Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2683(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0190/2020

Predkladané texty :

B9-0190/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0161

Prijaté texty
PDF 131kWORD 46k
Štvrtok, 18. júna 2020 - Brusel Finálna verzia
Zriadenie osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií, jeho pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie
P9_TA(2020)0161B9-0190/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. júna 2020 o zriadení, pôsobnosti, počte členov a dobe trvania osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií (2020/2683(RSO))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Konferencie predsedov,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej články 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 a 52,

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a najmä na jeho články 8, 9, 10, 11, 13, 16 a 17 a protokol k tomuto dohovoru, a najmä na jeho článok 3,

–  so zreteľom na článok 207 rokovacieho poriadku,

A.  keďže výsledok osobitného výboru zriadeného týmto rozhodnutím by mal poskytnúť spoločný, holistický, dlhodobý prístup k riešeniu dôkazov o zahraničnom zasahovaní do demokratických inštitúcií a procesov EÚ a jej členských štátov, a to nielen v rámci príprav na všetky hlavné národné a európske voľby, ale aj trvalo rámci celej EÚ, pokiaľ ide o mnohé formy tohto zasahovania vrátane dezinformačných kampaní v tradičných a sociálnych médiách s cieľom formovať verejnú mienku, kybernetických útokov zameraných na kritickú infraštruktúru, priamej a nepriamej finančnej podpory, ako aj hospodárskeho nátlaku na politických predstaviteľov a rozvracania občianskej spoločnosti;

B.  keďže všetky oznámené prípady zahraničného zasahovania do demokratických procesov a inštitúcií predstavujú systematický model, ktorý sa v posledných rokoch opakuje;

C.  keďže pokusy štátnych subjektov z tretích krajín a neštátnych subjektov zasahovať do fungovania demokracie v EÚ a jej členských štátoch, ako aj nátlak na hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ prostredníctvom zasahovania s nekalým úmyslom sú súčasťou širšieho trendu, ktorý zažívajú demokracie na celom svete;

D.  keďže zahraničné zasahovanie sa používa v kombinácii s hospodárskym a vojenským tlakom na oslabovanie európskej jednoty;

1.  rozhodol zriadiť osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií s touto pôsobnosťou:

   a) uskutočniť dôkladnú analýzu vyšetrovaní, z ktorých vyplýva, že došlo k porušeniu zásadných volebných pravidiel alebo ich obchádzaniu, najmä existujúcich ustanovení o transparentnosti financovania kampane, s údajnými výdavkami na politiku prostredníctvom rôznych zákonných a nezákonných foriem prostredníkov a darovania v cudzom mene zo zdrojov z tretích krajín;
   b) identifikovať možné oblasti, ktoré by si vyžadovali legislatívne a nelegislatívne opatrenia, ktoré by mohli viesť k zásahu platforiem sociálnych médií s cieľom označovať obsah zdieľaný botmi, preskúmať algoritmy tak, aby boli čo najtransparentnejšie, pokiaľ ide o faktory, ktoré vedú k tomu, že sa bude zobrazovať, uprednostňovať, zdieľať a odstraňovať obsah, prípadne znižovať jeho dosah, a rušiť účty osôb zapojených do koordinovaného neautentického správania online alebo nezákonných činností zameraných na systematické oslabovanie demokratických procesov alebo na podnecovanie nenávistných prejavov, pričom sa neohrozí sloboda prejavu;
   c) prispieť k prebiehajúcej diskusii o tom, ako posilniť zodpovednosť za boj proti zahraničnému zasahovaniu do všetkých demokratických procesov v EÚ vrátane dezinformácií, nielen zo strany verejných orgánov, ale aj v spolupráci so spoločnosťami v oblasti technológií a sociálnych médií a so súkromným sektorom vo všeobecnosti s cieľom zvýšiť informovanosť o úlohe, povinnostiach a zodpovednosti, ktorú majú v boji proti zahraničnému zasahovaniu, pričom sa neohrozí sloboda prejavu;
   d) posúdiť vnútroštátne opatrenia, ktoré môžu poskytnúť prísne obmedzenia zdrojov politického financovania, keďže zahraničné subjekty našli zákonné a nezákonné spôsoby, ako obísť vnútroštátne právne predpisy, a ponúkli skrytú podporu svojim spojencom prostredníctvom úverov od zahraničných bánk, poskytovaním hodnotných vecných darov, prostredníctvom nákupných a obchodných dohôd, fiktívnych spoločností, neziskových organizácií, darovania v cudzom menej prostredníctvom občanov, nových technológií ponúkajúcich anonymitu, online reklamy, extrémistických online médií a sprostredkovania finančných činností; identifikovať možné oblasti, ktoré by si vyžadovali opatrenia týkajúce sa financovania politických strán a politických kampaní;
   e) navrhnúť koordinované opatrenia na úrovni EÚ na boj proti hybridným hrozbám vrátane kybernetických útokov na vojenské a nevojenské ciele, operácií hack-and-leak zameraných na zákonodarcov, verejných činiteľov, novinárov, politické strany a kandidátov, ako aj kybernetickú špionáž na účely krádeže duševného vlastníctva podnikov a krádeže citlivých údajov občanov, keďže tieto hrozby sa nemôžu riešiť výlučne prostredníctvom vnútroštátnych orgánov pracujúcich samostatne ani čistou samoreguláciou súkromného sektora, ale vyžadujú si koordinovaný viacúrovňový prístup; posúdiť bezpečnostné aspekty týchto hrozieb, ktoré môžu mať vážne politické, hospodárske a sociálne dôsledky pre európskych občanov;
   f) preskúmať závislosť EÚ od zahraničných technológií v dodávateľských reťazcoch kritickej infraštruktúry vrátane okrem iného internetovej infraštruktúry, hardvéru, softvéru, aplikácií a služieb, ako aj požadované opatrenia na posilnenie spôsobilostí na boj proti strategickej komunikácii nepriateľských tretích strán a na výmenu informácií a najlepších postupov v tejto oblasti; podporovať a podnecovať koordináciu medzi členskými štátmi v oblasti výmeny informácií, poznatkov a osvedčených postupov s cieľom bojovať proti hrozbám a riešiť súčasné nedostatky;
   g) identifikovať, posudzovať a navrhovať spôsoby boja proti narušeniam bezpečnosti v rámci inštitúcií EÚ;
   h) bojovať proti informačným kampaniam a strategickej komunikácii tretích krajín s nekalým úmyslom vrátane tých, ktoré prebiehajú prostredníctvom domácich európskych aktérov a organizácií, ktoré poškodzujú ciele Európskej únie a sú vytvorené tak, aby ovplyvnili európsku verejnú mienku s cieľom sťažiť dosiahnutie spoločnej pozície EÚ vrátane otázok SZBP a SBOP;
   i) obrátiť sa na všetky príslušné útvary a inštitúcie na úrovni EÚ a jej členských štátov, ak to posúdi ako relevantné a efektívne na plnenie svojho mandátu;

2.  zdôrazňuje, že príslušné stále výbory pri svojej práci zohľadnia odporúčanie osobitného výboru;

3.  rozhodol, že právomoci, personál a dostupné zdroje stálych výborov Európskeho parlamentu zodpovedných za záležitosti týkajúce sa prijímania, monitorovania a vykonávania právnych predpisov EÚ týkajúcich sa oblasti pôsobnosti osobitného výboru nebudú dotknuté ani duplikované, a preto zostávajú nezmenené;

4.  rozhodol, že vždy, keď bude práca osobitného výboru zahŕňať vypočutie dôkazov dôverného charakteru, výpovedí týkajúcich sa osobných údajov alebo výmenu názorov alebo vypočutia s orgánmi a subjektmi o dôverných informáciách vrátane vedeckých štúdií alebo ich častí, ktorým bol udelený status dôvernosti podľa článku 63 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009(1), zasadnutia sa budú konať za zatvorenými dverami; ďalej rozhodol, že svedkovia a znalci majú právo vystúpiť alebo predložiť výpovede za zatvorenými dverami;

5.  rozhodol, že zoznam osôb pozvaných na verejné schôdze, zoznam osôb, ktoré sa na nich zúčastnia, a zápisnice z týchto schôdzí sa zverejnia;

6.  rozhodol, že dôverné dokumenty, ktoré osobitný výbor dostal, sa posúdia v súlade s postupom stanoveným v článku 221 rokovacieho poriadku; ďalej rozhodol, že takéto informácie sa použijú výlučne na účely vypracovania záverečnej správy osobitného výboru;

7.  rozhodol, že osobitný výbor bude zložený z 33 členov;

8.  rozhodol, že funkčné obdobie osobitného výboru je 12 mesiacov a že toto funkčné obdobie začne plynúť odo dňa ustanovujúcej schôdze;

9.  rozhodol, že osobitný výbor môže predložiť Európskemu parlamentu správu v polovici trvania a že predloží záverečnú správu obsahujúcu faktické zistenia a odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú prijať, bez toho, aby boli dotknuté právomoci stálych výborov v súlade s prílohou VI k rokovaciemu poriadku.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

Posledná úprava: 8. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia