Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2213(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0110/2020

Внесени текстове :

A9-0110/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/06/2020 - 17
PV 19/06/2020 - 12

Приети текстове :

P9_TA(2020)0166

Приети текстове
PDF 207kWORD 63k
Петък, 19 юни 2020 г. - Брюксел
Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III
P9_TA(2020)0166A9-0110/2020

Резолюция на Европейския парламент от 19 юни 2020 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2021 година, раздел III – Комисия (2019/2213(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид специалния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) от 8 октомври 2018 г. относно глобалното затопляне с 1,5°C(1),

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(2),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

–  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година(6) и общите декларации, договорени между Парламента, Съвета и Комисията, които са поместени в приложение,

–  като взе предвид своя междинен доклад от 14 ноември 2018 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение(7) и своята резолюция от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 май 2020 г. относно защитна мрежа за защита на бенефициерите по програмите на Съюза: изготвяне на план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 май 2020 г. относно новата многогодишна финансова рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно петнадесетото заседание на Конференцията на страните (COP15) по Конвенцията за биологично разнообразие(12),

–  като взе предвид Европейския стълб на социалните права и своята резолюция по този въпрос от 19 януари 2017 г.(13),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен пакт(14),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно бюджетните насоки за 2021 година (06092/2020),

–  като взе предвид Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие,

–  като взе предвид член 93 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи,

–  като взе предвид позицията под формата на изменения на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмата от комисията по развитие, комисията по бюджетен контрол, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по транспорт и туризъм, комисията по регионално развитие, комисията по земеделие и развитие на селските райони, комисията по култура и образование, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по конституционни въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0110/2020),

А.  като има предвид, че Европейският съюз е изправен пред неочаквана и безпрецедентна здравна, икономическа, социална и екологична криза, дължаща се на пандемията от коронавирус COVID-19;

Б.  като има предвид, че тези извънредни обстоятелства не могат да бъдат преодолени с бюджет, предназначен за „продължаване на обичайната практика“;

В.  като има предвид, че съгласно член 311 от ДФЕС Съюзът си осигурява средствата, необходими за постигане на неговите политически цели, и бюджетът се финансира изцяло от собствени ресурси;

Г.  като има предвид, че съгласно член 312 от ДФЕС многогодишната финансова рамка (МФР) се приема от Съвета с единодушие след получаване на одобрението на Парламента с мнозинство от съставляващите го членове;

Д.  като има предвид, че настоящата МФР приключва в края на 2020 г., и като има предвид, че 2021 г. би трябвало да бъде първата година на прилагане на следващата МФР в преразгледан и преработен вид;

Е.  като има предвид, че Парламентът е готов да преговаря за МФР от ноември 2018 г. насам, но до момента Съветът не е провел никакви конструктивни разговори с Парламента извън минималния контакт в рамките на Съвета по общи въпроси; като има предвид, че срокът за постигане на споразумение в Европейския съвет беше многократно удължаван;

Ж.  като има предвид, че на 27 май 2020 г. Комисията представи актуализирано предложение за следващата МФР;

З.  като има предвид, че в последния си доклад учените от Междуправителствения комитет по изменение на климата призовават за радикални действия с цел наваксване с екологичния преход с оглед на предупреждението им, че през 2018 – 2019 г. концентрацията на CO2 се е увеличила три пъти по-бързо в сравнение с 60-те години на миналия век, като подчертават факта, че остават само няколко години, за да не се допусне изменението на климата и неговото въздействие върху околната среда да излязат необратимо извън контрол;

И.  като има предвид, че в контекста на избухването на COVID-19 жертвите на основано на пола насилие могат да бъдат изложени на насилниците за дълъг период от време и да бъдат лишени от социална и институционална подкрепа, както е видно от данните в няколко държави – членки на ЕС, и като има предвид, че жените са непропорционално представени в професии, при които рискът от заразяване е висок;

Справяне с кризата с COVID-19: бюджет за защита и иновации...

1.  настоява, че бюджетът на ЕС е от жизненоважно значение, за да се отговори на предизвикателствата, пред които е изправен Съюзът и които станаха още по-видими и обострени вследствие на кризата с COVID-19, и че той трябва да отразява степента на амбиция на държавите членки и институциите; поради това подчертава, че основният акцент на бюджета за 2021 г. следва да бъде смекчаването на последиците от избухването на COVID-19 и подкрепата за възстановяването въз основа на Европейския зелен пакт и цифровата трансформация;

2.  подчертава, че Съюзът и всички негови държави членки трябва да покажат пълна солидарност с тези, които са в най-голяма нужда, като се обединят като общност и гарантират, че нито една държава членка няма да бъде оставена да се бори сама с тази пандемия и нейните последици, в т.ч. чрез бюджет за 2021 г., който е съизмерим с това историческо предизвикателство;

3.  в този контекст подчертава, че бюджетът за 2021 г. следва да бъде първият от една актуализирана, преориентирана и много амбициозна МФР за периода 2021 – 2027 г.;

4.  в съответствие със своята резолюция от 13 май 2020 г. отново отправя своето искане Комисията да предложи план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР, до 15 юни 2020 г. въз основа на автоматичното удължаване на таваните за 2020 г., за да се защитят бенефициерите по програмите на ЕС и да се гарантира непрекъснатост на финансирането; подчертава, че този план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР, следва да даде възможност за продължаването на съществуващите програми на ЕС и за пренасочването им към преодоляването на последиците от кризата, както и за създаването на най-неотложните нови инструменти и инициативи; подчертава, че е необходимо да се избягва всякакъв риск от прекъсване или хаотично удължаване на настоящата МФР и програми през 2021 г. и да се гарантира, че Съюзът ще бъде в състояние да осъществи операциите си и да представи амбициозна стратегия за реагиране и възстановяване при кризи;

5.  подчертава, че нито една държава членка не може да финансира сама мащабен план за възстановяване, доколкото е необходимо, за да се справи с кризата с COVID-19, и че ако се финансират единствено с дълг, националните планове за възстановяване ще бъдат много ограничени по размер и продължителност; настоява, че планът за възстановяване трябва да включва мащабен инвестиционен компонент, финансиран от бюджета на Съюза от 2021 г. нататък, и поради тази причина призовава бюджетът за 2021 г. да бъде важна част от този план за възстановяване;

6.  счита, че планът за възстановяване трябва да се основава на Европейския зелен пакт и цифровата трансформация на нашите общества с цел възстановяване на нашата икономика и гарантиране на устойчивост и приобщаване, като същевременно се зачитат възможностите на планетата, опазват се благосъстоянието и здравето на хората от допълнителни рискове и от въздействието върху околната среда, създават се висококачествени работни места и се гарантира социално, икономическо и териториално сближаване и конвергенция, по-специално чрез инвестиции в МСП и секторите, които са най-силно засегнати от кризата, като например туризма, както и в развитието на устойчива публична инфраструктура и услуги и на стратегическите сектори, като например сектора на здравеопазването, които се борят с кризата на първа линия; призовава Комисията да внесе проектобюджет за 2021 г., който е в съответствие с тези приоритети;

7.  счита, че приходната част на бюджета на ЕС трябва да се разглежда като инструмент за постигане на политиките на ЕС; подчертава, че за да се покрият допълнителните разходи вследствие на кризата и за да се намали превесът на вноските на база БНД в бюджета на ЕС, новите допълнителни собствени ресурси, които постъпват директно в бюджета на ЕС като общи приходи, ще трябва да играят ключова роля от 2021 г. нататък; счита, че липсата на нови собствени ресурси ще има отрицателни политически последици за бюджета на Съюза за 2021 г. и ще изложи на опасност новата политическа програма на Комисията; в този контекст счита, че предложенията на Комисията относно собствените ресурси от май 2018 г. са добра отправна точка, която трябва да бъде задълбочена на широка основа с оглед на настоящите предизвикателства и кризи; припомня, както беше посочено в междинния му доклад от 14 ноември 2018 г. и в резолюцията му от 10 октомври 2019 г., че Парламентът няма да даде одобрението си за МФР за периода 2021 – 2027 г. без споразумение относно реформата на системата на собствените ресурси на ЕС, включително въвеждането на набор от нови собствени ресурси;

8.  изразява убеждение, че настоящата криза не следва да подкопава амбицията за приближаване към целта за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., което изисква намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.; припомня, че в доклада на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) относно разликите по отношение на емисиите за 2019 г. се призовава за глобално намаляване на емисиите на парникови газове със 7,6% годишно, за да се ограничи повишаването на температурата до под 1,5°C, което означава намаление с приблизително 6,8% годишно на равнище ЕС; подчертава, че това представлява огромно предизвикателство, по-конкретно по отношение на така необходимия устойчив и социално справедлив преход, който следва да отчита различните изходни позиции на регионите и държавите – членки на ЕС, и да бъде съпроводен с масово създаване на работни места; настоява, че за да се постигне успех в това безпрецедентно предизвикателство само за десет години, са необходими спешни действия, подкрепени от солиден бюджет на ЕС, считано от 2021 г.;

9.  изразява загриженост относно по-нататъшните икономически, социални и политически последици от кризата, ако ЕС не се снабди бързо с нови и ефикасни инструменти за защита на социалното сближаване, запазване на работните места и предотвратяване на масовите уволнения; приветства в този контекст предложението за програма за подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) и поетия от председателя на Комисията ангажимент да представи законодателно предложение за европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица с оглед на нейното прилагане във възможно най-кратък срок;

... с цел осигуряване на решения за обострените социални, екологични, икономически и финансови предизвикателства

10.  приветства предложенията на Комисията за Европейския зелен пакт и Плана за инвестиции за устойчива Европа;

11.  въпреки това отбелязва, че за да се постигне целта за намаляване на емисиите на парникови газове с 40% до 2030 г. и предстоящото повишаване на тази амбиция, според прогнозите на Комисията ще трябва да се запълни недостиг на финансиране от най-малко 260 милиарда евро годишно, плюс допълнителни разходи за опазване на околната среда, управление на ресурсите и мерки за социално приспособяване; счита, че за да се спомогне за намаляването на емисиите на парникови газове и цялостния въглероден отпечатък на ЕС, механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите, схемата на ЕС за търговия с емисии и законодателството на ЕС в областта на климата следва да допринесат в пълна степен за качествен скок в политическите и финансовите усилия; счита, че справедливият преход, като неразделна част от отговора на кризата, изисква справедливо и адекватно финансиране;

12.  отново заявява, че мандатът на Парламента за МФР беше определен в неговия междинен доклад от 14 ноември 2018 г. относно таваните, отпуснатите средства за програмите, собствените ресурси и разпоредбите за гъвкавост, междинното преразглеждане и хоризонталните принципи, като например включването на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) и климата и равенството между половете; отбелязва, че резултатите от преговорите по МФР до голяма степен ще определят равнището на финансиране на програмите на ЕС за следващия период, и отново заявява позицията си, че бюджетните кредити за поети задължения за периода 2021 – 2027 г. следва да бъдат определени на 1 324,1 милиарда евро по цени от 2018 г., което ще представлява 1,3% от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27; в съответствие с тази позиция е решен да отстоява бюджет за 2021 г. в размер на 192,1 милиарда евро по текущи цени под формата на бюджетни кредити за поети задължения; подчертава, че са необходими значителни допълнителни бюджетни кредити в допълнение към тази позиция, за да се реагира на продължаващата криза;

13.  припомня своята позиция, че целите за интегриране на климата и биологичното разнообразие в МФР за периода 2021 – 2027 г. трябва да надхвърлят равнищата на целевите разходи, посочени в неговия междинен доклад; следователно има за цел за 2021 г. да се постигне равнище на разходите за биологично разнообразие от 10% и равнище на разходите за интегриране на въпросите, свързани с климата, от 30%; отново призовава Комисията да определи ясни критерии за допустимост за нова, строга и всеобхватна методология, под формата на рамков регламент, за определяне и проследяване на съответните разходи във връзка с климата и биологичното разнообразие в съответствие с принципа за „ненанасяне на вреда“, заедно със съответните корективни мерки по целесъобразност, както и механизма за проверка за установяване на потенциалните вредни въздействия на действията на ЕС върху биологичното разнообразие и климата, в съответствие с ангажиментите, поети съгласно Парижкото споразумение, и призива му за постепенно премахване на преките и непреките субсидии за изкопаеми горива;

14.  подкрепя мобилизирането на средства и гъвкавостта за мобилизиране на средства за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) за мерки във връзка с COVID-19, като например разработването на ваксини, нови лечения, диагностични тестове и медицински системи с цел предотвратяване на разпространението на коронавируса и спасяване на човешки животи;

15.  настоятелно подчертава, че целите на Съюза в областта на климата изискват устойчиви и дългосрочни решения; подчертава първостепенната роля на научноизследователската и развойната дейност за намирането на ефективни, реалистични и приложими решения за гражданите, предприятията и обществото; подчертава, че „Хоризонт Европа“ ще бъде основната програма за разработване на нови решения за климата; изисква увеличаване на финансирането за всички допринасящи научноизследователски и развойни програми с цел установяване на ЕС като световен лидер в областта на зелените технологии и засилване на глобалната му конкурентоспособност в по-голям мащаб, намаляване на зависимостта му от ключови чуждестранни технологии, превръщане на ЕС в лидер в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), изкуствения интелект (ИИ) и киберсигурността, разработване на нови лечения за тежки заболявания като рак и изграждане на капацитет за високопроизводителни изчисления и обработка на данни;

16.  отбелязва с голяма загриженост, че много отлични предложения за научни изследвания не могат да бъдат реализирани не поради лошо качество, а поради недостатъчно финансиране на съответните програми; подчертава, че научните изследвания и иновациите са силно конкурентни пазари, като изследователите се насочват към други региони на света поради липсата на възможности за финансиране в Европа; подчертава, че Обединеното кралство ще се превърне от основен бенефициер по много научноизследователски и развойни програми на Съюза в силен конкурент; приканва Съвета да вземе предвид факта, че всеки недостиг от 10 милиарда евро в „Хоризонт Европа“ ще доведе до загуба на 110 милиарда евро БВП през следващите 25 години; стига до заключението, че ниските бюджетни амбиции за научноизследователската и развойната дейност биха били в противоречие с всеки ангажимент в подкрепа на конкурентоспособността или борбата с изменението на климата, особено предвид усилията, които все още предстоят да бъдат положени с оглед на постигането на целта на стратегията „Европа 2020“ за 3% от БВП;

17.  подчертава, че инвестициите в транспортна инфраструктура могат да изпълнят и двете цели за подкрепа на икономиката на ЕС в настоящия контекст и усилията за борба с изменението на климата, както и за преминаване към устойчива мобилност, като се разчита по-специално на завършването на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), Shift2Rail и политиките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ); призовава Комисията да приведе всички проекти по МСЕ в съответствие с целите на Парижкото споразумение;

18.  отново заявява, че конкурентната космическа промишленост е от жизненоважно значение за бизнес средата в Европа, като осигурява висококачествени работни места и значителна научноизследователска и развойна дейност и гарантира независимостта на европейската сателитна инфраструктура; подчертава ползите от данните, генерирани в космическото пространство, като основен инструмент за мониторинг на земната повърхност и околната среда;

19.  подчертава, че малките и средните предприятия (МСП) съставляват 99% от всички дружества в държавите членки и допринасят значително за създаването на работни места, икономическата стабилност и, във все по-голяма степен, за усилията за устойчивост, и че най-вероятно тези дружества ще бъдат най-засегнати от икономическия спад вследствие на избухването на COVID-19; подчертава, че МСП срещат трудности при намирането на възможности за финансиране, и припомня ролята на Програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и МСП (COSME) в това отношение; припомня позицията на Парламента относно удвояването на финансовия пакет за бюджетните редове на нейните приемници в рамките на програмата за единния пазар за следващата МФР, което се очаква да позволи висококачествените предложения да достигнат равнище на успеваемост от най-малко 80%; подчертава, че финансовата подкрепа за МСП също следва да бъде канализирана чрез компонента за МСП на InvestEU, за да могат продуктите и услугите да бъдат готови за пускане на пазара и да се даде възможност за бързото им разрастване на световните пазари; отново заявява необходимостта от допълнително разширяване на възможностите за създаване и разрастване на стартиращи предприятия и от поставяне на специален акцент върху цифровата трансформация на МСП, подкрепена и от портала на единния пазар като посредник в областта на електронното управление, в съответствие с амбициозните политики за защита на потребителите, както и с техния екологичен преход; освен това приветства в този контекст различните инициативи на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), а именно мобилизирането на 40 милиарда евро за засегнатите МСП, наличните 5 милиарда евро за дружествата в сектора на здравеопазването и гаранционния фонд в размер на 25 милиарда евро, който ще бъде финансиран от неговите акционери;

20.  подчертава, че текущата криза ще засегне много региони и сектори в значителна степен; в този контекст изразява убеждение, че политиката на сближаване ще играе ключова роля и ще бъде повече от всякога от съществено значение за стимулирането на икономическото възстановяване във всички територии на ЕС, за укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване на Съюза и ще изисква допълнително финансиране и повече гъвкавост в отговор на предстоящите сложни екологични, социални, икономически и демографски предизвикателства; подчертава, че ако приемането на МФР за периода 2021 – 2027 г. и съответното правно основание се забави, ще бъде необходим преходен период между двата програмни периода;

21.  счита, че туризмът, като един от най-силно засегнатите от кризата сектори, се нуждае от цялостна стратегия, подкрепена от специално разпределение на средства чрез отделна програма на ЕС в следващата МФР; настоява, че следва да се обърне специално внимание и да се окаже подкрепа на малките и семейните предприятия, особено когато става дума за селски туризъм и малки обекти в областта на хотелиерството, които ще срещнат повече трудности при спазването на новите стандарти за безопасност, както и на островните и най-отдалечените региони;

22.  в контекста на непосредствените и дългосрочните основни отрицателни социални последици от настоящото положение подчертава значението на пълното прилагане на Европейския стълб на социалните права в бюджета на ЕС за 2021 г. и решаващата роля на засилените социални действия на ЕС, а именно Европейския социален фонд +, в икономическото възстановяване, и по-специално справянето с безработицата сред младите и възрастните хора, детската бедност, риска от бедност и социалното изключване, дискриминацията, осигуряването на засилен социален диалог, справянето с дългосрочните структурни демографски промени и гарантирането на достъп за всички, и по-специално за застаряващото население, до жизненоважни и ключови услуги като здравеопазване, мобилност, подходящо хранене и прилични жилищни условия;

23.  призовава в бюджета за 2021 г. да се обърне специално внимание на потребностите и отношенията с отвъдморските страни и територии (ОСТ), защото те могат да бъдат особено уязвими спрямо неблагоприятните последици от изменението на климата; подчертава освен това, че достъпът до финансиране за ОСТ трябва да бъде подобрен, защото те разполагат с ограничени административни ресурси и експертен опит поради специалния си статут и размери;

24.  подчертава, че вътрешната сигурност е неразделна част от очакванията на гражданите на ЕС за Съюз, който закриля; подчертава, че заплахите за сигурността, като например терористичните атаки, трансграничната организирана престъпност и новите видове престъпна дейност, като например киберпрестъпността, представляват постоянна заплаха за сближаването в Европейския съюз и изискват силна и координирана европейска реакция; счита, че това изисква засилено трансгранично сътрудничество между компетентните органи; подчертава, че укрепването и модернизирането на информационните системи с акцент върху по-добрата оперативна съвместимост на системите, улесняването на достъпа и възможността за четене на данните е задължително, за да се гарантира ефективно и бързо сътрудничество между полицейските, съдебните и другите компетентни органи; отбелязва, че през 2021 г. се очаква Комисията да стартира нова стратегия за сигурност на Съюза, която ще включва набор от инициативи в ключови области, свързани с тези заплахи;

25.  призовава Комисията да отпусне необходимия бюджет, за да гарантира по-голям капацитет на Механизма за гражданска защита на ЕС, така че ЕС да бъде по-добре подготвен и способен да реагира на всички видове природни бедствия, пандемии и извънредни ситуации, като например химични, биологични, радиологични и ядрени извънредни ситуации; отново подчертава значението на Механизма за гражданска защита на ЕС за по-добрата защита на гражданите от бедствия;

26.  подчертава успеха на програмата „Еразъм +“ за повишаването на младежката мобилност, обучение и умения; подчертава необходимостта от подходящо финансиране на програмата, наред с другото, за да се осигури достъп до нея за хора от всякакъв произход и възрастови групи;

27.  припомня, че утвърждаването на европейските ценности и култури играе активна роля в подкрепа на демокрацията, недискриминацията и равенството между половете, както и за справянето с дезинформацията и фалшивите новини; в тази връзка подчертава необходимостта от осигуряване на достатъчно финансиране за програмите в областта на правосъдието, правата и ценностите и от укрепване на ресурсите, предназначени за подкрепа на жертвите на основано на пола насилие в рамките на тази програма; подчертава, че секторите на културата и творчеството, както и секторът на туризма, са и ще продължат да бъдат сред основните сектори, пострадали от кризата, в която се намира ЕС; призовава за спешни мерки за тези сектори и за укрепване на програмата „Творческа Европа“;

28.  очаква до 2021 г. да бъде въведен силен механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права; подчертава, че МФР за периода 2021 – 2027 г. следва да включва клауза с условия за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, която ще гарантира, че за да се възползват от финансиране от ЕС, държавите членки трябва да спазват изцяло член 2 от Договора за Европейския съюз;

29.  счита, че Европейският корпус за солидарност е основен инструмент за насърчаване на гражданската ангажираност в целия Съюз и за укрепване на гражданството на Съюза; настоява бюджетът за 2021 г. за Европейския корпус за солидарност да бъде съизмерим с множеството очаквания, които той повдигна сред младите хора в цяла Европа, особено в направлението, посветено на доброволчеството; призовава за отпускането на достатъчно финансови средства за посрещане на голямото търсене на ангажименти за участие в доброволческа дейност;

30.  призовава за приоритетно предоставяне на достатъчно финансиране в подкрепа на дейността на организациите на гражданското общество и други субекти, които работят за утвърждаване на правата и укрепване и утвърждаване на ценностите на Съюза и на принципите на правовата държава, включително чрез бъдещата програма „Граждани, равенство, права и ценности“, във време, когато в няколко държави членки се наблюдава намаляване на пространството за участие на гражданското общество;

31.  подчертава обезпокоителната и засилваща се враждебност срещу равенството между половете и правата на жените и значението на инструментите на ЕС, включително Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС), за борба с това положение; изразява съжаление, че Комисията не е включила в своето предложение конкретна програма за равенството между половете, и призовава за амбициозни и специално заделени бюджетни средства за подкрепа на жените правозащитници и за защита и насърчаване на сексуалното и репродуктивното здраве и права; ето защо подчертава необходимостта от увеличаване на бюджетните средства в подкрепа на всеобщото зачитане на сексуалното и репродуктивното здраве и права и достъпа до тях;

32.  посочва, че общата селскостопанска политика (ОСП) и общата политика в областта на рибарството (ОПОР) са крайъгълен камък на европейската интеграция, чиято цел е да се гарантират безопасни и висококачествени доставки на храни и продоволствен суверенитет за европейските граждани, правилното функциониране на пазарите на храни, устойчивото развитие на селските райони, приемствеността между поколенията и устойчивото управление на природните ресурси и опазването на биологичното разнообразие; припомня ключовата роля на тези политики за допринасянето за стабилните и приемливи доходи за земеделските стопани и рибарите, особено в настоящия труден контекст; припомня своята позиция за преговорите по МФР за периода 2021 – 2027 г. за запазване на бюджетите за ОСП и ОПОР; призовава за укрепването на тези политики и за обръщането на особено внимание на дребното селско стопанство и дребномащабния риболов; отбелязва, че ОСП, заедно с други политики на Съюза, ще играе важна роля в изпълнението на амбициите на Зеления пакт;

33.  призовава Комисията да вземе предвид в предложението си и в последващия акт за изменение на проектобюджета за 2021 г. резултата от политическото споразумение, което трябва да бъде постигнато относно преходните мерки за 2021 г. (посочено в предложението на Комисията от 31 октомври 2019 г. (COM(2019)0581)); освен това призовава държавите членки да гарантират своевременното предоставяне на достатъчно ресурси за непрекъснато подобряване на качеството на данните и показателите, докладвани на Съюза, с цел пълно спазване на инициативата за бюджет на ЕС, ориентиран към постигането на резултати; настоява за високо качество на данните и показателите с цел правилно оценяване на ОСП;

34.  отбелязва последните събития във връзка с миграционната обстановка по външната граница на ЕС с Турция, което доведе до неотдавнашното приемане на коригиращ бюджет 1/2020, за да се отговори на увеличения миграционен натиск; подчертава, че в бюджета за 2021 г. трябва да бъдат осигурени достатъчно средства в очакване на евентуално продължаване или дори влошаване на ситуацията; припомня необходимостта от солидарност и сътрудничество между всички държави членки в тази област и от обща политика в областта на убежището; подчертава допълнителните нужди, произтичащи от избухването на COVID-19, за приемане на специфични мерки за мигрантите като особено уязвими лица, включително превантивна евакуация и преместване; припомня, че през последния период редовно беше необходимо да се подсилва фонд „Убежище и миграция“, за да се помогне на държавите членки да се справят с бежанската криза, както и да се мобилизират специалните инструменти за тази цел заради твърде ниския таван по функция 3 или чрез коригиращи бюджети; очаква държавите членки да разберат собствените си интереси и да компенсират последиците от забавянето на приемането на Регламента „Дъблин IV“, като подкрепят необходимите бюджетни кредити и прилагат принципа на солидарност в тази област; припомня необходимостта от подходящо финансиране за подобряване на условията на живот на мигрантите и бежанците в бежанските лагери на ЕС, за правоприлагане, обучение на граничен персонал и брегова охрана и ефективни мерки за интеграция на мигрантите и бежанците;

35.  посочва, че добре управляваната законна миграция е важна, за да се осигури адекватна реакция на промените на пазара на труда;

36.  отбелязва, че Турция все още е домакин на най-голямата популация от бежанци в света и в момента се обсъжда по какъв начин ЕС следва да продължи да оказва подкрепа на Турция след края на поетите от нея ангажименти по линия на Механизма на ЕС за бежанците в Турция;

37.  подчертава, че, в очакване на съдържателна реформа на правилата на ЕС в областта на убежището, следва да бъдат въведени незабавни мерки за солидарност, по-специално програма за преместване; освен това изисква да продължи да се предвижда финансиране в бюджета на ЕС за подкрепа на бежанците в Турция;

38.  призовава за амбициозен бюджет за 2021 г. за външните политики на ЕС, който да позволи на Съюза да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен; припомня, че мирът и солидарността представляват основни ценности, които следва да бъдат подкрепяни последователно от бюджета на ЕС; подчертава необходимостта от увеличаване на финансирането за държавите от Западните Балкани и за източното и южното съседство с цел подпомагане на политическите и икономическите реформи, както и за други региони, нуждаещи се от финансова подкрепа за развитието си;

39.  счита, че финансирането по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III) следва да бъде насочено към функционирането на демократичните институции, зачитането на принципите на правовата държава, доброто управление и публичната администрация; приветства даването на зелена светлина за започване на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония, и призовава за приемане на подходящи финансови разпоредби с цел подкрепа на политическите реформи и привеждане на законодателството на тези страни в съответствие с достиженията на правото на ЕС;

40.  подчертава, че отпускането на финансови средства по линия на ИПП III следва да зависи от зачитането на европейските ценности, като например принципите на правовата държава, независимостта на съдебната система, демократичния процес, съблюдаването на основните ценности и добросъседските отношения; призовава Комисията да следи за прилагането на принципа за обвързване на финансирането с предварителни условия; призовава Комисията да използва понастоящем разпределените средства по линия на ИПП III, за да подкрепи, посредством пряко управление от ЕС, гражданското общество на Турция, защитниците на правата на човека и журналистите и да увеличи възможностите за контакти между хората, за академичен диалог, достъп на турски студенти до европейски университети и за медийни платформи за журналисти, с цел защита и насърчаване на демократичните ценности и принципи, правата на човека и принципите на правовата държава;

41.  подчертава, че позицията на Парламента на първо четене относно ИССРМС беше приета на 4 март 2019 г., а неговият мандат по отношение на ИССРМС беше потвърден отново на 8 октомври 2019 г.; припомня своята позиция в подкрепа на вноска в размер на 45% от общия финансов пакет на ИССРМС за постигане на целите в областта на климата, за управлението и опазването на околната среда, за биологичното разнообразие и борбата с опустиняването, както и за преодоляването на първопричините за миграцията и принудителното разселване, и придава голямо значение на утвърждаването на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, включително правата на жените, децата, бежанците, разселените лица, ЛГБТИ лицата, лицата с увреждания и коренното население, както и етническите и религиозните малцинства;

42.  припомня, че трайното решение за настоящия миграционен феномен е в политическото, икономическото и социалното развитие на държавите, от които произхождат миграционните потоци; призовава за предоставяне на достатъчно финансови ресурси на съответните програми в областта на външната политика в подкрепа на справедливи и взаимноизгодни партньорства между ЕС и държавите на произход и транзитно преминаване, включително тези на африканския континент; в същия контекст, с оглед на затрудненото финансово положение, в което се намира Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA), призовава ЕС да увеличи финансовата си подкрепа за Агенцията през 2021 г., за да може да продължи осигуряването на жизненоважни услуги за милиони палестински бежанци;

43.  изразява загриженост във връзка с бързото разпространение в световен мащаб на пандемията от COVID-19 и въздействието ѝ върху засегнатите държави; изразява убеждение, че международното сътрудничество е от решаващо значение за преодоляването на тази световна криза; счита, че ЕС следва да поеме водеща роля в глобалните усилия за ограничаване на пандемията и за смекчаване на последиците от нея; счита, че Съюзът трябва да покаже солидарност със засегнатите трети държави, включително чрез мобилизиране на допълнителни ресурси, за да им се помогне да възстановят икономиките си, да смекчат социално-икономическото въздействие на кризата и да засилят капацитета на системите за обществено здравеопазване в световен мащаб;

44.  припомня, че правата на човека са неразделна част от политиката на ЕС в областта на външната дейност; отново посочва необходимостта от осигуряване на по-голямо финансиране, предназначено за подкрепа на правата на човека в световен мащаб, със специален акцент върху закрилата на защитниците на правата на човека, и по-специално на тези, които са изложени на най-голям риск; в тази връзка подчертава необходимостта от продължаване на механизма за защитниците на правата на човека (ProtectDefenders.eu) и от увеличаване на финансирането, предназначено за тази цел; счита, че ЕС следва стриктно да се въздържа да оказва бюджетна подкрепа като начин за подпомагане на държави, които грубо нарушават международните стандарти в областта на правата на човека и демокрацията или които не демонстрират ангажираност за борба с корупцията; подчертава важността на мисиите за наблюдение на избори, по-специално мисиите на местни групи на гражданското общество, и призовава за подходящо равнище на финансиране;

45.  призовава за осигуряване на допълнително финансиране за действия в областта на стратегическата комуникация с цел противодействие на кампаниите за дезинформация, които все по-често се използват за подкопаване на демократичния ред в Съюза и в съседните на Съюза държави; подчертава значението на водещия проект на Оперативната група на ЕС за стратегическа комуникация с Източното съседство на Европейската служба за външна дейност (East StratCom) – ЕС срещу дезинформацията, в борбата с дезинформацията, пропагандата и чуждестранното влияние;

46.  подчертава значението на предоставянето на подходяща финансова помощ за създаването на истински Европейски съюз за отбрана, насърчаването на стратегическата автономност и засилването на ролята на ЕС в световен план; подчертава по-специално колко е важно да поддържа позицията си по отношение на сумите за Европейския фонд за отбрана и за военната мобилност; подчертава, че следва да се осигури непрекъсната подкрепа и засилена координация на свързаните с отбраната политики и действия по линия на Европейската агенция по отбрана (ЕАО), постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), Европейския фонд за развитие (ЕФР) и други инициативи; настоятелно призовава Комисията да осигури от бюджета на Съюза финансиране за покриване на административните и оперативните разходи на ЕАО и ПСС, като по този начин се възстанови бюджетната функция на Парламента, както е предвидено в член 41 от ДЕС;

47.  отново заявява, че новата структура на инструментите за външно финансиране следва да подобри съгласуваността, отчетността, ефикасността и демократичния контрол; подчертава необходимостта от засилване на ролята на Парламента при стратегическото управление на новите инструменти; очаква да бъде включен от ранен етап на (предварителното) програмиране на новите инструменти;

48.  настоятелно призовава Комисията да оцени всички възможни сценарии и да се подготви за тях, за да гарантира доброто финансово управление на бюджета на Съюза, като определи ясни ангажименти, очертае механизми и защити бюджета на ЕС; призовава Комисията да гарантира, че бъдещото участие на Обединеното кралство в програмите на ЕС спазва справедлив баланс по отношение на приноса и ползите;

49.  изразява намерението си Обединеното кралство да остане близък партньор в колкото е възможно повече програми на ЕС, и по-специално „Еразъм +“ и „Хоризонт Европа“;

50.  припомня ключовата роля на агенциите на ЕС за изпълнението на целите на политиката на ЕС и потвърждава, че е важно на тези органи да се предоставят достатъчни и предвидими средства и персонал за ефективното изпълнение на техните задължения, като същевременно се отхвърлят всички необосновани и произволни съкращения на техните бюджети в реално изражение; подчертава ключовата роля на Европейската агенция за околната среда за повишаването на осведомеността по отношение на изменението на климата, Европейския орган по труда за насърчаването на трудовата мобилност, както и на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Агенцията за основните права за подкрепата на търсещите убежище лица, които търсят закрила в Европа;

51.  същевременно подчертава силната необходимост от борба с трафика и контрабандата на хора, както и от подкрепа за агенциите на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи, които предоставят помощ на държавите членки по външните граници, като Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex); отбелязва ролята, която Frontex трябва да играе в контекста на настоящата миграционна криза, която се развива по външните граници на ЕС с Турция; призовава за подходящо равнище на финансиране за управлението на границите в бюджета за 2021 г.;

52.  отбелязва, че на агенциите, работещи в областта на сигурността, правоприлагането и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, се възлагат все по-голям брой задачи; изисква увеличаване на финансовите ресурси и персонала за тези агенции, и по-специално за Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), Европейската полицейска служба (Европол), Европейския полицейски колеж (CEPOL), Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН), както и подходящо финансиране и персонал за лицата, които ще работят по изпирането на пари и финансирането на тероризма;

53.  изразява загриженост относно недостатъчното равнище на финансиране и персонал, предоставени на Европейската прокуратура в хода на бюджетната процедура за 2020 г., и с оглед на 2021 г. призовава Комисията да увеличи персонала и ресурсите за този институционален орган и да защити бюджетната му независимост; подчертава, че създаването на Европейската прокуратура не трябва да води до влошаване на капацитета на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да функционира правилно;

54.  вследствие на неотдавнашното избухване на COVID-19 в Европа и на необходимостта от своевременна, координирана и съгласувана реакция на ЕС, спешно призовава Комисията да предостави адекватно и необходимо финансиране на съответните агенции на ЕС, които трябва да работят и да подкрепят Комисията и държавите членки в усилията за справяне с пандемията, и по-специално Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (EMA); настоява Комисията и Съветът да се въздържат от съкращаване на ресурсите на Европейската агенция по химикалите (ECHA) и Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ);

55.  подчертава необходимостта от значително укрепване на Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), като се вземат предвид допълнителните задачи, възложени ѝ по силата на наскоро прието законодателство, включително Пакета за чиста енергия; освен това припомня необходимостта от допълнителни ресурси за Агенцията за подкрепа на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Службата на ОЕРЕС), за да изпълнява задачите си, заложени в Регламента за ОЕРЕС и в Европейския кодекс за електронните съобщения;

56.  припомня, че нито една политика на Съюза, независимо дали става дума за справяне с кризата с COVID-19 или за прилагане на Европейския зелен пакт, не може да бъде правилно приложена без подкрепата на специална публична служба на Съюза и достатъчно финансиране;

57.  счита, че в настоящия политически и икономически контекст Конференцията за бъдещето на Европа следва да получи адекватна подкрепа и от бюджетна гледна точка, както и че Комисията, наред с други институции, участващи в този проект, следва да разполага с необходимите средства, за да постигне успех;

58.  призовава Комисията да даде пример, като гарантира висококачествено и социално отговорно възлагане на обществени поръчки, така че договорите да се възлагат на дружества, които спазват екологичните и основните трудови стандарти, и като прилага по-добри и по-строги критерии за предотвратяване на конфликтите на интереси;

59.  призовава за съобразена с пола оценка на предходния бюджетен период и за прилагането на бюджетиране, съобразено с равенството между половете, в бюджета на ЕС за 2021 г.; поради това очаква Комисията да включи в своя проектобюджет приложение, което обобщава съобразената с пола информация относно целите, вложените ресурси, крайните продукти и резултатите и което представя финансовите ангажименти за постигане на равенство между половете и свързаните с това мерки за проследяване;

Достатъчно и реалистично равнище на плащанията

60.  изразява решимост да избегне нова криза с плащанията, особено в контекста на пандемията от COVID-19; отново заявява, че общият таван на плащанията трябва също така да взема предвид безпрецедентния обем неизпълнени поети задължения в края на 2020 г., които ще трябва да бъдат уредени в рамките на следващата МФР; отбелязва също така, че бюджетните кредити за плащания през 2021 г. ще бъдат съсредоточени основно върху приключването на програмите за периода 2014 – 2020 г.; въпреки това настоява, че това не следва да възпрепятства стартирането на нови програми;

61.  ето защо настоява, в съответствие с мерките за 2020 г., на необходимостта да се гарантира високо равнище на ликвидност на държавите членки като част от реакцията на пандемията от COVID-19;

62.  подчертава, че сътрудничеството между държавите членки в областта на данъчните приходи ще внесе в националните им бюджети много повече, отколкото всяко съкращение на разходите в годишните бюджети на ЕС;

63.  призовава Комисията да гарантира, че не се предоставя финансиране от ЕС на страни, подлежащи на ограничителни мерки от страна на ЕС (включително изпълнители или подизпълнители, участници в семинари и/или курсове за обучение и получатели на финансова подкрепа за трети страни);

64.  изразява убеждение, че на всяко юридическо лице, което е действителен собственик на юридически лица, получаващи средства от бюджета на ЕС, трябва да бъде забранено да получава средства от съществуващия, както и от бъдещия европейски бюджет съгласно правилата на Регламента относно МФР за периода 2021 – 2027 г., включително преки селскостопански плащания и плащания, разходи, гаранции или други ползи, които се разглеждат в него, ако са в очевиден конфликт на интереси, както е определено в член 61 от Финансовия регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046;

65.  изразява отново своята дългогодишна позиция, че новите политически приоритети и предстоящите предизвикателства за ЕС следва да бъдат финансирани с нови бюджетни кредити, а не чрез намаляване на бюджетните кредити за съществуващите програми; счита, че този принцип следва да се прилага и за коригиращите бюджети;

66.  отбелязва, че тъй като става дума за първата година на евентуално договорената следваща МФР, бюджетът за 2021 г. ще бъде първият бюджет, който отразява нова бюджетна номенклатура; призовава Комисията да включи бюджетния орган по подходящ начин в неговото изготвяне; счита, че новата номенклатура, макар и по-добре съобразена с политическите приоритети, трябва да бъде достатъчно подробна, за да позволи на бюджетния орган да изпълнява ефективно ролята си по отношение на вземането на решения, а Парламентът в частност да изпълнява функциите си на демократичен надзор и контрол;

67.  отбелязва, че като подразделение на бюджетния орган, пряко избрано от гражданите, Парламентът ще изпълнява своята политическа роля и ще прави предложения за пилотни проекти и подготвителни действия, изразяващи политическата му визия за бъдещето; в този контекст се ангажира да предложи пакет от пилотни проекти и подготвителни действия, разработен в тясно сътрудничество с всяка от парламентарните комисии, за да се постигне правилният баланс между политическата воля и техническата осъществимост, оценена от Комисията;

o
o   o

68.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и Сметната палата.

(1) https://www.ipcc.ch/sr15/
(2) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(6) OВ L 057, 27.2.2020 г., стр. 1.
(7) Приети текстове, P8_TA(2018)0449.
(8) Приети текстове, P9_TA(2019)0032.
(9) Приети текстове, P9_TA(2020)0054.
(10) Приети текстове, P9_TA(2020)0065.
(11) Приети текстове, P9_TA(2020)0124.
(12) Приети текстове, P9_TA(2020)0015.
(13) ОВ C 242, 10.7.2018 г., стр. 24.
(14) Приети текстове, P9_TA(2020)0005.

Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност