Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2690(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0191/2020

Внесени текстове :

B9-0191/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/06/2020 - 6
PV 19/06/2020 - 12

Приети текстове :

P9_TA(2020)0163

Приети текстове
PDF 148kWORD 47k
Петък, 19 юни 2020 г. - Брюксел
Създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка със защитата на животните по време на транспортиране във и извън Съюза и определяне на нейните правомощия, числен състав и мандат
P9_TA(2020)0163B9-0191/2020

Решение на Европейския парламент от 19 юни 2020 г. относно създаването на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка със защитата на животните по време на транспортиране във и извън Съюза и определяне на нейните правомощия, числен състав и мандат (2020/2690(RSO))

Европейският парламент,

–  като има предвид искането, представено от 183 членове на ЕП, за създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения при прилагането на правото на Съюза, уреждащо транспорта на живи животни на територията на Съюза и извън него,

–  като взе предвид предложението на Председателския съвет,

–  като взе предвид член 226 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 април 1995 г. относно реда и условията за упражняване на правото на разследване на Европейския парламент(1),

–  като взе предвид член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (EО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97(2),

–  като взе предвид решението на Съда по дело C-424/13 от 23 април 2015 г.(3),

–  като взе предвид член 208 от своя Правилник за дейността,

1.  решава да създаде анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпълнението от страна на държавите членки и налагането на изпълнението от страна на Европейската комисия на Регламент (ЕО) № 1/2005;

2.  решава на анкетната комисия да бъде възложено:

   да разследва предполагаемото бездействие от страна на Комисията по доказателства за сериозни и системни нарушения на Регламент (ЕО) № 1/2005, които се извършват при транспортиране на животни на територията на Съюза и в трети страни. Комисията е информирана редовно за системните и тежки нарушения, извършвани по време на транспортирането на живи животни. От 2007 г. до момента Комисията е получила приблизително 200 доклада относно нарушения на Регламент (ЕО) № 1/2005. През 2016 г. адвокатската кантора „Conte & Giacomini“, действаща от името на Animal Welfare Foundation/ Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB), отправи официална жалба до Комисията относно нарушаването на Регламент (ЕО) № 1/2005 по време на транспортирането на животни от Европа до Турция по шосе(4), като призова Комисията да открие производства за установяване на нарушение срещу държавите членки, участващи в незаконни практики,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на разпоредбите относно допустимите пространствени площи и височина, установени в член 3, параграф 2, буква ж) от и в глава II, точка 1.2, глава III, точка 2.3 и глава VII от приложение I към Регламент (ЕО) № 1/2005, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосочените разпоредби,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на разпоредбите относно одобрението на пътни транспортни средства и кораби за превоз на добитък, установени в членове 7, 18 и 19 от Регламент (ЕО) № 1/2005, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосочените разпоредби,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на разпоредбите относно поене и хранене, установени в член 3, параграф 2, буква з) от и в глава V, точка 1.4, точка 1.5 и точка 2.1, букви а) и б) и глава VI, точки 1.3 и 2.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1/2005, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосочените разпоредби,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на разпоредбите относно постилането, установени в глава II, точка 1.1, буква з) и точка 1.5, както и в глава VI, точка 1.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1/2005, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосочените разпоредби,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на разпоредбите относно температурата и вентилационните системи, установени в глава II, точка 1.1, буква б), глава ІІІ, точка 2.6, както и в глава VI, точка 3.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1/2005, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосочените разпоредби,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на разпоредбите относно забраната за транспортиране на животни, които не са годни за пътуване, установени в член 3, параграф 2, буква б) от и в глава I от приложение I към Регламент (ЕО) № 1/2005, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосочените разпоредби,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на разпоредбите относно разделянето на определени животни, установени в глава IІI, точка 1.12 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1/2005, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосочените разпоредби,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на допълнителните разпоредби относно пътуванията на дълги разстояния, установени в член 14 от и в глава VІ от приложение I към Регламент (ЕО) № 1/2005, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосочените разпоредби,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на разпоредбите относно проверките, които трябва да бъдат извършени, установени в член 15, параграф 2 и член 21 от Регламент (ЕО) № 1/2005, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосочените разпоредби,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на задължението на компетентните органи на държавите членки, в случай на нарушения, да предприемат конкретни мерки и да уведомят за нарушенията, както е предвидено в член 26 от Регламент (ЕО) № 1/2005, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосоченото задължение,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на разпоредбите относно задължението на компетентния орган да предотврати или намали всякакво закъснение по време на транспортиране и да предприеме подходящи мерки в такъв случай, както е установено в член 22 от Регламент (ЕО) № 1/2005, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосоченото задължение,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на разпоредбите относно транспортирането на неотбити от кърмене животни, установени в глава V, точка 1.4, буква а) от приложение I към Регламент (ЕО) № 1/2005, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосочените разпоредби,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на разпоредбите относно транспортирането на живи животни по море, включително практиките при натоварване и конструкцията на плавателните съдове, установени в членове 19, 20 и 21 от и в глава II, точки 1 и 3, глава III, точка 1 и глава ІV от приложение I към Регламент (ЕО) № 1/2005, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосочените разпоредби,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на разпоредбите относно транспортните средства, установени в глава II, точки 1, 2 и 5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1/2005, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосочените разпоредби,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на разпоредбите относно работата с животни, включително натоварването и разтоварването, установени в член 3, параграф 2, буква д) от и в глава III, точки 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 и 1.11 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1/2005, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосочените разпоредби,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на разпоредбите относно планирането на маршрута и дневника за пътуване, установени в член 5, параграф 4, член 8, член 14, параграф 1, букви а), б) и в) и член 21, параграф 2 от, както и в приложение IІ към Регламент (ЕО) № 1/2005, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосочените разпоредби,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на разпоредбите относно задълженията и ангажиментите на компетентните органи на държавите членки, установени в членове 10 и 13 от Регламент (ЕО) № 1/2005, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосочените разпоредби,
   да разследва предполагаемата липса на ефективно налагане от страна на Комисията на изпълнението на Регламент (ЕО) № 1/2005 извън Съюза в съответствие с решението на Съда (пети състав) от 23 април 2015 г. по дело C-424/13, както и предполагаемата липса на ефективно прилагане от страна на държавите членки и на ефективно налагане от тяхна страна на изпълнението на горепосочените разпоредби; В своето решение Съдът припомни, че Регламент (ЕО) № 1/2005 налага сериозни задължения не само относно транспортирането на живи гръбначни животни, извършвано изцяло на територията на Европейския съюз, но също така и относно транспортните операции, чиито точки на заминаване са на тази територия и местоназначение в трета държава. В същото решение Съдът постанови, че компетентните органи на държавите членки следва да гарантират съответствието, когато разрешават пътувания в трети държави,
   да разследва евентуални нарушения на задължението за лоялно сътрудничество, установено в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, които са от значение за обхвата на разследването; за тази цел да извърши оценка по-специално дали е възможно такова нарушение да произтича от предполагаемата липса на подходящи мерки за предотвратяване на използването на видовете транспорт по такъв начин, че самоличността на техните крайни действителни собственици да бъде скрита от институциите на Съюза, компетентните органи и други посредници и да бъдат улеснени нарушенията на Регламент (ЕО) № 1/2005,
   да разследва твърденията, че Комисията не е улеснила мисията на OIE за прилагане на международните стандарти за хуманно отношение към животните по време на транспортиране,
   да разследва предполагаемото неизпълнение от страна на Комисията на ценностите на Съюза в областта на търговията, залегнали в новата търговска стратегия на ЕС „Trade4All“, особено във връзка с ужасяващите транспортни практики, документирани в трети държави, които са критични не само от гледна точка на хуманното отношение към животните, но и по отношение на продоволствената сигурност и общественото здраве,
   да отправи всякакви препоръки, които счита за необходими по този въпрос, включително по отношение на прилагането от страна на държавите членки на горепосоченото решение на Съда;

3.  решава анкетната комисия да представи своя окончателен доклад в срок от 12 месеца, считано от приемането на настоящото решение;

4.  решава, че анкетната комисия следва да вземе под внимание в работата си всички съответни промени в сферата на нейната компетентност, които настъпят по време на мандата ѝ;

5.  решава, че всички препоръки, изготвени от анкетната комисия, следва да бъдат разгледани от съответните постоянни комисии;

6.  решава анкетната комисия да бъде съставена от 30 членове;

7.  възлага на своя председател да осигури публикуването на настоящото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

(1) ОВ L 113, 19.5.1995 г., стр. 1.
(2) OВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1.
(3) Решение на Съда от 23 април 2015 г. по дело C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH срещу Stadt Kempten, ECLI:EU:C:2015:259.
(4) (CHAP(2016) 01703-01707-01708-01709-01710-01711-01712-01713-01714-01715-01716-01717-01718). През октомври 2016 г. адвокатска кантора „Conte & Giacomini“ изпрати на Комисията резюме на жалбата.

Последно осъвременяване: 22 август 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност