Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2987(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0192/2020

Indgivne tekster :

B9-0192/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/06/2020 - 17
PV 18/06/2020 - 20

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0164

Vedtagne tekster
PDF 203kWORD 55k
Fredag den 19. juni 2020 - Bruxelles
Genåbning af undersøgelsen af Tjekkiets premierminister for misbrug af EU-midler og mulige interessekonflikter
P9_TA(2020)0164B9-0192/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 19. juni 2020 om genåbning af undersøgelsen af Tjekkiets premierminister for misbrug af EU-midler og mulige interessekonflikter (2019/2987(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 13, stk. 2, og artikel 17, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til sine tidligere afgørelser og beslutninger om decharge til Kommissionen for årene 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018,

–  der henviser til de administrative undersøgelser, som er foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) af det projekt i Tjekkiet, der er kendt som "Stork Nest" (storkereden), og hvor der blev konstateret "alvorlige uregelmæssigheder",

–  der henviser til den undersøgelsesrejse til Tjekkiet, som Budgetkontroludvalget foretog den 26. og 27. marts 2014,

–  der henviser til sin beslutning af 13. december 2018 om interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik(1),

–  der henviser til den tjekkiske lov nr. 159/2006 af 16. marts 2006 om interessekonflikter, hvis artikel 4, litra c), trådte i kraft i februar 2017,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget(2) (den nye finansforordning), som trådte i kraft den 2. august 2018, særlig artikel 61,

–  der henviser til artikel 144 og 145 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond(3),

–  der henviser til de forespørgsler og den klage, der er sendt til Kommissionen vedrørende den potentielle interessekonflikt i Tjekkiet(4),

–  der henviser til udtalelse af 19. november 2018 fra Kommissionens Juridiske Tjeneste om virkningen af artikel 61 i den nye finansforordning (interessekonflikter) på betalinger fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde),

–  der henviser til den pressekonference, som den offentlige chefanklager holdt den 4. december 2019, om genåbning af undersøgelsen af Tjekkiets premierminister vedrørende misbrug af EU-midler,

–  der henviser til sin forhandling på plenarmødet den 18. december 2019 om interessekonflikter og korruption med indvirkning på beskyttelsen af EU's finansielle interesser i medlemsstaterne,

–  der henviser til sin drøftelse på plenarmødet den 15. januar 2020 om genåbningen af retsforfølgningen af Tjekkiets premierminister for misbrug af EU-midler og mulige interessekonflikter,

–  der henviser til den undersøgelsesrejse til Tjekkiet, som Budgetkontroludvalget foretog fra den 26. til den 28. februar 2020,

–  der henviser til afgørelse Pl. ÚS 4/17 fra den tjekkiske forfatningsdomstol af 18. februar 2020,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A.  der henviser til, at den strafferetlige undersøgelse af den tjekkiske premierminister, Andrej Babiš, som fulgte i kølvandet på OLAF's rapport om uregelmæssig anvendelse af EU-støtte beregnet til små virksomheder, og som blev suspenderet to år senere, for nylig er blevet genåbnet af den tjekkiske offentlige chefanklager; minder om, at Agrofert som led i "Stork Nest"-projektet kunstigt oprettede en mellemstor virksomhed, som forblev under Agroferts kontrol, med henblik på at opnå midler, der var tiltænkt små og mellemstore virksomheder, som i alt beløb sig til ca. 2 mio. EUR;

B.  der henviser til, at den tjekkiske offentlige chefanklager fordømte opgivelsen af den strafferetlige undersøgelse som "ulovlig og forhastet", eftersom EU-retten ikke var taget i betragtning, og tilføjede, at processen med tildeling af støtte ikke havde været genstand for tilstrækkelig kontrol;

C.  der henviser til, at artikel 61, stk. 1, i finansforordningen (sammenholdt med artikel 61, stk. 3) fastsætter:

   a) en negativ forpligtelse for finansielle aktører til at forebygge interessekonflikter i forhold til EU-budgettet
   b) en positiv forpligtelse for finansielle aktører til at træffe passende foranstaltninger for at undgå, at der opstår interessekonflikt i de funktioner, der henhører under deres ansvar, og for at afhjælpe situationer, der objektivt set kan opfattes som en interessekonflikt;

D.  der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til artikel 63 i finansforordningen skal indføre forvaltnings- og kontrolsystemer, der som krævet i artikel 36, stk. 3, skal være i stand til at forhindre interessekonflikter;

E.  der henviser til, at den tjekkiske lov nr. 159/2006 om interessekonflikter i februar 2017 blev ændret med en udvidet liste over forbudte aktiviteter, herunder bestemmelser, der forhindrer visse virksomheder i at deltage i offentlige udbud, også som underleverandører, eller i at modtage tilskud; der henviser til, at loven har til formål at forebygge alle former for interessekonflikter;

F.  der henviser til, at reglerne for offentlige udbud forpligter medlemsstaterne til at undgå interessekonflikter (artikel 24 i direktiv 2014/24/EU(5)), herunder direkte eller indirekte personlige interesser, og der er fastsat regler med henblik på at håndtere situationer, der kan opfattes som en interessekonflikt, såvel som specifikke forpligtelser inden for delt forvaltning (f.eks. forordning (EU) nr. 1303/2013);

G.  der henviser til, at det fremgår af EU-Domstolens retspraksis(6), at "sammenblandingen af interesser objektivt set i sig selv [nemlig udgør] en så alvorlig mangel, at det ikke er nødvendigt ved bedømmelsen heraf at tage hensyn til de impliceredes hensigter og til, om de var i god eller ond tro";

H.  der henviser til, at Kommissionen er forpligtet til at suspendere udbetalingen af EU-midler i tilfælde, hvor der er alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemernes funktion, og hvor der er konstateret uopdagede, urapporterede og ukorrigerede alvorlige uregelmæssigheder vedrørende en interessekonflikt;

I.  der henviser til, at Agrofert er et konglomerat, som er oprettet af den tjekkiske premierminister, bestående af over 230 virksomheder og mere end 34 000 ansatte (2017); der henviser til, at det er blevet afsløret, at Andrej Babiš også er den reelle ejer af Agrofert, det kontrollerende selskab i Agrofert-koncernen, herunder blandt andet et stort antal tjekkiske medieforetagender, via trustfondene AB I og AB II, hvor han både er stifter og den eneste begunstigede; der henviser til, at Babiš, i det øjeblik han beslutter at opløse disse trustfonde, genvinder fuldt ejerskab over alle de aktiver, de råder over;

J.  der henviser til, at flere af Kommissionens tjenestegrene (GD REGIO/GD EMPL, GD AGRI (associeret GD)) i januar og februar 2019 gennemførte en koordineret og omfattende revision af anvendelsen af EU-retten og den nationale lovgivning; der henviser til, at en igangværende AGRI-revision undersøger påståede interessekonflikter for så vidt angår den tjekkiske landbrugsminister;

K.  der henviser til, at Kommissionen i november 2019 sendte den endelige revisionsrapport fra GD REGIO og GD EMPL til de tjekkiske myndigheder som opfølgning på påstande om interessekonflikter i Tjekkiet på grundlag af artikel 61 i finansforordningen, og at rapporten blev lækket til de tjekkiske medier;

L.  der henviser til, at Budgetkontroludvalget holdt et møde for lukkede døre med kommissæren for budget og administration, Johannes Hahn, den 16. december 2019;

M.  der henviser til, at kommissær Hahn oplyste Budgetkontroludvalget om, at Kommissionen først ville offentliggøre sine konklusioner på revisionen, når alle beviser på behørig vis var blevet taget i betragtning og grundigt analyseret; der henviser til, at de tjekkiske myndigheder fremsendte deres svar på den endelige revisionsrapport fra GD REGIO den 29. maj 2020;

N.  der henviser til, at Kommissionens revision stadig er i gang, og at der som en sikkerhedsmæssig foranstaltning, og indtil situationen er afklaret, ikke foretages nogen udbetalinger fra EU-budgettet under ESI-fondene til virksomheder, der direkte eller indirekte er ejet af Babiš, som potentielt kan være impliceret i den påståede interessekonflikt;

O.  der henviser til, at Kommissionen ikke godtgør de tjekkiske myndigheder for betalinger foretaget under Fonden for Udvikling af Landdistrikterne til projekter, der vedrører Agrofert-koncernen, som potentielt kan være berørt af den påståede interessekonflikt;

P.  der henviser til, at det tjekkiske parlament ikke har noget tilsyn med eventuelle offentlige udbud, den nationale tjekkiske statsstøtte eller statsstøttede offentlige investeringer, som Agrofert-koncernen muligvis stadig kan drage fordel af;

Q.  der henviser til, at Agrofert-koncernen ejer to af de største tjekkiske dagblade, Mladá fronta Dnes og Lidové Noviny, og kontrollerer tv-stationen Óčko og radiostationerne Impuls og RockZone; der henviser til, at Babiš ifølge en rapport fra Det Europæiske Journalistforbund er den reelle ejer af 30 % af de private medier i Tjekkiet(7);

R.  der henviser til, at Agrofert-koncernens indtægter er vokset betydeligt i Babiš' periode i offentlige hverv, samtidig med at Agrofert-koncernen har nydt godt af EU's landbrugsstøtte, som i alt beløb sig til 970 414 000 CZK i 2016, 1 048 685 000 CZK i 2017 og 973 284 000 CZK i 2018, alene i Tjekkiet; der henviser til, at Agrofert-koncernen angiveligt har modtaget tilskud fra EU's Samhørighedsfond på 427 385 000 CZK for perioden 2014-2020 i Tjekkiet; der henviser til, at Agrofert-koncernen sandsynligvis har modtaget yderligere støtte i andre medlemsstater, såsom Slovakiet og Tyskland;

S.  der henviser til, at den tjekkiske forfatningsdomstol i afgørelse Pl. ÚS 4/17 fra februar 2020 afviste det søgsmål, som Tjekkiets præsident og medlemmer af det tjekkiske parlament havde anlagt over ophævelsen af den tjekkiske lov, der definerer interessekonflikter blandt embedsmænd; der henviser til, at forfatningsdomstolen i samme afgørelse præciserede, at valg ikke skal benyttes som et middel til at bemægtige sig kontrollen over staten med henblik på at bruge eller sågar misbruge dens kapaciteter og ressourcer;

1.  glæder sig over den genåbnede strafferetlige undersøgelse af den tjekkiske premierminister angående hans involvering i "Stork Nest"-projektet; har tillid til, at det nationale retssystem vil gå videre med denne proces uafhængigt og uden mulig politisk indflydelse;

2.  fordømmer alle potentielle tilfælde af interessekonflikter, der kan bringe gennemførelsen af EU-budgettet i fare og undergrave EU-borgernes tillid til en korrekt forvaltning af EU-skatteydernes penge;

3.  anmoder Kommissionen om i dens egenskab af traktaternes vogter at bekæmpe alle former for interessekonflikter og foretage en evaluering af de forebyggende foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet for at undgå dem;

4.  opfordrer Kommissionen til som en af sine prioriteter at oprette en kontrolmekanisme til håndtering af spørgsmålet om interessekonflikter i medlemsstaterne og til at grundfæste aktiv undgåelse af interessekonflikter, herunder identifikation af de endelige modtagere af EU-støtte;

5.  opfordrer Kommissionen til at tilsikre en nultolerancepolitik over for interessekonflikter, til at sikre en hurtig inddrivelse af potentielt uretmæssigt udbetalt støtte under overholdelse af retsstatsprincippet og de proceduremæssige krav og til at gribe håndfast ind, især når nationale myndigheder undlader at tage affære for at forhindre interessekonflikter blandt deres højest rangerende repræsentanter;

6.  understreger, at national lovgivning om forebyggelse af interessekonflikter skal være forenelig med den nye finansforordnings ånd og bogstav; opfordrer Kommissionen til at foreslå fælles retningslinjer for at bistå medlemsstaterne med at undgå interessekonflikter blandt højtstående politikere;

7.  opfordrer indtrængende Rådet og Det Europæiske Råd til at vedtage fælles standarder for alle spørgsmål vedrørende interessekonflikter og tilstræbe en fælles forståelse i alle medlemsstater;

8.  opfordrer Kommissionen til i tilfælde af manglende overholdelse af reglerne at træffe passende foranstaltninger med henblik på at beskytte EU-budgettet, herunder korrigerende foranstaltninger for at inddrive alle midler, der er udbetalt ulovligt eller uregelmæssigt, når dette er muligt;

9.  opfordrer alle medlemsstater til at intensivere deres bestræbelser på at øge den budgetmæssige gennemsigtighed ved at sikre, at relevante data vedrørende offentlige udbudsprocedurer og tildelingen af offentligt finansierede kontrakter er nemt og frit tilgængelige for offentligheden;

10.  er bekymret over beretninger fra forskellige dele af EU om voksende politisk indflydelse fra politikere med personlige interesser, tæt på eller i regeringen, på lovgivningen og anvendelsen af offentlige midler, som potentielt har til formål at tjene specifikke personers egen interesse frem for den brede befolkning;

11.  beklager, at den tjekkiske premierminister var og fortsat er aktivt involveret i gennemførelsen af EU's budget i Tjekkiet i hans stilling som premierminister (og tidligere formand for Rådet for de Europæiske Struktur- og Investeringsfonde), samtidig med at han stadig kontrollerer Agrofert-koncernen som stifter og eneste begunstigede af to trustfonde i strid med artikel 61, stk. 1, i finansforordningen, og sætter derfor spørgsmålstegn ved den upartiske og objektive udøvelse af hans funktioner; er dybt bekymret over de nylige medieberetninger(8) om, at premierministeren fortsat udøver kontrol over de forretningsmæssige beslutninger, der træffes i Agrofert;

12.  noterer sig, at nylige medieberetninger tilsyneladende har afsløret, at Babiš og hans kone stadig står opført på listen over de seks aktive personer med betydelig indflydelse på eller kontrol over forvalterne af en trustfond med tilknytning til Agroferts datterselskab GreenChem Solutions Ltd. i Det Forenede Kongerige;

13.  insisterer på, at en interessekonflikt på højeste regeringsniveau i en medlemsstat – hvis den bekræftes – ikke kan tolereres og skal løses af den eller de berørte person(er) enten ved at:

   a) træffe foranstaltninger, der sikrer, at den pågældende person ikke længere har nogen økonomiske interesser eller andre interesser, der falder ind under anvendelsesområdet for finansforordningens artikel 61, i forbindelse med en forretningsenhed
   b) de forretningsenheder, som er under vedkommendes kontrol, ophører med at modtage midler fra EU-fonde, offentlig støtte eller midler, der fordeles af den nationale regering
   c) afholde sig fra at deltage i afgørelser, der vedrører vedkommendes interesser; understreger imidlertid, at det i lyset af premierministerens og regeringsmedlemmernes funktioner og beføjelser er tvivlsomt, om en sådan foranstaltning i tilstrækkelig grad kan løse interessekonflikten i praksis, hvis de pågældende personer fortsætter med at udøve deres offentlige hverv, og at tilbagetræden fra det offentlige hverv derfor er en mere passende måde at håndtere interessekonflikten på;

14.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge processen med tildeling af betalinger i Tjekkiet, navnlig betalinger fra EU-fonde til virksomheder, der direkte og indirekte ejes af premierministeren, eller ethvert andet medlem af regeringen, der er involveret i budgetgennemførelsen;

15.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at vurdere, hvorvidt de tilfælde, hvor virksomheder, der er en del af Agrofert-koncernen, fortsat modtager støtte fra det nationale budget, er i overensstemmelse med statsstøttereglerne; bemærker den potentielle risiko for finansiel skade, som disse tilfælde kan udgøre, og opfordrer de nationale myndigheder til at vurdere disse tilfælde; mener, at de tjekkiske skatteydere og EU's skatteydere bør informeres behørigt om en sådan situation;

16.  er dybt bekymret over beretninger(9) om, at Agrofert-koncernens selskaber er i stand til kunstigt at flytte aktiver rundt mellem datterselskaber, således at kriterierne for støtte til små og mellemstore virksomheder opfyldes, eller omvendt at sammenlægge deres aktiviteter for at præsentere sig som en stor virksomhed og dermed vinde offentlige udbud;

17.  beklager dybt rapporterne om, at revisorerne konstaterede alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemernes funktion i forbindelse med regional- og samhørighedsfondsmidler i Tjekkiet og derfor foreslog en finansiel korrektion på næsten 20 %; opfordrer Kommissionen til at foretage en kritisk vurdering af, om disse sager udgør tilfælde af systemisk misbrug af EU-midler;

18.  er bekymret over det økonomiske tab som følge af mangler i de nationale betalings- og kontrolorganer; opfordrer på denne baggrund Rådet til hurtigst muligt at vedtage forslaget til forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet;

19.  er dybt bekymret over de retlige rammer i Tjekkiet, som nægter den øverste nationale revisionsinstans ret til at kontrollere den formelle rigtighed og resultaterne af de offentlige udgifter på regionalt og lokalt plan og således forhindrer instansen i at få indsigt i, hvem de reelle ejere af de komplekse virksomhedsstrukturer er; beklager beretningerne(10) om, at den øverste revisionsmyndighed ikke foretager systematisk kontrol på stedet af de endelige modtagere; er bekymret over den tjekkiske premierministers nedsættende bemærkninger om det arbejde, der udføres af Tjekkiets øverste revisionsmyndighed;

20.  understreger, at en politisk skæv sammensætning af tilsynsrådet for den statslige landbrugsinterventionsfond (SZIF) indebærer en risiko for politisk påvirkning og dermed undergraver evnen til at gennemføre uafhængige revisioner;

21.  er bekymret over beretninger(11) om, at embedsmænd modtog instrukser om og blev presset til ikke at undersøge påstande om potentielle interessekonflikter i forbindelse med Agrofert-koncernen og angiveligt blev pålagt at vurdere kommercielle tilbud modtaget af Agrofert; er dybt bekymret over beretninger om, at embedsmænd har oplevet negative konsekvenser, såsom afskedigelser under påskud af systematisering, efter at have afvist at efterkomme sådanne ordrer; understreger, at disse foranstaltninger sår tvivl om den statslige forvaltnings upartiskhed og den uafhængige udøvelse af offentlig tjeneste;

22.  beklager, at der er tegn på systemiske svagheder med hensyn til påvisning af interessekonflikter; beklager, at der ikke er nogen krydskontroller, og at forskellige ansvarsområder skaber uigennemsigtige strukturer, der hindrer en effektiv forebyggelse og påvisning af interessekonflikter i Tjekkiet; minder om, at en positivistisk tilgang, hvor embedsmænd skal afgive deres egne erklæringer om fravær af interessekonflikter, ikke er tilstrækkelig til effektivt at forhindre interessekonflikter; opfordrer de tjekkiske myndigheder til omgående at afhjælpe disse systemiske mangler, navnlig ved at kræve en verificerbar erklæring om interessekonflikter, hvori embedsmænd opstiller en liste over deres respektive økonomiske interesser;

23.  beklager, at EU-midler, der er berørt af finansielle korrektioner i forbindelse med uregelmæssigheder, kan anvendes på ny uden yderligere konsekvenser eller begrænsninger; er af den opfattelse, at et sådant system bringer EU's finansielle interesser i fare; opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge genanvendelsen af EU-midler og til at overveje at udvikle et system, i hvilket korrektionerne også vil være ledsaget af begrænsninger på den yderligere anvendelse af midlerne;

24.  noterer sig Kommissionens beslutning af 28. november 2019 om at suspendere de relevante beløb, som de tjekkiske myndigheder havde medtaget i deres foreløbige udgiftsanmeldelser for det tjekkiske program for udvikling af landdistrikter for 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019;

25.  noterer sig, at Kommissionen har bekræftet, at den har foretaget betalinger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik for 2018 til selskaber tilhørende Agrofert-koncernen og også til selskaber med samme reelle ejer i flere andre medlemsstater uden for Tjekkiet; insisterer på, at Kommissionen bør give dechargemyndigheden et fuldstændigt og pålideligt overblik over alle betalinger til Agrofert-koncernen og til selskaber med samme reelle ejer i alle medlemsstater for regnskabsårene 2018 og 2019;

26.  opfordrer de tjekkiske myndigheder til at sikre en retfærdig og afbalanceret fordeling af EU-midlerne, således at EU-skatteydernes penge kommer det store flertal af befolkningen til gavn, både økonomisk og socialt;

27.  er bekymret over den utilstrækkelige gennemførelse af direktiv (EU) 2015/849(12) og (EU) 2018/843(13) om forebyggelse af anvendelsen af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (fjerde og femte direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge); understreger forpligtelsen til at sikre fuldstændig og korrekt gennemførelse af begge direktiver og sikre, at alle bestemmelser, herunder bestemmelserne om gennemsigtighed med hensyn til reelt ejerskab, gennemføres fuldt ud;

28.  opfordrer indtrængende den tjekkiske finansielle analyseenhed til at anlægge en mere proaktiv tilgang til bekæmpelse af skattekriminalitet, svig og korruption og til at sikre en effektiv kontrol af de reelle ejere af de enheder, der er ansvarlige i henhold til reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge;

29.  beklager, at godkendelse, fordeling og revision af EU-midler ved delt forvaltning er komplekse og uigennemsigtige processer, hvor kun medlemsstaterne har fuld adgang til dataene, hvilket betyder, at Kommissionen er ude af stand til at give Parlamentet en rettidig og udtømmende oversigt, når den anmodes om oplysninger om betalinger til bestemte støttemodtagere i flere medlemsstater; understreger, at dette udgør en alvorlig hindring for Budgetkontroludvalgets og Den Europæiske Revisionsrets effektivitet og evne til at udføre deres funktioner som kontrolinstanser;

30.  opfordrer Kommissionen til under fuld anerkendelse af princippet om delt forvaltning at indføre ensartede og standardiserede midler, som medlemsstaterne kan benytte til at indberette oplysninger om de endelige modtagere af EU-midler; understreger, at oplysningerne om de endelige modtagere bør omfatte nærmere angivelse af de reelle ejere af selskaber (fysiske og juridiske personer); opfordrer Kommissionen til at foreslå en forordning om indførelse af et IT-system, der giver medlemsstaternes myndigheder mulighed for ensartet og standardiseret indberetning i realtid og sikrer interoperabilitet med systemerne i medlemsstaterne med henblik på at sikre større gennemsigtighed og samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne, at forbedre ansvarliggørelsen med hensyn til betalinger yderligere og navnlig at bidrage til tidligere afsløring af systemiske fejl og misbrug;

31.  beklager, at ingen af de forordninger, der regulerer anvendelsen af landbrugs- eller samhørighedsfondene, pålægger de nationale myndigheder en forpligtelse til at offentliggøre den endelige reelle ejer af en individuel juridisk person eller en trust, der drager fordel af midlerne; opfordrer den lovgivende myndigheds to parter til at være særligt opmærksomme på dette problem og til at behandle det indgående, når der træffes beslutning om fremtidige regler for gennemsigtigheden af EU's støtte;

32.  insisterer på, at registret over reelt ejerskab kun skal indeholde fuldt ud verificerede oplysninger om den eller de kontrollerende person(er), og at det skal være helt åbent for offentligheden;

33.  er stærkt utilfreds med skabelsen og etableringen af oligarkiske strukturer, der trækker på EU's landbrugs- og samhørighedsfonde, således at et lille mindretal af modtagerne modtager langt størstedelen af EU-midlerne; opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at udvikle effektive retlige instrumenter til at sikre overholdelse af retsstatsprincippet og forhindre, at sådanne strukturer fremhjælpes;

34.  gentager sin bekymring over, at sager om interessekonflikter skader målene for samhørighedspolitikken og den fælles landbrugspolitik, som har betydelige økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner, og skaber et negativt image for disse politikker;

35.  opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag om ændring af reglerne for den fælles landbrugspolitik med henblik på en mere retfærdig fordeling af EU-midlerne for at sikre, at midlerne under den fælles landbrugspolitik fordeles rimeligt til aktive landbrugere, der dyrker jorden, og ikke resulterer i jordhandeler, der gavner en udvalgt gruppe af politiske insidere eller tilskynder til misbrug under auktioner, der privatiserer statsejede arealer; anerkender Kommissionens forslag om en ny gennemførelsesmodel, herunder et loft kombineret med en nedtrapningsmekanisme; er imidlertid af den opfattelse, at et loft med indførelse af en modregning af arbejdskraftomkostningerne inden loftet nås, ikke er tilstrækkeligt til at sikre en mere retfærdig fordeling af de direkte betalinger; støtter idéen om en obligatorisk omfordelingsmekanisme;

36.  noterer sig, at ejendomsretten til jord ofte ikke var klart defineret, og at jord stadig var klassificeret som statsejet jord under tilsyn af statsforvaltningen for statsejede arealer, som havde en tendens til at leje den ud til store landbrugskoncerner; anerkender de tjekkiske myndigheders indsats for at identificere de reelle ejere før 2023; insisterer på, at bortauktionering af jord, hvis retmæssige ejere ikke kan fastslås, skal foregå på en retfærdig måde, der giver små og mellemstore landbrugere og unge landbrugere lige så gode muligheder for at erhverve jorden;

37.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at stille forslag om et maksimumbeløb i direkte betalinger pr. fysisk person, der er endelig ejer af en eller flere virksomheder, samtidig med at der anvendes en nultolerancepolitik over for personer med en interessekonflikt; understreger, at det ikke bør være muligt at modtage hundreder af millioner i EU-støtte inden for én flerårig finansiel ramme (FFR);

38.  insisterer på, at de ansvarlige for misbrug af EU-midler bør få konsekvenserne at føle, og at byrden i tilfælde af finansielle korrektioner ikke bør væltes over på de nationale skatteydere; opfordrer de tjekkiske nationale myndigheder til at kræve uretmæssigt udbetalt støtte tilbage fra dem, der ulovligt har nydt godt af den; er af den opfattelse, at der i den næste programmeringsperiode bør indføres en understøttende betingelse for anvendelsen af EU-midler med krav om, at den nationale lovgivning skal indeholde bestemmelser, der forpligter den ansvarlige støttemodtager til at inddrive de midler, der uretmæssigt er ansøgt om;

39.  fordømmer på det kraftigste den offentlige anvendelse af ærekrænkende sprogbrug og hadefuld tale fra premierministerens side mod deltagerne i undersøgelsesrejsen den 26.-28. februar 2020 under premierministerens pressekonference; finder det uacceptabelt, at medlemmer af Europa-Parlamentet, som deltog i Budgetkontroludvalgets undersøgelsesrejse til Tjekkiet, modtog dødstrusler og blev udsat for andre verbale angreb, mens de opfyldte deres forpligtelser som medlemmer af Europa-Parlamentet;

40.  opfordrer Budgetkontroludvalget til at rapportere tilbage til Parlamentet om al relevant viden, der er opnået i forbindelse med undersøgelsesrejsen, og underrette Kommissionen og relevante myndigheder herom;

41.  opfordrer Kommissionen til at gøre sit yderste for at få afsluttet de igangværende revisionsprocedurer uden unødig forsinkelse og offentliggøre sine resultater, så snart alle beviser er blevet behørigt evalueret; tilskynder Rådet og Det Europæiske Råd til at tage resultaterne af disse revisioner i betragtning og tage finansforordningens artikel 61 under behørig overvejelse med henblik på forhandlingerne om den næste FFR;

42.  opfordrer Kommissionen til at følge op på påstande om uløste interessekonflikter i andre medlemsstater;

43.  gentager sin beklagelse over, at land for land-rapporten ikke blev videreført i Kommissionens anden rapport om bekæmpelse af korruption i EU (ARES (2017)455202); opfordrer endnu en gang Kommissionen til separat fra det økonomiske semester at genoptage rapporteringen om status med hensyn til korruption i medlemsstaterne, herunder en evaluering af effektiviteten af den EU-støttede indsats for at bekæmpe korruption; gentager sin opfordring til Kommissionen om ikke kun at evaluere indsatsen for at bekæmpe korruption udtrykt i økonomiske tab;

44.  understreger betydningen af at værne om retsstaten, magtens tredeling, retsvæsenets uafhængighed og mediernes uafhængighed og pluralisme som en forudsætning for en vellykket anvendelse af EU-midler;

45.  fremhæver betydningen af uafhængige offentlige medier og af undersøgende journalister og ikkestatslige organisationer, der arbejder for at styrke retsstaten; understreger i den forbindelse, at EU's støtte til uafhængige journalister og civilsamfundsorganisationer er af afgørende betydning, herunder i forbindelse med den næste FFR; er bekymret over den høje koncentration af private medier i hænderne på få personer i Tjekkiet;

46.  opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til de bekymringer, der er givet udtryk for i denne beslutning, når den overvåger situationen i forbindelse med retsstatsmekanismen;

47.  opfordrer de tjekkiske myndigheder til snarest muligt at underrette EU-institutionerne om resultatet af den genåbnede "Stork Nest"-undersøgelse;

48.  opfordrer Rådet og Det Europæiske Råd til at træffe alle nødvendige og passende foranstaltninger til at forebygge interessekonflikter i forbindelse med forhandlingerne om det kommende EU-budget og den næste FFR i overensstemmelse med finansforordningens artikel 61, stk. 1;

49.  udtrykker solidaritet med det tjekkiske folk, der kræver rimelighed, retfærdighed og en løsning på uforeneligheden af den tjekkiske premierministers forretningsmæssige interesser med hans politiske rolle og beføjelser;

50.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet samt til Den Tjekkiske Republiks regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0530.
(2) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.
(4) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001656_EN.html
(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
(6) Ismeri Europa Srl mod Revisionsretten, dom af 15.6.1999, sag T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.
(7) https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-Republic-fact-finding-mission.pdf
(8) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mu-zadal-praci-pro-agrofert-ja-jen-splnil-pokyn-rika-exnamestek-90945; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpoved-napsal-babis-90494; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dukazy-z-e-mailu-babis-kvuli-agrofertu-ukoluje-vladou-placene-experty-90815
(9) Information modtaget fra Sammenslutningen af Private Landbrugere i Tjekkiet i forbindelse med undersøgelsesrejsen den 26.-28. februar 2020.
(10) Information modtaget fra Tjekkiets øverste revisionsinstans i forbindelse med undersøgelsesrejsen den 26.-28. februar 2020.
(11) Beretninger fra embedsmænd og repræsentanter for NGO'er, som medlemmerne af undersøgelsesmissionen til Tjekkiet den 26.-28. februar 2020 blev gjort opmærksomme på.
(12) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).
(13) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, s. 43).

Seneste opdatering: 8. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik