Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2130(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0026/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0026/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/06/2020 - 17
PV 19/06/2020 - 12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0165

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 207kWORD 68k
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
Τραπεζική Ένωση - ετήσια έκθεση 2019
P9_TA(2020)0165A9-0026/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2019 (2019/2130(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια Έκθεση για το 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2018,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση της δέσμης μέτρων για τις τράπεζες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων της 22ας Ιουνίου 2015 με τίτλο «Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 με σκοπό τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (COM(2015)0586),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο του 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019-2024 με τίτλο «Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα – Το πρόγραμμά μου για την Ευρώπη», τις οποίες παρουσίασε η Ursula von der Leyen στις 16 Ιουλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την οριστικοποίηση της «Βασιλεία III»(2) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin της 12ης Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2018 για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (COM(2018)0339),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητες το 2018, η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2019(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) του Ιουλίου 2019, με τίτλο «EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2019» (Παρακολούθηση του κινδύνου μη τραπεζικής χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης στην ΕΕ το 2019)(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του χάρτη πορείας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) που προέκυψαν από τη διαβούλευση του Μαρτίου του 2018 σχετικά με την προσέγγιση της ΕΑΤ όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τεχνολογία (Fintech),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΑΤ του Νοεμβρίου του 2019, με τίτλο «Risk Assessment of the European Banking System» (Αξιολόγηση κινδύνου του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος)(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΑΤ, της 18ης Ιουλίου 2019, σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο, το κανονιστικό καθεστώς και τις μεθόδους αδειοδότησης σε σχέση με τις δραστηριότητες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (ΕΕΑ) του Ιανουαρίου 2019 με τίτλο «FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs’» (FinTech: Προστατευόμενα κανονιστικά περιβάλλοντα και κόμβοι καινοτομίας)(6),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 7ης Νοεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας και την επίβλεψη της άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού(7),

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συμφωνίας της 9ης Οκτωβρίου 2019 μεταξύ της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) σχετικά με τους ελέγχους στα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ(8),

–  έχοντας υπόψη ότι, στις 14 Δεκεμβρίου 2018, η σύνοδος κορυφής της ευρωζώνης ενέκρινε την έκθεση της Ευρωομάδας, σε διευρυμένη σύνθεση, για τη σύσταση ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου,

–  έχοντας υπόψη ότι η ίδια σύνοδος κορυφής της ευρωζώνης ενέκρινε τους όρους εντολής του κοινού μηχανισμού ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2019 σχετικά με την εφαρμογή και την επανεξέταση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (κανονισμός για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης (SRMR)) (COM(2019)0213),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που αποτέλεσε αντικείμενο συμφωνίας στη σύνοδο κορυφής για το ευρώ στις 21 Ιουνίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της 10ης Ιουλίου 2019 του ΕΕΣ σχετικά με τις ευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τις τράπεζες(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της ΕΚΤ, της 22ας Αυγούστου 2019, σχετικά με την αναθεώρηση των εποπτικών προσδοκιών για προληπτικές προβλέψεις για νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ώστε να ληφθεί υπόψη ο νέος κανονισμός της ΕΕ σχετικά με τις εποπτικές προσδοκίες για τις προβλέψεις προληπτικής εποπτείας(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2019 με τίτλο «Τέταρτη έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την περαιτέρω μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση» (COM(2019)0278),

–  έχοντας υπόψη τις τεχνικές συμβουλές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, της 18ης Ιουλίου 2019, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με θέματα βιωσιμότητας στην αγορά αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας(11),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του Οκτωβρίου 2019, με τίτλο «Completing banking union to support Economic and Monetary Union» (Ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης για να υποστηριχθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση)(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης: Χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης» (COM(2018)0097),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας: μελλοντικές προοπτικές(13),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής του Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τις διαφορές των νομοθεσιών περί αφερεγγυότητας των τραπεζών και την ενδεχόμενη εναρμόνισή τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες(14),

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της ΕΑΤ, της 8ης Αυγούστου 2019, σχετικά με την επιλεξιμότητα των καταθέσεων, το επίπεδο κάλυψης και τη συνεργασία μεταξύ των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ), της 30ής Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και της 23ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΣΕΚ και τις χρήσεις των κεφαλαίων τους,

–  έχοντας υπόψη την κοινή γνώμη των ΕΕΑ, της 4ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(15),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής του Νοεμβρίου του 2019 σχετικά με τις επιλογές και τα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας που παρέχει η οδηγία για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων καθώς και τη χρήση τους στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ και των αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ),

–  έχοντας υπόψη ότι η Επιτροπή απέσυρε τις προτάσεις της σχετικά με διαρθρωτικά μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ (COM(2014)0043),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΑΤ, του Νοεμβρίου του 2019 σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) – πρόοδος που επετεύχθη και μελλοντικές προκλήσεις(16),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΚΤ για την επανεξέταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, του Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την κοινή γνωμοδότηση των ΕΕΑ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της 10ης Απριλίου 2019, σχετικά με την ανάγκη να βελτιωθούν οι απαιτήσεις διαχείρισης των κινδύνων ΤΠΕ στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ(17),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια οικονομική έκθεση 2018 της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΑΤ, της 29ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τα πιθανά εμπόδια στη διασυνοριακή παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληρωμών»(18),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0026/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο σταθερή, ανταγωνιστική και συγκλίνουσα Οικονομική και Νομισματική Ένωση απαιτεί μια ισχυρή Τραπεζική Ένωση και μια πιο ανεπτυγμένη και ασφαλή Ένωση Κεφαλαιαγορών, καθώς και τη δημιουργία ενός δημοσιονομικού μέσου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης συμβάλλει σημαντικά στη διεθνή αντίληψη για το ευρώ και τον αυξημένο ρόλο του στις παγκόσμιες αγορές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι επιδείνωσης της οικονομικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο ευρωζώνης έχουν αυξηθεί, ιδιαίτερα μετά από την παγκόσμια έξαρση της πανδημίας COVID-19, και εξακολουθούν να δημιουργούν προκλήσεις όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τραπεζική Ένωση παραμένει ατελής εφόσον δεν διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) και ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης των Καταθέσεων (ΕΣΑΚ) ως τρίτο πυλώνα της·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εύρυθμη αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι σημαντική τόσο για την οικονομία όσο και για τους πολίτες της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τραπεζική Ένωση εξακολουθεί να μη διαθέτει αποτελεσματικά μέσα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές: την τεχνητή πολυπλοκότητα, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τον αποκλεισμό των ευάλωτων ομάδων από τη χρήση βασικών υπηρεσιών, καθώς και την περιορισμένη συμμετοχή των δημόσιων αρχών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη συνολική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) τα τελευταία χρόνια, το επίπεδο των ΜΕΔ σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξακολουθεί να παραμένει υψηλό·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάθεση στην ΕΚΤ της εποπτείας των συστημικά σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει αποδειχθεί επιτυχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ μπορεί, όπου κρίνεται απαραίτητο, να ασκεί εποπτεία επί όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε συμμετέχοντα κράτη μέλη, καθώς και στα υποκαταστήματα που είναι εγκατεστημένα εκεί·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ), στόχος του οποίου είναι η διασφάλιση ενιαίων κανόνων και διαδικασιών και μιας κοινής διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την ομαλή εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και στα δημόσια οικονομικά, ήταν αποτελεσματική· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει, ωστόσο, να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την αποτελεσματική πρόληψη των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους σε προβληματικές τράπεζες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα μεγάλα σκάνδαλα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα οποία εμπλέκονται χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ΕΕ καταδεικνύουν ότι η προληπτική εποπτεία και η εποπτεία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρέπει να συνδυάζονται και ότι απουσιάζει ένα κατάλληλο σύστημα εποπτείας και επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο βαθμό ο κύριος χρηματοδότης εταιρειών, σε αντίθεση με άλλους τομείς, όπου η χρηματοδότηση εταιρειών γίνεται σε μεγάλο βαθμό από τις κεφαλαιαγορές·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έπειτα από περισσότερα από δέκα έτη μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, τα προβλήματα των «πολύ μεγάλων» και των «πολύ διασυνδεδεμένων για να πτωχεύσουν» τραπεζών εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζονται επαρκώς και να αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη μείωση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τον επιμερισμό των κινδύνων και τη μείωση των κινδύνων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα ιδρύματα·

2.  υπενθυμίζει ότι η Τραπεζική Ένωση είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να προσχωρήσουν σε αυτή·

3.  χαιρετίζει τη στήριξη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προέδρου της ΕΚΤ στην ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και, ευρύτερα, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, για παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας δημοσιονομικού μέσου που θα αποσκοπεί στην επίτευξη πιο σταθερής, ανταγωνιστικής και συγκλίνουσας Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης·

4.  τονίζει ότι η Ευρωομάδα δεν αποτελεί θεσμικό όργανο, φορέα ή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ένα άτυπο διακυβερνητικό φόρουμ συζήτησης· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι υπάρχουν κράτη μέλη που εξακολουθούν να ενεργούν εκτός του κοινοτικού πλαισίου, θέτοντας σε κίνδυνο τον ρόλο του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη και το δικαίωμά του να ασκεί δημοκρατική εποπτεία·

5.  επισημαίνει ότι οι διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, και ιδίως εκείνες στις οποίες συμμετείχαν το δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα και η ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου της Ευρωομάδας σχετικά με την Τραπεζική Ένωση, αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές· ζητεί να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις σε ανοικτό πλαίσιο που να εγγυάται την ενεργό συμμετοχή του Κοινοβουλίου εντός της έννομης τάξης της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα ενίσχυση της δικαστικής προστασίας και αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη διαφάνεια και την πρόσβαση στα έγγραφα·

6.  χαιρετίζει τη συνολική ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, όπως πιστοποιείται από την αξιολόγηση κινδύνου του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος της ΕΑΤ για το 2019· επιδοκιμάζει συγκεκριμένα το γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν διατηρήσει σταθερούς δείκτες κεφαλαίου ενώ έχει βελτιωθεί η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού, όπως αποτυπώνεται στην περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων·

7.  τονίζει, ωστόσο, ότι τα επίπεδα κερδοφορίας παραμένουν χαμηλά και το μακροοικονομικό περιβάλλον επιδεινώνεται, ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19, η οποία προκάλεσε πρωτοφανείς προκλήσεις στην παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και επομένως την κερδοφορία των τραπεζών· σημειώνει επίσης ότι ένα υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, ιδίως στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech), καθώς και οι υψηλότεροι λειτουργικοί κίνδυνοι που οφείλονται στην ψηφιοποίηση και την καινοτομία, και η έλλειψη ολοκλήρωσης λόγω του εναπομένοντος κατακερματισμού μεταξύ των κρατών μελών, αναμένεται να θέσουν περαιτέρω προκλήσεις για την κερδοφορία των τραπεζών·

8.  επισημαίνει τις σημερινές προοπτικές χαμηλού κινδύνου και χαμηλής κερδοφορίας στον τραπεζικό τομέα· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα επιτόκια παραμένουν χαμηλά ως απάντηση στην τρέχουσα μακροοικονομική κατάσταση· τονίζει, επιπλέον, ότι η οικονομική επιβράδυνση και διάφορες γεωπολιτικές εντάσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων του Brexit, καθώς και οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο και η ασφάλεια των δεδομένων, συγκαταλέγονται στις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας της ΕΕ, επιπροσθέτως προς την κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

9.  σημειώνει ότι η κερδοφορία των τραπεζών αυξάνεται σταθερά από το 2012, με την απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου να υπερβαίνει το 6 % από το 2017· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εξέλιξη αυτή υπολείπεται του εκτιμώμενου κόστους κεφαλαίου για τις περισσότερες τράπεζες· υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον χαμηλού κινδύνου και χαμηλών επιτοκίων έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος για τις προβλέψεις και τις ζημίες· επισημαίνει ότι αυτό δεν αποτελεί, ωστόσο, διαρθρωτική βελτίωση και ότι οι προκλήσεις που αφορούν την κερδοφορία δεν αναμένεται να μειωθούν βραχυπρόθεσμα· υπενθυμίζει την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των επιπέδων χρηματοδότησης στην οικονομία και ειδικότερα στις ΜΜΕ που προέρχεται από το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του· ζητεί την κατάλληλη αξιολόγηση του αντίτυπου των προηγούμενων και των μελλοντικών κανονισμών για την επίτευξη του στόχου της χρηματοδότησης της οικονομίας·

10.  τονίζει ότι η παροχή πιστώσεων και ρευστότητας από τις τράπεζες παίζει αποφασιστικό ρόλο στην άμβλυνση των σοβαρότερων οικονομικών συνεπειών της επιδημικής έξαρσης της νόσου COVID 19 για τους πολίτες στην ΕΕ· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τα νομοθετικά και εποπτικά μέτρα που έχουν προταθεί ή εγκριθεί για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα εξακολουθήσουν να δίνουν δάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ευελιξία που παρέχεται στις τράπεζες όσον αφορά την προληπτική αντιμετώπιση των δανείων, την εφαρμογή των λογιστικών κανόνων και την αποδέσμευση κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας· τονίζει ότι οποιαδήποτε βοήθεια παρασχεθεί θα πρέπει να διατεθεί πλήρως για τη στήριξη των πελατών των τραπεζών, των οικογενειών και των επιχειρήσεων· υποστηρίζει τα μέτρα που έλαβαν οι τραπεζικές εποπτικές αρχές για την καθιέρωση αυστηρών προσωρινών περιορισμών όσον αφορά την καταβολή μερισμάτων και πριμ και την επαναγορά ιδίων μετοχών από τις τράπεζες·

11.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη διοχέτευση της χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία και ειδικότερα σε βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις και στη συνακόλουθη ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης καθώς και στη διευκόλυνση της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

12.  εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τον κανονισμό που αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων· ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και δημοσιοποίησης σχετικά με τους παράγοντες ΠΚΔ·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα τρωτά σημεία των τραπεζών έναντι των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα ενδέχεται να μην είναι πλήρως κατανοητά και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της ΕΑΤ να συμπεριλάβει στην ετήσια αξιολόγηση κινδύνου παράγοντες που σχετίζονται με το κλίμα και να καθιερώσει τη διενέργεια προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων για την κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία της επαρκούς δημοσιοποίησης και αξιολόγησης του κινδύνου·

14.  καλεί, επιπλέον, όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες να προσυπογράψουν την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για τις αρχές υπεύθυνης τραπεζικής και, στο πλαίσιο αυτό, να υποβάλλουν εκθέσεις σε ετήσια βάση σχετικά με τις προσπάθειές που καταβάλλουν στους ισολογισμούς τους για την εφαρμογή βιώσιμης χρηματοδότησης και την μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος· καλεί τις αρμόδιες για τον τραπεζικό τομέα αρχές της ΕΕ και των κρατών μελών να ακολουθήσουν και, εφόσον είναι δυνατόν, να εφαρμόσουν τις συστάσεις των αρχών για υπεύθυνη τραπεζική, του βιώσιμου τραπεζικού δικτύου και του δικτύου κεντρικών τραπεζών και εποπτών για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα·

15.  ζητεί τη θέσπιση ενός δεσμευτικού προτύπου για τα πράσινα ομόλογα σε επίπεδο ΕΕ και τον καθορισμό ενός ευνοϊκού πλαισίου για την ανάπτυξη αυτών των ομολόγων, προκειμένου να ενισχυθούν η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία των βιώσιμων επενδύσεων·

16.  λαμβάνει υπόψη του το έργο της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία σχετικά με τον κίνδυνο χώρας· τονίζει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την προληπτική αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα· ζητεί να διεξαχθούν περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου, με βάση αξιολόγηση της πρότασης σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (SBBS) που θα διενεργήσει η Επιτροπή και με τις πιθανές εξελίξεις, προκειμένου να ενισχυθεί ο διεθνής ρόλος του ευρώ, να σταθεροποιηθούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και να δοθεί στις τράπεζες η δυνατότητα να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους·

17.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές συνδέονται στενά μεταξύ τους· τονίζει ότι είναι σημαντικό οι εποπτικές αρχές του τραπεζικού τομέα να είναι προετοιμασμένες για όλα τα πιθανά αποτελέσματα του «Brexit», λαμβανομένου υπόψη ότι αυτή η ετοιμότητα συμπληρώνει την ετοιμότητα των ίδιων των ιδιωτικών φορέων· επιδοκιμάζει όλες τις σημαντικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν καθώς και τη συνεργασία που υφίσταται μέχρι σήμερα· λαμβάνει υπόψη την πρακτική των επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου να ιδρύουν υποκαταστήματα στην ΕΕ προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες· τονίζει εν προκειμένω τον κίνδυνο ρυθμιστικού αρμπιτράζ λόγω της διαφοροποιημένης εφαρμογής των κανόνων σε κάθε κράτος μέλος· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι απαιτείται περαιτέρω εναρμόνιση προκειμένου να αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ και να διασφαλιστεί η δέουσα αντιμετώπιση των κινδύνων· υπογραμμίζει τη σημασία των ίσων όρων ανταγωνισμού στις χρηματοοικονομικές κανονιστικές ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit και την ανάγκη πρόληψης του ρυθμιστικού ανταγωνισμού προς τα κάτω·

18.  επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της αναθεωρημένης πολιτικής διακήρυξης· δεσμεύεται να διατηρήσει στενή και διαρθρωμένη συνεργασία επί ρυθμιστικών και εποπτικών θεμάτων, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο·

19.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και η πλειονότητα των κυβερνήσεων της ΕΕ έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει να εξασφαλίσουν απόλυτα ισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τους διορισμούς σε υψηλόβαθμες θέσεις του οικονομικού, χρηματοπιστωτικού και νομισματικού τομέα· καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωομάδα και την Επιτροπή να επιδιώξουν ενεργά την ίση εκπροσώπηση των φύλων στις προσεχείς προτάσεις τους όσον αφορά τους καταλόγους επικρατέστερων υποψηφίων και τους διορισμούς, μεριμνώντας ώστε να συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον μία γυναίκα και έναν άνδρα υποψήφιο για κάθε διαδικασία διορισμού· επαναλαμβάνει το ψήφισμά του σχετικά με τον σεβασμό της αρχής της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στους προσεχείς καταλόγους υποψηφίων·

20.  τονίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η οποία συμπληρώνει την Τραπεζική Ένωση στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας· τονίζει επιπλέον ότι μια ολοκληρωμένη Ένωση Κεφαλαιαγορών μαζί με μια πλήρως ανεπτυγμένη Τραπεζική Ένωση θα επέτρεπε τον επιμερισμό των κινδύνων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ενώ θα ενίσχυε επίσης τον διεθνή ρόλο του ευρώ και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγορών και θα προωθούσε τις βιώσιμες ιδιωτικές επενδύσεις· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού ώστε να αποφεύγονται τα μειονεκτήματα για τις ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, και την ανάγκη προσεκτικής παρακολούθησης της έκδοσης τιτλοποιημένων προϊόντων·

Εποπτεία

21.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τραπεζικό τομέα όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας· σημειώνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες σε συγκεκριμένα ιδρύματα και ότι απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος· υπενθυμίζει τους στόχους της τραπεζικής ένωσης οι οποίοι συνίστανται στην εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και στην προώθηση μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς, ίσων όρων ανταγωνισμού και προβλεψιμότητας για τους παράγοντες της αγοράς·

22.  θεωρεί, ωστόσο, ότι το ισχύον εποπτικό πλαίσιο έχει επικεντρωθεί πρωτίστως στα ανοίγματα πιστωτικού κινδύνου, εις βάρος των ανοιγμάτων κινδύνου των αγορών που συνδέονται με μη ρευστοποιήσιμους τίτλους, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων· ζητεί επειγόντως να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να ενισχυθεί ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και επικροτεί, εν προκειμένω, την ένταξη μέσων των επιπέδων 2 και 3 στο πεδίο εφαρμογής των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων του 2018· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στον ΕΕΜ να συμπεριλάβει στις βασικές προτεραιότητες εποπτείας του τη μείωση αυτών των σύνθετων και μη ρευστοποιήσιμων χρηματοοικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων·

23.  επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τα μέτρα μείωσης του κινδύνου που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο της πρόσφατης δέσμης μέτρων για τις τράπεζες· σημειώνει ότι τα ΜΕΔ που κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν σε ποσοστό άνω του 50 % από την έναρξη της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 2019· επισημαίνει ότι ο μέσος όρος των ΜΕΔ στη ζώνη του ευρώ ανερχόταν σε 2,9 % τον Σεπτέμβριο 2019 έναντι 6,5 % τον Δεκέμβριο του 2014· επικροτεί τη σημαντική αυτή πρόοδο· επισημαίνει ότι το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει υψηλό σε ορισμένα ιδρύματα και ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος· λαμβάνει υπό σημείωση τις τρέχουσες νομοθετικές εργασίες με αντικείμενο την οδηγία για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων, και τονίζει ότι είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για δάνεια και η δημιουργία μηχανισμού εξωδικαστικής αναγκαστικής εκτέλεσης (AECE) θα περιλαμβάνουν κατάλληλη προστασία των καταναλωτών·

24.  υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ· επισημαίνει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη (2014/17/ΕΕ)· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι δανειολήπτες, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται ήδη σε ευάλωτη οικονομική κατάσταση, δεν θα υπόκεινται σε επιθετική και άδικη μεταχείριση και δεν θα έρχονται αντιμέτωποι με πρακτικές από ανεπαρκώς ρυθμιζόμενους φορείς που εξαγοράζουν χρέη ή με εισπρακτικές εταιρείες· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη, να θεσπίσει πιο φιλόδοξες διατάξεις σχετικά με την προστασία των δανειοληπτών από καταχρηστικές πρακτικές, διασφαλίζοντας ότι τα εν λόγω δικαιώματα θα ισχύουν εξίσου για υφιστάμενα και μελλοντικά δάνεια·

25.  υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τα τραπεζικά τέλη και τη διαφάνεια του κόστους των προϊόντων, την κερδοφορία και τους κινδύνους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την ΕΑΤ να επικεντρωθεί στην εκπλήρωση της εντολής της για τη σωστή συλλογή, ανάλυση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις καταναλωτικές τάσεις, καθώς και για την επανεξέταση και τον συντονισμό των πρωτοβουλιών για την απόκτηση χρηματοοικονομικών γνώσεων και την εκπαίδευση από τις αρμόδιες αρχές·

26.  επισημαίνει ότι οι πρόσφατες τραπεζικές κρίσεις αποκάλυψαν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν πραγματοποιήσει παραπλανητικές πωλήσεις ομολόγων και άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε πελάτες λιανικής· καλεί τις εποπτικές αρχές και τις αρχές εξυγίανσης να επιβάλουν αυστηρά τις διατάξεις της οδηγίας περί ανάκαμψης και εξυγίανσης που θεσπίστηκαν πρόσφατα για την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL)· παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει περαιτέρω το ζήτημα των καταχρηστικών πωλήσεων χρηματοπιστωτικών προϊόντων από τα τραπεζικά ιδρύματα·

27.  καλεί τις ΕΕΑ να αξιοποιήσουν πλήρως τις εξουσίες τους για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εξουσιών παρέμβασης στα προϊόντα όταν τα χρηματοπιστωτικά και πιστωτικά προϊόντα έχουν ή ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας στους καταναλωτές·

28.  σημειώνει ότι έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες για την εφαρμογή των τελικών προτύπων της Βασιλεία ΙΙΙ· τονίζει ότι οι προδιαγραφές της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) θα πρέπει να μεταφέρονται εγκαίρως στο ευρωπαϊκό δίκαιο και να συνεκτιμώνται δεόντως οι στόχοι τους, ενώ, ταυτόχρονα, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να λαμβάνονται σε επαρκή βαθμό υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, καθώς και η αρχή της αναλογικότητας· προειδοποιεί ότι, λόγω της ποικιλομορφίας των τραπεζικών μοντέλων σε ολόκληρη την ΕΕ, η λύση της ενιαίας αντιμετώπισης ενδέχεται να είναι ακατάλληλη για την ευρωπαϊκή αγορά· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν η ανταγωνιστικότητα και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα του τραπεζικού τομέα της ΕΕ και ότι δεν θα πρέπει να ζημιωθεί η ικανότητά του να χρηματοδοτεί την οικονομία, και ιδίως τις ΜΜΕ· είναι πεπεισμένο ότι για την υγιή χρηματοδότηση της οικονομίας της ΕΕ και για μια σταθερή Τραπεζική Ένωση είναι απαραίτητο να υπάρχουν βιώσιμα και επαρκώς κεφαλαιοποιημένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την οριστικοποίηση της «Βασιλεία ΙΙΙ» και καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις συστάσεις που διατυπώνονται σε αυτό κατά την κατάρτιση των νέων νομοθετικών προτάσεων·

29.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι είναι σημαντικό να αξιολογείται η επάρκεια των εσωτερικών υποδειγμάτων και να αξιολογούνται συνεχώς, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι αξιόπιστα και έγκυρα· λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα της στοχευμένης αξιολόγησης εσωτερικών υποδειγμάτων (TRIM) που πραγματοποιεί η ΕΚΤ· καλεί τις τράπεζες να βελτιώσουν τη χρήση και την εφαρμογή των εσωτερικών τους μοντέλων·

30.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ΕΑΤ προειδοποίησε ότι οι προτάσεις της για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τα μικρά ιδρύματα δεν πρόκειται να υποβληθούν εντός της προθεσμίας που όρισαν οι συννομοθέτες για τη δέσμη τραπεζικών μέτρων·

31.  υπενθυμίζει ότι τα πρότυπα που παρέχονται από τα διεθνή φόρουμ θα πρέπει να συμβάλλουν στην αποφυγή του κανονιστικού κατακερματισμού και στην προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού για όλες τις τράπεζες με διεθνή δραστηριότητα·

32.  σημειώνει ότι στην έκθεσή της με την οποία αξιολογούνται οι κίνδυνοι και τα τρωτά σημεία του τραπεζικού τομέα της ΕΕ, η ΕΑΤ επισημαίνει διαφορές στην εφαρμογή και τον καθορισμό του αποθέματος ασφαλείας O-SII μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί, επομένως, την περαιτέρω εναρμόνιση της εφαρμογής των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας σε ολόκληρη την ΕΕ, ούτως ώστε να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού·

33.  χαιρετίζει τη συμφωνία για μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο οποίο θα καθορίζονται οι πρακτικές ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις αντίστοιχες εντολές τους·

34.  ζητεί να ενισχυθούν τα πρότυπα διαφάνειας στην εποπτεία των τραπεζών, για παράδειγμα στα αποτελέσματα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των κεφαλαιαγορών, των χρηματοπιστωτικών αγορών, των επιχειρήσεων και των πολιτών και να διασφαλιστεί συνοχή όσον αφορά τη μεταχείριση σε όλα τα κράτη μέλη· επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη και αναλυτικότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορέων εποπτείας και εξυγίανσης·

35.  σημειώνει ότι οι καινοτόμες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες μεταβάλλουν ριζικά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληρωμών και επιδοκιμάζει την αποδοτικότητα και το ευρύτερο φάσμα επιλογών που αυτές προσφέρουν στους καταναλωτές στην αγορά· υποστηρίζει την τεχνολογική ουδετερότητα ως κατευθυντήρια αρχή και ενθαρρύνει τις επενδύσεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας·

36.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτουν οι νέες τεχνολογίες αυτές, όπως η εξασφάλιση βιώσιμων, διαλειτουργικών και διασυνοριακών επιχειρηματικών μοντέλων, ισότιμων όρων ανταγωνισμού όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· υπογραμμίζει ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων των πελατών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ· σημειώνει επίσης την αυξανόμενη εξάρτηση του τραπεζικού τομέα από το υπολογιστικό νέφος και προτρέπει την Επιτροπή να ανταποκριθεί στην κοινή γνωμοδότηση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών σχετικά με την ανάγκη για νομοθετικές βελτιώσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου ΤΠΕ στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι ένα ισορροπημένο νομοθετικό πλαίσιο και η ασφάλεια δικαίου μπορούν να ενισχύσουν ένα περιβάλλον επιρρεπές στην καινοτομία χωρίς να υπονομεύουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

37.  αναγνωρίζει τη συμβολή του τομέα της μη τραπεζικής χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, ο οποίος ήταν προηγουμένως γνωστός ως σκιώδες τραπεζικό σύστημα, στην περαιτέρω διαφοροποίηση των διαύλων χρηματοδότησης στην οικονομία· επισημαίνει, ωστόσο, ότι υπάρχει σημαντική διασύνδεση μεταξύ του τομέα της μη τραπεζικής χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και του «παραδοσιακού» τραπεζικού τομέα, η οποία προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά τον συστημικό κίνδυνο, δεδομένης της έλλειψης κατάλληλης ρύθμισης και εποπτείας του πρώτου·

38.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αναληφθεί συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, η οποία θα συμπεριλαμβάνει την καθιέρωση μακροπροληπτικού εργαλείου και την περαιτέρω εφαρμογή των υφιστάμενων εργαλείων για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που θέτει ο αυξανόμενος ρόλος του συστήματος της μη τραπεζικής χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί κατά πόσον οι απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, ιδίως για την μη τραπεζική χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, είναι επαρκείς για τη διασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας· υπογραμμίζει περαιτέρω τους κινδύνους που επισημαίνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) στην έκθεσή του σχετικά με την παρακολούθηση του κινδύνου μη τραπεζικής χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης στην ΕΕ το 2019, όπως οι κίνδυνοι που απορρέουν από τον μετασχηματισμό της ρευστότητας, την ανάληψη κινδύνου και τη μόχλευση που επηρεάζουν τον τομέα γενικότερα·

39.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ και των αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΚΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ)· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· επιδοκιμάζει το κοινό έγγραφο θέσης της 8ης Νοεμβρίου 2019, που εκπονήθηκε από μια σειρά υπουργών οικονομικών της ζώνης του ευρώ, το οποίο ζητεί την εναρμόνιση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

40.  υπενθυμίζει ότι για να είναι αποτελεσματικές οι προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο των ΚΞΧ/ΧΤ, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να ενεργούν συντονισμένα· επισημαίνει ότι η προληπτική εποπτεία και η εποπτεία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρέπει να ευθυγραμμιστούν σε μεγαλύτερο βαθμό· υπενθυμίζει τις σοβαρές ανησυχίες του για τον κανονιστικό και εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα των ΚΞΧ/ΧΤ, εξαιτίας του οποίου δεν εξασφαλίστηκαν επαρκής εποπτεία και διευθέτηση των ελλείψεων των εθνικών εποπτικών αρχών και υπονομεύτηκε η ικανότητά τους να εποπτεύουν τις αυξανόμενες διασυνοριακές δραστηριότητες στην ΕΕ·

41.  είναι πεπεισμένο ότι ο ΕΕΜ θα συμβάλλει επίσης στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκρότηση μιας ειδικής μονάδας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· επισημαίνει ειδικότερα την πολυπλοκότητα της διενέργειας της σημαντικής αξιολόγησης της καταλληλότητας των ανώτατων διοικητικών στελεχών των τραπεζών λόγω της εξαιρετικά διαφοροποιημένης μεταφοράς της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την ενσωμάτωση των απαιτήσεων «καταλληλότητας και αξιοπιστίας» στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις·

42.  χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2019, στα οποία δίνεται εντολή στην Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για την εξασφάλιση καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των αρχών και την ανάθεση καθηκόντων ΚΞΧ σε φορέα της ΕΕ, και να μετατρέψει ορισμένα τμήματα της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε κανονισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων· εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο δράσης για ολοκληρωμένη ενωσιακή πολιτική με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην οποία σκιαγραφούνται προτάσεις για την περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων ΚΞΧ/ΧΤ και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που συνιστά η διασυνοριακή παράνομη δραστηριότητα για την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, συγκεκριμένα μέσω της δημιουργίας ενός φορέα της ΕΕ·

43.  αναγνωρίζει ότι πρέπει να ληφθούν νομικά και εποπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχουν τα κρυπτογραφικά στοιχεία ενεργητικού όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει περαιτέρω εκτιμήσεις επιπτώσεων σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας που ενδέχεται να προκύψουν από τα τρωτά σημεία που προκαλούνται από την αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, και την ταχεία εξάπλωση των κρυπτογραφικών στοιχείων ενεργητικού, δεδομένης της έλλειψης κοινού ρυθμιστικού καθεστώτος και της ανωνυμίας που συνδέεται με τα εν λόγω στοιχεία·

44.  καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 2020 τη σημερινή κατάσταση της αγοράς των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, να την αξιολογήσει από την άποψη του ανταγωνισμού, των ασυμμετριών στην πληροφόρηση και της διαφάνειας στις αγορές· σημειώνει ότι οι αξιολογήσεις βιωσιμότητας που βασίζονται σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κριτήρια μπορούν να γίνουν σημαντικό συμπλήρωμα των αξιολογήσεων πιστωτικού κινδύνου· τονίζει ότι είναι σημαντικό να τυποποιηθούν τα κριτήρια των αξιολογήσεων βιωσιμότητας και να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη μιας αγοράς για την παροχή αξιολογήσεων βιωσιμότητας θα είναι ανταγωνιστική και δεν θα επικεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό παρόχων·

45.  επισημαίνει ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για μεγαλύτερη συνοχή των δραστηριοτήτων των χρηματοπιστωτικών αγορών με τους στόχους βιωσιμότητας και τα κριτήρια ΠΚΔ, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο των ΕΕΑ σε σχέση με αυτούς τους στόχους· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΑΤ, σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ, να προβεί σε ενέργειες για την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για την μέτρηση της έντασης των κλιματικών κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που σχετίζονται με την πιθανή απόσβεση περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση κανονιστικής αλλαγής που απορρέει από τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, τον μακροοικονομικό αντίκτυπο των ξαφνικών αλλαγών στη χρήση της ενέργειας και την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης φυσικών καταστροφών·

Ευκρίνεια

46.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2019 δεν ζητήθηκε από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ) να αναλάβει δράση εξυγίανσης· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει την κατάλληλη συνέχεια που θα δοθεί στην έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών και του κανονισμού για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης του Απριλίου του 2019· παροτρύνει την Επιτροπή να επανεξετάσει κατά πόσον η νομοθεσία είναι επαρκής προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλες οι τράπεζες θα μπορούν, εάν χρειαστεί, να εξυγιανθούν χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα των φορολογουμένων· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της την αναθεώρηση από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της νομοθεσίας για τις τράπεζες ««που είναι πολύ μεγάλες για να αφεθούν να πτωχεύσουν» και να αντιμετωπίσει τις πιθανές ελλείψεις, ιδίως όσον αφορά τη εξασφάλιση των καταθέσεων λιανικής·

47.  καλεί το ΕΣΕ να ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης σχεδίων εξυγίανσης και να αναλύσει εάν όλες οι σχετικές τράπεζες διαθέτουν επαρκείς MREL· σημειώνει ότι το ΕΣΕ δεν γνωστοποιεί τακτικά τον βαθμό στον οποίο οι τράπεζες συμμορφώνονται με τους στόχους για τις MREL·

48.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει την πιθανή περαιτέρω εναρμόνιση συγκεκριμένων πτυχών των υφιστάμενων εθνικών νομοθεσιών περί αφερεγγυότητας και να αξιολογήσει σε ποιον βαθμό η περαιτέρω εναρμόνιση είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η συνεπής και αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης κρίσεων· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων (ΟΣΕΚ), να αποσαφηνίσει περισσότερο την αρχή του μικρότερου κόστους βάσει της ΟΣΕΚ·

49.  ζητεί να υπάρξει περαιτέρω προβληματισμός σχετικά με το πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και την ανάγκη να αξιολογηθεί η δυνατότητα εφαρμογής της ανακοίνωσης του 2013 για τον τραπεζικό τομέα(19)· επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και η συνεπής εφαρμογή του κριτηρίου του δημόσιου συμφέροντος·

50.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης στην πρόληψη τραπεζικών χρεοκοπιών και κρίσεων· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι απαιτήσεις για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης αλληλεπικαλύπτονται με ορισμένα από τα συνήθη μέτρα παρέμβασης της ΕΚΤ· τονίζει ότι, στις περιπτώσεις αυτές, υπερέχουν τα συνήθη μέτρα παρέμβασης· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι αυτή η αλληλεπικάλυψη θα πρέπει να εξαλειφθεί μέσω της επαρκούς αποσαφήνισης της νομικής βάσης για κάθε μέσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταδιακή εφαρμογή των μέτρων·

51.  λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση της Ευρωομάδας σχετικά με τη «κατ’ αρχήν συμφωνία» που σχετίζεται με τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της εντολής του· ζητεί να δημιουργηθεί ο μηχανισμός ασφαλείας για το ΕΤΕ και να τεθεί σύντομα σε λειτουργία· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη μηχανισμού στην Τραπεζική Ένωση που θα διασφαλίζει την παροχή ρευστότητας σε μια τράπεζα σε περίπτωση εξυγίανσης για να εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια των υπηρεσιών και της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών και καλεί την Επιτροπή να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το κενό αυτό χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

52.  τονίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο, ενώ θα διαχειρίζονται το κεφάλαιο και τη ρευστότητά τους σε ενοποιημένο επίπεδο, προκειμένου να διαφοροποιούν τους κινδύνους τους και να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενη έλλειψη κερδοφορίας· τονίζει την άποψή του ότι οι κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ευελιξία για τη μητρική εταιρεία στο πλαίσιο αυτό, ενώ παράλληλα θα προβλέπουν αξιόπιστους και εφαρμόσιμους μηχανισμούς που θα απαιτούν, σε περίπτωση κρίσης, από τη μητρική εταιρεία (οντότητα εξυγίανσης) να παρέχει κεφάλαια, MREL και ρευστότητα στις θυγατρικές που βρίσκεται σε χώρα υποδοχής εντός της Τραπεζικής Ένωσης·

Ασφάλιση καταθέσεων

53.  διαπιστώνει ότι η Τραπεζική Ένωση εξακολουθεί να μην διαθέτει τον τρίτο πυλώνα της· ζητεί να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση μέσω της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης των καταθέσεων το οποίο θα υλοποιηθεί πλήρως, με σκοπό την προστασία των καταθετών από τις διαταραχές στον τραπεζικό τομέα, την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταθετών και των επενδυτών σε ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση και την ενίσχυση της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ συνολικά· αναγνωρίζει τα οφέλη του επιμερισμού των κινδύνων και της περαιτέρω μείωσης του κινδύνου σε συγκεκριμένα ιδρύματα·

54.  παροτρύνει το Συμβούλιο να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για το ΕΣΑΚ το συντομότερο δυνατόν, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα συνεκτικό πλαίσιο με την ΟΣΕΚ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ενίσχυσης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

55.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει το πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων θεσμικής προστασίας στο πλαίσιο του ΕΣΑΚ·

56.  λαμβάνει υπόψη τις συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για το ΕΣΑΚ, η οποία συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο 2019 και λογοδοτεί στην Ευρωομάδα, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω βελτιώσεων στο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων για τις τράπεζες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει ενημερωθεί για τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για το ΕΣΑΚ, η οποία λογοδοτεί στην Ευρωομάδα· σημειώνει ότι η Επιτροπή συμμετέχει στην ομάδα υψηλού επιπέδου και υπενθυμίζει το άρθρο 9 της συμφωνίας-πλαισίου του 2010 μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει την υποχρέωση της Επιτροπής να εγγυάται την ίση μεταχείριση, ιδίως σε νομοθετικά θέματα·

o
o   o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΚΤ, στο ΕΣΕ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζει το σημείο 40 του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0030.
(2) ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 45.
(3) https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
(4) https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
(5) https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2019/Risk%20Assessment%20Report_November%202019.PDF
(6) JC 2018 74
(7) ΕΕ L 320 της 30.11.2013, σ. 1.
(8) https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
(9) «Ειδική έκθεση αριθ. 10/2019: Ευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τις τράπεζες: άνευ προηγουμένου ο όγκος των διαθέσιμων πληροφοριών, απαραίτητοι όμως ο καλύτερος συντονισμός και η μεγαλύτερη εστίαση στους κινδύνους», Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 10 Ιουλίου 2019, https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=50393
(10) Δελτίο Τύπου, «Η ΕΚΤ αναθεωρεί τις εποπτικές προσδοκίες όσον αφορά τον σχηματισμό προβλέψεων προληπτικού χαρακτήρα για νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να λάβει υπόψη τον νέο κανονισμό της ΕΕ, 22 Αυγούστου 2019,https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.el.html
(11) ESMA 33-9-321
(12) Discussion Paper Series/7, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, Οκτώβριος 2019.
(13) ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 24.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0022.
(15) JC 2019 59.
(16) https://eba.europa.eu/file/233465/download?token=xH5hxq39
(17) JC 2019 26, https://eba.europa.eu/file/102634/download?token=ZR98JZp8
(18) https://eba.europa.eu/file/178124/download?token=7fFsD9og
(19) ΕΕ C 216 της 30.7.2013, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου