Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2987(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0192/2020

Ingivna texter :

B9-0192/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/06/2020 - 17
PV 18/06/2020 - 20

Antagna texter :

P9_TA(2020)0164

Antagna texter
PDF 208kWORD 55k
Fredagen den 19 juni 2020 - Bryssel
Återupptagandet av utredningen av Tjeckiens premiärminister för missbruk av EU-medel och potentiella intressekonflikter
P9_TA(2020)0164B9-0192/2020

Europaparlamentets resolution av den 19 juni 2020 om återupptagandet av utredningen av Tjeckiens premiärminister för missbruk av EU-medel och potentiella intressekonflikter (2019/2987(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 13.2 och 17.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU‑fördraget),

–  med beaktande av sina tidigare beslut och resolutioner om ansvarsfrihet för kommissionen för åren 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018,

–  med beaktande av de administrativa utredningar som utförts av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) av ett projekt i Tjeckien som kallas ”Stork Nest”, där det konstaterades ”allvarliga oegentligheter”,

–  med beaktande av budgetkontrollutskottets undersökningsresa till Tjeckien den 2627 mars 2014,

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2018 om intressekonflikter och skydd av EU:s budget i Tjeckien(1),

–  med beaktande av den tjeckiska lagen nr 159/2006 av den 16 mars 2006 om intressekonflikter, vars artikel 4 c trädde i kraft i februari 2017,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget(2) (nedan kallad den nya budgetförordningen), som trädde i kraft den 2 augusti 2018, särskilt artikel 61,

–  med beaktande av artiklarna 144 och 145 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden(3)

–  med beaktande av de frågor och det klagomål som ingetts till kommissionen med anledning av den potentiella intressekonflikten i Tjeckien(4),

–  med beaktande av yttrandet av den 19 november 2018 från kommissionens rättstjänst om vilken inverkan artikel 61 i den nya budgetförordningen (intressekonflikter) har på betalningar från de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna),

–  med beaktande av chefsåklagarens presskonferens den 4 december 2019 om återupptagande av utredningen av Tjeckiens premiärminister om missbruk av EU‑medel,

–  med beaktande av sin debatt i plenum den 18 december 2019 om intressekonflikter och korruption som påverkar skyddet av EU:s ekonomiska intressen i medlemsstaterna,

–  med beaktande av sin debatt i plenum den 15 januari 2020 om återupptagande av det straffrättsliga förfarandet mot Tjeckiens premiärminister avseende missbruk av EU‑medel och potentiella intressekonflikter,

–  med beaktande av budgetkontrollutskottets undersökningsresa till Tjeckien den 2628 februari 2020,

–  med beaktande av den tjeckiska författningsdomstolens beslut Pl. ÚS 4/17 av den 18 februari 2020,

–  med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Brottsutredningen mot den tjeckiska premiärministern Andrej Babiš till följd av Olafs rapport om otillåten användning av EU-stöd avsett för små och medelstora företag, som avbröts efter två år, har nyligen återupptagits av den tjeckiska chefsåklagaren. Europaparlamentet påminner om att Agrofert inom ramen för projektet ”Stork Nest” artificiellt upprättade ett medelstort företag, som förblev under Agroferts kontroll, för att erhålla medel avsedda för små och medelstora företag på totalt cirka två miljoner euro.

B.  Den tjeckiska chefsåklagaren fördömde beslutet att lägga ned brottsutredningen som ”olagligt och förhastat”, eftersom EU-rätten inte hade beaktats, och tillade att fördelningen av stödet inte hade underställts tillräckliga kontroller.

C.  I artikel 61.1 i budgetförordningen (jämförd med artikel 61.3) fastställs

   a) en negativ skyldighet för aktörer i budgetförvaltningen att undvika intressekonflikter i samband med EU:s budget,
   b) en positiv skyldighet för aktörer i budgetförvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att en intressekonflikt uppstår vid utförandet av uppgifter inom deras behörighet och att åtgärda situationer som ur objektiv synvinkel kan uppfattas som en intressekonflikt.

D.  Enligt artikel 63 i budgetförordningen ska medlemsstaterna införa förvaltnings- och kontrollsystem som, i enlighet med artikel 36.3, bör kunna bidra till att intressekonflikter undviks.

E.  Den tjeckiska lagen nr 159/2006 om intressekonflikter ändrades i februari 2017 med en utökad förteckning över förbjudna verksamheter, inklusive bestämmelser som hindrar vissa företag från att delta i offentlig upphandling, även som underleverantörer, eller från att erhålla bidrag. Lagen syftar till att förebygga alla former av intressekonflikter.

F.  Enligt reglerna för offentlig upphandling är medlemsstaterna skyldiga att undvika intressekonflikter (artikel 24 i direktiv 2014/24/EU(5), inbegripet direkta eller indirekta personliga intressen, och det har fastställts regler för att hantera situationer som kan uppfattas som intressekonflikt, liksom specifika skyldigheter i samband med delad förvaltning (t.ex. i förordning (EU) nr 1303/2013).

G.  I EU-domstolens rättspraxis(6) fastställs följande: ”En intressekonflikt är i sig och objektivt sett en allvarlig brist. För att bedöma denna finns det inte anledning att beakta berörda parters avsikter och goda eller onda tro.”

H.  Kommissionen är skyldig att avbryta stödutbetalningar från EU i de fall där det föreligger allvarliga brister i förvaltnings- och kontrollsystemen och där det avslöjats oupptäckta, orapporterade och icke korrigerade allvarliga oegentligheter i samband med intressekonflikter.

I.  Agrofert är ett konglomerat som har upprättats av den tjeckiska premiärministern och består av över 230 företag och mer än 34 000 anställda (2017). Andrej Babiš har avslöjats som den verkliga huvudmannen bakom Agrofert, det bolag som kontrollerar Agrofert-gruppen med bland annat ett antal viktiga tjeckiska medieföretag, via förvaltningsfonderna AB I och AB II som han är grundare och samtidigt enda förmånstagare till. När Babiš beslutar att upplösa dessa förvaltningsfonder får han på nytt full äganderätt till alla de tillgångar de innehar.

J.  I januari och februari 2019 genomförde flera av kommissionens avdelningar (GD REGIO/GD EMPL, GD AGRI (associerat GD)) en samordnad och omfattande revision av tillämpningen av EU-rätten och nationell rätt. En pågående AGRI-revision undersöker för närvarande påstådda intressekonflikter med avseende på den tjeckiska jordbruksministern.

K.  I november 2019 skickade kommissionen den slutliga revisionsrapporten från GD REGIO och GD EMPL till de tjeckiska myndigheterna som en uppföljning av påståendena om intressekonflikter i Tjeckien på grundval av artikel 61 i budgetförordningen, och rapporten läckte ut till de tjeckiska medierna.

L.  Budgetkontrollutskottet höll ett sammanträde inom stängda dörrar med kommissionsledamoten med ansvar för budget och administration, Johannes Hahn, den 16 december 2019.

M.  Kommissionsledamot Hahn informerade budgetkontrollutskottet om att kommissionen skulle offentliggöra sina slutsatser först när alla bevis vederbörligen hade beaktats och ingående analyserats. De tjeckiska myndigheterna lämnade in sina svar på den slutliga revisionsrapporten från GD REGIO den 29 maj 2020.

N.  Kommissionens revision pågår fortfarande och, som en försiktighetsåtgärd och fram till dess att situationen har klargjorts, görs inga utbetalningar från unionens budget inom ramen för ESI-fonderna till företag som direkt eller indirekt ägs av Babiš och som potentiellt skulle kunna beröras av den påstådda intressekonflikten.

O.  Kommissionen ersätter inte de tjeckiska myndigheterna för betalningar som gjorts inom ramen för fonden för landsbygdsutveckling till projekt som rör Agrofert-gruppen som eventuellt kan beröras av den påstådda intressekonflikten.

P.  Det tjeckiska parlamentet har ingen överblick över eventuella offentliga upphandlingar, det nationella tjeckiska statsstödet eller statsstödda offentliga investeringar som Agrofert-gruppen eventuellt fortfarande kan erhålla.

Q.  Agrofert-gruppen äger två av de största tjeckiska dagstidningarna, Mladá fronta Dnes och Lidové Noviny, och kontrollerar tv-stationen Óčko och radiostationerna Impuls och RockZone. Enligt rapporten från Europeiska journalistfederationen är Babiš den verkliga ägaren av 30 % av de privata medierna i Tjeckien(7).

R.  Agrofert-gruppens intäkter har ökat avsevärt under Babiš tid i offentligt ämbete, samtidigt som Agrofert-gruppen mottagit jordbruksstöd från EU motsvarande totalt 970 414 000 CZK år 2016, 1 048 685 000 CZK år 2017 och 973 284 000 CZK år 2018, enbart i Tjeckien. Agrofert-gruppen påstås ha fått bidrag från EU:s sammanhållningsfond på 427 385 000 CZK för perioden 2014–2020 i Tjeckien. Agrofert-gruppen har sannolikt mottagit ytterligare stöd i andra medlemsstater, såsom Slovakien och Tyskland.

S.  I sitt beslut Pl. ÚS 4/17 från februari 2020 avvisade den tjeckiska författningsdomstolen den talan som väckts av Tjeckiens president och ledamöter av det tjeckiska parlamentet avseende upphävandet av den tjeckiska lag som definierar intressekonflikter bland tjänstemän. Författningsdomstolen klargjorde i samma beslut att val inte ska utnyttjas som ett medel för att ta kontroll över staten i syfte att använda eller till och med missbruka dess kapacitet och resurser.

1.  Europaparlamentet välkomnar den återupptagna brottsutredningen mot Tjeckiens premiärminister angående hans involvering i projektet ”Strork Nest”. Parlamentet förlitar på att det nationella rättsväsendet kommer att gå vidare med denna process på ett oberoende sätt och utan något politiskt inflytande.

2.  Europaparlamentet fördömer alla potentiella intressekonflikter som skulle kunna äventyra genomförandet av EU:s budget och undergräva unionsmedborgarnas förtroende för en korrekt förvaltning av EU-skattebetalarnas pengar.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i egenskap av fördragens väktare bekämpa alla former av intressekonflikter och utvärdera de förebyggande åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att undvika dem.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att som en av sina prioriteringar inrätta en kontrollmekanism för att hantera problemet med intressekonflikter i medlemsstaterna och inleda ett aktivt förebyggande av intressekonflikter, inbegripet identifiering av slutliga förmånstagare av EU-stöd.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa en nolltoleranspolicy för intressekonflikter och säkra en snabb indrivning av eventuellt felaktigt utbetalt stöd med respekt för rättsstatsprincipen och de förfarandemässiga kraven, och att kraftfullt ingripa, särskilt när nationella myndigheter underlåter att vidta åtgärder för att förhindra intressekonflikter bland deras högst rankade representanter.

6.  Europaparlamentet betonar att nationell lagstiftning om förebyggande av intressekonflikter ska vara förenlig med ordalydelsen och andemeningen i den nya budgetförordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag till gemensamma riktlinjer för att hjälpa medlemsstaterna att undvika intressekonflikter bland högt uppsatta politiker.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet och Europeiska rådet att anta gemensamma standarder i alla frågor som rör intressekonflikter och att främja en gemensam ståndpunkt i alla medlemsstater.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, om reglerna inte följs, vidta lämpliga åtgärder för att skydda unionens budget, inklusive korrigerande åtgärder för att återvinna olagligt eller felaktigt utbetalda medel, om detta föreskrivs.

9.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att trappa upp sina insatser för att öka transparensen i budgeten genom att säkerställa att relevanta uppgifter om offentliga upphandlingsförfaranden och tilldelning av offentligt finansierade kontrakt är tillgängliga för allmänheten på ett fritt och lättåtkomligt sätt.

10.  Europaparlamentet är bekymrat över rapporter från olika delar av EU om ökat politiskt inflytande bland politiker med personliga intressen, som står nära eller sitter i regeringen, på utarbetandet av lagstiftningen och användningen av offentliga medel, potentiellt för att tjäna specifika personers särintressen och inte allmänintresset.

11.  Europaparlamentet beklagar att den tjeckiska premiärministern var och fortsatt är aktivt involverad i genomförandet av EU:s budget i Tjeckien i egenskap av premiärminister (och tidigare ordförande för rådet för de europeiska struktur- och investeringsfonderna), samtidigt som han fortfarande kontrollerar Agrofert-gruppen som grundare och enda förmånstagare av två förvaltningsfonder, i strid med artikel 61.1 i budgetförordningen, och skapar därför tvivel om ett opartiskt och objektivt utövande av hans funktioner. Parlamentet är djupt oroat över färska medierapporter(8) om att premiärministern fortsätter att utöva kontroll över de affärsbeslut som fattas av Agrofert.

12.  Europaparlamentet noterar att färska medierapporter uppenbarligen har visat att Babiš och hans hustru fortfarande är upptagna bland de sex aktiva personer med betydande inflytande på eller kontroll över förvaltarna av en förvaltningsfond med koppling till Agroferts dotterbolag GreenChem Solutions Ltd. i Förenade kungariket.

13.  Europaparlamentet insisterar på att en intressekonflikt på högsta regeringsnivå, om den bekräftas, inte kan tolereras och måste lösas av den eller de berörda personerna, antingen genom att

   a) åtgärder vidtas som säkerställer att den berörda personen inte längre har något ekonomiskt intresse eller andra intressen som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 61 i budgetförordningen i förbindelse med en företagsenhet,
   b) de företagsenheter som står under de berörda personernas kontroll upphör att erhålla EU-finansiering, offentligt stöd eller medel som fördelas av den nationella regeringen,
   c) de avstår från att delta i beslut som rör deras intressen. Parlamentet betonar dock att det mot bakgrund av premiärministerns och regeringsmedlemmarnas funktioner och befogenheter är tveksamt om en sådan åtgärd på ett tillfredsställande sätt kan lösa intressekonflikten i praktiken, om de berörda personerna fortsätter att utöva sina offentliga funktioner, och att ett tillbakadragande från det offentliga ämbetet därför utgör ett lämpligare medel för att hantera intressekonflikten.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant övervaka processen för fördelning av betalningar i Tjeckien, särskilt betalningar från EU-medel till företag som direkt eller indirekt ägs av premiärministern eller andra regeringsmedlemmar som är involverade i budgetgenomförandet.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan onödigt dröjsmål utvärdera huruvida de fall där företag som ingår i Agrofert-gruppen fortsätter att erhålla stöd från den nationella budgeten är i överensstämmelse med reglerna för statligt stöd. Parlamentet noterar den potentiella risken för finansiella skador som dessa fall kan medföra, och uppmanar de nationella myndigheterna att utvärdera dessa situationer. Parlamentet anser att de tjeckiska skattebetalarna och EU-skattebetalarna vederbörligen bör informeras om en sådan situation.

16.  Europaparlamentet är djupt oroat över rapporterna(9) om Agrofert-gruppens företags kapacitet att artificiellt flytta runt tillgångar mellan sina dotterbolag, så att kriterierna för stöd till små och medelstora företag uppfylls, eller omvänt för att slå samman deras verksamheter i syfte att presentera sig som ett stort företag, och därmed vinna offentliga upphandlingar.

17.  Europaparlamentet beklagar uppgifterna om att revisorerna konstaterade allvarliga brister i förvaltnings- och kontrollsystemens funktion i förbindelse med regional- och sammanhållningsfonderna i Tjeckien, och därför föreslog en finansiell korrigering på nästan 20 %. Parlamentet uppmanar kommissionen att kritiskt utvärdera huruvida dessa fall utgör ett systematiskt missbruk av EU-medel.

18.  Europaparlamentet är bekymrat över den ekonomiska förlusten till följd av brister inom de nationella utbetalande organen och kontrollorganen. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang rådet att snarast anta förslaget till förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna.

19.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över den rättsliga ram i Tjeckien som nekar det nationella högre revisionsorganet rätten att kontrollera att de offentliga utgifterna är korrekta och verkningsfulla på regional och lokal nivå, vilket hindrar organet från att få insikt i de verkliga huvudmännen bakom de komplexa företagsstrukturerna. Parlamentet beklagar rapporterna(10) om att det högre revisionsorganet inte utför systematiska kontroller på plats av de slutliga stödmottagarna. Parlamentet är oroat över den tjeckiska premiärministerns nedsättande kommentarer om det arbete som utförs av Tjeckiens högre revisionsorgan.

20.  Europaparlamentet betonar att en politiskt obalanserad sammansättning av tillsynsnämnden för den statliga jordbruksfonden (SZIF) innebär en risk för politisk påverkan, vilket undergräver möjligheten att utföra oberoende revisioner.

21.  Europaparlamentet är bekymrat över rapporter om att tjänstemän(11) fått instruktioner om och pressats att inte utreda påståenden om potentiella intressekonflikter som rör Agrofert-gruppen och påstås ha fått i uppdrag att utvärdera de kommersiella erbjudanden som Agrofert tagit emot. Parlamentet är djupt oroat över rapporterna om att tjänstemän upplevt negativa konsekvenser, såsom avskedanden under förevändning av systematisering, efter att ha vägrat att följa en sådan order. Parlamentet betonar att dessa åtgärder skapar tvivel om den statliga förvaltningens opartiskhet och det oberoende utövandet av offentliga uppgifter

22.  Europaparlamentet beklagar att det finns tecken på systembrister i förbindelse med uppdagandet av intressekonflikter. Parlamentet beklagar att det inte förekommer några dubbelkontroller och att skilda ansvarsområden skapar ogenomskinliga strukturer som hämmar ett effektivt förebyggande och upptäckt av intressekonflikter i Tjeckien. Parlamentet påminner om att en positivistisk strategi som innebär att tjänstemän ska lämna in sina egna förklaringar om frånvaro av intressekonflikt inte är tillräckligt för att effektivt förhindra intressekonflikter. Parlamentet uppmanar de tjeckiska myndigheterna att utan dröjsmål ta itu med dessa systembrister, särskilt genom att kräva en kontrollerbar intresseförklaring, där tjänstemän lämnar en förteckning över sina respektive ekonomiska intressen.

23.  Europaparlamentet beklagar att EU-medel som påverkas av finansiella korrigeringar med anknytning till oriktigheter kan användas utan ytterligare konsekvenser eller begränsningar. Parlamentet anser att ett sådant system hotar EU:s ekonomiska intressen. Parlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka återanvändningen av EU-medel och att överväga att utveckla ett system där korrigeringar också åtföljs av begränsningar av deras fortsatta användning.

24.  Europaparlamentet noterar kommissionens beslut av den 28 november 2019 om att tillfälligt upphäva de relevanta belopp som de tjeckiska myndigheterna har infört i sina preliminära utgiftsdeklarationer för det tjeckiska programmet för landsbygdsutveckling för fjärde kvartalet 2018 och första kvartalet 2019.

25.  Europaparlamentet noterar att kommissionen har bekräftat att den gjorde betalningar inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken för 2018 till företag som ingår i Agrofert-gruppen och även till företag med samma verkliga huvudman i flera andra medlemsstater utanför Tjeckien. Parlamentet insisterar på att kommissionen bör ge den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten en fullständig och tillförlitlig översikt över alla betalningar som gjorts till Agrofert-gruppen och till företag med samma verkliga huvudman i alla medlemsstater för räkenskapsåren 2018 och 2019.

26.  Europaparlamentet uppmanar de tjeckiska myndigheterna att säkerställa en rättvis och balanserad fördelning av EU-medlen, så att EU-skattebetalarnas pengar gagnar majoriteten av befolkningen, både ekonomiskt och socialt.

27.  Europaparlamentet är bekymrat över det otillräckliga genomförandet av direktiven (EU) 2015/849(12) och (EU) 2018/843(13) om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (fjärde och femte penningtvättsdirektivet). Parlamentet framhäver skyldigheten att fullständigt och korrekt införliva de båda direktiven och se till att alla bestämmelser, även bestämmelserna om transparens med hänsyn till verkligt ägande, tillämpas fullt ut.

28.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den tjeckiska enheten för finansiella analyser att inta en mer proaktiv ansats när det gäller bekämpning av skattebrott, bedrägeri och korruption, samt att säkerställa effektiva kontroller av de verkliga huvudmännen bakom de enheter som är ansvariga i enlighet med reglerna för bekämpning av penningtvätt.

29.  Europaparlamentet beklagar att godkännande, fördelning och revision av EU-medel vid delad förvaltning är komplexa och svåröverskådliga processer där endast medlemsstaterna har full tillgång till uppgifterna, vilket innebär att kommissionen inte kan ge parlamentet en aktuell och heltäckande översikt när parlamentet begär information om betalningar till vissa stödmottagare i flera medlemsstater. Parlamentet betonar att detta utgör ett allvarligt hinder för budgetkontrollutskottets och revisionsrättens effektivitet och förmåga att utföra sina uppgifter som kontrollinstanser.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med fullt erkännande av principen om delad förvaltning, införa enhetliga och standardiserade metoder så att medlemsstaterna kan rapportera uppgifter om de slutliga mottagarna av EU-medel. Parlamentet betonar att information om slutmottagare bör innehålla uppgifter om de verkliga huvudmännen för företag (fysiska och juridiska personer). Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en förordning om införande av ett it-system som möjliggör en enhetlig och standardiserad rapportering i realtid av medlemsstaternas myndigheter och säkerställer interoperabilitet med systemen i medlemsstaterna, i syfte att säkra ökad transparens och bättre samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna, för att ytterligare förbättra redovisningsskyldigheten när det gäller betalningar och särskilt för att bidra till tidigare upptäckt av systemfel och missbruk.

31.  Europaparlamentet beklagar att ingen av förordningarna om användningen av jordbruks- eller sammanhållningsfonderna ålägger de nationella myndigheterna en skyldighet att offentliggöra den verkliga huvudmannen för en enskild rättslig enhet eller förvaltningsfond som mottar medlen. Parlamentet uppmanar medlagstiftarna att ägna särskild uppmärksamhet åt denna fråga och att behandla den ingående när de fattar beslut om framtida regler för transparens i EU:s stöd.

32.  Europaparlamentet insisterar på att registret över verkliga huvudmän endast ska innehålla fullständigt kontrollerade uppgifter om den eller de personer som har bestämmande inflytande och ska vara helt och hållet öppet för allmänheten.

33.  Europaparlamentet ogillar skarpt inrättandet och etableringen av oligarkiska strukturer som utnyttjar EU:s jordbruks- och sammanhållningsfonder, vilket innebär att en liten minoritet av stödmottagarna får merparten av EU-medlen. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna utveckla effektiva rättsliga instrument för att säkerställa respekten för rättsstatsprincipen och förhindra främjandet av sådana strukturer.

34.  Europaparlamentet upprepar sin oro över att fall av intressekonflikter skadar målen för sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken, som har viktiga ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner, och skapar en negativ bild av denna politik.

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om ändring av den gemensamma jordbrukspolitikens regler med avseende på en mer rättvis fördelning av EU-medlen, för att säkerställa att medlen inom den gemensamma jordbrukspolitiken fördelas rättvist till aktiva jordbrukare och inte resulterar i markaffärer som gynnar en viss grupp av politiska insiders eller uppmuntrar otillbörliga metoder i samband med auktioner som privatiserar av statligt ägd mark. Parlamentet noterar kommissionens förslag till en ny genomförandemodell, som omfattar en övre gräns kombinerat med en degressiv mekanism. Parlamentet anser dock att en övre gräns, tillsammans med införandet av en kompensation för arbetskraftskostnaderna innan den övre gränsen nås, inte räcker för att garantera en mer rättvis fördelning av direktstödet. Parlamentet stöder idén om en obligatorisk omfördelningsmekanism.

36.  Europaparlamentet noterar att markrättigheter ofta inte var tydligt definierade och att mark fortfarande klassificerades som statsägd mark under tillsyn av det statliga markförvaltningsorganet, som hade tendens att hyra ut marken till stora jordbruksföretag. Parlamentet uppskattar de tjeckiska myndigheternas insatser för att identifiera de rättmätiga ägarna fram till 2023. Parlamentet insisterar på att utauktioneringen av mark vars rättmätiga ägare inte kan fastställas måste ske på ett rättvist sätt, med lika möjligheter för små och medelstora jordbrukare och unga jordbrukare att förvärva marken.

37.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att lägga fram ett förslag till ett högsta belopp för direktstöd per fysisk person som är verklig huvudman för ett eller flera företag, samtidigt som en nolltoleranspolicy tillämpas för personer med en intressekonflikt. Parlamentet understryker att det inte bör vara möjligt att få hundratals miljoner i EU-stöd inom ramen för en enda flerårig budgetram.

38.  Europaparlamentet insisterar på att de ansvariga för missbruk av EU-medel bör ta konsekvenserna av detta, och att bördan när det gäller finansiella korrigeringar inte bör överföras på de nationella skattebetalarna. Parlamentet uppmanar de tjeckiska nationella myndigheterna att återkräva felaktigt utbetalat stöd från de personer som olagligt har mottagit det. Parlamentet anser att det i nästa programperiod bör införas ett nödvändigt villkor för användningen av EU-medel med krav på att den nationella lagstiftningen ska innehålla bestämmelser som ålägger den ansvariga stödmottagaren att driva in medel som felaktigt begärts.

39.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt att premiärministern vid presskonferensen offentligt använde sig av ett ärekränkande språkbruk och hatpropaganda gentemot deltagarna i undersökningsresan den 26–28 februari 2020. Parlamentet anser att det är oacceptabelt att ledamöter av Europaparlamentet som deltog i budgetkontrollutskottets undersökningsresa till Tjeckien fick ta emot dödshot och andra verbala angrepp i samband med fullgörandet av deras uppgifter som ledamöter av Europaparlamentet.

40.  Europaparlamentet uppmanar budgetkontrollutskottet att rapportera till parlamentet om alla relevanta insikter som inhämtades i samband med undersökningsresan och att informera kommissionen och berörda myndigheter om detta.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra sitt yttersta för att slutföra de pågående revisionsförfarandena utan onödigt dröjsmål och att offentliggöra sina resultat så snart som all bevisning vederbörligen har utvärderats. Parlamentet uppmanar rådet och Europeiska rådet att beakta resultaten av dessa revisioner och att vederbörligen uppmärksamma artikel 61 i budgetförordningen när det gäller förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram.

42.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa upp påståenden om olösta intressekonflikter i andra medlemsstater.

43.  Europaparlamentet beklagar än en gång att de landsspecifika rapporterna inte ingick i EU:s andra rapport om insatserna mot korruption (ARES (2017)455202). Parlamentet uppmanar kommissionen att återuppta rapporteringen, utanför den europeiska planeringsterminen, om situationen när det gäller korruptionen i medlemsstaterna, med en utvärdering av hur effektiva EU:s insatser mot korruption har varit. Parlamentet erinrar om sin uppmaning till kommissionen att inte utvärdera insatserna mot korruption enbart med avseende på ekonomiska förluster.

44.  Europaparlamentet betonar vikten av att upprätthålla rättsstatsprincipen, maktfördelningen, rättsväsendets oberoende och mediernas oberoende och mångfald som en förutsättning för en framgångsrik användning av EU-medel.

45.  Europaparlamentet betonar vikten av oberoende offentliga medier och av undersökande journalister och icke-statliga organisationer som arbetar för att stärka rättsstaten. Parlamentet understryker i detta sammanhang att EU:s stöd till oberoende journalister och organisationer i det civila samhället är av största vikt, även inom ramen för nästa fleråriga budgetram. Parlamentet är bekymrat över den höga koncentrationen av privata medier i händerna på några få personer i Tjeckien.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till den oro som uttrycks i denna resolution när den övervakar situationen i förbindelse med rättsstatsmekanismen.

47.  Europaparlamentet uppmanar de tjeckiska myndigheterna att så snart som möjligt informera EU-institutionerna om resultatet av den återupptagna utredningen av ”Stork Nest”.

48.  Europaparlamentet uppmanar rådet och Europeiska rådet att vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för att förhindra intressekonflikter i samband med förhandlingarna om EU:s framtida budget och nästa fleråriga budgetram, i enlighet med artikel 61.1 i budgetförordningen.

49.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med det tjeckiska folket som kräver rättvisa, rättsskipning och en lösning på oförenligheten mellan den tjeckiska premiärministerns affärsintressen och hans politiska roll och befogenheter.

50.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och Tjeckiens regering och parlament.

(1) Antagna texter, P8_TA(2018)0530.
(2) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.
(4) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001656_EN.html
(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).
(6) Ismeri Europa Srl mot revisionsrätten, dom av den 15 juni 1999 – mål T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.
(7) https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-Republic-fact-finding-mission.pdf
(8) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mu-zadal-praci-pro-agrofert-ja-jen-splnil-pokyn-rika-exnamestek-90945; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpoved-napsal-babis-90494; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dukazy-z-e-mailu-babis-kvuli-agrofertu-ukoluje-vladou-placene-experty-90815
(9) Information som mottagits från föreningen för privata jordbrukare i Tjeckien i samband med undersökningsresan den 26–28 februari 2020.
(10) Information som mottagits från Tjeckiens högre revisionsorgan i samband med undersökningsresan den 2628 februari 2020.
(11) Rapporter från tjänstemän och företrädare för icke-statliga organisationer, som medlemmarna av undersökningsresan till Tjeckien den 26–28 februari 2020 uppmärksammades på.
(12) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).
(13) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (EUT L 156, 19.6.2018, s. 43).

Senaste uppdatering: 8 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy