Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2213(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0110/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0110/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0166

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 208kWORD 68k
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021 - τμήμα III
P9_TA(2020)0166A9-0110/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021, τμήμα III Επιτροπή (2019/2213(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (IPCC) της 8ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020(6) και τις επισυναπτόμενες σε αυτόν κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεσή του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας(7) και το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με ένα δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της Ένωσης: κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ(10)

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη 15η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα(12),

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017(13)

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία(14),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2021 (06092/2020),

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής Ανάπτυξης· της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού· της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων· της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας· της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών· της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού· της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης· της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου· της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας· της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων· της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων·

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0110/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απροσδόκητη και πρωτοφανή κρίση στον τομέα της υγείας, της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος λόγω της πανδημίας COVID-19·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με έναν προϋπολογισμό σχεδιασμένο για μια κατάσταση ομαλότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 311 ΣΛΕΕ, η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της, και ότι ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο ακέραιο από ίδιους πόρους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 312 ΣΛΕΕ, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θεσπίζεται από το Συμβούλιο ομόφωνα, μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον ΠΔΠ λήγει στο τέλος του 2020, και ότι το 2021 θα πρέπει να είναι το πρώτο έτος εφαρμογής του επόμενου ΠΔΠ σε αναθεωρημένη και αναδιαμορφωμένη μορφή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί σχετικά με το ΠΔΠ από τον Νοέμβριο του 2018, αλλά το Συμβούλιο μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε καμία ουσιαστική συζήτηση με το Κοινοβούλιο πέρα από ελάχιστες επαφές στο περιθώριο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει παραταθεί επανειλημμένα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Μαΐου 2020, η Επιτροπή υπέβαλε επικαιροποιημένη πρόταση για το επόμενο ΠΔΠ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιστήμονες της IPCC, στην τελευταία έκθεσή τους, ζητούν να ληφθούν δραστικά μέτρα που θα επιτρέπουν να καλυφθεί η υστέρηση στην οικολογική μετάβαση, υπό το φως της προειδοποίησής τους ότι η συγκέντρωση CO2 αυξήθηκε την περίοδο 2018-2019 τρεις φορές ταχύτερα από ό,τι τη δεκαετία του 1960, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι απομένουν μόνο μερικά χρόνια για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η κλιματική αλλαγή και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπός της να τεθούν εκτός ελέγχου με τρόπο μη αναστρέψιμο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, τα θύματα της έμφυλης βίας ενδέχεται να εκτίθενται στους δράστες κακοποίησης για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να είναι αποκομμένα από την κοινωνική και θεσμική στήριξη, όπως αποδεικνύεται από τα δεδομένα σε διάφορες χώρες της ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται δυσανάλογα σε επαγγέλματα στα οποία ο κίνδυνος μόλυνσης είναι υψηλός·

Αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19: προϋπολογισμός για την προστασία και την καινοτομία …

1.  επιμένει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την απόκριση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση και η κρίση COVID-19 τον καθιστά ακόμη πιο ορατό και σημαντικό , και ότι πρέπει να αντανακλά τον βαθμό φιλοδοξίας των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων· τονίζει, συνεπώς, ότι ο προϋπολογισμός του 2021 θα πρέπει να εστιάζεται κυρίως στον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και στη στήριξη της ανάκαμψης, με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό·

2.  τονίζει ότι η Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της πρέπει να δείξουν πλήρως την αλληλεγγύη τους με όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, να ενώσουν τις δυνάμεις τους ως κοινότητα και να διασφαλίσουν ότι καμία χώρα δεν θα αφεθεί να πολεμήσει μόνη της την παρούσα πανδημία και τα επακόλουθά της, μεταξύ άλλων μέσω ενός προϋπολογισμού για το 2021 που θα ανταποκρίνεται σε αυτή την ιστορική πρόκληση·

3.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο προϋπολογισμός του 2021 θα πρέπει να είναι ο πρώτος ενός επικαιροποιημένου, αναπροσανατολισμένου και πολύ φιλόδοξου ΠΔΠ 2021-2027·

4.  σύμφωνα με το ψήφισμά του της 13ης Μαΐου 2020, επαναλαμβάνει το αίτημά του η Επιτροπή να προτείνει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ έως τις 15 Ιουνίου 2020, βάσει της αυτόματης παράτασης των ανώτατων ορίων του 2020, προκειμένου να προστατευθούν οι δικαιούχοι των προγραμμάτων της ΕΕ και να εξασφαλιστεί η συνέχεια της χρηματοδότησης· τονίζει ότι το εν λόγω σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για παράταση των υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ και της επανεστίασής στους στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, καθώς και για τη δημιουργία των πλέον επειγόντων νέων μέσων και πρωτοβουλιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ασυνέχειας ή μη ομαλής παράτασης του τρέχοντος ΠΔΠ και των προγραμμάτων το 2021, και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση θα είναι σε θέση να υλοποιήσει τις επιχειρήσεις της και να επιδείξει μια φιλόδοξη στρατηγική για την αντιμετώπιση της κρίσης και την ανάκαμψη·

5.  υπογραμμίζει ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα είναι σε θέση από μόνο του να χρηματοδοτήσει ένα εκτεταμένο σχέδιο ανάκαμψης, για όσο διάστημα χρειάζεται, για να αντιμετωπίσει την κρίση της COVID-19 και ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης θα είναι πολύ περιορισμένα ως προς το ποσό και τη διάρκεια αν χρηματοδοτηθούν μόνο μέσω χρέους· επιμένει ότι το σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να περιλαμβάνει μία συνιστώσα επενδύσεων μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτούμενη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης από το 2021, και ζητεί, συνεπώς, ο προϋπολογισμός του 2021 να αποτελέσει σημαντικό μέρος του εν λόγω σχεδίου ανάκαμψης·

6.  πιστεύει ότι το σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να βασιστεί στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών μας, ώστε να ανοικοδομηθεί η οικονομία μας, να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η συμπερίληψη όλων, με ταυτόχρονο σεβασμό των ορίων του πλανήτη, να προστατευθεί η ευημερία και η υγεία των ανθρώπων από περαιτέρω κινδύνους και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και να διασφαλιστεί η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή και σύγκλιση, ιδίως μέσω επενδύσεων στις ΜΜΕ και στους τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση όπως ο τουρισμός, και στην ανάπτυξη βιώσιμων δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών και στρατηγικών τομέων, όπως ο τομέας της υγείας, που αντιμετωπίζουν την κρίση στην πρώτη γραμμή· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 που να συνάδει με τις εν λόγω προτεραιότητες·

7.  θεωρεί ότι το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο για την επίτευξη των πολιτικών της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να καλυφθούν οι συμπληρωματικές δαπάνες που προέκυψαν λόγω της κρίσης και να μετριαστεί η κυριαρχία των συνεισφορών βάσει ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ , από το 2021, θα απαιτηθεί να διαδραματίσουν βασικό ρόλο νέοι πρόσθετοι ίδιοι πόροι που διοχετεύονται απευθείας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως γενικά έσοδα θεωρεί ότι η απουσία νέων ιδίων πόρων θα έχει αρνητικές πολιτικές συνέπειες στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2021 και θα θέσει σε κίνδυνο τη νέα πολιτική ατζέντα της Επιτροπής· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι προτάσεις της Επιτροπής του Μαΐου 2018 σχετικά με τους ίδιους πόρους ως ένα καλό σημείο εκκίνησης που πρέπει να εμβαθυνθεί ευρέως υπό το φως των προκλήσεων και της κρίσης του σήμερα· υπενθυμίζει, όπως διατυπώθηκε στην ενδιάμεση έκθεσή του της 14ης Νοεμβρίου 2018 και στο ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα εγκρίνει το ΠΔΠ 2021-2027 χωρίς συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων·

8.  είναι πεπεισμένο ότι η τρέχουσα κρίση δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τη φιλοδοξία να συνεχιστεί η πορεία προς τον στόχο της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, που απαιτεί μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2030· υπενθυμίζει ότι η έκθεση του 2019 σχετικά με το χάσμα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Emissions Gap Report) του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) ζητεί τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 7,6 % κάθε έτος σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τον 1,5°C, δηλαδή μείωση περίπου κατά 6,8 % κάθε έτος σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι αποτελεί τεράστια πρόκληση, ιδίως όσον αφορά την αναγκαία βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη μετάβαση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης των περιφερειών και των κρατών μελών της ΕΕ και να συνοδεύεται από δημιουργία θέσεων εργασίας σε μαζική κλίμακα· επιμένει ότι για να αντιμετωπιστεί με επιτυχία αυτή η άνευ προηγουμένου πρόκληση μέσα σε δέκα μόνο χρόνια, απαιτείται επείγουσα δράση, η οποία θα βασίζεται σε έναν ισχυρό προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2021·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τις περαιτέρω οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της κρίσης εάν η ΕΕ δεν εξοπλισθεί γρήγορα με νέα και αποτελεσματικά εργαλεία για να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και να αποτρέψει μαζικές απολύσεις· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση για το μέσο στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) και τη δέσμευση της Προέδρου της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Αντασφάλισης Ανεργίας με στόχο την υλοποίησή του το συντομότερο δυνατόν·

… για την παροχή λύσεων σε οξυμένες κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές προκλήσεις

10.  χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και για το επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη·

11.  σημειώνει, ωστόσο, ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης κατά 40 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, και η επικείμενη αύξηση αυτής της φιλοδοξίας, η Επιτροπή εκτίμησε ότι θα χρειαστεί να καλυφθεί κενό χρηματοδότησης τουλάχιστον 260 δισεκατομμυρίων EUR κάθε έτος συν τα πρόσθετα κόστη για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση πόρων και μέτρα κοινωνικής προσαρμογής· πιστεύει ότι, με σκοπό τη συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα της ΕΕ, ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM), το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) και η νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα θα πρέπει να συμβάλλουν πλήρως σε μια σημαντική αναβάθμιση των πολιτικών και οικονομικών προσπαθειών· θεωρεί ότι η δίκαιη μετάβαση, ως αναπόσπαστο μέρος της απόκρισης στην κρίση, απαιτεί δίκαιη και επαρκή χρηματοδότηση·

12.  επαναλαμβάνει ότι η εντολή του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ ορίστηκε στην ενδιάμεση έκθεσή του της 14ης Νοεμβρίου 2018 για τα ανώτατα όρια, τα κονδύλια των προγραμμάτων, τους ίδιους πόρους και τις διατάξεις ευελιξίας, την ενδιάμεση αναθεώρηση και τις οριζόντιες αρχές, όπως η ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και των διαστάσεων του κλίματος και της ισότητας των φύλων· σημειώνει ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του ΠΔΠ θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο χρηματοδότησης των προγραμμάτων της ΕΕ για την επόμενη περίοδο και επαναλαμβάνει τη θέση του ότι οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για την περίοδο 2021-2027 θα πρέπει να οριστούν σε ποσό 1 324,1 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές 2018, που αντιπροσωπεύει το 1,3 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ των 27· είναι αποφασισμένο, σύμφωνα με αυτή τη θέση, να προασπίσει έναν προϋπολογισμό του 2021 ύψους 192,1 δισεκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται σημαντικές πρόσθετες πιστώσεις επιπλέον αυτής της θέσης για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης κρίσης·

13.  υπενθυμίζει τη θέση του ότι οι στόχοι του ΠΔΠ 2021-2027 για την ενσωμάτωση των διαστάσεων του κλίματος και της βιοποικιλότητας πρέπει να υπερβούν τα επίπεδα των στοχευμένων μεριδίων δαπάνης όπως αυτά ορίζονται στην ενδιάμεση έκθεσή του· αποσκοπεί, συνεπώς, στην επίτευξη επιπέδου δαπανών για τη βιοποικιλότητα ύψους 10 % και επίπεδο δαπανών για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος ύψους 30 % για το 2021· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή κριτήρια επιλεξιμότητας για μια νέα αυστηρή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία, υπό μορφή ενός κανονισμού-πλαισίου, για τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των σχετικών δαπανών για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα σύμφωνα με την αρχή του «μη βλάπτειν», από κοινού με τα αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα, κατά περίπτωση, και τον μηχανισμό επαλήθευσης για να εντοπίζονται πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις δράσεων της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και το κλίμα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και την έκκλησή της για σταδιακή κατάργηση των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα·

14.  στηρίζει την κινητοποίηση κονδυλίων και την ευελιξία κινητοποίησης κονδυλίων για την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α) σχετικά με μέτρα για την COVID-19 όπως η ανάπτυξη εμβολίων, νέων θεραπειών, διαγνωστικών τεστ και ιατρικών συστημάτων για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορονοϊού και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών

15.  υπογραμμίζει με έμφαση ότι οι στόχοι της Ένωσης για το κλίμα απαιτούν βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις· επισημαίνει τον πρωταρχικό ρόλο της Ε&Α στην εξεύρεση αποτελεσματικών, ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων λύσεων για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία· υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα είναι το κύριο πρόγραμμα για την ανάπτυξη νέων λύσεων για το κλίμα· ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για όλα τα συνεισφέροντα προγράμματα Ε&Α ώστε να καθιερωθεί η Ένωση ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των πράσινων τεχνολογιών και να ενισχυθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της σε μεγαλύτερη κλίμακα, να μειωθεί η εξάρτησή της από ξένες βασικές τεχνολογίες, να καταστεί πρωτοπόρος στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ),την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και την κυβερνοασφάλεια, να αναπτύξει νέες θεραπείες για σοβαρές νόσους όπως ο καρκίνος, και να αναπτύξει ικανότητες υπερυπολογιστικής και επεξεργασίας δεδομένων·

16.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι πολλές εξαίρετες προτάσεις έρευνας δεν μπορούν να υλοποιηθούν, όχι λόγω κακής ποιότητας, αλλά λόγω της σημαντικής υποχρηματοδότησης των σχετικών προγραμμάτων· τονίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι πολύ ανταγωνιστικές αγορές και ότι οι ερευνητές προσελκύονται σε άλλες περιοχές του κόσμου, διότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης στην Ευρώπη· υπογραμμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, από κύριος δικαιούχος πολλών ενωσιακών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, θα γίνει ισχυρός ανταγωνιστής· καλεί το Συμβούλιο να λάβει υπόψη το γεγονός ότι κάθε κενό ύψους 10 δισεκατομμυρίων EUR στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα οδηγήσει σε απώλεια ΑΕΠ ύψους 110 δισεκατομμυρίων EUR τα επόμενα 25 έτη· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι χαμηλές δημοσιονομικές φιλοδοξίες για την έρευνα και την ανάπτυξη θα έρχονται σε αντίθεση με κάθε δέσμευση που θα ευνοούσε την ανταγωνιστικότητα ή την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ιδίως όσον αφορά τις προσπάθειες που πρέπει ακόμη να καταβληθούν για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για ποσοστό 3 % του ΑΕΠ·

17.  υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών μπορούν να επιτύχουν και τους δύο στόχους για στήριξη της οικονομίας της ΕΕ κατά την παρούσα συγκυρία και τις προσπάθειες για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τη στροφή στη βιώσιμη κινητικότητα, με βάση ιδίως την ολοκλήρωση των πολιτικών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), την κοινή επιχείρηση Shift2Rail και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»· καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει όλα τα έργα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού·

18.  επαναλαμβάνει ότι μια ανταγωνιστική διαστημική βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας για το επιχειρηματικό τοπίο της Ευρώπης καθώς θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, σημαντικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και θα εξασφαλίζει την αυτονομία της ευρωπαϊκής δορυφορικής υποδομής· επισημαίνει τα οφέλη των δεδομένων που παράγονται στο διάστημα ως απαραίτητο εργαλείο για την παρακολούθηση της ξηράς και του περιβάλλοντος·

19.  τονίζει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων στα κράτη μέλη και συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας, οικονομικής σταθερότητας, και, όλο και περισσότερο, στις προσπάθειες βιωσιμότητας, και ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να επηρεαστούν περισσότερο από την οικονομική ύφεση που προκύπτει λόγω της πανδημίας COVID-19· τονίζει ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση ευκαιριών χρηματοδότησης και υπενθυμίζει εν προκειμένω τον ρόλο του προγράμματος της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME)· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τον διπλασιασμό του χρηματοδοτικού κονδυλίου του διάδοχου προγράμματος στο πλαίσιο του προγράμματος της ενιαίας αγοράς στο επόμενο ΠΔΠ, το οποίο αναμένεται να προβλέπει ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 80 % για τις προτάσεις υψηλής ποιότητας· τονίζει ότι η χρηματοδοτική στήριξη για τις ΜΜΕ θα πρέπει επίσης να διοχετεύεται μέσω του σκέλους για τις ΜΜΕ του προγράμματος InvestEU, για την παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, και να καθιστά δυνατή την ταχεία επέκτασή τους στις παγκόσμιες αγορές· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διευρυνθούν περαιτέρω οι ευκαιρίες για δημιουργία και αναβάθμιση των νεοφυών επιχειρήσεων και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ, με στήριξη επίσης από την πύλη της ενιαίας αγοράς, ως φορέα ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης για τη διευκόλυνση του επιχειρείν, σε συμμόρφωση με φιλόδοξες πολιτικές για την προστασία των καταναλωτών, καθώς και για την οικολογική μετάβασή τους· χαιρετίζει, επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, τις διάφορες πρωτοβουλίες της ομάδας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), δηλαδή την κινητοποίηση 40 δισεκατομμυρίων EUR για τις πληγείσες ΜΜΕ, τα 5 δισεκατομμύρια EUR που διατίθενται για τις επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας και το ταμείο εγγυήσεων ύψους 25 δισεκατομμυρίων EUR που θα χρηματοδοτηθεί από τους μετόχους της

20.  τονίζει ότι η συνεχιζόμενη κρίση θα επηρεάσει σημαντικά πολλές περιφέρειες και πολλούς τομείς· στο πλαίσιο αυτό, είναι πεπεισμένο ότι η πολιτική συνοχής θα διαδραματίσει καίριο ρόλο και θα είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη για να τονώσει την οικονομική ανάκαμψη σε όλες τις περιοχές της ΕΕ, να ενισχύσει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης, και θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση και μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να ανταποκριθεί στις περίπλοκες περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και δημογραφικές μελλοντικές προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι, αν καθυστερήσει η έγκριση του ΠΔΠ 2021-2027 και της σχετικής νομικής βάσης, θα είναι απαραίτητη μια μεταβατική περίοδος μεταξύ των δύο περιόδων προγραμματισμού·

21.  πιστεύει ότι ο τουρισμός, ως ένας από τους τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα στηρίζεται από ένα ειδικό κονδύλιο μέσω ξεχωριστού προγράμματος της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ· επιμένει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη στις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις, ιδίως στις περιπτώσεις του αγροτουρισμού και των μικρών φορέων παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας που θα αντιμετωπίσουν περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα νέα πρότυπα ασφάλειας, καθώς και στις νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές·

22.  υπό το φως των άμεσων και μακροπρόθεσμων σημαντικών αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της τρέχουσας κατάστασης, υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021 και τον ζωτικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι ενισχυμένες κοινωνικές δράσεις της ΕΕ, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στην οικονομική ανάκαμψη, και, συγκεκριμένα, στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και των ηλικιωμένων, της παιδικής φτώχειας, του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, στη διασφάλιση ενός ενισχυμένου κοινωνικού διαλόγου, με την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών δημογραφικών αλλαγών και τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων, και ιδιαίτερα των γηρασκόντων πληθυσμών, σε ζωτικές και βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η κινητικότητα, η επαρκής διατροφή και η αξιοπρεπής στέγαση·

23.  ζητεί ο προϋπολογισμός του 2021 να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις σχέσεις με τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) και στις ανάγκες τους, καθώς μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· τονίζει, επιπλέον, ότι πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΥΧΕ σε χρηματοδότηση καθώς διαθέτουν περιορισμένους διοικητικούς πόρους και περιορισμένη εμπειρογνωμοσύνη λόγω του ειδικού καθεστώτος και του μεγέθους τους·

24.  τονίζει ότι η εσωτερική ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προσδοκιών των πολιτών της ΕΕ για μια Ένωση που προστατεύει· υπογραμμίζει ότι οι απειλές κατά της ασφάλειας, όπως οι τρομοκρατικές επιθέσεις, το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα και οι νέες μορφές εγκληματικής δραστηριότητας όπως το κυβερνοέγκλημα, συνιστούν συνεχιζόμενη απειλή για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαιτούν μια ισχυρή, συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση· πιστεύει ότι αυτό απαιτεί ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών· τονίζει ότι απαιτείται η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων ΤΠ με έμφαση στην καλύτερη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της αναγνωσιμότητας των δεδομένων για την αποτελεσματική και ταχεία συνεργασία μεταξύ αστυνομικών, δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Επιτροπή αναμένεται να δρομολογήσει μια νέα στρατηγική για την Ένωση Ασφάλειας το 2021, η οποία θα περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών σε βασικούς τομείς που συνδέονται με αυτές τις απειλές·

25.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα αυξηθεί η ικανότητα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, ώστε η ΕΕ να είναι καλύτερα προετοιμασμένη και σε θέση να ανταποκρίνεται σε όλα τα είδη φυσικών καταστροφών, πανδημιών και έκτακτων αναγκών, όπως έκτακτων χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών συμβάντων· επαναλαμβάνει τη σημασία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ για την καλύτερη προστασία των πολιτών από τις καταστροφές·

26.  τονίζει την επιτυχία του προγράμματος Erasmus+ όσον αφορά την ενίσχυση της κινητικότητας, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων των νέων· τονίζει ότι είναι αναγκαία η επαρκής χρηματοδότηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων, για να καταστεί προσβάσιμο σε άτομα από όλα τα περιβάλλοντα και όλες τις ηλικιακές ομάδες·

27.  υπενθυμίζει ότι η προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και πολιτισμών διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της δημοκρατίας, της μη εισαγωγής διακρίσεων και της ισότητας των φύλων, και στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση στα προγράμματα για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες και να ενισχυθούν οι πόροι που προορίζονται για τη στήριξη θυμάτων έμφυλης βίας στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων· υπογραμμίζει ότι οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, καθώς και ο τομέας του τουρισμού, περιλαμβάνονται και θα περιλαμβάνονται στους κύριους τομείς που είναι θύματα της κρίσης που αντιμετωπίζει η ΕΕ· ζητεί τη λήψη έκτακτων μέτρων για τους εν λόγω τομείς και την ενίσχυση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»

28.  αναμένει ότι θα τεθεί σε εφαρμογή ένας ισχυρός ενωσιακός μηχανισμός σχετικά με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα έως το 2021· τονίζει ότι το ΠΔΠ 2021-2027 θα πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα αιρεσιμότητας για την προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η οποία θα εγγυάται ότι, προκειμένου να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

29.  θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών σε όλη την Ένωση και την ενίσχυση της ενωσιακής ιθαγένειας· επιμένει ότι ο προϋπολογισμός του 2021 για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πρέπει να αντιστοιχεί στις πολυάριθμες προσδοκίες που έχει δημιουργήσει μεταξύ των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως στο σκέλος του εθελοντισμού· ζητεί να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την κάλυψη της υψηλής ζήτησης για τοποθέτηση σε θέσεις εθελοντισμού·

30.  ζητεί να παρέχεται, κατά προτεραιότητα, επαρκής χρηματοδότηση για τη στήριξη της δραστηριότητας οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προώθησης των δικαιωμάτων και της ενίσχυσης και προώθησης των αξιών της Ένωσης και του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων μέσω του μελλοντικού προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες», σε μια περίοδο που παρατηρείται συρρίκνωση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών σε πολλά κράτη μέλη·

31.  τονίζει την ανησυχητική και ολοένα και εντονότερη αντίδραση κατά της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών και τη σημασία των μηχανισμών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ), για την καταπολέμηση της κατάστασης αυτής· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε στην πρότασή της ειδικό πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων, και ζητεί να χρησιμοποιηθούν φιλόδοξα και ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού για την υποστήριξη των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την προστασία και προαγωγή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να ενισχυθούν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που στηρίζουν τόσο τον καθολικό σεβασμό της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων όσο και την πρόσβαση στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στα συναφή δικαιώματα·

32.  επισημαίνει ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ) αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν έναν ασφαλή και υψηλής ποιότητας επισιτιστικό εφοδιασμό και επισιτιστική κυριαρχία για τους Ευρωπαίους, την εύρυθμη λειτουργία των αγορών τροφίμων, τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, την ανανέωση των γενεών, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας· υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο των εν λόγω πολιτικών καθώς συμβάλλουν στην επίτευξη σταθερών και αποδεκτών εσόδων για τους γεωργούς και τους αλιείς, ιδίως στην τρέχουσα δύσκολη συγκυρία· υπενθυμίζει τη θέση του όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027 για διατήρηση των προϋπολογισμών για την ΚΓΠ και την ΚΑλΠ· ζητεί να ενισχυθούν οι εν λόγω πολιτικές και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη γεωργία και την αλιεία μικρής κλίμακας· σημειώνει ότι η ΚΓΠ, μαζί με τις λοιπές πολιτικές της Ένωσης, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της πράσινης συμφωνίας·

33.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη στην πρότασή της και στις επακόλουθη τροποποιητική πράξη για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2021, το αποτέλεσμα της πολιτικής συμφωνίας που αναμένεται να επιτευχθεί σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για το έτος 2021 (που παρουσιάζονται στην πρόταση της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2019 (COM(2019)0581))· καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την έγκαιρη διάθεση επαρκών πόρων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και των δεικτών που υποβάλλονται στην Ένωση προκειμένου να συμμορφωθούν πλήρως με την πρωτοβουλία «Προϋπολογισμός που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα» (BFOR)· επιμένει στο θέμα της υψηλής ποιότητας των δεδομένων και των δεικτών για την ορθή αξιολόγηση της ΚΓΠ·

34.  λαμβάνει υπό σημείωση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τη μεταναστευτική κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με την Τουρκία, που οδήγησε στην πρόσφατη έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού 1/2020 για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο πόρων στον προϋπολογισμό του 2021 εν αναμονή πιθανής συνέχισης ή ακόμη και επιδείνωσης της κατάστασης αυτής· υπενθυμίζει την ανάγκη για αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα και για μια κοινή πολιτική ασύλου· τονίζει τις πρόσθετες ανάγκες που απορρέουν από την πανδημία COVID-19 για έγκριση ειδικών μέτρων για τους μετανάστες ως ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων της προληπτικής εκκένωσης και μετεγκατάστασης· υπενθυμίζει την τακτική ανάγκη για ενίσχυση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης κατά την τελευταία περίοδο, ώστε να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να αντεπεξέλθουν στην προσφυγική κρίση, και για κινητοποίηση των ειδικών μηχανισμών για τον σκοπό αυτό διότι το ανώτατο όριο του τομέα 3 ήταν υπερβολικά χαμηλό, ή μέσω διορθωτικών προϋπολογισμών· αναμένει από τα κράτη μέλη να κατανοήσουν το συμφέρον τους και να αντισταθμίσουν την επίπτωση της καθυστέρησης στην έγκριση του κανονισμού Δουβλίνο IV με τη στήριξη των αναγκαίων πιστώσεων και την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης σε αυτόν τον τομέα· υπενθυμίζει την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών και των προσφύγων στους προσφυγικούς καταυλισμούς της ΕΕ, για την επιβολή του νόμου, την κατάρτιση του προσωπικού της συνοριοφυλακής και της ακτοφυλακής, καθώς και για αποτελεσματικά μέτρα για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων

35.  επισημαίνει ότι η νόμιμη μετανάστευση υπό ορθή διαχείριση είναι σημαντική για την εξασφάλιση μιας κατάλληλης αντίδρασης στην εξέλιξη της αγοράς εργασίας·

36.  σημειώνει ότι η Τουρκία εξακολουθεί να φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων στον κόσμο και ότι επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Τουρκία μετά τη λήξη των δεσμεύσεών της στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία·

37.  τονίζει ότι θα πρέπει να θεσπιστούν άμεσα μέτρα αλληλεγγύης, ιδίως ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης, εν αναμονή μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης των κανόνων της ΕΕ για το άσυλο· ζητεί επίσης να συνεχίσει να προβλέπεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ χρηματοδότηση για τη στήριξη των προσφύγων στην Τουρκία·

38.  ζητεί έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό για το 2021 για τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ που θα επιτρέψει στην Ένωση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει· υπενθυμίζει ότι η ειρήνη και η αλληλεγγύη αποτελούν βασικές αξίες που θα πρέπει να στηρίζονται σταθερά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας, με σκοπό τη στήριξη πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και για άλλες περιφέρειες που χρειάζονται χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξή τους·

39.  πιστεύει ότι ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) θα πρέπει να εστιάσει τη χρηματοδότησή του στους τομείς της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι δόθηκε το πράσινο φως για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, και ζητεί να θεσπιστούν κατάλληλες δημοσιονομικές διατάξεις για να υποστηριχθούν οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις και η ευθυγράμμιση με το κεκτημένο·

40.  υπογραμμίζει ότι οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει να υπόκεινται στον όρο του σεβασμού των ευρωπαϊκών αξιών, όπως το κράτος δικαίου, η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, η δημοκρατική διαδικασία, ο σεβασμός των θεμελιωδών αξιών και οι σχέσεις καλής γειτονίας· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή της επιβολής όρων· ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια που διατίθενται στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙΙ για να στηρίξει, μέσω άμεσης διαχείρισης εκ μέρους της ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους, και να αυξήσει τις ευκαιρίες για διαπροσωπικές επαφές, ακαδημαϊκό διάλογο, πρόσβαση των Τούρκων φοιτητών σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, και για τη δημιουργία πλατφορμών μέσων ενημέρωσης για δημοσιογράφους με σκοπό την προστασία και προώθηση των δημοκρατικών αξιών και αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

41.  τονίζει ότι η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για τον ΜΓΑΔΣ εγκρίθηκε στις 4 Μαρτίου 2019, και η εντολή του όσον αφορά τον ΜΓΑΔΣ επιβεβαιώθηκε εκ νέου στις 8 Οκτωβρίου 2019· υπενθυμίζει τη θέση του υπέρ μιας συνεισφοράς ύψους 45 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΜΓΑΔΣ σε στόχους για το κλίμα, τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, τη βιοποικιλότητα και την καταπολέμηση της απερήμωσης, καθώς και για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και της εκτόπισης πληθυσμών, και θέτει ισχυρή έμφαση στην προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών, των προσφύγων, των εκτοπισθέντων, των ατόμων ΛΟΑΔΜ, των ατόμων με αναπηρία, των αυτοχθόνων πληθυσμών, και των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων·

42.  υπενθυμίζει ότι η μακροπρόθεσμη λύση στο σημερινό φαινόμενο της μετανάστευσης έγκειται στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι μεταναστευτικές ροές· ζητεί να εξοπλιστούν τα αντίστοιχα προγράμματα εξωτερικής πολιτικής με επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για τη στήριξη δίκαιων και αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών καταγωγής και διέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της αφρικανικής ηπείρου· στο ίδιο πλαίσιο, ενόψει της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), καλεί την ΕΕ να εντείνει τη χρηματοδοτική της στήριξη προς την Υπηρεσία το 2021, προκειμένου να διατηρηθεί η αδιάλειπτη παροχή ζωτικών υπηρεσιών σε εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες·

43.  εκφράζει την ανησυχία του για την ταχεία παγκόσμια εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 και τον αντίκτυπό της στις πληγείσες χώρες· είναι πεπεισμένο ότι η διεθνής συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την υπερνίκηση αυτής της παγκόσμιας κρίσης· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό της πανδημίας και τον μετριασμό των επιπτώσεών της· πιστεύει ότι η Ένωση πρέπει να επιδείξει αλληλεγγύη με τις πληγείσες τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων με την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων, για να τις βοηθήσει να ανοικοδομήσουν τις οικονομίες τους, να μετριάσουν τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της κρίσης και να ενισχύσουν τις ικανότητες των συστημάτων δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο·

44.  υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής εξωτερικής δράσης της ΕΕ· επαναλαμβάνει την ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης που προορίζεται για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως εκείνων που κινδυνεύουν περισσότερο· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη να συνεχιστεί ο μηχανισμός προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Protectdefenders.eu) και να αυξηθεί η χρηματοδότηση που διατίθεται σε αυτόν· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να απέχει αυστηρά από παροχή βοήθειας μέσω δημοσιονομικής στήριξης σε χώρες οι οποίες αψηφούν κατάφωρα τα διεθνή πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας ή δεν αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει τη σημασία των αποστολών παρακολούθησης εκλογών, ιδίως από τοπικές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, και ζητεί κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης·

45.  ζητεί περαιτέρω χρηματοδότηση για δράσεις στρατηγικής επικοινωνίας για να αντιμετωπιστούν οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να υπονομεύσουν τη δημοκρατική τάξη στην Ένωση και στις γειτονικές της χώρες· τονίζει τη σημασία του εμβληματικού εγχειρήματος «EU vs Disinfo» της ειδικής ομάδας East StratCom της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, της προπαγάνδας και της εξωτερικής επιρροής·

46.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδοτική στήριξη για τη δημιουργία μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, την προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας και την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει ιδίως ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα ποσά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ) και για τη στρατιωτική κινητικότητα· τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνεχιζόμενη στήριξη και ο ενισχυμένος συντονισμός της πολιτικής και των δράσεων για την άμυνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και άλλων πρωτοβουλιών· παροτρύνει την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη χρηματοδότηση των διοικητικών και επιχειρησιακών δαπανών του ΕΟΑ και της PESCO από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αποκαθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τη δημοσιονομική αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 ΣΕΕ·

47.  επαναλαμβάνει ότι η νέα αρχιτεκτονική των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης (ΜΕΧ) θα πρέπει να ενισχύσει τη συνεκτικότητα, τη λογοδοσία, την αποδοτικότητα και τη δημοκρατική εποπτεία· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου στη στρατηγική καθοδήγηση των νέων μέσων· αναμένει ότι θα συμμετάσχει ήδη από τα πρώτα στάδια στον (προ-)προγραμματισμό των νέων μέσων·

48.  παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει όλα τα πιθανά σενάρια και να προετοιμαστεί για αυτά προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης, με τον καθορισμό σαφών δεσμεύσεων, την πρόβλεψη για κατάρτιση μηχανισμών και την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η μελλοντική συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε προγράμματα της ΕΕ θα τηρεί μια δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις εισφορές και τα οφέλη·

49.  εκφράζει την πρόθεσή του να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο ως στενός εταίρος σε όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα της ΕΕ, ιδίως στο Erasmus+ και στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»·

50.  υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί της ΕΕ στην υλοποίηση των στόχων της ενωσιακής πολιτικής και επιβεβαιώνει εκ νέου τη σημασία της χορήγησης επαρκούς και προβλέψιμης χρηματοδότησης και προσωπικού στους οργανισμούς αυτούς, προκειμένου να επιτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, ενώ απορρίπτει κάθε αναίτια και αυθαίρετη περικοπή των προϋπολογισμών τους σε πραγματικές τιμές· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας στην προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, καθώς και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην υποστήριξη των αιτούντων άσυλο που αναζητούν προστασία στην Ευρώπη·

51.  ταυτόχρονα, τονίζει την έντονη ανάγκη να καταπολεμηθεί η εμπορία και η παράνομη διακίνηση ανθρώπων, καθώς και να παρασχεθεί στήριξη στους οργανισμούς της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, που παρέχουν συνδρομή στα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)· σημειώνει τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο Frontex στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταναστευτικής κρίσης που λαμβάνει χώρα στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με την Τουρκία· ζητεί κατάλληλα επίπεδα χρηματοδότησης για τη διαχείριση των συνόρων στον προϋπολογισμό του 2021·

52.  σημειώνει ότι ανατίθενται ολοένα και περισσότερα καθήκοντα στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλειας, της επιβολής του νόμου και της συνεργασίας στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης· ζητεί αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων και των θέσεων προσωπικού για τους εν λόγω οργανισμούς, ιδίως για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust), την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL), τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), καθώς και επαρκή χρηματοδότηση και επαρκές προσωπικό για τους οργανισμούς που θα εργαστούν για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

53.  εκφράζει την ανησυχία του για το ανεπαρκές επίπεδο χρηματοδότησης και προσωπικού που παρασχέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2020 και, ενόψει του 2021, καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το προσωπικό και τους πόρους για το εν λόγω θεσμικό όργανο και να προστατεύσει τη δημοσιονομική του αυτονομία· υπογραμμίζει ότι η σύσταση της EPPO δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να λειτουργεί σωστά·

54.  ως αποτέλεσμα της πρόσφατης έξαρσης της COVID-19 στην Ευρώπη και της ανάγκης για μια έγκαιρη, συντονισμένη και συνεκτική απόκριση της ΕΕ, καλεί επειγόντως την Επιτροπή να παράσχει την κατάλληλη και αναγκαία χρηματοδότηση στους σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ που πρέπει να εργαστούν και να στηρίξουν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της πανδημίας, ειδικότερα δε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA)· επιμένει ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να μην προχωρήσουν σε περικοπή των πόρων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)·

55.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί σημαντικά ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσθετα καθήκοντα που του ανατέθηκαν μέσω της πρόσφατης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια· υπενθυμίζει, περαιτέρω, την ανάγκη για πρόσθετους πόρους για τον Οργανισμό για την Υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC), ώστε να επιτελεί τα καθήκοντά του που κατοχυρώνονται στον κανονισμό BEREC και στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών·

56.  υπενθυμίζει ότι καμία πολιτική της Ένωσης, είτε για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 είτε για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ορθά χωρίς τη στήριξη μιας ειδικής δημόσιας υπηρεσίας της Ένωσης και χωρίς επαρκή χρηματοδότηση·

57.  πιστεύει, στο τρέχουσα πολιτική και οικονομική συγκυρία, ότι η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να στηριχθεί κατάλληλα, και από την πλευρά του προϋπολογισμού, και ότι η Επιτροπή, μεταξύ άλλων οργάνων που συμμετέχουν στο εν λόγω σχέδιο, θα πρέπει να εφοδιαστεί με τα κατάλληλα μέσα για να το φέρει επιτυχώς εις πέρας·

58.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει το παράδειγμα όσον αφορά την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και κοινωνικά υπεύθυνων διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προκειμένου οι συμβάσεις να ανατίθενται σε εταιρείες που τηρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα βασικά πρότυπα εργασίας, και την επιβολή βελτιωμένων και αυστηρότερων κριτηρίων για να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων·

59.  ζητεί μια αξιολόγηση της προηγούμενης δημοσιονομικής περιόδου που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και την εφαρμογή της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021· αναμένει, επομένως, από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο σχέδιο προϋπολογισμού της ένα παράρτημα που θα συγκεντρώνει ειδικές ανά φύλο πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις εισροές, τις εκροές και τα αποτελέσματα, και θα παρουσιάζει χρηματοδοτικές δεσμεύσεις για την ισότητα των φύλων και τα συναφή μέτρα παρακολούθησης·

Ένα επαρκές και ρεαλιστικό επίπεδο πληρωμών

60.  είναι αποφασισμένο να αποφύγει μια νέα κρίση πληρωμών, ιδίως στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19· επαναλαμβάνει ότι το συνολικό ανώτατο όριο πληρωμών πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τον πρωτοφανή όγκο εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων στο τέλος του 2020, οι οποίες θα πρέπει να διευθετηθούν στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· σημειώνει περαιτέρω ότι, το 2021, οι πιστώσεις πληρωμών θα επικεντρωθούν σε μεγάλο βαθμό στην ολοκλήρωση προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020· επιμένει, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα πρέπει να παρεμποδίσει τη δρομολόγηση νέων προγραμμάτων·

61.  επιμένει, συνεπώς, σύμφωνα με τα μέτρα του 2020, στην ανάγκη να συνεχιστεί να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ρευστότητας για τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19·

62.  υπογραμμίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της φορολογίας θα αποφέρει πολύ περισσότερα έσοδα στους εθνικούς τους προϋπολογισμούς από οποιαδήποτε περικοπή των δαπανών των ετήσιων προϋπολογισμών της ΕΕ·

63.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ δεν χρηματοδοτεί οιαδήποτε οντότητα που υπόκειται στα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ ( μεταξύ άλλων εργολάβους ή υπεργολάβους, συμμετέχοντες σε εργαστήρια ή/και προγράμματα κατάρτισης , και αποδέκτες χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους)·

64.  είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να απαγορεύεται σε κάθε νομικό πρόσωπο που είναι πραγματικός δικαιούχος νομικών οντοτήτων οι οποίες λαμβάνουν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ να λάβει οιαδήποτε κονδύλια τόσο από τον υφιστάμενο όσο και από τον μελλοντικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, συμπεριλαμβανομένων άμεσων γεωργικών ενισχύσεων και τυχόν εκταμιεύσεων, δαπανών, εγγυήσεων ή άλλων παροχών που προβλέπονται σε αυτόν, εάν το εν λόγω πρόσωπο βρίσκεται σε κατάσταση καταφανούς σύγκρουσης συμφερόντων κατά τον ορισμό του άρθρου 61 του δημοσιονομικού κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046·

65.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι νέες πολιτικές προτεραιότητες και οι επερχόμενες προκλήσεις για την ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και όχι με μείωση των πιστώσεων για υφιστάμενα προγράμματα· θεωρεί ότι η αρχή αυτή θα πρέπει να ισχύει και για τους τροποποιητικούς προϋπολογισμούς·

66.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του 2021 θα είναι ο πρώτος που θα αντικατοπτρίζει μια νέα ονοματολογία του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι το 2021 θα είναι το πρώτο έτος του επόμενου ΠΔΠ που πιθανώς θα συμφωνηθεί· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει με τον κατάλληλο τρόπο την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στην κατάρτισή του· πιστεύει ότι η νέα ονοματολογία, επιπλέον της καλύτερης ευθυγράμμισης με τις πολιτικές προτεραιότητες, πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερής, ώστε να επιτρέπει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εκτελεί αποτελεσματικά τον ρόλο της στη λήψη αποφάσεων, και στο Κοινοβούλιο ειδικότερα να εκτελεί τα καθήκοντά του σε ό,τι αφορά τον δημοκρατικό έλεγχο και εποπτεία·

67.  σημειώνει ότι, ως το σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες, το Κοινοβούλιο θα εκπληρώσει τον πολιτικό του ρόλο και θα καταθέσει προτάσεις για πιλοτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες που εκφράζουν το πολιτικό του όραμα για το μέλλον· δεσμεύεται, στο πλαίσιο αυτό, να προτείνει δέσμη πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών που θα εκπονηθούν σε στενή συνεργασία με καθεμία από τις επιτροπές του, ώστε να επιτευχθεί σωστή ισορροπία μεταξύ πολιτικής βούλησης και τεχνικής σκοπιμότητας, κατά την αξιολόγηση της Επιτροπής·

o
o   o

68.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1) https://www.ipcc.ch/sr15/
(2) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(6) ΕΕ L 57 της 27.2.2020, σ. 1.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0032.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0065.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0124.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0015.
(13) ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 24.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου