Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2690(RSO)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0191/2020

Předložené texty :

B9-0191/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0163

Přijaté texty
PDF 138kWORD 45k
Pátek, 19. června 2020 - Brusel Konečné znění
Zřízení vyšetřovacího výboru pro vyšetřování údajného porušení práva Unie a nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování v souvislosti s ochranou zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni a působnost, početní složení a funkční období tohoto výboru
P9_TA(2020)0163B9-0191/2020

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. června 2020 o zřízení vyšetřovacího výboru pro vyšetřování údajného porušení práva Unie a nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování v souvislosti s ochranou zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni a o působnosti, početním složení a funkčním období tohoto výboru (2020/2690(RSO))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, kterou předložilo 183 poslanců, o zřízení vyšetřovacího výboru, který by prošetřil obvinění v souvislosti s údajným porušením práva Unie v oblasti ochrany zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni,

–  s ohledem na návrh Konference předsedů,

–  s ohledem na článek 226 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise 95/167/ES, Euratom, ESUO ze dne 19. dubna 1995 o podrobných ustanoveních o výkonu vyšetřovacího práva Evropského parlamentu(1),

–  s ohledem na čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 258 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97(2),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 23. dubna 2015 ve věci C-424/13(3),

–  s ohledem na článek 208 jednacího řádu,

1.  se rozhodl zřídit vyšetřovací výbor, který prošetří údajná porušení při uplatňování práva Unie v souvislosti s prováděním nařízení (ES) č. 1/2005 ze strany členských států a s vymáháním tohoto nařízení ze strany Evropské komise;

2.  rozhodl, že úkolem vyšetřovacího výboru bude:

   prošetřit údajné selhání Komise v reakci na důkazy o závažném a systematickém porušování nařízení (ES) č. 1/2005, k němuž dochází v případech, kdy jsou živá zvířata přepravována v rámci Unie a do třetích zemí. Komise je pravidelně informována o systematickém a závažném porušování právních předpisů během přepravy živých zvířat. Od roku 2007 obdržela Komise přibližně 200 zpráv o porušení nařízení (ES) č. 1/2005. V roce 2016 právní firma Conte & Giacomini, jednající jménem nadace Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB), podala formální stížnost Komisi ohledně porušování nařízení (ES) č. 1/2005 při silniční přepravě zvířat z Evropy do Turecka(4) a vyzvala Komisi, aby zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti členským státům zapojeným do protiprávních praktik,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání ustanovení upravujících vymezený prostor a světlou výšku, jak je stanoveno v čl. 3 druhém pododstavci písm. g) a v kapitole II bodu 1.2, kapitole III bodu 2.3 a kapitole VII přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání ustanovení o schvalování silničních dopravních prostředků a plavidel pro přepravu hospodářských zvířat, jak je stanoveno v článcích 7, 18 a 19 nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání ustanovení upravujících krmení a napájení, jak je stanoveno v čl. 3 druhém pododstavci písm. h), v kapitole V bodech 1.4, 1.5 a 2.1 písm. a) a b) a v kapitole VI bodech 1.3 a 2.2 přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání ustanovení upravujících stelivo, jak je stanoveno v kapitole II bodu 1.1 písm. h) a bodu 1.5 a kapitole VI bodu 1.2 přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání ustanovení upravujících teplotu a systém odvětrávání, jak je stanoveno v kapitole II bodu 1.1 písm. b), kapitole III bodu 2.6 a kapitole VI bodu 3.1 přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání zákazu přepravy zvířat nezpůsobilých k přepravě podle čl. 3 druhého pododstavce písm. b) a přílohy I kapitoly I nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání ustanovení upravujících oddělení některých zvířat, jak je uvedeno v kapitole III bodu 1.12 přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání dodatečných ustanovení upravujících dálkové jízdy, jak je uvedeno v článku 14 a v kapitole VI přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání ustanovení upravujících kontroly, které mají být provedeny, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 2 a článku 21 nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání povinnosti příslušných orgánů členských států přijmout v případech porušení zvláštní opatření a tato porušení oznámit, jak je stanoveno v článku 26 nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání ustanovení týkajících se povinnosti příslušného orgánu předcházet prodlení během přepravy a vhodných opatření, jež je třeba v takovém případě přijmout podle článku 22 nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání ustanovení upravujících přepravu neodstavených zvířat, jak je stanoveno v kapitole V bodu 1.4 písm. a) přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání ustanovení upravujících přepravu živých zvířat po moři, a to i v souvislosti s postupy při jejich vykládce a s parametry plavidel, jak je uvedeno v článcích 19, 20 a 21 a v kapitole II bodech 1 a 3, v kapitole III bodě 1 a v kapitole IV přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání ustanovení týkajících se dopravních prostředků, jak jsou uvedena v kapitole II bodech 1, 2 a 5 přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání ustanovení upravujících zacházení se zvířaty, a to i během nakládky a vykládky, jak jsou uvedena čl. 3 druhém odstavci písm. e) a v kapitole III bodech 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, a 1.11 přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání ustanovení týkajících se plánování přepravy a knihy jízd, jak jsou stanovena v čl. 5 odst. 4, článku 8, čl. 14 odst. 1 písm. a), b) a c) a čl. 21 odst. 2 a v příloze II nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání ustanovení týkajících povinností příslušných orgánů členských států, jak jsou stanoveny v článcích 10 a 13 nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o účinné vymáhání, a údajné selhání členských států, pokud jde o provádění a účinné vymáhání nařízení (ES) č. 1/2005 mimo Unii v souladu s rozsudkem Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 23. dubna 2015 ve věci C-424/13; v tomto rozsudku Soudní dvůr připomněl, že nařízení (ES) č. 1/2005 ukládá dodržování přísných podmínek nejen při přepravě živých obratlovců, která se uskutečňuje pouze na území Evropské unie, ale také v případě přepravních operací, jež jsou na tomto území zahájeny, avšak jejich cíl se nachází ve třetí zemi; v tomtéž rozsudku se uvádí, že dodržení pravidel by příslušné orgány členských států měly zajišťovat i v případě povolování přepravy do třetích zemí,
   prošetřit případná porušení povinnosti loajální spolupráce zakotvené v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, jež jsou z hlediska tohoto šetření relevantní; za tímto účelem zejména posoudit, zda k takovému porušení může dojít v důsledku údajného nepřijetí vhodných opatření, kterými by se předešlo používání prostředků přepravy způsobem, jímž se před orgány Unie, příslušnými orgány a dalšími zprostředkovateli skryje totožnost skutečných majitelů a umožní se porušení nařízení (ES) č. 1/2005,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o usnadnění činnosti Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat v souvislosti se zaváděním mezinárodních norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat během přepravy,
   prošetřit údajné selhání Komise, pokud jde o dodržování obchodních hodnot Unie zakotvených v nové obchodní strategii EU „Trade4All“, zejména v souvislosti s hrůznými přepravními postupy zdokumentovanými ve třetích zemích, které mají kritický dopad nejen na životní podmínky zvířat, ale také na bezpečnost potravin a veřejné zdraví,
   vydat doporučení, které považuje v této věci za nezbytné, a to i pokud jde o provádění výše uvedeného rozsudku Soudního dvora ze strany členských států;

3.  rozhodl, že vyšetřovací výbor má předložit svou závěrečnou zprávu do 12 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí;

4.  rozhodl, že vyšetřovací výbor by měl při své práci zohlednit jakékoli nové relevantní skutečnosti spadající do oblasti jeho působnosti, které se objeví během jeho mandátu;

5.  rozhodl, že doporučeními, která vyšetřovací výbor vypracuje, by se měly zabývat příslušné stálé výbory;

6.  rozhodl, že vyšetřovací výbor bude mít 30 členů;

7.  pověřuje svého předsedu, aby zajistil zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

(1) Úř. věst. L 113, 19.5.1995, s. 1.
(2) Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1.
(3) Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. dubna 2015, Zuchtvieh-Export GmbH v Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
(4) (CHAP(2016) 01703-01707-01708-01709-01710-01711-01712-01713-01714-01715-0171601717—01718). V říjnu 2016 zaslala právní firma Conte & Giacomini Komisi zprávu o shrnutí účelu stížnosti.

Poslední aktualizace: 8. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí