Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2987(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0192/2020

Predkladané texty :

B9-0192/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/06/2020 - 17
PV 18/06/2020 - 20

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0164

Prijaté texty
PDF 217kWORD 56k
Piatok, 19. júna 2020 - Brusel
Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov
P9_TA(2020)0164B9-0192/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2020 o obnovení trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky v súvislosti so zneužitím finančných prostriedkov EÚ a možnými konfliktmi záujmov (2019/2987(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 13 ods. 2 a článok 17 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce rozhodnutia a uznesenia o udelení absolutória Komisii za roky 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018,

–  so zreteľom na administratívne vyšetrovanie týkajúce sa projektu v Českej republike známeho ako Bocianie hniezdo (Čapí hnízdo), ktoré vykonáva Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) a pri ktorom sa zistili „závažné nezrovnalosti“,

–  so zreteľom na služobnú cestu Výboru pre kontrolu rozpočtu 26. a 27. marca 2014 do Českej republiky na účely zistenia potrebných skutočností,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2018 o konflikte záujmov a ochrane rozpočtu EÚ v Českej republike(1),

–  so zreteľom na článok 4 písm. c) českého zákona č. 159/2006 zo 16. marca 2006 o konflikte záujmov, ktorý nadobudol účinnosť vo februári 2017,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie(2) (nové nariadenie o rozpočtových pravidlách), ktoré nadobudlo účinnosť 2. augusta 2018, a najmä na jeho článok 61,

–  so zreteľom na články 144 a 145 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde(3),

–  so zreteľom na otázky a sťažnosť adresované Komisii týkajúce sa možného konfliktu záujmov v Českej republike(4),

–  so zreteľom na stanovisko právnej služby Komisie z 19. novembra 2018 s názvom Vplyv článku 61 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách (konflikt záujmov) na platby z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“),

–  so zreteľom na tlačovú konferenciu českého najvyššieho štátneho zástupcu (prokurátora) zo 4. decembra 2019 o obnovení trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužívania finančných prostriedkov EÚ,

–  so zreteľom na svoju plenárnu rozpravu z 18. decembra 2019 o konfliktoch záujmov a korupcii, ktoré ovplyvňujú ochranu finančných záujmov EÚ v členských štátoch,

–  so zreteľom na svoju plenárnu rozpravu z 15. januára 2020 o obnovení trestného stíhania premiéra Českej republiky v súvislosti so zneužitím finančných prostriedkov EÚ a možnými konfliktmi záujmov,

–  so zreteľom na služobnú cestu Výboru pre kontrolu rozpočtu 26. až 28. februára 2020 do Českej republiky na účely zistenia potrebných skutočností,

–  so zreteľom na rozhodnutie č. Pl. ÚS 4/17 Ústavného súdu Českej republiky z 18. februára 2020,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže český najvyšší štátny zástupca (prokurátor) nedávno obnovil trestné stíhanie českého premiéra Andreja Babiša, ktoré bolo začaté v nadväznosti na správu úradu OLAF o neoprávnenom používaní dotácií EÚ určených pre malé podniky a ktoré bolo o dva roky neskôr zastavené; pripomína, že spoločnosť Agrofert v rámci projektu Bocianie hniezdo umelo vytvorila stredne veľkú spoločnosť, ktorá bola naďalej pod kontrolou Agrofertu, aby mohla dostať dotácie určené malým a stredným podnikom v celkovej výške približne 2 milióny EUR;

B.  keďže český najvyšší štátny zástupca odsúdil zastavenie trestného stíhania ako „nezákonné a predčasné“, lebo sa pri ňom nezohľadnilo právo EÚ, a dodal, že postup prideľovania dotácií nebol dostatočne kontrolovaný;

C.  keďže článok 61 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách (v spojení s článkom 61 ods. 3) stanovuje:

   a) negatívnu povinnosť účastníkov finančných operácií predchádzať situáciám, v ktorých dochádza ku konfliktu záujmov vo vzťahu k rozpočtu EÚ;
   b) pozitívnu povinnosť účastníkov finančných operácií prijímať vhodné opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov pri činnostiach, ktoré patria do ich zodpovednosti, a riešiť situácie, ktoré môžu byť objektívne vnímané ako konflikt záujmov;

D.  keďže v článku 63 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje, aby členské štáty zaviedli systémy riadenia a kontroly v súlade s požiadavkami v článku 36 ods. 3, ktoré by mali byť schopné zabrániť konfliktu záujmov;

E.  keďže vo februári 2017 bola prijatá novela českého zákona č. 159/2006 o konflikte záujmov, ktorou sa rozšíril zoznam zakázaných činností a zaviedli ustanovenia, ktoré bránia tomu, aby sa určité spoločnosti zúčastňovali na verejnom obstarávaní, a to aj v úlohe subdodávateľa, a aby dostávali granty; keďže cieľom tohto zákona je predchádzať konfliktu záujmov vo všetkých jeho formách;

F.  keďže pravidlá verejného obstarávania ukladajú členským štátom povinnosť predchádzať konfliktu záujmov (článok 24 smernice 2014/24/EÚ(5)), a to aj priamym alebo nepriamym osobným záujmom, a sú zavedené pravidlá pre situácie, ktoré sú vnímané ako konflikt záujmov, ako aj pre osobitné povinnosti v rámci zdieľaného riadenia (napr. nariadenie (EÚ) č. 1303/2013);

G.  keďže podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie(6) „konflikt záujmov objektívne a osebe predstavuje vážnu nezrovnalosť, takže na to, aby bolo možné ho kvalifikovať, nie je potrebné prihliadať na úmysly dotknutých osôb a ich konanie či nekonanie v dobrej viere“;

H.  keďže Komisia je povinná pozastaviť platby z fondov EÚ v prípadoch, keď existujú vážne nedostatky vo fungovaní systémov riadenia a kontroly a keď boli zistené neodhalené, neohlásené a nenapravené vážne nezrovnalosti týkajúce sa konfliktu záujmov;

I.  keďže Agrofert je koncern založený českým predsedom vlády, ktorý pozostáva z viac ako 230 spoločností a zamestnáva viac ako 34 000 pracovníkov (2017); keďže sa tiež ukázalo, že Andrej Babiš je konečným užívateľom výhod spoločnosti Agrofert, ktorá má pod kontrolou skupinu Agrofert a prostredníctvom trustových fondov AB I a AB II, ktorých je Andrej Babiš zakladateľom a zároveň jediným prijímateľom, aj niekoľko významných českých médií; keďže platí, že ak sa pán Babiš rozhodne tieto trustové fondy rozpustiť, znovu získa plné vlastníctvo všetkých ich aktív;

J.  keďže v januári a vo februári 2019 niekoľko útvarov Komisie (GR REGIO/GR EMPL, GR AGRI (pridružené GR)) uskutočnilo koordinovaný a komplexný audit uplatňovania práva EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov; keďže AGRI v súčasnosti vykonáva audit, v ktorom skúma údajný konflikty záujmov českého ministra poľnohospodárstva;

K.  keďže v novembri 2019 Komisia poslala českým orgánom záverečnú audítorskú správu GR REGIO a GR EMPL v nadväznosti na obvinenia z údajného konfliktu záujmov v Českej republike na základe článku 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a táto správa unikla do českých médií;

L.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu usporiadal 16. decembra 2019 schôdzu za zatvorenými dverami s komisárom pre rozpočet a administratívu Johannesom Hahnom;

M.  keďže komisár Hahn oznámil Výboru pre kontrolu rozpočtu, že Komisia zverejní závery svojho auditu až vtedy, keď budú všetky dôkazy náležite posúdené a dôkladne analyzované; keďže české orgány predložili 29. mája 2020 svoje odpovede na záverečnú audítorskú správu GR REGIO;

N.  keďže audit Komisie stále prebieha a až do objasnenia situácie sa ako preventívne opatrenie z rozpočtu EÚ v rámci EŠIF neposkytujú žiadne platby spoločnostiam, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní pán Babiš a ktoré by potenciálne mohli byť spojené s týmto údajným konfliktom záujmov;

O.  keďže Komisia neposkytuje českým orgánom náhradu platieb uskutočnených v rámci EPFRV na projekty skupiny Agrofert, ktoré by mohli byť potenciálne spojené s týmto údajným konfliktom záujmov;

P.  keďže český parlament nemá kontrolu nad možnými verejnými súťažami, vnútroštátnymi dotáciami ani verejnými investíciami so štátnou podporou, z ktorých by skupina Agrofert mohla mať aj naďalej prospech;

Q.  keďže skupina Agrofert vlastní dva z najväčších českých denníkov, Mladá fronta Dnes a Lidové Noviny, a ovláda aj televíznu stanicu Óčko a rádiá Impuls a RockZone; keďže zo správy Európskej federácie novinárov vyplýva, že pán Babiš je de facto vlastníkom 30 % súkromných médií v Českej republike(7);

R.  keďže počas pôsobenia pán Babiša vo verejných funkciách príjmy skupiny Agrofert výrazne vzrástli a Agrofert v tomto období dostal len v Českej republike poľnohospodárske dotácie EÚ v celkovej výške 970 414 000 CZK v roku 2016, 1 048 685 000 CZK v roku 2017 a 973 284 000 CZK v roku 2018; keďže skupina Agrofert údajne dostala v období 2014 – 2020 v Českej republike dotácie z Kohézneho fondu EÚ vo výške 427 385 000 CZK; keďže je veľmi pravdepodobné, že skupina Agrofert dostala ďalšie dotácie aj v iných členských štátoch, napríklad na Slovensku a v Nemecku;

S.  keďže Ústavný súd Českej republiky rozhodnutím Pl. ÚS 4/17 z februára 2020 zamietol návrh prezidenta Českej republiky a skupiny poslancov Parlamentu Českej republiky na zrušenie zákona, ktorým sa vymedzujú konflikty záujmov verejných činiteľov; keďže ústavný súd v tom istom rozhodnutí objasnil, že voľby sa nemajú používať ako prostriedok na ovládnutie štátu na účely využitia či dokonca zneužitia jeho kapacít a zdrojov;

1.  víta obnovenie trestného stíhania českého predsedu vlády v súvislosti s jeho účasťou v projekte Bocianie hniezdo; verí, že české súdnictvo bude v tejto veci postupovať nezávisle a nebude podliehať nijakému politickému vplyvu;

2.  odsudzuje všetky potenciálne prípady konfliktu záujmov, ktoré by mohli ohroziť plnenie rozpočtu EÚ a oslabiť dôveru občanov EÚ v dobrú správu finančných prostriedkov daňovníkov EÚ;

3.  vyzýva Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby bojovala proti všetkým formám konfliktu záujmov a hodnotila preventívne opatrenia, ktoré členské štáty prijali na to, aby im predchádzali;

4.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila kontrolný mechanizmus na riešenie otázky konfliktu záujmov v členských štátoch a aby stanovila aktívne predchádzanie konfliktom záujmov vrátane identifikácie konečných prijímateľov dotácií EÚ za jednu zo svojich priorít;

5.  vyzýva Komisiu, aby uplatňovala politiku nulovej tolerancie konfliktu záujmov, zaistila rýchle vrátenie dotácií, ktoré boli potenciálne neoprávnene vyplatené, a zároveň dodržiavala zásady právneho štátu a procedurálne požiadavky a aby rozhodne zasahovala najmä v prípadoch, keď vnútroštátne orgány nepodnikajú kroky na predchádzanie konfliktu záujmov u najvyšších predstaviteľov;

6.  zdôrazňuje, že vnútroštátne právne predpisy o predchádzaní konfliktom záujmov musia byť v súlade s literou a duchom nového nariadenia o rozpočtových pravidlách; vyzýva Komisiu, aby navrhla spoločné usmernenia na pomoc členským štátom pri predchádzaní konfliktom záujmov vysokopostavených politikov;

7.  naliehavo vyzýva Radu a Európsku radu, aby prijali spoločné normy upravujúce všetky otázky týkajúce sa konfliktu záujmov a aby sa usilovali dosiahnuť jednotné chápanie tejto otázky vo všetkých členských štátoch;

8.  vyzýva Komisiu, aby v prípade nedodržania pravidiel prijala náležité opatrenia na ochranu rozpočtu EÚ vrátane nápravných opatrení na vymáhanie všetkých finančných prostriedkov, ktoré boli protiprávne alebo neoprávnene vyplatené, ak to predpisy umožňujú;

9.  vyzýva všetky členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o zvýšenie transparentnosti rozpočtu tým, že zabezpečia, aby boli príslušné údaje o postupoch verejného obstarávania a prideľovaní verejných zákaziek ľahko a voľne prístupné širokej verejnosti;

10.  je znepokojený správami z rôznych častí EÚ o rastúcom politickom vplyve politikov s osobnými záujmami, ktorí sú vo vláde alebo blízki vláde, na tvorbu právnych predpisov a využívanie verejných prostriedkov, a to s potenciálnym cieľom slúžiť záujmom konkrétnych jednotlivcov a nie verejnému záujmu;

11.  vyslovuje poľutovanie nad tým, že český predseda vlády bol a aj naďalej zostáva aktívne zapojený do plnenia rozpočtu EÚ v Českej republike vo svojej pozícii predsedu vlády (a predtým ako predseda Rady pre európske štrukturálne a investičné fondy), pričom stále riadi skupinu Agrofert ako zakladateľ a jediný prijímateľ dvoch trustových fondov, čo je v rozpore s článkom 61 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a preto spochybňuje nestrannosť a objektívnosť výkonu jeho funkcií; je hlboko znepokojený správami, ktoré sa nedávno objavili v médiách(8), podľa ktorých má predseda vlády aj naďalej kontrolu nad obchodnými rozhodnutiami Agrofertu;

12.  poznamenáva, že nedávne správy v médiách zrejme odhalili, že pán Babiš a jeho manželka sú stále uvedení medzi šiestimi aktívnymi osobami, ktoré majú významný vplyv alebo kontrolu nad správcami trustu súvisiaceho s dcérskou spoločnosťou Agrofert, GreenChem Solutions Ltd. v Spojenom kráľovstve;

13.  trvá na tom, že konflikt záujmov na najvyššej úrovni vlády členského štátu, ak by sa potvrdil, nemožno tolerovať, a dotknutá osoba ho musí vyriešiť, a to buď:

   a) prijatím opatrení, ktorými sa zabezpečí, že táto osoba už nebude mať v súvislosti s podnikateľským subjektom žiadny hospodársky záujem alebo iné záujmy patriace do rozsahu pôsobnosti článku 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách;
   b) zastavením prijímania finančných prostriedkov podnikateľskými subjektmi pod jej kontrolou z fondov EÚ, z verejných dotácií alebo z finančných prostriedkov distribuovaných vládou štátu;
   c) alebo zdržaním sa účasti na rozhodovaní, ktoré sa týka jej záujmov; zdôrazňuje však, že vzhľadom na funkcie a právomoci predsedu vlády a členov jeho vlády sa zdá nepravdepodobné, že by takéto opatrenie mohlo primerane riešiť konflikt záujmov v praxi, ak by dotknuté osoby naďalej vykonávali svoje verejné funkcie, a že odstúpenie z verejnej služby preto predstavuje primeranejší prostriedok na riešenie konfliktu záujmov;

14.  vyzýva Komisiu, aby dôkladne dohliadala na postup prideľovania platieb v Českej republike, najmä na platby finančných prostriedkov EÚ spoločnostiam, ktoré priamo a nepriamo vlastní predseda vlády alebo ktorýkoľvek iný člen vlády zapojený do plnenia rozpočtu;

15.  vyzýva Komisiu, aby bez zbytočného odkladu posúdila, či prípady, v ktorých spoločnosti patriace do skupiny Agrofert naďalej dostávajú dotácie zo štátneho rozpočtu, sú v súlade s pravidlami štátnej pomoci; berie na vedomie potenciálne riziko finančnej ujmy, ktorú tieto prípady môžu predstavovať, a vyzýva vnútroštátne orgány, aby posúdili tieto situácie; domnieva sa, že daňoví poplatníci v Českej republike a EÚ by mali byť o takejto situácii riadne informovaní;

16.  je hlboko znepokojený správami(9) o schopnosti spoločností skupiny Agrofert umelo presúvať aktíva medzi dcérskymi spoločnosťami, aby spĺňali kritériá oprávnenosti na dotácie pre malé a stredné podniky, alebo naopak, spájať činnosti tak, aby sa prezentovali ako veľká spoločnosť, a teda vyhrali verejné súťaže;

17.  vyjadruje poľutovanie nad správami, že audítori zistili vážne nedostatky vo fungovaní systémov riadenia a kontroly v oblasti regionálnych a kohéznych fondov v Českej republike, a preto navrhli finančnú opravu vo výške takmer 20 %; vyzýva Komisiu, aby kriticky posúdila, či tieto prípady predstavujú prípady systematického zneužívania finančných prostriedkov EÚ;

18.  je znepokojený finančnou stratou, ktorú spôsobili nedostatky vnútroštátnych platobných agentúr a kontrolných orgánov; v tejto súvislosti vyzýva Radu, aby urýchlene prijala návrh nariadenia o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch;

19.  je hlboko znepokojený nad právnym rámcom v Českej republike, ktorým sa národnému Najvyššiemu kontrolnému úradu odopiera právo kontrolovať pravidelnosť a výkonnosť verejných výdavkov na regionálnej a miestnej úrovni, čím sa inštitúcii bráni, aby získala prehľad o skutočných vlastníkoch zložitých podnikových štruktúr; vyjadruje poľutovanie nad správami(10), že Najvyšší kontrolný úrad nevykonáva systematické kontroly konečných príjemcov na mieste; vyjadruje znepokojenie nad hanlivými komentármi českého premiéra v súvislosti s prácou českého Najvyššieho kontrolného úradu;

20.  zdôrazňuje, že politicky nevyvážené zloženie rady pre dohľad Štátneho poľnohospodárskeho intervenčného fondu (SZIF) nesie riziko politického ovplyvňovania, čím oslabuje schopnosť vykonávať nezávislé audity;

21.  je znepokojený správami, že úradníci(11) dostali pokyny a boli pod tlakom, aby nevyšetrili prípadné tvrdenia týkajúce sa potenciálnych konfliktov záujmov v súvislosti so skupinou Agrofert, a údajne dostali pokyn posudzovať obchodné ponuky, ktoré dostala spoločnosť Agrofert; je hlboko znepokojený správami, že úradníci čelia negatívnym následkom, ako napríklad prepúšťaniu pod zámienkou systemizácie po odmietnutí vykonania takýchto príkazov; zdôrazňuje, že tieto opatrenia spochybňujú nestrannosť štátnej správy a nezávislé vykonávanie verejných úloh;

22.  vyjadruje poľutovanie nad systémovými nedostatkami pri odhaľovaní konfliktov záujmov; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že neexistujú krížové kontroly, a že rozdielne zodpovednosti podporujú neprehľadné štruktúry, ktoré bránia účinnej prevencii a odhaľovaniu konfliktov záujmov v Českej republike; pripomína, že pozitivistický prístup, pri ktorom sa od verejných činiteľov vyžaduje, aby predložili vlastné vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov, nie je dostatočný na účinné predchádzanie situáciám konfliktu záujmov; vyzýva české orgány, aby bezodkladne odstránili tieto systémové nedostatky, a to najmä tým, že budú žiadať overiteľné vyhlásenie o konflikte záujmov, v rámci ktorého verejní činitelia poskytnú zoznam svojich finančných záujmov;

23.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že finančné prostriedky EÚ, ktorých sa týkali finančné opravy súvisiace s nezrovnalosťami, sa môžu opätovne použiť bez ďalších dôsledkov alebo obmedzení; zastáva názor, že takýto systém ohrozuje finančné záujmy EÚ; vyzýva Komisiu, aby dôkladne monitorovala opätovné použitie finančných prostriedkov EÚ a aby zvážila vytvorenie systému, v ktorom budú opravy spojené aj s obmedzeniami ďalšieho použitia;

24.  berie na vedomie rozhodnutie Komisie z 28. novembra 2019 pozastaviť príslušné sumy, ktoré zahrnuli české orgány do svojich predbežných vyhlásení o výdavkoch na český program rozvoja vidieka na 4. štvrťrok 2018 a 4. štvrťrok 2019;

25.  poznamenáva, že Komisia potvrdila, že uskutočnila platby v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) za rok 2018 spoločnostiam patriacim do skupiny Agrofert, ako aj spoločnostiam s rovnakým konečným vlastníkom v niekoľkých ďalších členských štátoch mimo Českej republiky; trvá na tom, že Komisia by mala orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytnúť úplný a spoľahlivý prehľad všetkých platieb poskytnutých skupine Agrofert a spoločnostiam s rovnakým konečným užívateľom výhod vo všetkých členských štátoch za rozpočtové roky 2018 a 2019;

26.  vyzýva české orgány, aby zabezpečili spravodlivé a vyvážené rozdelenie finančných prostriedkov EÚ, aby peniaze daňových poplatníkov EÚ priniesli úžitok veľkej väčšine obyvateľstva z hospodárskeho aj sociálneho hľadiska;

27.  je znepokojený nedostatočným vykonávaním smerníc (EÚ) 2015/849(12) a (EÚ) 2018/843(13) o predchádzaní využívaniu finančného systému na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu (štvrtá a piata smernica o boji proti praniu špinavých peňazí); zdôrazňuje povinnosť plne a správne transponovať obe smernice a zabezpečiť, aby sa v plnej miere vykonávali všetky ustanovenia vrátane tých, ktoré sa týkajú transparentnosti vlastníckych práv;

28.  naliehavo vyzýva českú finančnú analytickú jednotku, aby zaujala aktívnejší prístup k boju proti daňovým trestným činom, podvodom a korupcii, a aby zabezpečila účinné kontroly konečných užívateľov výhod zo strany subjektov zodpovedných podľa pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí;

29.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že povoľovanie, distribúcia a audit finančných prostriedkov EÚ v rámci zdieľaného riadenia sú zložité a neprehľadné procesy, v rámci ktorých majú len členské štáty úplný prístup k údajom, čo znamená, že Komisia nedokáže poskytnúť Európskemu parlamentu včasný a komplexný prehľad, keď žiada o informácie o platbách určitým príjemcom vo viacerých členských štátoch; zdôrazňuje, že toto vážne bráni Výboru pre kontrolu rozpočtu a Európskemu dvoru audítorov vykonávať svoje funkcie kontrolných subjektov;

30.  vyzýva Komisiu, aby v plnej miere akceptovala zásadu zdieľaného riadenia, stanovila jednotné a štandardizované prostriedky pre členské štáty na podávanie správ o konečných príjemcoch finančných prostriedkov EÚ; zdôrazňuje, že informácie o konečných príjemcoch by mali zahŕňať špecifikáciu skutočných vlastníkov spoločností (fyzických a právnických osôb); vyzýva Komisiu, aby navrhla nariadenie o zriadení informačného systému, ktorý orgánom členských štátov umožní jednotné a štandardizované podávanie správ v reálnom čase a zabezpečí interoperabilitu so systémami v členských štátoch, aby sa zaručila lepšia transparentnosť a spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi, ďalej zlepšovala zodpovednosť v súvislosti s platbami, a najmä prispelo k skoršiemu zisteniu systémových chýb a zneužívania;

31.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že žiadne z nariadení, ktorými sa riadi používanie poľnohospodárskych alebo kohéznych fondov, neukladá vnútroštátnym orgánom povinnosť zverejňovať konečného skutočného vlastníka, t. j. jednotlivca, právny subjekt alebo trust využívajúci fondy; vyzýva spoluzákonodarcov, aby venovali osobitnú pozornosť tejto otázke a aby ju v plnej miere riešili pri rozhodovaní o budúcich pravidlách transparentnosti dotácií EÚ;

32.  trvá na tom, že register skutočného vlastníctva musí obsahovať len úplne overené informácie o ovládajúcej osobe (osobách) a musí byť plne otvorený pre verejnosť;

33.  dôrazne nesúhlasí s vytváraním a zakladaním oligarchických štruktúr čerpajúcich z poľnohospodárskych a z kohéznych fondov EÚ, kedy malá menšina príjemcov dostáva prevažnú väčšinu finančných prostriedkov EÚ; vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi vytvorila účinné právne nástroje na zabezpečenie dodržiavania zásad právneho štátu a na zabránenie podpore takýchto štruktúr;

34.  opätovne vyjadruje znepokojenie nad tým, že prípady konfliktu záujmov poškodzujú ciele politiky súdržnosti a SPP, ktoré majú významný hospodársky, sociálny a environmentálny rozmer, a vytvárajú negatívny obraz týchto politík;

35.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na úpravu pravidiel SPP, pokiaľ ide o spravodlivejšie prideľovanie finančných prostriedkov EÚ, s cieľom zabezpečiť, aby SPP bola spravodlivo prideľovaná aktívnym poľnohospodárom, ktorí obrábajú pôdu, a nemala za následok také dohody o využívaní pôdy, z ktorých má prospech vybraná skupina politických osôb, alebo nemotivovala k nekalým postupom počas aukcií na privatizáciu štátom vlastnenej pôdy; berie na vedomie návrh Komisie na nový model vykonávania vrátane stropu v kombinácii s mechanizmom postupného znižovania; zastáva však názor, že stanovenie stropu spolu so zavedením kompenzácie nákladov práce pred stanovením stropu nie je dostatočné na zaručenie spravodlivejšieho prideľovania priamych platieb; podporuje myšlienku povinného mechanizmu prerozdeľovania;

36.  berie na vedomie skutočnosť, že práva pozemkového vlastníctva neboli často jasne vymedzené a pozemky zostali klasifikované ako štátne pozemky pod dohľadom štátneho pozemkového úradu, ktorý ich zvyčajne prenajímal veľkým poľnohospodárskym podnikom; uznáva úsilie českých orgánov identifikovať právoplatných vlastníkov do roku 2023; trvá na tom, aby sa aukcie pozemkov neznámych vlastníkov vykonávali spravodlivým spôsobom, ktorý poskytne malým a stredným poľnohospodárom a mladým poľnohospodárom rovnaké príležitosti na nadobudnutie pozemkov;

37.  naliehavo žiada Komisiu, aby predložila návrh maximálnej výšky priamej platby na jednu fyzickú osobu ako konečného užívateľa výhod jednej alebo viacerých spoločností a uplatňovanie politiky nulovej tolerancie v prípade tých, ktorí majú konflikt záujmov; zdôrazňuje, že by nemalo byť možné prijímať dotácie EÚ v stovkách miliónov EUR v jednom viacročnom finančnom rámci (VFR);

38.  trvá na tom, že osoby zodpovedné za zneužívanie finančných prostriedkov EÚ by mali znášať dôsledky, a že v prípade finančných opráv by sa zaťaženie nemalo presunúť na vnútroštátnych daňovníkov; vyzýva české vnútroštátne orgány, aby vymáhali neoprávnene vyplatené dotácie od tých, ktorí z nich neoprávnene profitovali; zastáva názor, že by sa mala zaviesť podmienka využívania finančných prostriedkov EÚ v budúcom programovom období, ktorá by vyžadovala, aby vnútroštátne právne predpisy obsahovali ustanovenia, na základe ktorých by bol zodpovedný príjemca povinný vrátiť neoprávnene vyplatené finančné prostriedky;

39.  dôrazne odsudzuje verejné používanie hanlivého jazyka a verbálnych prejavov nenávisti voči účastníkom vyšetrovacej cesty z 26 až 28. februára 2020 zo strany predsedu vlády počas tlačovej konferencie; považuje za neprijateľné, že poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sa zúčastnili na vyšetrovacej ceste Výboru pre kontrolu rozpočtu do Českej republiky, dostávali vyhrážky smrťou a iné verbálne útoky pri plnení svojich povinností poslancov Európskeho parlamentu;

40.  vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby informoval Európsky parlament o všetkých relevantných poznatkoch získaných počas svojej vyšetrovacej cesty a informoval aj Komisiu a príslušné orgány;

41.  vyzýva Komisiu, aby urobila všetko, čo je v jej silách, na dokončenie prebiehajúcich audítorských postupov bez zbytočného odkladu a na zverejnenie svojich zistení ihneď po náležitom posúdení všetkých dôkazov; nabáda Radu a Európsku radu, aby posúdili výsledky týchto auditov a venovali náležitú pozornosť článku 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o rokovania o budúcom VFR;

42.  vyzýva Komisiu, aby nadviazala na obvinenia z nevyriešených konfliktov záujmov v iných členských štátoch;

43.  opätovne vyjadruje poľutovanie nad tým, že v správach za jednotlivé krajiny sa od druhej správy Komisie o boji proti korupcii v EÚ (ARES(2017)455202) nepokračuje; vyzýva Komisiu, aby oddelene od hospodárskeho semestra opätovne začala predkladať správy o stave korupcie v členských štátoch vrátane hodnotenia účinnosti protikorupčných opatrení s podporou EÚ; dôrazne vyzýva Komisiu, aby nehodnotila úsilie v oblasti boja proti korupcii len z hľadiska hospodárskych strát;

44.  zdôrazňuje význam dodržiavania zásad právneho štátu, oddelenia právomocí, nezávislosti súdnictva a nezávislosti a plurality médií ako predpokladu úspešného využívania finančných prostriedkov EÚ;

45.  zdôrazňuje význam nezávislých verejnoprávnych médií a investigatívnych novinárov a mimovládnych organizácií, ktoré sa usilujú o posilnenie právneho štátu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že podpora nezávislých novinárov a organizácií občianskej spoločnosti zo strany EÚ je prvoradá, a to aj v kontexte budúceho VFR; je znepokojený vysokou koncentráciou súkromných médií v rukách niekoľkých osôb v Českej republike;

46.  vyzýva Komisiu, aby pri monitorovaní situácie v súvislosti s mechanizmom právneho štátu vzala do úvahy obavy vyjadrené v tomto uznesení;

47.  vyzýva české orgány, aby čo najskôr informovali inštitúcie EÚ o výsledku opätovne otvoreného vyšetrovania Farmy Čapí hnízdo;

48.  vyzýva Radu a Európsku radu, aby prijala všetky potrebné a vhodné opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov v súvislosti s rokovaniami o budúcom rozpočte EÚ a budúcom viacročnom finančnom rámci v súlade s článkom 61 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

49.  vyjadruje solidaritu Čechom, ktorí žiadajú férovosť, spravodlivosť a vyriešenie nezlučiteľnosti obchodných záujmov českého premiéra s jeho politickou úlohou a právomocami;

50.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade a vláde a parlamentu Českej republiky.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2018)0530.
(2) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.
(4) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001656_EN.html
(5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
(6) Ismeri Europa Srl/Dvor audítorov, rozsudok z 15.6.1999, vec T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.
(7) https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-Republic-fact-finding-mission.pdf
(8) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mu-zadal-praci-pro-agrofert-ja-jen-splnil-pokyn-rika-exnamestek-90945; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpoved-napsal-babis-90494; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dukazy-z-e-mailu-babis-kvuli-agrofertu-ukoluje-vladou-placene-experty-90815
(9) Informácie získané od Asociácie súkromného poľnohospodárstva Českej republiky počas služobnej cesty od 26. do 28. februára 2020 na účely zistenia potrebných skutočností.
(10) Informácie získané od Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky počas služobnej cesty na účely zistenia potrebných skutočností z 26. až 28. februára 2020.
(11) Správy úradníkov a zástupcov mimovládnych organizácií odovzdané členom služobnej cesty na účely zistenia potrebných skutočností do Českej republiky z 26. až 28. februára 2020.
(12) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).
(13) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 43).

Posledná úprava: 8. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia