Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2684(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0189/2020

Ingivna texter :

B9-0189/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/06/2020 - 2
PV 18/06/2020 - 20

Antagna texter :

P9_TA(2020)0162

Antagna texter
PDF 117kWORD 43k
Torsdagen den 18 juni 2020 - Bryssel
Tillsättande av ett särskilt utskott om artificiell intelligens i den digitala eran och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
P9_TA(2020)0162B9-0189/2020

Europaparlamentets beslut av den 18 juni 2020 om tillsättning av ett särskilt utskott för artificiell intelligens i den digitala eran och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod (2020/2684(RSO))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmanskonferensens förslag,

–  med beaktande av artikel 207 i arbetsordningen. och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen har tydliga befogenheter på området för den digitala agendan och artificiell intelligens i enlighet med artiklarna 4, 13, 16, 26, 173, 179, 180, 181, 182, 186 och 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.  Det utskott som härmed tillsätts bör anta ett helhetsperspektiv och ett gemensamt och långsiktigt ställningstagande som belyser EU:s grundläggande värden och mål när det gäller artificiell intelligens i den digitala eran.

C.  Det är viktigt att se till att den digitala omvandlingen är människocentrerad och förenlig med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

D.  Användningen av artificiell intelligens medför betydande utmaningar i fråga om grundläggande rättigheter, bland annat men inte enbart när det gäller skyddet av personuppgifter och rätten till personlig integritet, samt betydande teknisk utveckling och spridning av innovativa lösningar.

E.  Den digitala omvandlingen kommer att påverka alla aspekter av ekonomin och samhället.

F.  Digitaliseringen kommer att omvandla vår industri och våra marknader, och den befintliga lagstiftningen bör därför anpassas.

G.  Det är viktigt att EU talar med en röst för att undvika att den inre marknaden fragmenteras på grund av skillnader i nationell lagstiftning.

1.  Europaparlamentet beslutar att tillsätta ett särskilt utskott för artificiell intelligens i den digitala eran med följande ansvarsområden:

   a) Analysera hur artificiell intelligens i den digitala eran kommer att påverka EU:s ekonomi i framtiden, särskilt när det gäller kompetens, sysselsättning, finansteknik, utbildning, hälsa, transport, turism, jordbruk, miljö, försvar, industri, energi och e-förvaltning.
   b) Ytterligare undersöka utmaningen att använda sig av artificiell intelligens och dess bidrag till affärsvärdet och den ekonomiska tillväxten.
   c) Analysera tredjeländers strategi och deras bidrag till att komplettera EU:s åtgärder.
   d) Lägga fram, för parlamentets ansvariga ständiga utskott, en utvärdering som fastställer gemensamma EU-mål på medellång och lång sikt och innehåller de viktigaste åtgärder som krävs för att nå dem, med utgångspunkt i följande meddelanden från kommissionen som offentliggjordes den 19 februari 2020:
   Att forma EU:s digitala framtid (COM(2020)0067),
   En EU-strategi för data (COM(2020)0066),
   Vitboken om artificiell intelligens – en EU-strategi för spetskompetens och förtroende (COM(2020)0065),
   Rapport om konsekvenser för säkerhet och ansvar när det gäller artificiell intelligens, sakernas internet och robotteknik (COM(2020)0064),

inklusive en färdplan för ”Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern”, som ska förse EU med en strategisk plan som fastställer dess gemensamma mål på medellång och lång sikt och de viktigaste åtgärder som krävs för att nå dem.

2.  Europaparlamentet betonar att alla rekommendationer från det särskilda utskottet ska framläggas för parlamentets ansvariga ständiga utskott, och vid behov följas upp av dem.

3.  Europaparlamentet beslutar att befogenheterna, personalen och de tillgängliga resurserna i parlamentets ständiga utskott med ansvar för frågor som rör antagande, övervakning och genomförande av unionslagstiftning inom det särskilda utskottets ansvarsområde inte ska påverkas eller dupliceras, utan således ska vara kvar i oförändrad form.

4.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottets sammanträden ska hållas inom stängda dörrar var gång dess arbete innefattar bevisupptagning av konfidentiell natur, vittnesmål där det ingår personuppgifter eller diskussioner med eller utfrågningar av myndigheter och organ om konfidentiell information, inklusive vetenskapliga undersökningar eller delar av dem, som i enlighet med artikel 63 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009(1) ska behandlas konfidentiellt. Vidare beslutar parlamentet att vittnen och sakkunniga ska få göra uttalanden eller avlägga vittnesmål inom stängda dörrar.

5.  Europaparlamentet beslutar att förteckningen över personer som inbjudits till offentliga sammanträden samt över personer som närvarat vid dessa, liksom också sammanträdesprotokollen, ska offentliggöras.

6.  Europaparlamentet beslutar att konfidentiella dokument som har mottagits av det särskilda utskottet ska bedömas i enlighet med förfarandet i artikel 221 i arbetsordningen. Vidare beslutar parlamentet att sådan information ska användas uteslutande för utarbetandet av det särskilda utskottets slutliga betänkande.

7.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottet ska bestå av 33 ledamöter.

8.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottets mandatperiod ska vara tolv månader och att den ska börja löpa från och med dagen för dess konstituerande sammanträde.

9.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottet ska lägga fram en halvtidsrapport, och att det ska lägga fram en slutrapport med granskningsresultat och rekommendationer om nödvändiga åtgärder och initiativ, utan att detta påverkar de ständiga utskottens befogenheter i enlighet med bilaga VI till arbetsordningen.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

Senaste uppdatering: 8 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy