Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2690(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0191/2020

Esitatud tekstid :

B9-0191/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0163

Vastuvõetud tekstid
PDF 124kWORD 45k
Reede, 19. juuni 2020 - Brüssel Lõplik väljaanne
Loomade kaitset liidus ja väljaspool toimuvate vedude ajal käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni moodustamine, selle vastutusalad, liikmete arv ja ametiaeg
P9_TA(2020)0163B9-0191/2020

Euroopa Parlamendi 19. juuni 2020. aasta otsus loomade kaitset liidus ja väljaspool toimuvate vedude ajal käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni moodustamise, selle vastutusalade, liikmete arvu ja ametiaja kohta (2020/2690(RSO))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 183 parlamendiliikme esitatud taotlust moodustada uurimiskomisjon, et uurida väidetavaid rikkumisi elusloomade vedamist nii liidus kui ka väljaspool liitu reguleeriva liidu õiguse kohaldamisel,

–  võttes arvesse esimeeste konverentsi ettepanekut,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 226,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 19. aprilli 1995. aasta otsust 95/167/EÜ, Euratom, ESTÜ Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamise erisätete kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõiget 1,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 258,

–  võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97(2),

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu 23. aprilli 2015. aasta otsust kohtuasjas C-424/13(3),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 208,

1.  otsustab moodustada uurimiskomisjoni, et uurida liidu õiguse kohaldamisel toimunud väidetavaid rikkumisi seoses määruse (EÜ) nr 1/2005 rakendamisega liikmesriikide poolt ja täitmise tagamisega Euroopa Komisjoni poolt;

2.  otsustab teha uurimiskomisjonile ülesandeks

   uurida komisjoni väidetavat tegevusetust seoses tõenditega määruse (EÜ) nr 1/2005 raskete ja süstemaatiliste rikkumiste kohta, mis leiavad aset elusloomade vedamisel liidus ja kolmandatesse riikidesse. Komisjoni on korrapäraselt teavitatud elusloomade vedamise ajal toimuvatest süstemaatilistest ja rasketest rikkumistest. Alates 2007. aastast on komisjon saanud määruse (EÜ) nr 1/2005 rikkumise kohta ligikaudu 200 teadet. 2016. aastal esitas õigusbüroo Conte & Giacomini, kes tegutses ühenduse Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB) nimel, komisjonile ametliku kaebuse määruse (EÜ) nr 1/2005 rikkumise kohta loomade maanteeveol Euroopast Türki(4), kutsudes komisjoni üles algatama rikkumismenetlusi ebaseadusliku tegevusega seotud liikmesriikide vastu;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tagada tõhusalt ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 3 teise lõigu punktis g ning I lisa II peatüki punktis 1.2, III peatüki punktis 2.3 ja VII peatükis ette nähtud ruuminõudeid ja kõrgust käsitlevate sätete täitmine;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tõhusalt tagada ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 artiklites 7, 18 ja 19 ette nähtud maanteeveovahendite ja loomaveolaevade kasutusse lubamist käsitlevate sätete täitmine;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tõhusalt tagada ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 3 teise lõigu punktis h, I lisa V peatüki punktides 1.4 ja 1.5, punkti 2.1 alapunktides a ja b ning VI peatüki punktides 1.3 ja 2.2 ette nähtud jootmist ja söötmist käsitlevate sätete täitmine;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tõhusalt tagada ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 I lisa II peatüki punkti 1.1 alapunktis h ja punktis 1.5 ning VI peatüki punktis 1.2 ette nähtud allapanu käsitlevate sätete täitmine;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tõhusalt tagada ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 I lisa II peatüki punkti 1.1 alapunktis b, III peatüki punktis 2.6 ning VI peatüki punktis 3.1 ette nähtud temperatuure ja ventilatsioonisüsteemi käsitlevate sätete täitmine;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tõhusalt tagada ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 3 teise lõigu punktis b ning I lisa I peatükis ette nähtud vedamiseks mittesobivate loomade vedamise keeldu käsitlevate sätete täitmine;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tõhusalt tagada ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 I lisa III peatüki punktis 1.12 ette nähtud teatavate loomade eraldamist käsitlevate sätete täitmine;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tõhusalt tagada ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 artiklis 14 ja I lisa VI peatükis ette nähtud pikaajalise veo korral kehtivaid täiendavaid tingimusi käsitlevate sätete täitmine;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tõhusalt tagada ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 15 lõikes 2 ja artiklis 21 ette nähtud kontrolle käsitlevate sätete täitmine;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tõhusalt tagada ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 artiklis 26 ette nähtud sätete täitmine, mis käsitlevad liikmesriikide pädevate asutuste kohustust võtta rikkumiste korral erimeetmeid ja rikkumistest teatada;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tõhusalt tagada ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 artiklis 22 ette nähtud sätete täitmine, mis käsitlevad pädevate asutuste kohustust vältida ja vähendada viivitusi vedamise ajal ning võtta selleks vajalikke meetmeid;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tõhusalt tagada ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 I lisa V peatüki punkti 1.4 alapunktis a ette nähtud nõuete täitmine võõrutamata loomade vedamisel;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tõhusalt tagada ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 artiklites 19, 20 ja 21 ning I lisa II peatüki punktides 1 ja 3, III peatüki punktis 1 ja IV peatükis ette nähtud sätete täitmine, mis käsitlevad elusloomade merevedu, sealhulgas laadimistavasid ja laevastruktuure;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tõhusalt tagada ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 I lisa II peatüki punktides 1, 2 ja 5 ette nähtud veovahendeid käsitlevate sätete täitmine;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tõhusalt tagada ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 3 teise lõigu punktis e ning I lisa III peatüki punktides 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 ja 1.11 ette nähtud loomade hooldamist, sealhulgas peale- ja mahalaadimistoiminguid käsitlevate sätete täitmine;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tõhusalt tagada ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 5 lõikes 4, artiklis 8, artikli 14 lõike 1 punktides a, b ja c ning artikli 21 lõikes 2 ja II lisas ette nähtud teekonnaplaane ja teekonnalehti käsitlevate sätete täitmine;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tõhusalt tagada ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 artiklites 10 ja 13 ette nähtud liikmesriikide pädevate asutuste ülesandeid ja kohustusi käsitlevate sätete täitmine;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust tõhusalt tagada ning liikmesriikide väidetavat suutmatust tõhusalt rakendada ja tagada määruse (EÜ) nr 1/2005 täitmine väljaspool liitu vastavalt Euroopa Kohtu (viies koda) 23. aprilli 2015. aasta otsusele kohtuasjas C-424/13. Euroopa Kohus tuletas oma otsuses meelde, et määrusega (EÜ) nr 1/2005 kehtestatakse ranged kohustused mitte ainult selgroogsete elusloomade veole, mis toimub täielikult Euroopa Liidu territooriumil, vaid ka vedudele, mille lähtekoht on kõnealusel territooriumil ja sihtkoht kolmandas riigis. Samas otsuses leidis kohus, et liikmesriikide pädevad asutused peaksid tagama nõuete täitmise, kui nad annavad loa vedudeks kolmandatesse riikidesse;
   uurida Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud lojaalse koostöö kohustuse võimalikke rikkumisi, mis on seotud uurimise ulatusega; sel eesmärgil hinnata eelkõige seda, kas rikkumine võib tuleneda sellest, et väidetavalt ei ole võetud asjakohaseid meetmeid, et takistada transpordiliikide toimimist nii, et liidu institutsioonide, pädevate asutuste ja muude vahendajate eest varjatakse nende tegelike tulusaajate identiteeti, ning hõlbustatakse määruse (EÜ) nr 1/2005 rikkumist;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust hõlbustada Maailma Loomatervise Organisatsiooni ülesannet rakendada loomade heaolu vedamise ajal käsitlevaid rahvusvahelisi norme;
   uurida komisjoni väidetavat suutmatust austada liidu kaubandusväärtusi, mis on sätestatud uues ELi kaubandusstrateegias „Trade4All“ (Kaubandus kõigile), eelkõige seoses kolmandates riikides dokumenteeritud kohutavate transporditavadega, mis on kriitilise tähtsusega mitte ainult loomade heaolu seisukohast, vaid ka toiduga kindlustatuse ja rahvatervise seisukohast;
   anda soovitusi, mida ta peab selles küsimuses vajalikuks, sealhulgas seoses eespool nimetatud Euroopa Kohtu otsuse rakendamisega liikmesriikide poolt;

3.  otsustab, et uurimiskomisjon esitab oma lõppraporti 12 kuu jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest;

4.  otsustab, et uurimiskomisjon peaks oma töös arvesse võtma kõiki tema ametiajal toimuvaid asjakohaseid arenguid, mis kuuluvad tema pädevusse;

5.  otsustab, et uurimiskomisjoni koostatud soovitustega peaksid tegelema asjaomased alalised komisjonid;

6.  otsustab, et uurimiskomisjoni kuulub 30 liiget;

7.  teeb presidendile ülesandeks korraldada käesoleva otsuse avaldamine Euroopa Liidu Teatajas.

(1) EÜT L 113, 19.5.1995, lk 1.
(2) ELT L 3, 5.1.2005, lk 1.
(3) Euroopa Kohtu 23. aprilli 2015. aasta otsus kohtuasjas C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH vs. Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
(4) (CHAP(2016) 01703 -01707-01708-01709-01710-01711-01712-01713-01714-01715-01716-01717-01718). 2016. aasta oktoobris saatis õigusbüroo Conte & Giacomini komisjonile täiendatud kaebuse;

Viimane päevakajastamine: 8. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika