Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2987(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0192/2020

Внесени текстове :

B9-0192/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/06/2020 - 17
PV 18/06/2020 - 20

Приети текстове :

P9_TA(2020)0164

Приети текстове
PDF 247kWORD 59k
Петък, 19 юни 2020 г. - Брюксел
Възобновяването на разследването срещу министър-председателя на Чехия във връзка със злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси
P9_TA(2020)0164B9-0192/2020

Резолюция на Европейския парламент от 19 юни 2020 г. относно възобновяването на разследването срещу министър-председателя на Чешката република за злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси (2019/2987(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 13, параграф 2 и член 17, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид своите предишни решения и резолюции относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г.,

–  като взе предвид административните разследвания, проведени от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) по проекта в Чешката република, известен като „Щъркелово гнездо“, при които са установени „сериозни нередности“,

–  като взе предвид констативната командировка в Чешката република, предприета от комисията по бюджетен контрол на 26 и 27 март 2014 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2018 г. относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република(1),

–  като взе предвид чешкия Закон № 159/2006 от 16 март 2006 г. за конфликтите на интереси, член 4, буква в) от който влезе в сила през февруари 2017 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза(2) (новия Финансов регламент), който влезе в сила на 2 август 2018 г., и по-специално член 61 от него,

–  като взе предвид членове 144 и 145 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство(3),

–  като взе предвид въпросите и жалбата, изпратена до Комисията във връзка с потенциалния конфликт на интереси в Чешката република(4),

–  като взе предвид становището на правната служба на Комисията от 19 ноември 2018 г., озаглавено „Въздействието на член 61 от новия Финансов регламент (конфликт на интереси) върху плащанията от европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове“,

–  като взе предвид пресконференцията на главния прокурор от 4 декември 2019 г. във връзка с възобновяването на разследването срещу министър-председателя на Чешката република за злоупотреба със средства на ЕС,

–  като взе предвид своето пленарно разискване от 18 декември 2019 г. относно конфликтите на интереси и корупцията, засягащи защитата на финансовите интереси на ЕС в държавите членки,

–  като взе предвид своето пленарно разискване от 15 януари 2020 г. относно възобновяването на преследването срещу министър-председателя на Чешката република за злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси,

–  като взе предвид констативната командировка в Чешката република, предприета от комисията по бюджетен контрол от 26 до 28 февруари 2020 г.,

–  като взе предвид Решение № Pl. ÚS 4/17 на чешкия Конституционен съд от 18 февруари 2020 г.,

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че наказателното разследване срещу чешкия министър-председател Андрей Бабиш, което последва доклада на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) относно неправомерното използване на субсидии от ЕС, предназначени за малки предприятия, и което беше временно спряно две години по-късно, наскоро беше възобновено от чешкия главен прокурор; припомня, че в рамките на проекта „Щъркелово гнездо“ Agrofert изкуствено създава средно предприятие, което остава под контрола на Agrofert, с цел да придобие средства, предназначени за малки и средни предприятия, възлизащи общо на около 2 милиона EUR;

Б.  като има предвид, че главният прокурор на Чешката република осъди прекратяването на наказателното разследване като „незаконно и преждевременно“, тъй като правото на ЕС не е взето предвид, като също така добави, че при разпределянето на субсидиите не е имало достатъчно проверки;

В.  като има предвид, че член 61, параграф 1 от Финансовия регламент (във връзка с член 61, параграф 3) определя:

   a) отрицателно задължение за финансовите участници да предотвратяват ситуации на конфликт на интереси по отношение на бюджета на ЕС;
   б) положително задължение за финансовите участници да предприемат подходящи мерки, за да предотвратяват възникването на конфликти на интереси във функциите, за които носят отговорност, и да действат спрямо ситуации, които обективно могат да бъдат възприети като конфликт на интереси;

Г.  като има предвид, че член 63 от Финансовия регламент изисква от държавите членки да въведат системи за управление и контрол, които съгласно член 36, параграф 3 следва да са от естество да могат да препятстват конфликти на интереси;

Д.  като има предвид, че през февруари 2017 г. чешкият Закон № 159/2006 относно конфликтите на интереси беше изменен с разширен списък на забранените дейности, включително разпоредби, възпрепятстващи някои дружества да участват в процедури за възлагане на обществени поръчки дори като подизпълнител или да получават безвъзмездни средства; като има предвид, че законът има за цел предотвратяването на конфликтите на интереси във всичките им форми;

Е.  като има предвид, че правилата за обществените поръчки задължават държавите членки да избягват конфликти на интереси (член 24 от Директива 2014/24/ЕС(5)), включително преки или косвени лични интереси, а за ситуации, които се възприемат като конфликти на интереси или специфични задължения при споделено управление, вече са въведени правила за тяхното преодоляване (напр. Регламент (ЕС) № 1303/2013);

Ж.  като има предвид, че според практиката на Съда на Европейския съюз(6) „сам по себе си и обективно един конфликт или сблъсък на интереси представлява тежък недостатък или сериозна нередност, без да е необходимо за квалифицирането му да се вземат предвид намеренията на заинтересованите лица и тяхната добросъвестност или недобросъвестност“;

З.  като има предвид, че Комисията е длъжна да спре плащанията на средства от фондовете на ЕС в случаите, когато съществува сериозен недостатък във функционирането на системите за управление и контрол и когато се открие информация за неоткрити, недокладвани и некоригирани сериозни нередности, свързани с конфликт на интереси;

И.  като има предвид, че Agrofert е конгломерат, създаден от чешкия министър-председател, и се състои от над 230 дружества и над 34 000 служители (2017 г.); като има предвид, че беше разкрито, че г-н Бабиш е действителният собственик на Agrofert, управляващото дружество на групата Agrofert, включваща, наред с други дружества, и ред значими чешки медии, чрез доверителните фондове AB I и AB II, на които той е основател и в същото време единствен бенефициер; като има предвид, че в момента, в който г-н Бабиш реши да разпусне тези доверителни фондове, той си възвръща пълното право на собственост върху всички активи, с които те разполагат;

Й.  като има предвид, че през януари и февруари 2019 г. беше проведен координиран и цялостен одит от няколко служби на Комисията (ГД REGIO/ГД EMPL, ГД AGRI (асоциирана ГД)) относно прилагането на правото на ЕС и националното право; като има предвид, че текущ одит на ГД AGRI разглежда предполагаеми конфликти на интереси по отношение на чешкия министър на земеделието;

К.  като има предвид, че през ноември 2019 г. Комисията изпрати окончателния одитен доклад на ГД REGIO и ГД EMPL на чешките органи във връзка с твърдения за конфликт на интереси в Чешката република въз основа на член 61 от Финансовия регламент, който беше подаден на чешките медии;

Л.  като има предвид, че на 16 декември 2019 г. комисията по бюджетен контрол проведе заседание при закрити врати с члена на Комисията по въпросите на бюджета и администрацията Йоханес Хан;

М.  като има предвид, че членът на Комисията Хан информира комисията по бюджетен контрол, че Комисията ще оповести заключенията си от одита едва след като всички доказателства са били надлежно разгледани и внимателно анализирани; като има предвид, че чешките органи представиха отговорите си на окончателния одитен доклад на ГД REGIO на 29 май 2020 г.;

Н.  като има предвид, че одитът на Комисията все още продължава и като предпазна мярка и до изясняване на положението плащанията от бюджета на ЕС по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове не се извършват на дружества, притежавани пряко или непряко от г-н Бабиш, които потенциално биха могли да бъдат замесени в предполагаемия конфликт на интереси;

О.  като има предвид, че Комисията не възстановява на чешките органи плащания по линия на Фонда за развитие на селските райони за проекти на групата Agrofert, които потенциално биха могли да бъдат засегнати от предполагаемия конфликт на интереси;

П.  като има предвид, че чешкият парламент не упражнява надзор върху евентуални обществени поръчки, субсидии на национално равнище, отпуснати от Чешката република, или подкрепяни от държавата публични инвестиции, от които групата Agrofert може да продължава да се възползва;

Р.  като има предвид, че групата Agrofert притежава два от най-големите чешки всекидневници, „Млада фронта днес“ и „Лидове новини“, и контролира телевизионната станция „Очко“ и радиостанциите Impuls и RockZone; като има предвид, че според доклад на Европейската федерация на журналистите г-н Бабиш е фактически собственик на 30% от частните медии в Чешката република(7);

С.  като има предвид, че приходите на групата Agrofert са нараснали значително по времето на публичната длъжност на г-н Бабиш, докато в същото време групата Agrofert се е възползвала от селскостопански субсидии от ЕС в размер на общо 970 414 000 CZK през 2016 г., 1 048 685 000 CZK през 2017 г. и 973 284 000 CZK през 2018 г. само в Чешката република; като има предвид, че се твърди, че групата Agrofert е получила субсидии от Кохезионния фонд на ЕС в размер на 427 385 000 CZK за периода 2014 – 2020 г. в Чешката република; като има предвид, че групата Agrofert най-вероятно е получила допълнителни субсидии в други държави членки, като например Словакия и Германия;

Т.  като има предвид, че Конституционният съд на Чешката република в Решение № Pl. ÚS 4/17 от февруари 2020 г. отхвърли съдебното производство, заведено от президента на Чешката република и членове на парламента на Чешката република срещу отмяната на чешкия закон, определящ конфликтите на интереси на държавните служители; като има предвид, че Конституционният съд поясни в същото решение, че изборите не трябва да се използват като средство за упражняване на контрол върху държавата с цел използване или дори злоупотреба с капацитета и ресурсите на държавата;

1.  приветства възобновяването на наказателното разследване срещу чешкия министър-председател за участието му в проекта „Щъркелово гнездо“; изразява увереност, че националната съдебна система ще продължи с този процес независимо и без никакво политическо влияние;

2.  осъжда всички потенциални ситуации на конфликти на интереси, които биха могли да накърнят изпълнението на бюджета на ЕС и да уронят доверието на гражданите на ЕС в правилното управление на парите на данъкоплатците от ЕС;

3.  изисква от Комисията, в качеството ѝ на пазител на Договорите, да се бори с всички форми на конфликт на интереси и да прави оценка на превантивните мерки, предприети от държавите членки за тяхното избягване;

4.  призовава Комисията да създаде като един от своите приоритети механизъм за контрол с цел решаване на въпроса с конфликтите на интереси в държавите членки и да установи активно избягване на конфликти на интереси, включително определянето на крайните бенефициери на субсидии от ЕС;

5.  призовава Комисията да гарантира политика на нулева толерантност към конфликтите на интереси, да осигури бързото възстановяване на потенциално неправомерно изплатените субсидии, като същевременно зачита принципите на правовата държава и процедурните изисквания, и да се намесва решително, особено когато националните органи не предприемат действия за предотвратяване на конфликти на интереси сред своите висши представители;

6.  подчертава, че националното законодателство относно предотвратяването на конфликти на интереси трябва да е съвместимо с буквата и духа на новия Финансов регламент; призовава Комисията да предложи общи насоки за подпомагане на държавите членки в избягването на конфликти на интереси на високопоставени политици;

7.  настоятелно призовава Съвета и Европейския съвет да приемат общи стандарти по всички въпроси, свързани с конфликтите на интереси, и да се стремят към общо разбиране във всички държави членки;

8.  в случай на неспазване на правилата призовава Комисията да предприеме подходящи мерки за защита на бюджета на ЕС, включително коригиращи действия за възстановяване на всички средства, които са били незаконно или неправомерно изплатени, когато това е предвидено;

9.  призовава всички държави членки да увеличат усилията си за повишаване на бюджетната прозрачност, като гарантират, че данните във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки и възлагането на публично финансирани договори са лесно и свободно достъпни за широката общественост;

10.  изразява загриженост във връзка с отзивите от различни части на ЕС за засилващото се политическо влияние на политици с преки интереси, близки до или в държавното управление, върху законотворчеството и използването на публични средства, с потенциална цел те да бъдат в полза на конкретни лица, а не на широката общественост;

11.  изразява съжаление, че чешкият министър-председател е участвал и продължава да участва активно в изпълнението на бюджета на ЕС в Чешката република в качеството си на министър-председател (и по-рано председател на Съвета за европейските структурни и инвестиционни фондове), като същевременно все още контролира групата Agrofert като учредител и единствен бенефициер на два доверителни фонда в нарушение на член 61, параграф 1 от Финансовия регламент, и следователно поставя под въпрос безпристрастното и обективно изпълнение на неговите функции; изразява дълбока загриженост във връзка с неотдавнашните съобщения в медиите(8), че министър-председателят продължава да упражнява контрол върху бизнес решения, вземани в Agrofert;

12.  отбелязва, че неотдавнашни съобщения в медиите изглежда показват, че г-н Бабиш и неговата съпруга все още фигурират сред шестте активни лица със значително влияние или контрол върху доверителните собственици на тръст, свързан с дъщерното дружество на Agrofert „GreenChem Solutions Ltd.“ в Обединеното кралство;

13.  настоява, че ако бъде потвърден, конфликт на интереси на най-високото равнище на управление на държава членка не може да бъде толериран и трябва да бъде разрешен от засегнатото(ите) лице(а) чрез:

   a) предприемане на мерки, които да гарантират, че по отношение на стопански субект това лице вече няма икономически интерес или други интереси, попадащи в обхвата на член 61 от Финансовия регламент;
   б) това стопанските субекти под техен контрол да престават да получават финансиране от фондовете на ЕС, публични субсидии или финансиране, разпределено от националното правителство;
   в) въздържане от участие във вземането на решения, които засягат техните интереси; подчертава обаче, че с оглед на функциите и правомощията на министър-председателя и на членовете на неговото правителство изглежда съмнително, че подобна мярка би могла да отговори адекватно на конфликта на интереси на практика, ако въпросните лица продължават да упражняват своите обществени функции и че поради това подаването на оставка представлява по-подходящ начин за справяне с конфликта на интереси;

14.  призовава Комисията да наблюдава внимателно процеса на разпределяне на плащанията в Чешката република, и по-специално плащанията на средства от ЕС за дружества, притежавани пряко или непряко от министър-председателя или друг член на правителството, участващ в изпълнението на бюджета;

15.  призовава Комисията да прецени без неоправдано забавяне дали в случаите, когато дружества, принадлежащи към групата Agrofert, продължават да получават субсидии от националния бюджет, това става в съответствие с правилата за държавна помощ; отбелязва потенциалния риск от финансови щети, които тези случаи могат да причинят, и призовава националните органи да извършат оценка на тези ситуации; счита, че данъкоплатците в Чешката република и в ЕС следва да бъдат надлежно информирани за такава ситуация;

16.  изразява дълбока загриженост във връзка с докладите(9) относно способността на дружествата от групата Agrofert да прехвърлят по изкуствен начин имуществени активи към дъщерните дружества, като по този начин отговорят на критериите за допустимост на субсидии за малки и средни предприятия или, обратно, да обединяват тяхната дейност, за да се представят като голямо предприятие, като по този начин печелят търгове за обществени поръчки;

17.  изразява съжаление, че одиторите са установили сериозни недостатъци във функционирането на системите за управление и контрол в областта на регионалните и кохезионните фондове в Чешката република и поради това са предложили финансова корекция в размер на почти 20%; призовава Комисията да извърши критична преценка дали тези случаи представляват системна злоупотреба със средства на ЕС;

18.  изразява загриженост относно финансовата загуба, причинена от недостатъци в работата на националните разплащателни агенции и контролните органи; в този контекст призовава Съвета спешно да приеме предложението за регламент относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки;

19.  изразява дълбока загриженост относно правната рамка в Чешката република, с която на националната висша одитна институция се отказва правото да проверява редовността и изпълнението на публичните разходи на регионално и местно равнище, като по този начин се възпрепятства институцията да разполага с информация относно действителните собственици на сложните дружествени структури; изразява съжаление във връзка с докладите(10), че Висшата одитна служба не извършва систематични проверки на място на крайните бенефициери; изразява загриженост във връзка с пренебрежителните забележки, отправени от чешкия министър-председател по адрес на работата на Висшата одитна служба на Чешката република;

20.  подчертава, че политически небалансиран състав на Надзорния съвет на Държавния фонд за интервенция в селското стопанство (SZIF) носи риск от упражняване на политическо влияние, като по този начин се уронва способността за извършване на независими одити;

21.  изразява загриженост във връзка със съобщенията, че държавни служители(11) са получили указания и са били под натиск да не разследват твърдения за потенциални случаи на конфликт на интереси, свързани с групата Agrofert, и се твърди, че са били инструктирани да правят оценка на получените от Agrofert търговски оферти; изразява дълбока загриженост във връзка със съобщенията, че държавни служители се сблъскват с неблагоприятни последици, като например съкращения под претекст за систематизация, когато отказват да изпълнят такива указания; подчертава, че тези мерки поставят под въпрос безпристрастността на държавната администрация и независимото упражняване на публични функции;

22.  изразява съжаление относно наличието на признаци за системни слабости в разкриването на конфликти на интереси; изразява съжаление относно факта, че не съществуват кръстосани проверки и че различните компетентности са предпоставка за непрозрачни структури, които възпрепятстват ефективното предотвратяване и разкриване на конфликти на интереси в Чешката република; припомня, че избраният подход, при който от длъжностните лица се изисква да представят декларации за липса на конфликт на интереси, не е достатъчен за ефективното предотвратяване на ситуации на конфликт на интереси; призовава чешките органи да предприемат незабавно мерки по отношение на тези системни недостатъци, по-специално чрез изискване за декларация за наличие на конфликт на интереси, данните по която да могат да бъдат проверени, като длъжностните лица предоставят списък на съответните си финансови интереси;

23.  изразява съжаление, че средствата от ЕС, засегнати от финансови корекции във връзка с нередности, могат да се използват повторно без каквито и да е допълнителни последици или ограничения; счита, че тази система застрашава финансовите интереси на ЕС; призовава Комисията да наблюдава отблизо повторното използване на средства от ЕС и да обмисли разработване на система, при която корекциите се придружават и от ограничения за по-нататъшното използване на средствата;

24.  отбелязва решението на Комисията от 28 ноември 2019 г. за спиране на съответните суми, включени от чешките органи в техните междинни декларации за разходите по чешката програма за развитие на селските райони за четвъртото тримесечие на 2018 г. и за първото тримесечие на 2019 г.;

25.  отбелязва, че Комисията е потвърдила, че е извършила плащания в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП) за 2018 г. за дружества от групата Agrofert, както и за дружества със същия действителен собственик в няколко други държави членки извън Чешката република; настоява Комисията да предостави на органа по освобождаване от отговорност пълен и надежден преглед на всички плащания, извършени за групата Agrofert и дружествата със същия действителен собственик във всички държави членки за финансовите години 2018 и 2019;

26.  призовава чешките органи да гарантират справедливо и балансирано разпределение на средствата от ЕС, така че парите на данъкоплатците в ЕС да са от полза за по-голямата част от населението, както в икономическо, така и в социално отношение;

27.  изразява загриженост относно неправилното прилагане на директиви (ЕС) 2015/849(12) и (ЕС) 2018/843(13) за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари или финансиране на тероризма (четвърта и пета директиви за борба с изпирането на пари); подчертава задължението за пълно и правилно транспониране на двете директиви и за гарантиране на цялостното прилагане на всички разпоредби, включително тези относно прозрачността във връзка с действителните собственици;

28.  настоятелно призовава чешката Служба за финансови анализи да възприеме по-проактивен подход за борба с данъчните престъпления, измамите и корупцията, както и да гарантира ефективен контрол върху действителните собственици от страна на субектите, натоварени с тази функция съгласно правилата за борба с изпирането на пари;

29.  изразява съжаление, че разрешаването, разпределянето и одитът на средствата от ЕС при споделено управление са сложни и непрозрачни процеси, при които единствено държавите членки имат пълен достъп до данните, което означава, че Комисията не е в състояние да предостави своевременен и цялостен преглед на Парламента, когато е поискал информация относно плащанията за някои бенефициери в няколко държави членки; подчертава, че това сериозно възпрепятства ефективността и способността на комисията по бюджетен контрол и на Европейската сметна палата да изпълняват функциите си на органи за контрол;

30.  призовава Комисията, при пълно приемане на принципа на споделеното управление, да установи единни и стандартизирани методи за докладване от страна на държавите членки на информация относно крайните бенефициери на средства на ЕС; подчертава, че информацията относно крайните бенефициери следва да включва установяване на действителните собственици на дружествата (физически и юридически лица); призовава Комисията да предложи регламент за създаването на информационна система, която да позволява единни и стандартизирани доклади в реално време от органите на държавите членки, като се гарантира оперативна съвместимост със системите в държавите членки, за да се гарантира по-голяма прозрачност и сътрудничество между Комисията и държавите членки, да се подобри допълнително отчетността по отношение на плащанията, и по-специално за да се допринесе за по-ранното откриване на системни грешки и злоупотреби;

31.  изразява съжаление, че нито един от регламентите, уреждащи използването на средствата по фондовете за селското стопанство и Кохезионния фонд, не налага задължение на националните органи да публикуват данни за крайния действителен собственик на юридическо лице или фонд за доверително управление, ползващи се от тези средства; призовава съзаконодателите да обърнат специално внимание на този въпрос и да го разгледат цялостно при вземането на решения относно бъдещите правила за прозрачност на субсидиите от ЕС;

32.  настоява, че регистърът на действителните собственици трябва да съдържа само напълно проверена информация относно контролиращите лица и трябва да бъде изцяло достъпен за обществеността;

33.  категорично не одобрява създаването и установяването на олигархични структури, ползващи средства на ЕС по фондовете за селското стопанство и Кохезионния фонд, при което малка част от бенефициерите получават по-голямата част от средствата на ЕС; призовава Комисията да разработи заедно с държавите членки ефективни правни инструменти, за да гарантира зачитането на принципите на правовата държава и да предотвратява насърчаването на такива структури;

34.  отново изразява своята загриженост, че случаите на конфликт на интереси накърняват целите на политиката на сближаване и на ОСП, които имат важни икономически, социални и екологични измерения, и създават негативна представа за тези политики;

35.  призовава Комисията да представи предложение за изменение на правилата на ОСП, които да бъдат насочени към по-справедливо разпределение на средствата на ЕС, за да гарантират, че средствата по ОСП се разпределят по справедлив начин за активните земеделски стопани, които обработват земята, и да не водят до сключване на сделки със земя, от които се ползва избрана група политически вътрешни лица, нито създават стимули за практики на злоупотреба по време на приватизацията на държавна земя; отчита предложението на Комисията за нов модел на изпълнение, включително определяне на горна граница, съчетано с механизъм за намаляване; счита обаче, че определянето на горна граница в съчетание с въвеждането на компенсиране на разходите за труд преди прилагането на горна граница е недостатъчно, за да се гарантира по-справедливо разпределение на директните плащания; подкрепя идеята за задължителен механизъм за преразпределение;

36.  взема под внимание факта, че правата на собственост върху земята често не са ясно определени и че поземлени участъци, намиращи се под надзора на Държавната поземлена служба, които тя като тенденция отдава под аренда на големи земеделски производители, са останали със статута на държавна земя; признава усилията на чешките органи да установят законните собственици в срок до 2023 г.; настоява, че публичната продажба на земя, чиито законни собственици не могат да бъдат установени, трябва да се провежда по справедлив начин, предоставяйки равни възможности на дребните и средните земеделски стопани и на младите земеделски стопани за придобиване на земя;

37.  настоятелно призовава Комисията да внесе предложение за максимален размер на директните плащания за физическо лице като действителен собственик на едно или няколко дружества, като същевременно прилага политика на нулева толерантност към лицата, които се намират в ситуация на конфликт на интереси; подчертава, че не следва да бъде възможно да се получават субсидии от ЕС в размер на стотици милиони през периода на една многогодишна финансова рамка (МФР);

38.  настоява лицата, отговорни за злоупотребата с фондове на ЕС, да понесат последиците, и че в случай на финансови корекции тежестта не следва да се прехвърля върху националните данъкоплатци; призовава чешките национални органи да изискат възстановяване на неправомерно изплатени субсидии от онези, които са се ползвали неправомерно от тях; счита, че за следващия програмен период следва да бъде въведено като условие за използването на средства на ЕС изискването националното законодателство да включва разпоредби, установяващи задължение за отговорния бенефициер да възстанови неправомерно изплатените му средства;

39.  остро осъжда използването на клеветнически език и слово на омразата срещу участници в констативната командировка, проведена от 26 до 28 февруари 2020 г., от министър-председателя по време на неговата пресконференция; счита за неприемливо, че членове на Европейския парламент от комисията по бюджетен контрол, които са участвали в констативната командировка в Чешката република, са получили заплашвания със смърт и са били подложени на други словесни нападки при изпълнение на своите задължения като членове на Европейския парламент;

40.  призовава комисията по бюджетен контрол да докладва на Парламента за всички релевантни данни, събрани по време на констативната командировка, и да информира съответно Комисията и компетентните органи;

41.  призовава Комисията да направи всичко възможно, за да довърши текущите одитни процедури без ненужно забавяне и да оповести публично констатациите си веднага след като всички доказателства бъдат надлежно преценени; насърчава Съвета и Европейския съвет да разгледат констатациите от тези одити и да вземат предвид надлежно член 61 от Финансовия регламент по отношение на преговорите за следващата МФР;

42.  призовава Комисията да предприеме последващи действия във връзка с твърденията за неразрешени конфликти на интереси в други държави членки;

43.  отново изразява съжаление, че докладът по държави този път не беше включен във втория доклад на Комисията относно борбата с корупцията в ЕС (ARES (2017)455202); призовава Комисията отново да започне да докладва отделно от Икономическия семестър за състоянието на корупцията в държавите членки, включително като прави оценка на ефективността на подкрепяните от ЕС усилия за борба с корупцията; отново призовава Комисията да не оценява усилията в борбата с корупцията само от гледна точка на икономическите загуби;

44.  подчертава значението на спазването на принципите на правовата държава, разделението на властите, независимостта на съдебната власт и независимостта и плурализма на медиите като предварително условие за успешното използване на средства на ЕС;

45.  подчертава значението на независимите обществени медии и на разследващите журналисти и неправителствените организации, работещи за укрепване на принципите на правовата държава; подчертава във връзка с това, че подкрепата на ЕС за независимите журналисти и организациите на гражданското общество е от първостепенно значение, включително в контекста на следващата МФР; изразява загриженост относно високата концентрация на частни медии в ръцете на малцина в Чешката република;

46.  призовава Комисията да вземе предвид изразените в настоящата резолюция опасения, когато наблюдава ситуацията в контекста на механизма за принципите на правовата държава;

47.  призовава чешките органи да информират институциите на ЕС за резултата от възобновеното разследване „Щъркелово гнездо“ във възможно най-кратък срок;

48.  призовава Съвета и Европейския съвет да предприемат всички необходими и целесъобразни мерки за предотвратяване на конфликти на интереси в контекста на преговорите за бъдещия бюджет на ЕС и на следващата многогодишна финансова рамка, в съответствие с член 61, параграф 1 от Финансовия регламент;

49.  изразява солидарност с хората от Чешката република, които призовават за честност, справедливост и преодоляване на несъвместимостта на икономическите интереси на чешкия министър-председател с политическата му роля и политическата му власт;

50.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителството и парламента на Чешката република.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0530.
(2) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(3) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
(4) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001656_EN.html
(5) Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
(6) Ismeri Europa Srl/Сметна палата, решение от 15.6.1999 г., дело T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.
(7) https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-Republic-fact-finding-mission.pdf
(8) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mu-zadal-praci-pro-agrofert-ja-jen-splnil-pokyn-rika-exnamestek-90945; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpoved-napsal-babis-90494; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dukazy-z-e-mailu-babis-kvuli-agrofertu-ukoluje-vladou-placene-experty-90815
(9) Информация, получена от Асоциацията на частните земеделски стопанства в Чешката република в хода на констативната командировка, проведена от 26 до 28 февруари 2020 г.
(10) Информация, получена от Висшата одитна институция на Чешката република в хода на констативната командировка, проведена от 26 до 28 февруари 2020 г.
(11) Съобщения от държавни служители и от представители на неправителствени организации, представени на вниманието на членовете на констативната командировка в Чешката република от 26 до 28 февруари 2020 г.
(12) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).
(13) Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и изменение на Директиви 2009/138/EО и 2013/36/EС (OВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 43).

Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност