Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2684(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0189/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0189/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/06/2020 - 2
PV 18/06/2020 - 20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0162

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 122kWORD 45k
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
Σύσταση ειδικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή, και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της
P9_TA(2020)0162B9-0189/2020

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 για τη σύσταση της ειδικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή, και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της (2020/2684(RSO))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σαφείς αρμοδιότητες στον τομέα του ψηφιακού θεματολογίου και της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 13, 16, 26, 173, 179, 180, 181, 182, 186 και 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αποτέλεσμα της ειδικής επιτροπής που συγκροτείται με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να είναι μια ολιστική προσέγγιση που θα παρέχει μια κοινή, μακροπρόθεσμη θέση η οποία θα αναδεικνύει τις βασικές αξίες και τους στόχους της ΕΕ που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή μετάβαση είναι ανθρωποκεντρική και συνάδει με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης συνεπάγεται σημαντικές προκλήσεις στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως, μεταξύ άλλων, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, καθώς και σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή μετάβαση θα έχει αντίκτυπο σε κάθε πτυχή της οικονομίας και της κοινωνίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση θα μεταμορφώσει τη βιομηχανία και τις αγορές μας και ότι η ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προσαρμοστεί·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ομιλεί με μία φωνή, ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς που προκύπτει από διαφορές στην εθνική νομοθεσία·

1.  αποφασίζει να συστήσει ειδική επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή, με τις ακόλουθες αυστηρά καθορισμένες αρμοδιότητες:

   α) να αναλύσει τον μελλοντικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην ψηφιακή εποχή στην οικονομία της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις δεξιότητες, την απασχόληση, την χρηματοοικονομική τεχνολογία, την εκπαίδευση, την υγεία, τις μεταφορές, τον τουρισμό, τη γεωργία, το περιβάλλον, την άμυνα, τη βιομηχανία, την ενέργεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση·
   β) να διερευνήσει περαιτέρω την πρόκληση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και της συμβολής της στην αξία της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την οικονομική ανάπτυξη·
   γ) να αναλύσει την προσέγγιση τρίτων χωρών και τη συμβολή τους στη συμπλήρωση των δράσεων της ΕΕ·
   δ) να υποβάλει στις αρμόδιες μόνιμες επιτροπές του Κοινοβουλίου αξιολόγηση για τον καθορισμό κοινών στόχων της ΕΕ σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και να συμπεριλάβει τα σημαντικά βήματα που απαιτούνται για την επίτευξή τους, χρησιμοποιώντας ως σημείο εκκίνησης τις ακόλουθες ανακοινώσεις της Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν στις 19 Φεβρουαρίου 2020:
   Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης (COM(2020)0067),
   Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα (COM(2020)0066),
   Λευκή Βίβλος για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης (COM(2020)0065)
   Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των πραγμάτων και της ρομποτικής στην ασφάλεια και την ευθύνη (COM(2020)0064),

να περιλαμβάνει χάρτη πορείας με τίτλο «Μια Ευρώπη ικανή για την ψηφιακή εποχή», ο οποίος θα παρέχει στην ΕΕ ένα στρατηγικό σχέδιο για τον καθορισμό των κοινών της στόχων σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και τα σημαντικά βήματα που απαιτούνται για την επίτευξή τους·

2.  τονίζει ότι κάθε σύσταση της ειδικής επιτροπής διαβιβάζεται στις αρμόδιες μόνιμες επιτροπές του Κοινοβουλίου οι οποίες, εφόσον παραστεί ανάγκη, δίνουν τη δέουσα συνέχεια·

3.  αποφασίζει ότι οι αρμοδιότητες, το προσωπικό και οι διαθέσιμοι πόροι των μονίμων επιτροπών του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιες για θέματα που αφορούν την έγκριση, την παρακολούθηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης που συνδέεται με τον τομέα αρμοδιότητας της ειδικής επιτροπής δεν θα επηρεαστούν ούτε θα αλληλοκαλύπτονται και, ως εκ τούτου, θα παραμείνουν αμετάβλητες·

4.  αποφασίζει ότι εφόσον στις εργασίες της ειδικής επιτροπής περιλαμβάνεται η εξέταση αποδεικτικών στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα ή μαρτυριών που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ή περιλαμβάνονται ανταλλαγές απόψεων ή ακροάσεις με αρχές και φορείς με αντικείμενο εμπιστευτικές πληροφορίες , συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών μελετών ή τμημάτων αυτών που έχουν καθεστώς εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1), οι συνεδριάσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών· αποφασίζει, περαιτέρω, ότι οι μάρτυρες και εμπειρογνώμονες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν υπόμνημα ή να καταθέτουν κεκλεισμένων των θυρών

5.  αποφασίζει ότι ο κατάλογος των ατόμων που προσκαλούνται στις δημόσιες συνεδριάσεις, ο κατάλογος των συμμετεχόντων και τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων δημοσιοποιούνται·

6.  αποφασίζει ότι τα εμπιστευτικά έγγραφα που λαμβάνει η ειδική επιτροπή αξιολογούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 221 του Κανονισμού του, αποφασίζει δε περαιτέρω ότι οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατάρτιση της τελικής έκθεσης της ειδικής επιτροπής·

7.  αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα αριθμεί 33 μέλη·

8.  αποφασίζει ότι η θητεία της ειδικής επιτροπής είναι 12 μήνες και ότι η θητεία της αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της συνεδρίασης συγκρότησης σε σώμα·

9.  αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή μπορεί να υποβάλει στο Κοινοβούλιο ενδιάμεση έκθεση και ότι θα υποβάλει τελική έκθεση με τα πραγματικά πορίσματα και τις συστάσεις όσον αφορά τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των μονίμων επιτροπών, σύμφωνα με το παράρτημα VI του Κανονισμού του.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου