Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2684(RSO)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0189/2020

Předložené texty :

B9-0189/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0162

Přijaté texty
PDF 130kWORD 43k
Čtvrtek, 18. června 2020 - Brusel Konečné znění
Zřízení zvláštního výboru pro umělou inteligenci v digitálním věku a jeho působnost, početní složení a funkční období
P9_TA(2020)0162B9-0189/2020

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. června 2020 o zřízení zvláštního výboru pro umělou inteligenci v digitálním věku a o jeho působnosti, početním složení a funkčním období (2020/2684(RSO))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Konference předsedů,

–  s ohledem na článek 207 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie má jasné pravomoci v oblasti digitální agendy a umělé inteligence, a to podle článků 4, 13, 16, 26, 173, 179, 180, 181, 182, 186 a 187 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že výstupem zvláštního výboru, který je zřízen tímto rozhodnutím, by měl být holistický přístup, jenž bude poskytovat společný a dlouhodobý postoj, který bude zdůrazňovat klíčové hodnoty a cíle EU ve vztahu k umělé inteligenci v digitálním věku;

C.  vzhledem k tomu, že je důležité zajistit, aby digitální transformace byla zaměřena na člověka a byla v souladu s Listinou základních práv Evropské unie;

D.  vzhledem k tomu, že využívání umělé inteligence s sebou nese zásadní výzvy v oblasti základních práv, jako jsou mimo jiné ochrana osobních údajů a právo na soukromí, jakož i významný technologický rozvoj a zavádění inovativních řešení;

E.  vzhledem k tomu, že digitální transformace bude mít dopad na všechny aspekty hospodářství a společnosti;

F.  vzhledem k tomu, že digitalizace promění náš průmysl a trhy, a proto by měly být upraveny stávající právní předpisy;

G.  vzhledem k tomu, že je důležité, aby Evropská unie vystupovala jednotně tak, aby se zabránilo roztříštění jednotného trhu vyplývajícímu z rozdílů ve vnitrostátních právních předpisech;

1.  se rozhodl zřídit zvláštní výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku s těmito přísně vymezenými povinnostmi:

   a) analyzovat budoucí dopad umělé inteligence v digitálním věku na hospodářství EU, zejména na dovednosti, zaměstnanost, finanční technologie, vzdělání, zdraví, dopravu, cestovní ruch, zemědělství, životní prostředí, obranu, průmysl, energetiku a elektronickou veřejnou správu;
   b) dále zkoumat výzvu zavádění umělé inteligence a její přínos pro obchodní hodnotu a hospodářský růst;
   c) analyzovat přístup třetích zemí a jejich příspěvek k doplnění opatření EU;
   d) předložit příslušným stálým výborům Parlamentu hodnocení, v němž budou vymezeny společné střednědobé a dlouhodobé cíle EU a které bude zahrnovat hlavní kroky nutné k jejich dosažení, přičemž jeho východiskem budou následující sdělení Komise, která byla zveřejněna dne 19. února 2020:
   Formování digitální budoucnosti Evropy (COM(2020)0067),
   Evropská strategie pro data (COM(2020)0066),
   Bílá kniha o umělé inteligenci – evropský přístup k excelenci a důvěře (COM(2020)0065),
   Zpráva o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnost (COM(2020)0064),

včetně plánu pro „Evropu připravenou na digitální věk“, který EU poskytne strategický plán vymezující její společné střednědobé a dlouhodobé cíle a hlavní kroky nutné k jejich dosažení;

2.  zdůrazňuje, že všechna doporučení zvláštního výboru se předkládají příslušným stálým výborům Parlamentu, které na ně v případě potřeby reagují;

3.  rozhodl, že pravomoci, zaměstnanci a přidělené zdroje stálého výboru Parlamentu odpovědného za přijímání, sledování a uplatňování právních předpisů Unie týkajících se oblasti působnosti zvláštního výboru nejsou nijak dotčeny ani zdvojeny, a zůstávají proto beze změny;

4.  rozhodl, že kdykoliv bude práce zvláštního výboru zahrnovat slyšení skutečností důvěrného charakteru, výpovědí obsahujících osobní údaje nebo výměnu názorů či slyšení s orgány a subjekty týkající se důvěrných informací, včetně vědeckých studií nebo jejich částí, na něž se vztahuje status důvěrnosti ve smyslu článku 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009(1), budou jednání neveřejná; dále rozhodl, že svědkové a odborníci mají právo učinit své prohlášení nebo výpověď na neveřejném jednání;

5.  rozhodl, že seznam osob pozvaných na veřejná jednání, seznam osob, které se jednání účastní, a zápisy z takových jednání se zveřejňují;

6.  rozhodl, že důvěrné dokumenty, které zvláštní výbor obdrží, se posuzují v souladu s postupem uvedeným v článku 221 jednacího řádu; dále rozhodl, že takové informace budou použity výlučně k vypracování závěrečné zprávy zvláštního výboru;

7.  rozhodl, že zvláštní výbor bude mít 33 členů;

8.  rozhodl, že délka funkčního období zvláštního výboru bude činit 12 měsíců a že jeho funkční období začne dnem jeho ustavující schůze;

9.  rozhodl, že zvláštní výbor může Parlamentu předložit zprávu v polovině období a předloží mu konečnou zprávu obsahující faktická zjištění a doporučení, pokud jde o opatření a iniciativy, které je třeba přijmout, aniž by byly dotčeny pravomoci stálých výborů podle přílohy VI jednacího řádu.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

Poslední aktualizace: 8. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí