση με τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων της 30ής Ιουνίου 2019 και της 9ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη σύνθεση των προεδρείων υποεπιτροπών, ότι το προεδρείο της υποεπιτροπής μπορεί να αποτελείται από τέσσερις αντιπροέδρους κατ’ ανώτατο όριο·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 160.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου