Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2690(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0191/2020

Predkladané texty :

B9-0191/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/06/2020 - 6
PV 19/06/2020 - 12

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0163

Prijaté texty
PDF 134kWORD 48k
Piatok, 19. júna 2020 - Brusel
Zriadenie vyšetrovacieho výboru na vyšetrovanie údajného porušenia a nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s ochranou zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej a vymedzenie jeho pôsobnosti, počtu členov a funkčného obdobia
P9_TA(2020)0163B9-0191/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. júna 2020 o zriadení vyšetrovacieho výboru na vyšetrovanie údajného porušenia a nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s ochranou zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej a o vymedzení jeho povinností, počtu členov a funkčného obdobia (2020/2690(RSO))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť predloženú 183 poslancami o zriadenie vyšetrovacieho výboru s cieľom preskúmať údajné porušenia pri uplatňovaní práva Únie upravujúceho prepravu živých zvierat v rámci Únie aj mimo nej,

–  so zreteľom na návrh Konferencie predsedov,

–  so zreteľom na článok 226 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO z 19. apríla 1995 o podrobných ustanoveniach upravujúcich výkon vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu(1),

–  so zreteľom na článok 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97(2),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 23. apríla 2015 vo veci C-424/13(3),

–  so zreteľom na článok 208 rokovacieho poriadku,

1.  rozhodol zriadiť vyšetrovací výbor na vyšetrovanie údajných porušení pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s vykonávaním nariadenia (ES) č. 1/2005 členskými štátmi a presadzovaním uvedeného nariadenia Komisiou;

2.  rozhodol, že vyšetrovací výbor:

   vyšetrí údajné nekonanie Komisie na základe dôkazov o závažných a systematických porušeniach nariadenia (ES) č. 1/2005, ku ktorým dochádza pri preprave živých zvierat v celej Únii a do tretích krajín. Komisia bola pravidelne informovaná o systematických a závažných porušeniach počas prepravy živých zvierat. Od roku 2007 Komisia dostala približne 200 správ o porušeniach nariadenia (ES) č. 1/2005. V roku 2016 právna kancelária Conte & Giacomini, konajúca v mene nadácie Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB), podala formálnu sťažnosť Komisii o porušení nariadenia (ES) č. 1/2005 počas cestnej prepravy zvierat z Európy do Turecka(4) a vyzvala Komisiu, aby začala konania o porušení právnych predpisov proti členským štátom zapojeným do nezákonných praktík,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní ustanovení týkajúcich sa vyhradeného priestoru a priestoru na hlavu stanovených v článku 3 druhom odseku písm. g) nariadenia (ES) č. 1/2005 a v kapitole II bode 1.2, kapitole III bode 2.3 a kapitole VII jeho prílohy I,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní ustanovení o schvaľovaní cestných dopravných prostriedkov a plavidiel na prepravu dobytka stanovených v článkoch 7, 18 a 19 nariadenia (ES) č. 1/2005,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní ustanovení o napájaní a kŕmení stanovených v článku 3 druhom odseku písm. h) nariadenia (ES) č. 1/2005 a v kapitole V bodoch 1.4, 1.5 a 2.1 písm. a) a b) a v kapitole VI bodoch 1.3 a 2.2 jeho prílohy I,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní ustanovení o podstielke stanovených v kapitole II bode 1.1 písm. h) a kapitole II bode 1.5 a v kapitole VI bode 1.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1/2005,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní ustanovení o systéme teploty a vetrania stanovených v kapitole II bode 1.1 písm. b), kapitole III bode 2.6 a kapitole VI bode 3.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1/2005,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní zákazu prepravy zvierat nespôsobilých na prepravu stanoveného v článku 3 druhom odseku písm. b) nariadenia (ES) č. 1/2005 a v kapitole I jeho prílohy I,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní ustanovení týkajúcich sa oddelenia určitých zvierat stanovených v kapitole III bode 1.12 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1/2005,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní dodatočných ustanovení týkajúcich sa dlhej cesty stanovených v článku 14 nariadenia (ES) č. 1/2005 a v kapitole VI jeho prílohy I,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní ustanovení týkajúcich sa kontrol, ktoré sa majú vykonať, stanovených v článku 15 ods. 2 a článku 21 nariadenia (ES) č. 1/2005,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní povinnosti príslušných orgánov členských štátov prijať v prípade porušenia špecifické opatrenia a oznámiť porušenia stanovenej v článku 26 nariadenia (ES) č. 1/2005,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní ustanovení týkajúcich sa povinnosti príslušného orgánu zabrániť a zredukovať meškanie počas prepravy, ako aj primeraných opatrení, ktoré sa majú v takomto prípade prijať, stanovených v článku 22 nariadenia (ES) č. 1/2005,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní ustanovení týkajúcich sa prepravy neodstavených zvierat stanovených v kapitole V bode 1.4 písm. a) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1/2005,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní ustanovení týkajúcich sa prepravy živých zvierat po mori vrátane postupov nakladania a konštrukcií na plavidlách stanovených v článkoch 19, 20 a 21 nariadenia (ES) č. 1/2005 a v kapitole II bodoch 1 a 3, kapitole III bode 1 a v kapitole IV jeho prílohy I,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní ustanovení týkajúcich sa dopravných prostriedkov stanovených v kapitole II bodoch 1, 2 a 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1/2005,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní ustanovení týkajúcich sa zaobchádzania so zvieratami vrátane nakladania a vykladania stanovených v článku 3 druhom odseku písm. e) nariadenia (ES) č. 1/2005 a v kapitole III bodoch 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1,7, 1.9 a 1.11 jeho prílohy I,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní ustanovení týkajúcich sa plánovania trasy a plánu prepravy stanovených v článku 5 ods. 4, článku 8, článku 14 ods. 1 písm. a), b) a c) a článku 21 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2005 a v jeho prílohe II,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní ustanovení týkajúcich sa povinností a záväzkov príslušných orgánov členských štátov stanovených v článkoch 10 a 13 nariadenia (ES) č. 1/2005,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie pri účinnom presadzovaní a členských štátov pri vykonávaní a účinnom presadzovaní nariadenia (ES) č. 1/2005 mimo Únie v súlade s rozsudkom Súdneho dvora (piatej komory) z 23. apríla 2015 vo veci C-424/13; Súdny dvor vo svojom rozsudku pripomenul, že nariadením (ES) č. 1/2005 sa ukladajú prísne povinnosti nielen v súvislosti s prepravou živých stavovcov, ktorá sa uskutočňuje výlučne na území Európskej únie, ale aj v súvislosti s dopravnými operáciami s východiskovými miestami v rámci tohto územia a ich miestom určenia v tretej krajine. V tom istom rozsudku Súdny dvor rozhodol, že dodržiavanie by mali zabezpečiť príslušné orgány členských štátov, keď povoľujú cesty, ktoré sa uskutočňujú v tretích krajinách,
   vyšetrí možné porušenia povinnosti lojálnej spolupráce stanovenej v článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, ktoré sú relevantné z hľadiska rozsahu vyšetrovania; na tento účel posúdi najmä to, či takéto porušenie môže vzniknúť v dôsledku údajného neprijatia vhodných opatrení na zabránenie prevádzky druhov dopravy takým spôsobom, aby sa zatajila totožnosť ich konečných užívateľov výhod pred inštitúciami Únie, príslušnými orgánmi a inými sprostredkovateľmi, a umožnilo sa porušenie nariadenia (ES) č. 1/2005,
   vyšetrí údajné zlyhanie Komisie uľahčiť poslanie organizácii OIE vykonávať medzinárodné normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy,
   vyšetrí údajné nedodržiavanie obchodných hodnôt Únie zakotvených v novej obchodnej stratégii EÚ „Trade4All“ zo strany Komisie, najmä v súvislosti s otrasnými dopravnými praktikami zdokumentovanými v tretích krajinách, ktoré sú kritické nielen z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat, ale aj z hľadiska potravinovej bezpečnosti a verejného zdravia,
   vypracuje akékoľvek odporúčanie, ktoré považuje v tejto veci za potrebné, a to aj pokiaľ ide o vykonávanie uvedeného rozsudku Súdneho dvora zo strany členských štátov;

3.  rozhodol, že vyšetrovací výbor predloží svoju záverečnú správu do 12 mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia;

4.  rozhodol, že vyšetrovací výbor by mal vo svojej práci zohľadniť akýkoľvek relevantný vývoj v rámci svojej pôsobnosti, ktorý sa objaví počas jeho funkčného obdobia;

5.  rozhodol, že všetky odporúčania vyšetrovacieho výboru by mali riešiť príslušné stále výbory;

6.  rozhodol, že vyšetrovací výbor bude zložený z 30 členov;

7.  poveruje svojho predsedu, aby zabezpečil uverejnenie tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(1) Ú. v. ES L 113, 19.5.1995, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.
(3) Rozsudok Súdneho dvora z 23. apríla 2015, Zuchtvieh -Export dellGmbH/ Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
(4) (CHAP(2016) 01703-01707-01708-01709-01710-01711-01712-01713-01714-01715-01716-01717-01718). V októbri 2016 právna kancelária Conte & Giacomini poslala Komisii celú sťažnosť.

Posledná úprava: 8. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia