Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2987(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0192/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0192/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/06/2020 - 17
PV 18/06/2020 - 20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0164

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 242kWORD 61k
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
Επανέναρξη της έρευνας σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων
P9_TA(2020)0164B9-0192/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 με αντικείμενο την επανέναρξη της έρευνας σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων (2019/2987(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 13 παράγραφος 2 και 17 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες αποφάσεις και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018,

–  έχοντας υπόψη τις διοικητικές έρευνες οι οποίες διεξάχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για το έργο που είναι γνωστό στην Τσεχική Δημοκρατία με την ονομασία «Πελαργοφωλιά» και διαπίστωσαν «σοβαρές παρατυπίες»,

–  έχοντας υπόψη τη διερευνητική αποστολή στην Τσεχική Δημοκρατία που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στις 26 και 27 Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία(1),

–  έχοντας υπόψη τον τσεχικό νόμο αριθ. 159/2006, της 16ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, του οποίου το άρθρο 4 στοιχείο γ) τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης(2) (ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 2 Αυγούστου 2018, και ιδίως το άρθρο 61,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 144 και 145 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας(3),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις και τις καταγγελίες που εστάλησαν στην Επιτροπή σχετικά με την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων στην Τσεχική Δημοκρατία(4),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 2018 και τίτλο «Αντίκτυπος του άρθρο 61 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού (σύγκρουση συμφερόντων) στις πληρωμές από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)»,

–  έχοντας υπόψη τη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Γενικός Εισαγγελέας στις 4 Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την επανέναρξη της έρευνας με στόχο τον πρωθυπουργό της Τσεχικής Δημοκρατίας για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση που διεξάχθηκε στην ολομέλεια της 18ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τα φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων και διαφθοράς που επηρεάζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων στα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση που διεξάχθηκε στην ολομέλεια της 15ης Ιανουαρίου 2020 με αντικείμενο την επανάληψη της ποινικής διαδικασίας κατά του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων,

–  έχοντας υπόψη τη διερευνητική αποστολή στην Τσεχική Δημοκρατία που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού από τις 26 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση Pl. ÚS 4/17 του Τσεχικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινική έρευνα με στόχο τον Τσέχο πρωθυπουργό, κ. Andrej Babiš, η οποία ακολούθησε την έκθεση της OLAF σχετικά με την παράτυπη χρήση των επιδοτήσεων της ΕΕ που προορίζονται για τις μικρές επιχειρήσεις και ανεστάλη δύο χρόνια αργότερα, πρόσφατα άνοιξε εκ νέου από τον Γενικό Εισαγγελέα της Τσεχικής Δημοκρατίας· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του έργου «Πελαργοφωλιά», η Agrofert δημιούργησε τεχνηέντως μια μεσαία επιχείρηση, η οποία παρέμεινε υπό τον έλεγχό της για τη λήψη ενισχύσεων που προορίζονταν για μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικού ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Τσεχικής Δημοκρατίας κατήγγειλε την εγκατάλειψη της ποινικής έρευνας ως «παράνομη και πρόωρη», δεδομένου ότι το δίκαιο της ΕΕ δεν είχε ληφθεί υπόψη, προσθέτοντας ότι η διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων δεν είχε ελεγχθεί επαρκώς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 61 παράγραφος 1 (σε συνδυασμό με το άρθρο 61 παράγραφος 3) του δημοσιονομικού κανονισμού ορίζει:

   α) αρνητική υποχρέωση των δημοσιονομικών φορέων να αποτρέπουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ·
   β) θετική υποχρέωση των δημοσιονομικών φορέων να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων στα καθήκοντα που τελούν υπό την ευθύνη τους και για την αντιμετώπιση καταστάσεων που μπορεί αντικειμενικά να εκληφθούν ως σύγκρουση συμφερόντων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 63 του δημοσιονομικού κανονισμού απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν συστήματα διαχείρισης και ελέγχου τα οποία, όπως απαιτείται από το άρθρο 36 παράγραφος 3, θα πρέπει να είναι ικανά να αποτρέπουν τη σύγκρουση συμφερόντων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο του 2017 ο τσεχικός νόμος αριθ. 159/2006 σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων τροποποιήθηκε με την προσθήκη ενός διευρυμένου καταλόγου απαγορευμένων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων που δεν επιτρέπουν σε ορισμένες εταιρείες να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς, ακόμη και με την ιδιότητα του υπεργολάβου, ούτε να λαμβάνουν ενισχύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράξη αποσκοπεί στην αποτροπή της σύγκρουσης συμφερόντων σε όλες τις μορφές τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 24 οδηγίας 2014/24/ΕΕ(5)) υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων ή έμμεσων προσωπικών συμφερόντων, και ότι ήδη υπάρχουν κανόνες για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκλαμβανόμενων ως σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και ειδικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο μιας επιμερισμένης διαχείρισης (π.χ. ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6), η σύγκρουση συμφερόντων «συνιστά καθεαυτή και αντικειμενικώς σοβαρή δυσλειτουργία, χωρίς να είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη, για τον χαρακτηρισμό της, οι προθέσεις των ενδιαφερομένων και η καλή ή κακή πίστη τους»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αναστέλλει τις πληρωμές από τα ταμεία της ΕΕ σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν έρθει στο φως μη ανακαλυφθείσες, μη αναφερθείσες και μη διορθωθείσες σοβαρές παρατυπίες που σχετίζονται με σύγκρουση συμφερόντων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Agrofert είναι όμιλος επιχειρήσεων που ιδρύθηκε από τον πρωθυπουργό της Τσεχικής Δημοκρατίας και αποτελείται από περισσότερες από 230 εταιρείες και από περισσότερους από 34.000 εργαζομένους (2017)· λαμβάνοντας επίσης υπόψη την αποκάλυψη πως ο κ. Babiš είναι ο πραγματικός δικαιούχος της Agrofert, της εταιρείας που ελέγχει τον όμιλο Agrofert Group, μαζί και κάποια σημαντικά τσεχικά δημοσιογραφικά συγκροτήματα, μέσω των καταπιστευματικών ταμείων ΑΒ Ι και ΑΒ ΙΙ, των οποίων είναι ιδρυτής και ταυτόχρονα μοναδικός δικαιούχος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οποτεδήποτε αποφασίσει ο κ. Babiš να διαλύσει αυτά τα καταπιστευματικά ταμεία ανακτά πλήρως την κυριότητα όλων των στοιχείων ενεργητικού που διαθέτουν·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2019 διενεργήθηκε συντονισμένος και πλήρης έλεγχος από διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής (ΓΔ REGIO/ΓΔ EMPL, ΓΔ AGRI (συνδεδεμένη ΓΔ)) σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν εξελίξει έλεγχος της AGRI εξετάζει εικαζόμενη σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τον Τσέχο υπουργό Γεωργίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2019 η Επιτροπή διαβίβασε στις τσεχικές αρχές την τελική έκθεση ελέγχου της ΓΔ REGIO και της ΓΔ EMPL, σε συνέχεια των καταγγελιών για σύγκρουση συμφερόντων στην Τσεχική Δημοκρατία βάσει του άρθρου 61 του δημοσιονομικού κανονισμού, πράγμα που διέρρευσε στα τσεχικά μέσα ενημέρωσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού διεξήγαγε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών με τον κ. Johannes Hahn, Επίτροπο αρμόδιο για τον προϋπολογισμό και τη διοίκηση, στις 16 Δεκεμβρίου 2019·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος κ. Hahn ενημέρωσε την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ότι η Επιτροπή θα δημοσιοποιεί τα συμπεράσματά της μόνο αφού εξεταστούν δεόντως και αναλυθούν διεξοδικά όλα τα αποδεικτικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τσεχικές αρχές υπέβαλαν τις απαντήσεις τους στην τελική έκθεση ελέγχου της ΓΔ REGIO στις 29 Μαΐου 2020·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος της Επιτροπής βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και, ως προληπτικό μέτρο και μέχρι να αποσαφηνιστεί η κατάσταση, δεν πραγματοποιούνται πληρωμές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ σε εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στον κ. Babiš και θα μπορούσαν ενδεχομένως να εμπλέκονται στην εικαζόμενη σύγκρουση συμφερόντων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν αποζημιώνει τις τσεχικές αρχές για τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για έργα του ομίλου Agrofert που θα μπορούσαν ενδεχομένως να εμπλέκονται στην εικαζόμενη σύγκρουση συμφερόντων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τσεχικό κοινοβούλιο δεν έχει καμία εποπτεία σε ό,τι αφορά τυχόν δημόσιους διαγωνισμούς, επιδοτήσεις σε εθνικό επίπεδο ή δημόσιες επενδύσεις με κρατική στήριξη, από τα οποία ο όμιλος Agrofert μπορεί να συνεχίσει να αποκομίζει κέρδος·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος Agrofert είναι ιδιοκτήτης δύο εκ των μεγαλυτέρων εφημερίδων της Τσεχίας, της Mladá fronta Dnes και της Lidové Noviny, και ελέγχει τον τηλεοπτικό σταθμό Óčko και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Impuls και RockZone· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, ο κ. Babiš είναι ο εκ των πραγμάτων ιδιοκτήτης του 30% των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης στην Τσεχική Δημοκρατία(7)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα του ομίλου Agrofert έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Babiš σε δημόσια αξιώματα, ενώ ταυτόχρονα ο όμιλος Agrofert έχει εισπράξει από γεωργικές επιδοτήσεις της ΕΕ συνολικά 970.414.000 τσεχικές κορόνες το 2016, 1.048.685.000 το 2017 και 973.284.000 το 2018, μόνο στην Τσεχική Δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος Agrofert έλαβε επιδοτήσεις από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ ύψους 427.385.000 τσεχικών κορονών για την περίοδο 2014-2020 στην Τσεχική Δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος Agrofert έχει λάβει κατά πάσα πιθανότητα επιπλέον επιδοτήσεις σε άλλα κράτη μέλη, όπως η Σλοβακία και η Γερμανία·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας με την απόφασή του, Pl. ÚS 4/17 τον Φεβρουάριο του 2020, απέρριψε την αγωγή του προέδρου της Τσεχικής Δημοκρατίας και βουλευτών του Κοινοβουλίου της Τσεχικής Δημοκρατίας σχετικά με την κατάργηση του τσεχικού νόμου ο οποίος διέπει τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο διασαφήνισε στην ίδια απόφαση ότι οι εκλογές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο για να αποκτά κανείς τον έλεγχο του κράτους με σκοπό τη χρήση ή ακόμη και την κατάχρηση του δυναμικού και των πόρων του·

1.  χαιρετίζει την επανέναρξη της ποινικής έρευνας με στόχο τον πρωθυπουργό της Τσεχικής Δημοκρατίας για τη συμμετοχή του στο έργο «Πελαργοφωλιά»· αναμένει ότι το εθνικό δικαστικό σύστημα θα προχωρήσει στην εν λόγω διαδικασία ανεξάρτητο και απαλλαγμένο από τυχόν πολιτικές επιρροές·

2.  καταδικάζει κάθε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ στη χρηστή διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ·

3.  ζητεί από την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να καταπολεμά κάθε μορφή σύγκρουσης συμφερόντων και να αξιολογεί τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την αποφυγή της·

4.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμό ελέγχου που θα αντιμετωπίζει το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων στα κράτη μέλη και να δώσει προτεραιότητα στην ενεργό αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των τελικών δικαιούχων επιδοτήσεων από την ΕΕ·

5.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι των συγκρούσεων συμφερόντων, να διασφαλίσει την ταχεία ανάκτηση τυχόν επιδοτήσεων που έχουν καταβληθεί παράτυπα, τηρώντας παράλληλα το κράτος δικαίου και τις διαδικαστικές απαιτήσεις, και να παρεμβαίνει αποφασιστικά, ιδίως όταν οι εθνικές αρχές δεν λαμβάνουν μέτρα για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των πιο υψηλόβαθμων εκπροσώπων τους·

6.  τονίζει ότι η εθνική νομοθεσία για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων πρέπει να είναι συμβατή με το γράμμα και το πνεύμα του νέου δημοσιονομικού κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ ιδιαίτερα προβεβλημένων πολιτικών·

7.  παροτρύνει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θεσπίσουν κοινά πρότυπα για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις συγκρούσεις συμφερόντων και να επιδιώξει την κοινή ερμηνεία τους σε όλα τα κράτη μέλη·

8.  καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες, να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων διορθωτικών μέτρων για την ανάκτηση όλων των κονδυλίων που καταβλήθηκαν παράνομα ή παράτυπα, όπου αυτό επιβάλλεται·

9.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για περισσότερη δημοσιονομική διαφάνεια, διασφαλίζοντας την εύκολη και δωρεάν πρόσβαση του κοινού στα σχετικά δεδομένα που αφορούν διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και αναθέσεις συμβάσεων με δημόσια χρηματοδότηση·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για πληροφορίες που φθάνουν από διάφορα μέρη της ΕΕ σχετικά με την αυξανόμενη πολιτική επιρροή πολιτικών προσώπων εντός ή πλησίον της κυβέρνησης, με κατεστημένα συμφέροντα ως προς τη νομοθετική διαδικασία και τη χρήση δημόσιου χρήματος, με δυνητικό στόχο την εξυπηρέτηση μάλλον του ιδίου συμφέροντος συγκεκριμένων ατόμων παρά του δημόσιου συμφέροντος·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Τσέχος πρωθυπουργός συμμετείχε και εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία από τη θέση του ως πρωθυπουργού (και πρώην προέδρου του Συμβουλίου για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία), ενώ εξακολουθεί να ελέγχει τον όμιλο Agrofert ως ιδρυτής και μοναδικός δικαιούχος δύο καταπιστευματικών ταμείων, κατά παράβαση του άρθρου 61 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, ως εκ τούτου θέτει υπό αμφισβήτηση την αμεροληψία και αντικειμενικότητά του κατά την άσκηση των καθηκόντων του· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για πρόσφατα δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης(8), σύμφωνα με τα οποία ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να ασκεί έλεγχο στις επιχειρηματικές αποφάσεις που λαμβάνονται εντός της Agrofert·

12.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με όσα φαίνεται να αποκαλύπτουν πρόσφατα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, ο κ. Babiš και η σύζυγός του εξακολουθούν να συγκαταλέγονται μεταξύ των έξι ενεργών ατόμων με σημαντική επιρροή ή έλεγχο στους καταπιστευματοδόχους καταπιστεύματος που συνδέεται με την GreenChem Solutions Ltd, θυγατρική εταιρεία της Agrofert στο Ηνωμένο Βασίλειο·

13.  επιμένει ότι σύγκρουση συμφερόντων στο ανώτατο επίπεδο κυβέρνησης κράτους μέλους, εφόσον επιβεβαιωθεί, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και πρέπει να διευθετηθεί από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα με έναν από τους εξής τρόπους:

   α) τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει πλέον κανένα οικονομικό συμφέρον ή άλλα συμφέροντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 61 του δημοσιονομικού κανονισμού σε σχέση με επιχειρηματική οντότητα·
   β) να σταματήσουν να λαμβάνουν οι υπό τον έλεγχό τους επιχειρήσεις χρηματοδότηση από κονδύλια της ΕΕ, δημόσιες επιδοτήσεις ή χρηματοδότηση που χορηγείται από την εθνική κυβέρνηση·
   γ) την αποχή από τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τα συμφέροντά τους· τονίζει, ωστόσο, ότι, δεδομένων των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του πρωθυπουργού και των μελών της κυβέρνησής του, φαίνεται αμφίβολο ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει επαρκώς τη σύγκρουση συμφερόντων στην πράξη, εάν τα εν λόγω πρόσωπα εξακολουθούν να ασκούν τα δημόσια καθήκοντά τους, και ότι, ως εκ τούτου, η παραίτηση από την άσκηση κυβερνητικών καθηκόντων συνιστά επαρκέστερο τρόπο για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων·

14.  καλεί την Επιτροπή να επιβλέπει διεξοδικά τη διαδικασία κατανομής πιστώσεων πληρωμών στην Τσεχική Δημοκρατία, και ιδίως τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από κονδύλια της ΕΕ σε εταιρείες που ανήκουν άμεσα και έμμεσα στον πρωθυπουργό ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της κυβέρνησης που συμμετέχει στην εκτέλεση του προϋπολογισμού·

15.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αν οι περιπτώσεις στις οποίες εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο Agrofert εξακολουθούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον εθνικό προϋπολογισμό συμμορφώνονται με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων· επισημαίνει τον πιθανό κίνδυνο οικονομικής ζημίας που ενδέχεται να ενέχουν οι περιπτώσεις αυτές και καλεί τις εθνικές αρχές να εξετάσουν αυτές τις καταστάσεις· πιστεύει ότι οι φορολογούμενοι της Τσεχίας και της ΕΕ πρέπει να ενημερωθούν δεόντως για την κατάσταση αυτή·

16.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για δημοσιεύματα(9) σχετικά με τη δυνατότητα των εταιρειών του ομίλου Agrofert να μεταφέρουν στοιχεία ενεργητικού τεχνηέντως μεταξύ θυγατρικών, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τα κριτήρια επιλεξιμότητας για επιδοτήσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή, αντιστρόφως, να συμμετέχουν στις δραστηριότητές τους, προκειμένου να εμφανίζονται ως μεγάλη εταιρεία, επιτυγχάνοντας έτσι την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων·

17.  εκφράζει τη λύπη του για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ελεγκτές εντόπισαν σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στον τομέα των περιφερειακών ταμείων και των ταμείων συνοχής στην Τσεχική Δημοκρατία και, ως εκ τούτου, πρότειναν δημοσιονομική διόρθωση ύψους σχεδόν 20%· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει με κριτικό πνεύμα αν οι υποθέσεις αυτές συνιστούν περιπτώσεις συστηματικής κατάχρησης των κονδυλίων της ΕΕ·

18.  εκφράζει την ανησυχία του για την οικονομική ζημία που προκαλείται από ελλείψεις στους εθνικούς οργανισμούς πληρωμών και τους φορείς ελέγχου· καλεί εν προκειμένω το Συμβούλιο να εγκρίνει επειγόντως την πρόταση κανονισμού για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη·

19.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το νομικό πλαίσιο στην Τσεχική Δημοκρατία, που αρνείται στην Ανώτατη Ελεγκτική Αρχή της χώρας το δικαίωμα να ελέγχει την κανονικότητα και την απόδοση των δημόσιων δαπανών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, εμποδίζοντας έτσι το εν λόγω θεσμικό όργανο να έχει οποιαδήποτε εικόνα για τους πραγματικούς δικαιούχους των σύνθετων δομών των εταιρειών· εκφράζει τη λύπη του για τις πληροφορίες(10) σύμφωνα με τις οποίες η Ανώτατη Ελεγκτική Αρχή δεν διενεργεί συστηματικούς επιτόπιους ελέγχους των τελικών δικαιούχων· εκφράζει την ανησυχία του για τα προσβλητικά σχόλια του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας σχετικά με το έργο της Ανώτατης Ελεγκτικής Αρχής της χώρας·

20.  τονίζει ότι μια μη ισορροπημένη πολιτικά σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου του Κρατικού Ταμείου Γεωργικής Παρέμβασης (SZIF) ενέχει τον κίνδυνο πολιτικής επιρροής, πράγμα που υπονομεύει την ικανότητά του να διεξάγει ανεξάρτητους ελέγχους·

21.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες δημόσιοι υπάλληλοι(11) έλαβαν υποδείξεις και δέχθηκαν πιέσεις να μη διερευνήσουν καταγγελίες ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τον όμιλο Agrofert· καταγγέλλεται επίσης ότι έλαβαν υποδείξεις να εξετάσουν εμπορικές προσφορές εκ μέρους της Agrofert· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες δημόσιοι υπάλληλοι που αρνήθηκαν να υπακούσουν σε τέτοιες υποδείξεις υπέστησαν συνέπειες όπως απόλυση με πρόσχημα τη συστηματοποίηση· τονίζει ότι τα μέτρα αυτά θέτουν υπό αμφισβήτηση την αμεροληψία της κρατικής διοίκησης και την ανεξάρτητη άσκηση των δημόσιων καθηκόντων·

22.  εκφράζει τη λύπη του για τις ενδείξεις δομικών αδυναμιών στον εντοπισμό σύγκρουσης συμφερόντων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν γίνονται έλεγχοι διασταύρωσης και ότι οι αποκλίνουσες αρμοδιότητες ενισχύουν την αδιαφάνεια των δομών, πράγμα που εμποδίζει την αποτελεσματική αποτροπή και εντοπισμό συγκρούσεων συμφερόντων στην Τσεχική Δημοκρατία· υπενθυμίζει ότι μια θετικιστική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία θα απαιτείται από δημόσιους υπαλλήλους να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αποτροπή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων· καλεί τις τσεχικές αρχές να αντιμετωπίσουν χωρίς καθυστέρηση αυτές τις δομικές αδυναμίες, ιδίως απαιτώντας την υποβολή επαληθεύσιμης δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων, στο πλαίσιο της οποίας οι δημόσιοι υπάλληλοι θα υποβάλλουν κατάλογο των αντίστοιχων οικονομικών συμφερόντων τους·

23.  εκφράζει τη λύπη του που κονδύλια της ΕΕ τα οποία επηρεάζονται από δημοσιονομικές διορθώσεις λόγω παρατυπιών μπορούν να χρησιμοποιούνται εκ νέου χωρίς περαιτέρω συνέπειες ή περιορισμούς· είναι της άποψης ότι ένα τέτοιο σύστημα θέτει σε κίνδυνο τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εκ νέου χρήση ενωσιακών κονδυλίων και να εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα σύστημα στο οποίο οι διορθώσεις θα συνοδεύονται από περιορισμούς στην περαιτέρω χρήση τους·

24.  σημειώνει την απόφαση της Επιτροπής, με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου 2019, να ανασταλούν τα σχετικά ποσά τα οποία συμπεριέλαβαν οι τσεχικές αρχές στις ενδιάμεσες δηλώσεις δαπανών τους για το τσεχικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης όσον αφορά το τέταρτο τρίμηνο του 2018 και το πρώτο τρίμηνο του 2019·

25.  σημειώνει ότι η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι προέβη σε πληρωμές στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για το έτος 2018 σε εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο Agrofert, καθώς και σε εταιρείες με τον ίδιο πραγματικό δικαιούχο σε διάφορα άλλα κράτη μέλη εκτός της Τσεχικής Δημοκρατίας· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαβιβάσει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή πλήρη και αξιόπιστη επισκόπηση όλων των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν στον όμιλο Agrofert και σε εταιρείες με τον ίδιο πραγματικό δικαιούχο σε όλα τα κράτη μέλη για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019·

26.  καλεί τις τσεχικές αρχές να διασφαλίσουν τη δίκαιη και ισορροπημένη κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ, ώστε τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ να αποφέρουν οφέλη στη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού, τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική άποψη·

27.  εκφράζει την ανησυχία του για την ανεπαρκή εφαρμογή των οδηγιών (ΕΕ) 2015/849(12) και (ΕΕ) 2018/843(13) σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (τέταρτη και πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)· υπογραμμίζει την υποχρέωση να μεταφερθούν πλήρως και ορθώς και οι δύο οδηγίες και να διασφαλιστεί ότι θα εφαρμοστούν πλήρως όλες οι διατάξεις τους, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τη διαφάνεια της πραγματικής κυριότητας·

28.  προτρέπει την τσεχική Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών να υιοθετήσει μια πιο προορατική προσέγγιση για την καταπολέμηση των φορολογικών εγκλημάτων, της απάτης και της διαφθοράς, καθώς και να διασφαλίσει ότι οι πραγματικοί δικαιούχοι θα ελέγχονται αποτελεσματικά από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι βάσει των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

29.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έγκριση, η διανομή και ο έλεγχος των κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης είναι περίπλοκες και αδιαφανείς διαδικασίες, όπου μόνο τα κράτη μέλη έχουν πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα, πράγμα που σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο μια έγκαιρη και ολοκληρωμένη επισκόπηση όταν της ζητηθεί ενημέρωση σχετικά με τις πληρωμές σε ορισμένους δικαιούχους σε διάφορα κράτη μέλη· τονίζει ότι αυτό εμποδίζει σοβαρά την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και το Ελεγκτικό Συνέδριο να ασκήσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους ως ελεγκτικοί φορείς·

30.  καλεί την Επιτροπή, δεχόμενη πλήρως την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, να θεσπίσει ενιαία και τυποποιημένα μέσα προκειμένου να κοινοποιούν τα κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ· τονίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών (φυσικών και νομικών προσώπων)· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κανονισμό για τη δημιουργία πληροφορικού συστήματος που θα επιτρέπει την ενιαία και τυποποιημένη υποβολή εκθέσεων από τις αρχές των κρατών μελών σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα των κρατών μελών, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη διαφάνεια και συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, να βελτιωθεί περαιτέρω η λογοδοσία όσον αφορά τις πληρωμές, και ιδίως να διευκολυνθεί ο έγκαιρος εντοπισμός συστηματικών σφαλμάτων και κατάχρησης·

31.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κανένας από τους κανονισμούς που διέπουν τη χρήση των γεωργικών ταμείων ή των ταμείων συνοχής δεν επιβάλλει στις εθνικές αρχές την υποχρέωση να δημοσιεύουν τον τελικό πραγματικό δικαιούχο μεμονωμένου νομικού προσώπου ή καταπιστεύματος που επωφελείται από τα κονδύλια· καλεί τους συννομοθέτες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα αυτό και να το αντιμετωπίσουν ολοκληρωμένα όταν αποφασίζουν σχετικά με τους μελλοντικούς κανόνες για τη διαφάνεια των επιδοτήσεων της ΕΕ·

32.  επιμένει ότι το μητρώο πραγματικών δικαιούχων πρέπει να περιέχει μόνο πλήρως επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με τον ελέγχοντα ή τους ελέγχοντες και πρέπει να είναι πλήρως ανοικτό στο κοινό·

33.  αποδοκιμάζει έντονα τη δημιουργία και τη συγκρότηση ολιγαρχικών δομών για την εκμετάλλευση κονδυλίων από τα ταμεία της ΕΕ για τη γεωργία και τη συνοχή, όπου μια ισχνή μειοψηφία ληπτών απομυζά το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των ενωσιακών κονδυλίων· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, αποτελεσματικά νομικά μέσα για να διασφαλίσει τον σεβασμό στο κράτος δικαίου και την αποτροπή της προώθησης τέτοιων δομών·

34.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων βλάπτουν τους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή και της ΚΓΠ, οι οποίες έχουν σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις, και δημιουργούν αρνητική εικόνα για τις εν λόγω πολιτικές·

35.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση των κανόνων της ΚΓΠ με σκοπό τη δικαιότερη κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΚΓΠ θα κατανέμεται δίκαια στους ενεργούς γεωργούς που καλλιεργούν τη γη και δεν οδηγεί σε αγοραπωλησίες γης που ωφελούν μια επιλεγμένη ομάδα με πολιτική δικτύωση ούτε ενθαρρύνει καταχρηστικές πρακτικές κατά τη διάρκεια των πλειστηριασμών για την ιδιωτικοποίηση γαιών που ανήκουν στο κράτος· αναγνωρίζει την πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, το οποίο περιλαμβάνει την επιβολή ανώτατου ορίου σε συνδυασμό με έναν μηχανισμό προοδευτικής μείωσης· είναι ωστόσο της γνώμης ότι η επιβολή ανώτατου ορίου, με τη θέσπιση αντιστάθμισης του κόστους εργασίας πριν από την επιβολή ανώτατου ορίου, δεν επαρκεί για να διασφαλίσει δικαιότερη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων· στηρίζει την ιδέα να συγκροτηθεί υποχρεωτικός μηχανισμός ανακατανομής·

36.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι τα δικαιώματα ιδιοκτησίας γης συχνά δεν ορίζονταν σαφώς και η γη παρέμεινε χαρακτηρισμένη ως κρατική γη υπό την εποπτεία της κρατικής υπηρεσίας κτηματολογίου, η οποία είχε την τάση να τη μισθώνει σε μεγάλες γεωργικές εταιρείες· αναγνωρίζει τις προσπάθειες των τσεχικών αρχών να έχουν εντοπίσει τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους έως το 2023· επιμένει ότι η δημοπρασία γαιών των οποίων οι νόμιμοι ιδιοκτήτες δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν πρέπει να διεξάγεται κατά δίκαιο τρόπο, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες στους μικρομεσαίους γεωργούς και στους νέους γεωργούς να τις αποκτήσουν·

37.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μέγιστο ποσό άμεσης πληρωμής ανά φυσικό πρόσωπο ως πραγματικό δικαιούχο μίας ή περισσότερων εταιρειών, ενώ θα εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής για όσους εμπλέκονται σε σύγκρουση συμφερόντων· υπογραμμίζει ότι δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η λήψη επιδοτήσεων από την ΕΕ τάξεως εκατοντάδων εκατομμυρίων στο πλαίσιο ενός πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

38.  επιμένει ότι οι υπεύθυνοι για την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες και ότι, σε περίπτωση δημοσιονομικών διορθώσεων, η επιβάρυνση δεν θα πρέπει να μετακυλίεται στους φορολογούμενους των κρατών μελών· καλεί τις τσεχικές εθνικές αρχές να απαιτήσουν την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών επιδοτήσεων από όσους επωφελήθηκαν παράνομα από αυτές· θεωρεί ότι για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού πρέπει να θεσπιστεί ως αναγκαίος όρος για τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ να περιλαμβάνει η εθνική νομοθεσία διατάξεις που υποχρεώνουν τον υπεύθυνο δικαιούχο να ανακτά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά·

39.  καταδικάζει απερίφραστα τη δημόσια χρήση μειωτικών χαρακτηρισμών και ρητορικής μίσους εις βάρος όσων έλαβαν μέρος στη διερευνητική αποστολή που πραγματοποιήθηκε στις 26 έως 28 Φεβρουαρίου 2020 από τον πρωθυπουργό κατά τη συνέντευξη Τύπου του· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβαν μέρος στη διερευνητική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Τσεχική Δημοκρατία δέχθηκαν απειλές κατά της ζωής τους και άλλες λεκτικές επιθέσεις κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ως βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

40.  καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο όλες τις σχετικές εκ των έσω διαπιστώσεις της από τη διερευνητική της αποστολή και να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές·

41.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών ελέγχου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και να δημοσιοποιήσει τα πορίσματά της αμέσως μετά τη δέουσα εξέταση όλων των στοιχείων· ενθαρρύνει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάσουν τα πορίσματα αυτών των ελέγχων και να δώσουν τη δέουσα προσοχή στο άρθρο 61 του δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ·

42.  καλεί την Επιτροπή να δίνει συνέχεια σε καταγγελίες για αδιευθέτητες συγκρούσεις συμφερόντων σε άλλα κράτη μέλη·

43.  επαναλαμβάνει τη λύπη του για το γεγονός ότι η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα διεκόπη σε μια δεύτερη έκθεση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ (ARES (2017) 455202)· καλεί την Επιτροπή να επαναλάβει την υποβολή εκθέσεων, χωριστά από το οικονομικό εξάμηνο, σχετικά με την κατάσταση της διαφθοράς στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβάνοντας αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υποστηριζόμενων από την ΕΕ προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να μην αξιολογεί τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς μόνο από άποψη οικονομικής ζημίας·

44.  τονίζει τη σημασία του σεβασμού του κράτους δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και της ανεξαρτησίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης ως προϋπόθεσης για την επιτυχή χρήση της χρηματοδότησης της ΕΕ·

45.  υπογραμμίζει τη σημασία των ανεξάρτητων δημόσιων μέσων ενημέρωσης και των ερευνητών δημοσιογράφων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται για την ενίσχυση του κράτους δικαίου· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η στήριξη της ΕΕ προς ανεξάρτητους δημοσιογράφους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι υψίστης σημασίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· εκφράζει την ανησυχία του για την υψηλή συγκέντρωση ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης στα χέρια ολίγων στην Τσεχική Δημοκρατία·

46.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ανησυχίες που εκφράζονται στο παρόν ψήφισμα κατά την παρακολούθηση της κατάστασης στο πλαίσιο του μηχανισμού κράτους δικαίου·

47.  καλεί τις τσεχικές αρχές να ενημερώσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν σχετικά με τα πορίσματα της νέας έρευνας γύρω από την υπόθεση «Πελαργοφωλιά»·

48.  καλεί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ και το επόμενο ΠΔΠ, σε συμφωνία με το άρθρο 61 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού·

49.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον τσεχικό λαό, ο οποίος ζητά εντιμότητα, δικαιοσύνη και την επίλυση του ασυμβιβάστου μεταξύ των επιχειρηματικών συμφερόντων του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας και του πολιτικού ρόλου και εξουσιών του·

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τσεχικής Δημοκρατίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0530.
(2) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(4) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001656_EN.html
(5) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(6) Ismeri Europa Srl κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου, απόφαση της 15.6.1999, υπόθεση T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.
(7) https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-Republic-fact-finding-mission.pdf
(8) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mu-zadal-praci-pro-agrofert-ja-jen-splnil-pokyn-rika-exnamestek-90945; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpoved-napsal-babis-90494; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dukazy-z-e-mailu-babis-kvuli-agrofertu-ukoluje-vladou-placene-experty-90815
(9) Πληροφορίες που ελήφθησαν από την Ένωση Ιδιωτικών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων στην Τσεχική Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της διερευνητικής αποστολής στις 26-28 Φεβρουαρίου 2020.
(10) Πληροφορίες που ελήφθησαν από την Ανώτατη Ελεγκτική Αρχή της Τσεχικής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της διερευνητικής αποστολής στις 26-28 Φεβρουαρίου 2020.
(11) Πληροφορίες εκ μέρους δημοσίων υπαλλήλων και εκπροσώπων ΜΚΟ οι οποίες τέθηκαν υπόψη των μελών της διερευνητικής αποστολής στην Τσεχική Δημοκρατία στις 26-28 Φεβρουαρίου 2020
(12) Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).
(13) Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 43).

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου