Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2209(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0112/2020

Внесени текстове :

A9-0112/2020

Разисквания :

PV 18/06/2020 - 6
CRE 18/06/2020 - 6

Гласувания :

PV 19/06/2020 - 9
PV 19/06/2020 - 12

Приети текстове :

P9_TA(2020)0167

Приети текстове
PDF 227kWORD 75k
Петък, 19 юни 2020 г. - Брюксел
Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.
P9_TA(2020)0167A9-0112/2020

Препоръка на Европейския парламент от 19 юни 2020 г. до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г. (2019/2209(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 2, 3 и 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22, 36 и 37 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид началото на Източното партньорство, поставено в Прага на 7 май 2009 г. като съвместно усилие на ЕС и шестимата му източноевропейски партньори Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна,

–  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство през 2009 г. в Прага, през 2011 г. във Варшава, през 2013 г. във Вилнюс, през 2015 г. в Рига и през 2017 г. в Брюксел,

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна(1), Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна(2), и Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна(3), включително задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия (ЗВЗСТ), както и Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна(4),

–  като взе предвид приоритетите на партньорството между ЕС и Азербайджан, одобрени от Съвета за сътрудничество на 28 септември 2018 г.(5),

–  като взе предвид заключителните изявления и препоръките от заседанията на парламентарните комитети за асоцииране с Украйна и Молдова от 19 декември 2019 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на Парламента относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност от 18 декември 2019 г.(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета(7) за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване,

–  като взе предвид споразуменията между Европейския съюз и Република Армения(8) и Република Азербайджан(9) за облекчаване на визовия режим, както и подписването на Споразумение между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим на 8 януари 2020 г.(10),

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и заместник-председателя/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 18 март 2020 г. до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Политика в областта на Източното партньорство за периода след 2020 г., озаглавено „Укрепване на устойчивостта – Източно партньорство, което представя предимства на всички“,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно европейската политика за съседство и Източното партньорство,

–  като взе предвид препоръките и дейностите на Парламентарната асамблея Евронест, Европейския икономически и социален комитет, Форума на гражданското общество към Източното партньорство, Комитета на регионите и Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP),

–  като взе предвид резолюцията на Парламентарната асамблея Евронест от 9 декември 2019 г. относно бъдещето на стратегията „Трио плюс“ за 2030 г.: изграждане на бъдещето на Източното партньорство,

–  като взе предвид Глобалната стратегия на ЕС и преразгледаната европейска политика за съседство,

–  като взе предвид Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства и Европейската харта за регионалните или малцинствените езици,

–  като взе предвид своите резолюции от 20 май 2010 г. относно необходимостта от стратегия на ЕС относно Южен Кавказ(11), от 23 октомври 2013 г. относно Европейската политика за съседство(12), от 18 септември 2014 г. относно положението в Украйна и текущото състояние на отношенията между ЕС и Русия(13), от 15 януари 2015 г. относно положението в Украйна(14), от 15 април 2015 г. относно стогодишнината от арменския геноцид(15), от 9 юли 2015 г. относно преразглеждането на Европейската политика за съседство(16), от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Република Молдова и Украйна(17), от 23 ноември 2016 г. относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни(18), от 13 декември 2016 г. относно правата на жените в държавите от Източното партньорство(19), от 16 март 2017 г. относно украинските политически затворници в Русия и положението в Крим(20), от 19 април 2018 г. относно Беларус(21), от 14 юни 2018 г. относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия(22), от 4 юли 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна(23), от 4 октомври 2018 г. относно влошаването на положението със свободата на медиите в Беларус, и по-специално случая на „Харта 97“(24), от 14 ноември 2018 г. относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова(25), от 14 ноември 2018 г. относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия(26) и от 12 декември 2018 г. относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна(27),

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Русия, особено свързаните с действията на Русия на териториите на държавите от ИП, нарушенията на правата на кримските татари, окупацията на части от територията на Грузия и създаването на граници, както и враждебната пропаганда и дезинформацията, насочени срещу ЕС и страните от ИП,

–  като взе предвид своите препоръки от 15 ноември 2017 г. до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г.(28) и от 4 юли 2018 г. към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно преговорите във връзка с всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан(29),

–  като взе предвид член 118 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид писмото на комисията по международна търговия,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0112/2020),

А.  като има предвид, че за обозримото бъдеще ЕС остава доминиращата политическа и икономическа сила в Европа и това поражда отговорност по отношение на неговите съседи;

Б.  като има предвид, че в глобалната стратегия на ЕС от юни 2016 г. се посочва, че приоритетът на ЕС е насърчаването на устойчиви, добре управлявани, проспериращи и съгласувани държави в съседство;

В.  като има предвид, че Източното партньорство (ИП) е приобщаващо по своята същност, основава се на взаимни интереси и взаимно разбирателство, споделено участие и отговорност, диференциация и обвързаност с условия, и цели споделен ангажимент между Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Република Молдова, Украйна и Европейския съюз по отношение на задълбочаването на техните отношения и придържането към международното право и основните ценности, като например демокрацията, спазването на правата на човека и основните свободи, принципите на правовата държава, независимостта и безпристрастността на съдебната система и социалната пазарна икономика, устойчивото развитие и доброто управление, с цел увеличаване на стабилността и благоденствието;

Г.  като има предвид, че засиленото сътрудничество между ЕС и държавите от ИП не представлява линеен процес и цялостното сътрудничество може да бъде постигнато и поддържано само дотолкова, доколкото основните европейски ценности и принципи се зачитат по време на конституционния и законодателния процес и борбата с корупцията, организираната престъпност, изпирането на пари, олигархичните структури и непотизма е гарантирана; подчертава обаче, че в тежки случаи на връщане назад сътрудничеството може да бъде отменено;

Д.  като има предвид, че някои държави от ИП избраха да се стремят към по-тясна политическа, човешка и икономическа интеграция с ЕС, основана на принцип на диференциация и в съответствие с резултатите за изпълнението и въжделенията, и сключиха амбициозни споразумения за асоцииране със задълбочени и всeобхватни зони за свободна търговия, както и безвизови режими и споразумения за общо авиационно пространство; освен това те декларираха стратегическата цел за членство в ЕС и вече доказаха способността си да гарантират по-голяма стабилност, сигурност, благоденствие и устойчивост в източното съседство; като има предвид, че обществената подкрепа в техните общества за европейската интеграция продължава да бъде на много високо равнище;

Е.  като има предвид, че други държави от ИП имат по-нюансирано равнище на амбиция по отношение на ЕС; като има предвид, че Армения е част от водените от Русия икономически и военни структури за регионална интеграция (Евразийски икономически съюз и Организация на Договора за колективна сигурност) и е сключила Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство с ЕС; като има предвид, че от 2017 г. Азербайджан води преговори за ново всеобхватно споразумение с ЕС, което ще замени Споразумението за партньорство и сътрудничество от 1999 г.; като има предвид, че Беларус няма договорни отношения с ЕС, но неотдавна бяха подписани споразумения за облекчаване на визовия режим и за реадмисия;

Ж.  като има предвид, че от създаването на ИП партньорските държави са демонстрирали различен темп на политическа и икономическа реформа, както поради вътрешни, така и поради външни фактори, и все още не са достигнали етап, на който тези реформи са необратими;

З.  като има предвид, че поддържането на дългосрочната европейска перспектива за заинтересованите държави в ИП е катализатор за демократизацията и по-нататъшните реформи в страните от ИП;

И.  като има предвид, че е необходимо да се насърчи разработването на адаптирани стратегии за всички държави от ИП и да се осъществи напредък към по-амбициозни форми на сътрудничество и интеграция, ако партньорските държави желаят това, както и да се подкрепя и поддържа амбициозен темп на прилагане на реформите на европейска интеграция;

Й.  като има предвид, че целта може да бъде постигната, при условие че бъде постигнат напредък по отношение на принципите на правовата държава и в укрепването на демокрацията, както и че всеобхватните реформи се изпълняват своевременно, по автентичен, устойчив и ефективен начин, с подкрепата на гъвкави инструменти на ЕС и в съответствие с международните ангажименти и задължения, като същевременно се зачитат основните права на човека и на малцинствата;

К.  като има предвид, че постиженията и засилената диференциация в двустранните отношения между ЕС и държавите от ИП, с които той подписа споразумения за асоцииране, са добре дошли и сега е моментът да се предоставят на тези държави по-ясни насоки относно конкретни приоритети за реформи, критерии за привеждане в съответствие и относно следващите стъпки в процеса на интеграция с ЕС;

Л.  като има предвид, че основната цел на споразуменията за асоцииране/ЗВССТ е създаването на необходимите условия за ускоряване на политическото асоцииране и по-нататъшната икономическа интеграция между ЕС и заинтересованите страни партньори;

М.  като има предвид, че независимостта, суверенитетът и териториалната цялост на държавите от ИП все още се нарушават от неразрешени регионални конфликти, външна агресия и продължаващата окупация на териториите на някои от тези държави, които уронват положението с правата на човека, представляват пречка пред укрепването на просперитета, стабилността и растежа на ИП и компрометират действията на ЕС, като по този начин застрашават целия проект на ИП; като има предвид, че в по-голямата част от тези конфликти Русия играе активна роля като агресор чрез своята хибридна война, незаконна окупация и политика на анексиране, кибератаки, пропаганда и дезинформация, които застрашават европейската сигурност като цяло;

Н.  като има предвид, че благоденствието и сигурността на Европа са тясно свързани с положението на нашите съседни страни, по-специално държавите от ИП; като има предвид, че Източното партньорство преследва общите цели за добросъседски отношения и регионално сътрудничество и че преразгледаната европейска политика за съседство следва да насърчава и укрепва капацитета за разрешаване на двустранните спорове и да се стреми към помирение между обществата в източното съседство;

О.  като има предвид, че Европейският парламент осъжда нарушаването на суверенитета и териториалната цялост на държавите от ИП, не признава насилствени промени на техните граници и опити за анексиране на техни територии и отхвърля използването на сила или заплахите за такова използване, като споделя ангажимента на ЕС да подкрепя мирно разрешаване на конфликти чрез дипломатически средства и в съответствие с нормите и принципите на международното право, Устава на ООН и Заключителния акт от Хелзинки, по-конкретно в конфликтите, в които Русия е страна;

П.  като има предвид, че от създаването на ИП ЕС разшири и запази своето политическо и икономическо присъствие и присъствието си в областта на сигурността в държавите от ИП, като по този начин увеличи възможностите за популяризиране на своите ценности и принципи и увеличи взаимозависимостта между ЕС и страните от ИП;

Р.  като има предвид, че страните от ИП могат да играят важна роля за прекия достъп до Централна Азия и да допринасят за Стратегията на ЕС за Централна Азия като надеждни източноевропейски партньори;

С.  като има предвид, че чрез ИП ЕС спомогна да се даде тласък на структурните реформи, включително на институциите и структурите за управление, както и положи основите за дълбока социално-икономическа и политическа трансформация в цялото източно съседство; като има предвид, че е постигнат напредък в сближаването на държавите от ИП с регулаторната рамка на ЕС, неговите норми, стандарти и практики;

Т.  като има предвид, че преки последствия от ИП бяха овластяването, нарасналото очакване и търсенето на отчетност и прозрачност от страна на гражданското общество спрямо правителствата на държавите от ИП, което се оказа важен вътрешен стимул за реформи; като има предвид, че успехът на трансформацията в държавите от ИП, по-специално в трите асоциирани страни партньори, може да даде положителен пример за други страни;

У.  като има предвид, че независимите прокурори и съдии, свободните съдилища и институции, силното гражданско общество и независимите медии, всички които упражняват контрол, са ключови елементи, които ЕС следва да продължи активно да подкрепя в източните си съседи;

Ф.  като има предвид, че силните и устойчиви институции, утвърждаването на принципите на правовата държава, изпълнението на съдебните реформи, както и борбата с корупцията и изпирането на пари, са от основно значение за изграждането на справедлива, стабилна и надеждна среда, която на свой ред може да привлече и да поддържа дългосрочни инвестиции и растеж в държавите от ИП;

Х.  като има предвид, че по повод 10-ата годишнина на ИП Европейският съвет подчерта значението на стратегическото партньорство с държавите от ИП и призова Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да направят дългосрочни политически предложения с цел подготовка на срещата на високо равнище през юни 2020 г.;

Ц.  като има предвид, че Европейският парламент е ангажиран с приемането на годишни резолюции относно прилагането на споразуменията за асоцииране/ЗВССТ от асоциираните държави и поне веднъж на всеки две години на препоръки относно отношенията с останалите държави от ИП и политиката за ИП като цяло;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

Структуриран диалог, изграждане на държавност и демократична отчетност

Секторно сътрудничество за общо икономическо пространство

Подобряване на човешкия капитал

Сигурност, стабилност, териториална цялост и разрешаване на конфликти

Местни и регионални органи и гражданско общество

По-добро управление на медиите, комуникацията и политиката

   а) да признаят, че страните от ИП все повече поемат отговорност и проявяват ангажираност с инициативата за ИП; да подчертаят важността на това да се стремим към непрекъснат тласък на ефективното сътрудничество, интензивния диалог и тясното партньорство в рамките на ИП, засилен от преобразуващото въздействие на политиката за ИП, която подкрепя реформите, водещи до постигане на положителни политически, социални, икономически и правни промени в държавите от ИП, като се отчита равнището на тяхната амбиция по отношение на ЕС; да изтъкнат стремежа на асоциираните държави към все по-тесни отношения с ЕС; да потвърдят суверенното право на държавите от ИП да избират свободно своето индивидуално равнище на сътрудничество или интеграция с ЕС и да отхвърлят всякакъв външен натиск върху този избор;
   б) да подчертаят, че съгласно член 49 от ДЕС всяка европейска държава може да кандидатства за членство в ЕС, при условие че зачита ценностите на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, както е посочено в член 2 от ДЕС; да признаят, че въпреки че присъединяването не се предвижда в рамката на ИП, политиката за ИП може да улесни процеса на постепенна интеграция в ЕС; да обмислят, че за евентуален процес на присъединяване ЕС и съответната страна от ИП трябва да бъдат добре подготвени, като вземат предвид бъдещите реформи в ЕС и сближаването на страната партньор с достиженията на правото на ЕС, както и нейното съответствие с критериите за членство в ЕС; да гарантират, че пълното прилагане на действащите споразумения между ЕС и държавите от ИП ще бъдат първа стъпка в този постепенен процес на интеграция;
   в) да задействат бързо стратегическа и ориентирана към бъдещето визия за следващото десетилетие на политиката за ИП от 2020 г. нататък, с цел да осигурят ползи първо и преди всичко за гражданите, като укрепват устойчивостта, засилват устойчивото развитие, гарантират необратими постижения и задълбочават процеса на сътрудничество и интеграция между ЕС и ИП, който е в интерес на сигурността и икономиката на самия ЕС;
   г) да гарантират, че заключенията от срещата на високо равнище през юни 2020 г. включват ясна стратегия и дългосрочна обща визия за бъдеща ангажираност и развитие на ИП след 2020 г., засилване на ангажиментите и политическите стимули на ЕС, както и обещание от страна на държавите от ИП да постигнат резултати сами; в съответствие с резолюциите и препоръките на Европейския парламент да насърчават бъдещите председателства на Съвета на ЕС да изготвят подробни и амбициозни програми за сътрудничество с държавите от ИП, което ще спомогне за оформянето на отношенията с държавите от ИП в желаната и от двете страни посока през идните десетилетия;
   д) да признаят, че ИП следва да продължи да бъде привлекателна рамка за сътрудничество, и да подкрепят този процес, в съответствие с принципа „повече за повече“, за да се запазят държавите от ИП ангажирани в процеса на реформи и в пътя им към ЕС;
   е) да признаят, че Източното партньорство работи и по двете направления, тъй като опитът на страните от ИП може да бъде споделен във взаимна полза за ЕС и неговите държави членки и държавите от ИП;
   ж) да поддържат балансиран подход между индивидуализираната диференциация в рамките на ИП и приобщаването, съгласуваността и последователността на многостранната рамка, която продължава да бъде отправна точка за всички държави от ИП; да избегнат разделянето на ИП в съответствие с амбицията на различните държави по отношение на ЕС; да считат, че обхватът и задълбочеността на сътрудничеството между ЕС и държавите от ИП трябва да се определят от амбициите на страните, както и от изпълнението на реформите; да признаят, че споразуменията за асоцииране/ЗВССТ, подписани с Грузия, Република Молдова и Украйна, са доказателство за диференциран подход и следва да водят до допълнителни подобрени формати на двустранни отношения и пътни карти въз основа на принципа „повече за повече“;
   з) в контекста на индивидуализиран подход да обмислят създаването на стратегия за засилено сътрудничество за трите асоциирани държави, която би могла да установи програма за реформи и подкрепа за инвестициите в области като изграждане на капацитет, транспорт, инфраструктура, свързаност, енергетика, правосъдие и цифрова икономика, която по-късно би могла да предвиди разширяване на обхвата и към останалите държави от ИП въз основа на индивидуални оценки на ангажиментите към ЕС за реформи и постигнатия напредък, като се има предвид необходимостта от поддържане на съгласуваността на ИП и в съответствие с принципа на приобщаване; този диалог би могъл да включва заседания в рамките на Европейския съвет с лидерите на асоциираните държави по структуриран начин и редовно участие на техни представители в заседанията на работните групи и комитетите на Европейския съвет;
   и) да започнат процес за създаване на общо икономическо пространство, водещо към интеграция с четирите свободи, което да улеснява по-дълбоката икономическа интеграция и сближаване на държавите от ИП с политиките на ЕС и задълбочено икономическо сътрудничество между самите държави от ИП, по модела, следван със страните от Западните Балкани;
   й) да стартират допълнителни мерки за по-задълбочена интеграция и по-нататъшно секторно сътрудничество на държавите от ИП с ЕС, както и за тяхното участие в избрани агенции, платформи за инвестиционни рамки и вътрешни за ЕС програми и инициативи, при пълно спазване на съществуващите условия и в съответствие с основания на стимули подход на ЕС за постигане на повече сближаване в духа на принципа „повече за повече“, както и при отчитане на най-добрите практики за подкрепа на реформите;
   к) да предоставят на държавите от ИП по-голяма финансова помощ, като я обвържат с условия, включително в контекста на текущите законодателни преговори относно външните финансови инструменти за периода 2021 – 2027 г.; да гарантират, че тази помощ е съобразена със специфичните потребности на отделните държави от ИП съобразно насоките на Европейския парламент чрез делегирани актове и се използва за изпълнение на дейностите по програмата за ИП; да признаят, че финансовата помощ на ЕС също е инвестиция в бъдещето, тъй като подкрепя реформи, които увеличават икономическата и социалната стабилност на държавите от ИП, и полага основата за успешно бъдещо сътрудничество;
   л) да отчитат необходимостта от допълнителна рамка за политическа, административна и финансова подкрепа за трите асоциирани държави в рамките на общото ИП, въз основа на индивидуални подходи, която би била насочена към техните специфични структурни реформи, нуждите им от модернизация и институционално изграждане; да отбележат, че този достъп до финансиране от ЕС следва да бъде свързан с ангажименти за реформи и следва да включва набор от амбициозни критерии;
   м) да дадат приоритет на принципа „повече за повече“ в областта на демокрацията и принципите на правовата държава в светлината на последните събития както в ЕС, така и в държавите от ИП, и да гарантират, че функционирането и устойчивостта на демократичните институции, принципите на правовата държава, доброто управление, борбата с корупцията и непотизма, свободата на медиите и зачитането на правата на човека остават основните критерии и условия за по-тясно политическо партньорство и финансова помощ;
   н) да извършват редовно оценки на въздействието на програмите на ЕС за подкрепа, за да се повиши тяхната ефективност и да се прилагат своевременни корекции; да реагират по-бързо на влошаването на положението с принципите на правовата държава и на демократичната отчетност в държавите от ИП и да прилагат интелигентно обвързване с условия, включително обвързване на предоставянето на макрофинансова помощ с демократизацията и реформите, за да не допуснат правителствата партньори да продължат да правят крачки назад; да създадат условия, които позволяват да се отклонява помощ в дадена държава от ИП от централните органи, ако те не се придържат към ангажиментите, към местни органи или участници от гражданското общество;
   о) да засилят ролята на Европейския парламент в контрола и надзора на програмите чрез делегирани актове при прилагането на външните финансови инструменти на ЕС;
   п) да засилят парламентарната дипломация и да направят преглед на функционирането на Евронест, за да може да достигне пълния си потенциал;
   р) при запазване на приобщаващия характер на партньорството и продължаване на ангажимента към всички държави от ИП да признаят статута на асоциирани партньори на напредналите държави от ИП, и по-специално на подписалите споразумения за асоцииране със ЗВЗСТ, и да създадат повече форуми за засилен политически диалог с тях, за да се осъществи напредък в по-нататъшната икономическа интеграция и хармонизиране на законодателството; например да включат асоциираните държави като наблюдатели в работата на комитетите, създадени съгласно член 291 от ДФЕС и Регламент (ЕС) № 182/2011, като средство за демонстриране на ангажимента на ЕС за по-нататъшна интеграция и за укрепване на насочеността на държавите към реформи и административното им ноу-хау;
   с) да се ангажират с държавите от ИП за допълнителна помощ в изграждането на държавност и укрепването на институциите, както и на тяхната отчетност, като предоставят достъп на всички държави от ИП, и преимуществено на асоциираните партньори, до инструменти, подобни на групата за подкрепа за Украйна; да разработят съществуващите и новите инструменти на ЕС в областта на принципите на правовата държава и доброто управление за наблюдение и оценка на напредъка на асоциираните партньори, по-специално информационното табло на ЕС в областта на правосъдието и Механизма за принципите на правовата държава; да предоставят ефективни насоки и референтни показатели за реформите, включително чрез приемане на пътни карти за уточняване на ангажиментите за асоцииране; да разработват подробни работни документи с ясна методология и сравнителна перспектива, както е практиката на Плана за действие за визова либерализация и процеса на присъединяване, за да се допълнят настоящите доклади за напредъка и програмите за асоцииране;
   т) да включат мониторинг от множество заинтересовани страни в процеса на оценка на реформите в държавите от ИП, да направят този мониторинг задължителен за правителствата от ИП, като се следва практиката, която вече е установена в Украйна; да гарантират продължаването на годишните доклади за изпълнение на асоциирането от Комисията и ЕСВД относно напредъка, постигнат от тримата асоциирани партньори, и да прилагат единна методология за оценка, особено при анализа на реформите в същите области и сектори; да издават редовни, поне два пъти годишно, доклади за отношенията с неасоциираните държави от ИП; да представят доклад за изпълнението на споразуменията за търговия и асоцииране между Съюза и държавите от ИП, с акцент върху социалното, екологичното и икономическото развитие в обществата на държавите от ИП, включително в рамките на Споразумението от Париж;
   у) да признаят, че силните, независими и ефективни институции на централно и местно равнище са от ключово значение за демократичната отчетност, премахването на олигархичните структури и борбата с корупцията и с обсебването на държавата от частни интереси; поради това да се стремят към подновяване на ангажимента на държавите от ИП за провеждане на всеобхватни реформи на съдебната и публичната администрация, насочени към гарантиране на независимостта, компетентността и основаното на заслугите назначаване на съдии и държавни служители, както и определяне на борбата с корупцията за приоритет, наред с другото чрез намаляване на пространството за корупция чрез повишаване на прозрачността, отчетността и насърчаването на честно поведение сред населението като цяло, укрепване на принципите на правовата държава и насърчаване на доброто управление; да признаят, че без постигането на горепосочените цели ще бъде практически невъзможно да се постигне устойчив растеж, да се увеличат икономическата активност и развитие, да се намали бедността, да се увеличат преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и да се подобрят общественото доверие и политическата стабилност;
   ф) да постигнат напредък по отношение на по-широки правни и икономически реформи с трансфер на опит от държавите – членки на ЕС, чрез проекти по побратимяване, по-специално чрез разширяване на програмата за побратимяване към местните и регионалните органи на управление;
   х) да развият публична администрация с европейско качество в асоциираните държави от ИП чрез отваряне на схемите за обмен на опит, като предложат на държавни служители от държавите от ИП да работят временно в съответните служби на институциите на ЕС и държавите членки в конкретни области;
   ц) да насърчават работата на политическите фондации за насърчаване на следващото поколение политически лидери в държавите от ИП;
   ч) да признаят инициативите на правителствата на асоциираните държави за разширяване на сътрудничеството помежду им и общата им позиция в рамките на ИП, и да насърчат тяхната експанзия на многосекторно равнище, по-специално в областта на енергетиката, транспорта, цифровите въпроси, киберсигурността, защитата на околната среда, морската икономика, граничния контрол, митническото сътрудничество, улесняването на търговията и правосъдието и вътрешните работи; подобен подход следва да се прилага по отношение на сътрудничеството между всички държави от ИП по редица въпроси;
   ш) да насърчават вътрешнорегионалната търговия между държавите от ИП, тъй като засилената търговия с множество партньори допринася за развитието на устойчивостта на държавите и техните икономики; да насърчават по-голямо участие на държавите от ИП в прилагането на макрорегионалните стратегии на ЕС и ефективен междурегионален и трансграничен диалог за сътрудничество с цел укрепване на националния и регионалния капацитет на партньорите и улесняване на тяхното социално и икономическо развитие;
   щ) да насърчават избирателни реформи с цел гарантиране на свободни, справедливи, състезателни и прозрачни избори и да насърчават пълното съответствие на изборните процеси, по-конкретно при приемането на законодателни изменения на изборните закони и финансирането на партиите, с международните стандарти, препоръките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и становищата на Венецианската комисия; да призоват настоятелно държавите от ИП да гарантират липсата на тормоз, независимо дали съдебен, физически или институционален, на политически участници, които не са съгласни с действащото правителство, и да гарантират свободата на изразяване на мнение, на сдружаване и събиране, включително правото на мирни демонстрации; да приветстват държавите от ИП, които постигнаха съгласие относно изпълнението на демократизацията на политическите реформи, и да подкрепят укрепването на законодателната рамка за изборите чрез приобщаващи политически диалози;
   аа) да гарантират, че държавите от ИП по време на процеса на изменение на изборното законодателство създават равни възможности за представителство на всички етнически и национални малцинства;
   аб) да осигурят редовни европейски мисии за наблюдение на избори в държавите от ИП с цел подкрепа на процеса на укрепване на институциите, изборните процеси и демократичната отчетност;
   ав) да допринасят за предотвратяване на намесата на трети страни в политическите, изборните и други демократични процеси на държавите от ИП, независимо дали са предвидени за насочване на резултата от избори към предпочитан кандидат или партия или да уронят доверието в демократичната система, по-специално чрез дезинформация, незаконно политическо финансиране, кибератаки срещу политически и медийни участници или чрез всякакви други незаконни средства;
   аг) да приемат механизъм на ЕС за налагане на санкции за нарушения на правата на човека или акт „Магнитски“ на ЕС, който да се прилага за лица или образувания, нарушаващи правата на човека или основните свободи, по-специално чрез извършване на арести, отвличания и побои на активисти на гражданското общество или опозиционни активисти и журналисти, както и жестоки репресии срещу мирни протести, а също и за лица, замесени в случаи на корупция на високо равнище в държавите от ИП;
   ад) да насърчават трайното и ефективно прилагане на ЗВССТ, така че постепенно да се създадат условията за отваряне на единния пазар на ЕС; да обмислят създаването на специален правен инструмент за сближаване, насочен към подпомагане на асоциираните партньори при хармонизирането на тяхното законодателство с достиженията на правото на ЕС и подпомагане на усилията им за неговото изпълнение; да признаят, че прилагането на ЗВССТ е донесло редица положителни резултати, обаче има все още въпроси, които трябва да бъдат решени по подходящ начин;
   ае) да отбележат колко е важно задълбочаването на икономическото сътрудничество и интеграцията на пазарите с държавите от ИП чрез постепенно отваряне на единния пазар на ЕС, включително пълното прилагане на ЗВССТ и спазването на правните, икономическите и техническите регламенти и стандарти, както и чрез създаването на общо икономическо пространство;
   аж) да се стремят да изследват и да осигурят сътрудничеството и постепенната диференцирана секторна интеграция на отговарящи на условията и желаещи държави от ИП в енергийния съюз, в транспортната общност и в цифровия единен пазар, наред с други области; да се съсредоточат върху телекомуникациите и да дадат приоритет на създаването на режим на безплатен роуминг между ЕС и държавите от ИП и такъв режим в рамките на ИП възможно най-скоро; да изградят удостоверителни услуги, включително киберспособности за защита на критичната инфраструктура и личните данни, и да постигнат по-голямо сътрудничество в областта на митниците, банковото дело и финансовите услуги, което ще помогне на държавите от ИП да се борят срещу изпирането на пари и да засилят финансовия надзор, като същевременно ще доведе до евентуално разширяване на единната зона за плащания в евро (SEPA) с държавите от ИП;
   аз) да въведат инструменти, като например правни проверки и пътни карти по сектори, за да определят готовността на държавите от ИП да спазват достиженията на правото на ЕС и да потвърдят тяхната готовност за диференцирана секторна интеграция;
   аи) да насърчават развитието на електронните услуги, както търговски, така и публични, на електронната икономика, както и на широк спектър от възможности за работа от разстояние, за да се засили устойчивостта и по-конкретно устойчивостта в случай на криза, както се случи с пандемията;
   ай) да гарантират активното участие на държавите от ИП и техния принос в борбата с изменението на климата, включително чрез участие в новия Европейски зелен пакт и чрез гарантиране, че ЗВССТ не противоречат на целите и инициативите в областта на климата, посочени в него; този ангажимент следва да се осъществява чрез инвестиционна подкрепа от ЕС, включително от ЕБВР и ЕИБ, и следва да бъде обвързан със солидна оценка на въздействието върху околната среда и на въздействието върху местните общности, със специален акцент върху секторите, които биха могли да бъдат засегнати и ще се нуждаят от допълнителна подкрепа;
   ак) да гарантират, че подходящите действия и финансиране са предназначени за подобряване на управлението на отпадъчните води в съответствие с капацитета за усвояване на държавите партньори, както и за подобряване на енергийната сигурност и взаимосвързаност, по-специално за обратен поток на газ, енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в държавите от ИП; да признаят важната роля на Азербайджан за диверсификацията на енергийните доставки за ЕС, както и успеха на Украйна в отделянето на газопреносната система, и да подкрепят енергийната независимост и усилията за диверсификация на доставките в други държави от ИП; да насърчават държавите от ИП да завършат своите реформи в енергийния сектор в съответствие с правото на ЕС, включително по отношение на политиката в областта на околната среда и безопасността;
   ал) да осигурят непрекъсната подкрепа за модернизирането на системата за управление на твърдите отпадъци от държавите от ИП по отношение на стандартите на ЕС, като определят цели за рециклиране и системи за рециклиране, за да се постигнат целите; да обърнат внимание на отрицателното въздействие върху околната среда и общественото здраве на остарелите и неразрешени съоръжения за твърди отпадъци; да определят финансовите инструменти в подкрепа на финансирането на проекти за управление на отпадъците от ЕС и национални/местни фондове;
   ам) да гарантират, че съществуващите и новите ядрени инсталации в държавите от ИП отговарят на най-високите стандарти за екологична и ядрена безопасност съгласно международните конвенции; да гарантират, че небезопасни енергийни проекти, като например ядрената електроцентрала „Островец“, няма да бъдат част от европейската електроенергийна мрежа;
   ан) да приемат всеобхватен план за изграждане на инфраструктура, включително гранични пунктове, и да подкрепят изпълнението на приоритетните проекти, определени в индикативния План за действие за инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и в други планове с цел подобряване на транспортните, енергийните и цифровите връзки между ЕС и държавите от ИП, както и между самите държави от ИП, и гарантиране на устойчивостта по отношение на околната среда по време на процеса на изпълнение; да насърчават регулаторното сближаване в транспортния сектор;
   ао) да призоват настоятелно държавите от ИП, в сътрудничество с Комисията, да използват пълноценно възможностите, предоставени от Плана за действие за инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T); да подчертаят необходимостта от по-добро използване на потенциала за свързаност на Черно море и да подкрепят инфраструктурни проекти, които са от решаващо значение за увеличаване на свързаността с региона и с Централна Азия; да признаят в това отношение стратегическото географско местоположение на държавите от ИП като връзка между Европейския съюз, Азия и по-широкия регион, което би могло да доведе до увеличаване на стойността на ангажиментите на ЕС в областта на външната политика;
   ап) да прилагат амбициозната стратегия на ЕС за Централна Азия с активното участие на държавите от ИП като надеждни партньори, ползващи се с пряк достъп до този регион;
   ар) да гарантират, че МФР потвърждава финансовата подкрепа на ЕС за инфраструктурните и инвестиционните проекти на държавите от ИП, като повишава тяхната устойчивост спрямо киберзаплахи и подобрява и модернизира техните системи на образованието; да предприемат активни мерки за подобряване на капацитета за усвояване на държавите от ИП; да прилагат опита от Инвестиционната рамка за Западните Балкани с цел привличане и координиране на финансова и техническа помощ и повишаване на ефикасността на инфраструктурните проекти;
   ас) да степенуват като приоритет необходимостта от устойчиви и надеждни инвестиции в държавите от ИП чрез изготвяне на стратегия за дългосрочно ангажиране, която да се съсредоточи не само върху стабилизирането, но и върху процеса на демократизация;
   ат) да включат други асоциирани партньори в подхода, използван от ЕС в неговите усилия за подкрепа на възстановяването на украинската икономика, включително чрез специална и гъвкава макрофинансова помощ и инструменти, ангажиране и координация на международните финансови институции и донори, както и чрез подобряване на средата за преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), при зачитане на социалните, трудовите и свързаните с околната среда права; да направят насърчаването на ПЧИ от ЕС ключов аспект на политиката за ИП и да разработят план за действие за тази цел, като допълнително подобрят бизнес средата и гарантират правна сигурност;
   ау) да подкрепят по-голяма диверсификация и конкурентоспособност на икономиките на държавите от ИП чрез засилена подкрепа за МСП, както и чрез демонополизиране, премахване на олигархичните структури и приватизация, чрез укрепване и разширяване на обхвата, географското покритие и съответствието с потребностите на получателите на средства по програми, като например EU4Business; по-специално да отпускат заеми на МСП в местни валути, да разработват нови инициативи за привличане на рисков капитал в държавите от ИП и да предоставят постоянна подкрепа за развитието на ориентираните към износ промишлени сектори;
   аф) да предприемат мерки по отношение на разделението между градските и селските райони в държавите от ИП чрез ефективни финансови и технически стимули за микро-, малките и средните предприятия (ММСП), дребните земеделски стопани и семейните предприятия в селските и крайградските райони, както и чрез подобряване на връзката между хората и инфраструктурата между градовете и селските райони с цел насърчаване на социалното сближаване;
   ах) да подкрепят засилена трудова мобилност между държави от ЕС и държави от ИП, както и между държавите от ИП, със силен акцент върху законосъобразността и устойчивостта на процеса, като дават възможност за обмен на умения и опит и за избягване на изтичането на мозъци и местния недостиг на работна ръка; във връзка с това да вземат изцяло предвид успешното прилагане на безвизови режими с трите асоциирани държави;
   ац) да отчетат предизвикателствата пред държавите от ИП, породени от изтичането на мозъци, и да ги третират чрез насърчаване на програми за качествено и приобщаващо образование, професионална квалификация и друго обучение и създаване на възможности за работа с оглед на осигуряването на социално-икономически перспективи за младите хора и семействата в техните местни общности;
   ач) да се справят с последиците от обезлюдяването и миграцията в държавите от ИП чрез включването им в Европейската програма за миграцията;
   аш) да подкрепят и стартират планове за действие, основани на отделни държави, за борба с безработицата и за справяне със социалното и регионалното неравенство; да инвестират в младежта, да насърчават предприемачеството и да създават нови програми и стимули, с цел младите специалисти да се върнат на пазара на труда в държавите от ИП;
   ащ) да насърчават държавите от ИП да провеждат всеобхватни реформи на политиката на труда с цел подобряване на условията на труд и правата на работниците; да разработят план за действие за борба с недекларирания труд, да подкрепят създаването на пълноправни синдикати и да призоват конвенциите на МОТ да бъдат транспонирани в националното законодателство и прилагани;
   ба) да се справят с недостатъците в изпълнението на ангажиментите по отношение на социалните политики и трудовите права и да защитят пазара на труда на ЕС от социален дъмпинг; да проверяват не само транспонирането на съответните директиви и норми на ЕС в националното законодателство, а също и тяхното действително прилагане; съвместно с държавите от ИП да създадат система за мониторинг на основните трудови права, в която да участват синдикални организации и организации на гражданското общество; да използват изплащането на макрофинансовата помощ като лост или условие, за да принудят страните от ИП да подобрят условията на труд;
   бб) да подкрепят образователните реформи в държавите от ИП, които желаят това, тъй като това е от ключово значение за тяхното бъдеще, с цел преодоляване на несъответствията между реформата на образователните системи и търсенето на пазара на труда, и да насърчават професионалното обучение, наред с други мерки; да признаят значението на презграничната мобилност за засилването на контактите между народите, да увеличат финансирането и участието на държавите от ИП в образователни програми, програми за повишаване на професионалните умения и програми за обмен, като „Еразъм +“ и „Творческа Европа“, и да укрепят капацитета на държавите от ИП за участие в „Хоризонт Европа“;
   бв) да засилят академичното и свързаното с образованието сътрудничество между държавите от ЕС и държавите от ИП, включително сътрудничеството в рамките на ИП, чрез: i) откриване на регионална програма в подкрепа на академични и научноизследователски центрове в региона; ii) създаване на Университет на Източното партньорство в Украйна; iii) създаване на целеви програми на ИП в специализирани университети и електронна образователна платформа за онлайн курсове за обучение, насочени към европейските ценности и принципите на правовата държава, доброто управление, публичната администрация и премахването на корупцията в държавите от ИП; и iv) осигуряване на място за съвместно обучение на държавните служители от държавите от ИП, включително на равнището на местните и регионалните органи;
   бг) да стартират пилотен проект за създаване на Център на Източното партньорство за отворена наука и иновации, мрежа от тематични експертни центрове във всяка държава от ИП с цел предоставяне на подкрепа и услуги в областта на научните изследвания и иновациите;
   бд) да гарантират, че всички програми на ЕС за подпомагане включват последователно измерение, свързано с равенството между половете и правата на човека, обръщат се и са насочени към най-уязвимите групи в неравностойно положение в обществото, в това число етническите и други малцинства, като ромите, бежанците и вътрешно разселените лица от областите, засегнати от конфликти с употреба на сила; да укрепят инициативите за политическото и социално-икономическо овластяване на тези групи и за подобряване на достъпа им до образование, здравеопазване и достойно жилищно настаняване;
   бе) да гарантират, че помощта и програмите на ЕС достигат до местното равнище, включително в отдалечените райони на страните от ИП, по-специално в селските райони, за да се даде възможност на жителите да настояват за положителни промени в своите общности, особено по-уязвимите към постсъветски настроения и руска манипулация;
   бж) да настояват категорично за недопускане на дискриминация на всички ЛГБТИ+ лица, за тяхната защита от дискриминация по закон и преследване на всякакви актове на злоупотреби, изказвания, подбуждащи към омраза, и физическо насилие, извършвано срещу тях; да признаят асоциираните държави от ИП, които са привели в съответствие своите правни рамки;
   бз) да подкрепят свободата на вероизповедание, убеждение и изразяване и правото на информация на родния език на всички граждани; да осъждат и противодействат на изказванията, подбуждащи към омраза, и дискриминацията въз основа на етническа или езикова принадлежност, както и фалшивите новини и дезинформацията, насочени към етническите и националните малцинства;
   би) да гарантират основното право на свобода на религията или убежденията чрез защита и насърчаване на правата на всички религиозни компоненти, които се намират в региона, въз основа на концепцията за пълно и равноправно гражданство;
   бй) да засилят диалога и сътрудничеството с църквите и религиозните общности и организации в области като укрепване на мира и помирение, укрепване на доверието в справедливо и свободно общество, както и образование, здравеопазване и основни социални услуги;
   бк) да признаят, че с политически, културни и икономически инвестиции в държавите от ИП ЕС инвестира в сигурността и стабилността на региона;
   бл) да отчитат повишената взаимна зависимост между ЕС и държавите от ИП в областта на сигурността, както и значението на сигурността, стабилността и мира за бъдещото развитие на държавите от ИП, като се има предвид, че през последните години те са били обект на интересите и амбициите на трети държави, като Китай, Турция или някои държави от Персийския залив, които не споделят непременно ценностите и интересите на ЕС; поради това да стимулират сътрудничеството между ЕС и ИП в областта на сигурността и отбраната, като отделят специално внимание на мирното разрешаване на регионалните конфликти и предотвратяването и разрешаването на новите видове предизвикателства, като например хибридни заплахи, кибератаки, включително кибернамеса в избори, кампании за дезинформация и пропаганда, както и намеса на трети страни в политическите, изборните и други демократични процеси; да засилят сътрудничеството и подкрепата по отношение на устойчивостта на държавите от ИП спрямо корупцията, изпирането на пари, тероризма и организираната престъпност като цяло, и да подчертаят необходимостта от укрепване на устойчивостта на отделните лица, общностите и държавните институции;
   бм) да потвърдят ангажимента на ЕС по отношение на суверенитета, териториалната цялост и политическата независимост на държавите от ИП в рамките на техните международно признати граници и да подкрепят усилията им за пълно прилагане на тези принципи; да подчертаят значението на единството и солидарността на държавите членки в това отношение;
   бн) категорично да осъдят продължаващите нарушения на основните принципи и норми на международното право в региона на ИП, а именно дестабилизация, нахлуване, окупация и анексиране на територии на няколко държави от ИП от страна на Руската федерация и нейния отказ да се съобрази с решенията на международните трибунали и съдилища; да установят по-координирана политика по отношение на Руската федерация сред държавите – членки на ЕС, по-специално по отношение на ангажимента по въпроси, засягащи държавите от ИП;
   бо) да призоват за незабавно изтегляне на чуждите войски от всички окупирани територии и прекратяване на военните враждебни действия, които ненужно отнемат живота на цивилни граждани и военнослужещи, като същевременно възпрепятстват социално-икономическото развитие, и да дадат възможност на стотици хиляди вътрешно разселени лица да се завърнат по своите родни места;
   бп) да развиват по-активна роля на ЕС, представляван от заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, в мирното разрешаване на продължаващите конфликти и при предотвратяването на бъдещи конфликти в източните му съседи, като същевременно признават договорените формати и процеси за водене на преговори, като например Международните преговори в Женева, групата „Минск“ на ОССЕ, Нормандския формат и преговорите 5 + 2; да назначат специален пратеник на ЕС за Крим и региона на Донбас;
   бр) да продължат да насърчават създаването на среда, благоприятна за уреждането на конфликти и подкрепата за дейности, които насърчават доверието и контактите между народите в разделените от конфликти общности; да дадат приоритет на усилията и да увеличат финансирането за предварителното изграждане на мир, включително превантивната дипломация, както и механизмите за ранно предупреждаване и действия;
   бс) да потвърдят отново подкрепата си за усилията на съпредседателите на Минската група на ОССЕ за разрешаване на конфликта в Нагорни Карабах и техните основни принципи от 2009 г., с оглед на постигането на решение въз основа на нормите и принципите на международното право, Устава на ООН и Заключителния акт на ОССЕ от Хелзинки от 1975 г.; да насърчават всички страни да засилят диалога и да се въздържат от подстрекателска реторика, която допълнително би застрашила перспективите за постигане на споразумение;
   бт) да предприемат действия, за да гарантират ефективни дейности и изпълнение на пълен мандат за следните съществуващи мисии на ЕС в региона на ИП, включително за координиране на техните дейности: мисията за наблюдение на ЕС в Грузия, консултативната мисия на ЕС в Украйна и мисията на ЕС за съдействие в областта на граничния контрол в Молдова и Украйна, и мисията на специалния представител на ЕС за Южен Кавказ и за кризата в Грузия;
   бу) да отчетат призивите от страна на украинското правителство за разширени международни мироопазващи сили, които да бъдат разквартирувани по протежението на украинско-руската граница и в районите на Луганск и Донецк; след като ситуацията позволи това и като част от цялостното изпълнение на Споразуменията от Минск, следва на страните в конфликта да бъде предложено разполагане на ръководена от ЕС мисия по линия на ОПСО за подпомагане при задачи като разминиране, подготовка на местни избори, както и осигуряване на свободен достъп за хуманитарните организации;
   бф) да подкрепят свободата на корабоплаването и категорично да се противопоставят на блокадата на Азовско море и на продължаващото, постепенно анексиране на Черно море от страна на Руската федерация;
   бх) да признаят уникалния опит и експертни познания на държавите от ИП; да признаят приноса на държавите от ИП за мисиите, бойните групи и операциите по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); да продължат подкрепата за реформата в сектора за сигурност (РСС); да задълбочат сътрудничеството в областта на свързаните с ЕС политики в областта на отбраната, включително участие в ПСС след разрешаването на въпроса за участието на трети държави;
   бц) да признаят, че киберсигурността е една от областите, в които ЕС и страните от ИП могат да работят заедно по-ефективно, а ЕС може да се възползва от опита на държавите от ИП в борбата с хибридните заплахи и заплахите за киберсигурността; да установят официален кибердиалог със заинтересованите държави от ИП и да насърчават платформи за сътрудничество между страните в региона на ИП, с цел да се преодоляват по-ефективно хибридни заплахи и с оглед да се засили устойчивостта на тези страни, по-специално след широкомащабната кибератака на Руската федерация срещу Грузия през октомври 2019 г.;
   бч) да осъдят влиянието на трети държави в уронването на демократичния ред на държавите от ИП, както и повлияването на изборите, разпространението на дезинформация и разгръщането на целенасочени кампании за дезинформация;
   бш) да засилят сътрудничеството за изграждане на обществената и институционална устойчивост на държавите от ИП, като се поставя по-силен акцент върху борбата с дезинформацията, пропагандата, манипулирането и враждебното влияние, извършвано от външни сили с цел разделяне и дестабилизиране на държавите от ИП, както и уронване на целостта на техните политически процеси и техните отношения с ЕС; да оказват помощ на заинтересованите страни от ИП в дейностите, осъществявани на равнището на ЕС за справяне с посочените по-горе враждебни действия, включително прилагането на добри практики и решения, като например Плана за действие срещу дезинформацията и Кодекса на ЕС за поведение във връзка с дезинформацията, както и чрез използване на експертния опит на Европейския център за високи постижения в областта на борбата с дезинформацията в Хелзинки, на оперативната група на НАТО в Рига за високи постижения и Оперативната група на ЕС за стратегическа комуникация с Източното съседство (East StratCom) на ЕС;
   бщ) да насърчават интегрираното управление на границите и сътрудничеството между ЕС и асоциираните държави и да постигнат напредък в сътрудничеството в областта на правоприлагането;
   вa) да приветстват по-нататъшното сътрудничество между ЕС и държавите от ИП с цел насърчаване на международната стабилност и сигурност, в съответствие с Глобалната стратегия на ЕС, и да предлагат нови форми на доброволно сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, като я считат за област, в която да се проявяват амбиции в бъдеще, тъй като ЕС ще се стреми постепенно да създаде Европейския съюз за отбрана;
   вб) да насърчават научноизследователската и развойна дейност и сътрудничеството в областта на промишлеността при разработването на въоръжение и военни технологии и способности сред държавите – членки на ЕС, и държавите от ИП;
   вв) да признаят, че всяка липса на присъствие и бездействие на ЕС по отношение на партньорите от ИП ще създаде възможности за предприемането на действия от други глобални участници; да засилят сътрудничеството или да създадат форум с единомислещи демократични съюзници и международни участници за смекчаване и противодействие на отрицателното въздействие на сили от трети държави в региона на ИП;
   вг) да признаят приноса на участниците и организациите на гражданското общество от ИП към процесите на демократизация и реформа в техните държави и в целия регион на ИП и да призоват за по-голяма откритост и ангажираност към тях от страна на правителствата на държавите от ИП, и особено за по-съществено и ефективно участие в процесите на провеждане на политики;
   вд) да продължат широк диалог с участниците от гражданското общество на ИП и да засилят подкрепата на ЕС за дейностите на демократично ориентираните организации на гражданското общество, като насърчават техните дейности и сигурност и гарантират тяхната работна среда;
   ве) да увеличат усилията на ЕС за засилване на неговата ангажираност и подкрепа за инициативи на местно равнище в регионите и селските райони, за да развият организационните и наблюдателни способности на гражданското общество и местните демократични практики;
   вж) да засилят способността на гражданското общество на ИП да действа като пазител на реформи и да търси отчетност от съответните държавни институции, като намаляват бюрокрацията и гарантират присъствието му на тристранни срещи, включително във всички диалози по правата на човека и заседанията на Съвета за асоцииране и сътрудничество;
   вз) да насърчат сътрудничеството между гражданските общества на държавите от ИП чрез създаване на регионален център за повишаване на компетентностите, обмен на най-добри практики и работещи подходи като част от новия проект за университета на Източното партньорство в Украйна;
   ви) да продължат да осигуряват структурна финансова подкрепа и подкрепа за развитие на капацитета на организации, които подпомагат независими участници от гражданското общество в подкрепа на демокрацията; да настояват за това програми на ЕС, на държави – членки на ЕС, и независими програми в подкрепа на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава, включително Европейския фонд за демокрация, да продължават да работят свободно и без тормоз или съдебни ограничения; да вземат всички възможни мерки, за да попречат независимите НПО да бъдат изтласкани чрез налагането на съдебни ограничения и финансови бариери, избирателното прилагане на правните разпоредби, или засиленото присъствие на НПО, организирани от правителството (GONGO);
   вй) да повишат осведомеността относно нападенията срещу граждански активисти в държавите от ИП от екстремистки сили и също от държавни органи, които уронват ценностите на ЕС, международните стандарти за правата на човека и съвместните задължения към ЕКПЧ;
   вк) да увеличат мащаба на подкрепата и инициативите на ЕС за укрепване и предоставяне на възможност на местните органи и техните сдружения да осъществяват национални реформи на местно равнище; да насърчават ролята на местните органи като определящи фактори за политиката и вземането на решения и да насърчават редовния обмен между централното и местното управление относно програмите за реформи с активното и приобщаващо участие на гражданското общество и други съответни заинтересовани страни;
   вл) да разработят пътни карти за отделните държави и показатели за ангажираност с местните и регионалните органи на управление, следвайки примера на подобно взаимодействие с гражданското общество;
   вм) да разширят представителството във формулирането и изпълнението на политиката на ИП на Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP) и да увеличат нейния капацитет за подкрепа на местните и регионалните органи при предприемането на съществени действия; да разработят в сътрудничество с CORLEAP и Европейския комитет на регионите програма за изграждане на капацитет за местно и регионално управление в държавите от ИП, която да включва предприемането на систематични стъпки за засилване на ролята на местните и регионалните органи;
   вн) да насърчат значителното участие на гражданите на държавите от ИП във финансираните от ЕС проекти и съпричастността към тях, в съответствие с подход „отдолу нагоре“, основан на ценностите и стандартите на ЕС;
   во) да признаят, че липсата на подходяща комуникационна и информационна кампания пред вълната от дезинформация, на която са изложени държавите от ИП, може да доведе до загуба на усилия, инвестиции и постижения на ИП, направени в продължение на десетилетие; поради това да увеличат усилията за стратегическа комуникация и в открит диалог с гражданите да увеличат видимостта на подкрепата, предоставяна от ЕС в държавите от ИП, както на национално, така и на местно равнище; за тази цел да се опитат да достигнат до хората от малките общности и селските райони, ръководители на предприятия и общности, диаспори и национални малцинства, отвъд пределите на подкрепящите ЕС групи;
   вп) да противодействат на дезинформацията и пропагандата, насочени срещу ЕС, чрез повишаване на устойчивостта на информация и осведомеността на гражданите на ЕС и на гражданите на държавите от ИП за ИП и за възможностите и ползите, които то предоставя, по-специално тези, които произтичат от тясното политическо и икономическо сътрудничество между ЕС и държавите от ИП, както и от прилагането на СА/ЗВЗСТ като връзка с икономическия растеж и увеличаването на търговията;
   вр) по-ефективно да използват съществуващите структури на ЕС като Оперативната група на ЕСВД за стратегическа комуникация с Източното съседство (East StratCom) за идентифициране и реагиране на кампании за дезинформация и пропаганда, уронващи отношенията между ЕС и държавите от ИП и техните цели;
   вс) да укрепят делегациите на ЕС в държавите от ИП и да им дадат възможност да съдействат на страните от ИП за завършване на реформите и за по-ефективна комуникация за начина, по който ЕС помага на гражданите там; да развият повече хоризонтални връзки и да насърчат сътрудничеството между делегациите на ЕС, и да насърчават редовния обмен на информация, експертен опит и други успешни подходи на работа;
   вт) да гарантират по-активна роля на бюрата за връзка на ЕС в държавите членки за популяризиране на значението на държавите от ИП за европейския проект;
   ву) да подобрят обмена на информация между институциите на ЕС, по-специално Комисията и ЕСВД, и да запазят институционалната памет, особено що се отнася до предоставената подкрепа и изпълнените проекти за техническа помощ, за да се използват резултатите от тях при стартирането на нови проекти и програми;
   вф) да извличат ползи от програмата „Млади посланици“ и стипендиите за гражданското общество на Източното партньорство, като създават активна мрежа от бивши участници въз основа на съществуващи успешни модели;
   вх) да насърчават свободните медии и свободата на изразяване като основен принцип и следователно да подкрепят демократична, независима, плуралистична и балансирана медийна среда в държавите от Източното партньорство, която да гарантира защитата на местните журналисти, лица, формиращи общественото мнение, и дисидентските изказвания от тормоз и сплашване, да позволява недискриминационен достъп до информация онлайн и офлайн и значимо гражданско участие и гаранции, както и да гарантира правата на човека и гражданските права;
   вц) да увеличат подкрепата за борбата на местно равнище срещу фалшивите новини, хибридната война в комуникацията и деградацията на медийни програми, която може да накърни борбата с корупцията и разпространението на невярна информация с цел получаване на икономически или политически предимства; да поддържат развитието на действия за пълна прозрачност по отношение на собствеността на медиите; да помагат непрекъснато и да наблюдават местната официална регулаторна агенция във всяка държава от ИП;
   вч) да подкрепят програми и реформи по отношение на медийната и информационната грамотност, за да се отрази настоящата цифрова ера;
   вш) да насърчават излъчването на европейски медийни продукции в държавите от ИП, както и на продукции на държавите от ИП в ЕС с цел преодоляване на различията, породени от историята и фалшивата информация, предоставена през последните десетилетия; да подкрепят местните медии при получаването на достъп до европейските медийни програми и инициативите за тясно сътрудничество между медиите от ЕС и ИП;
   вщ) да осъждат използването от страна на органите на мерки, свързани с пандемията, като средство за заглушаване на политическата опозиция, гражданското общество и медиите чрез ограничаване на законните им права;
   га) да укрепят и когато е възможно, да увеличат общите усилия на ЕС и държавите от ИП по отношение на контактите и обмена между народите с цел изграждане на взаимно положителни образи един за друг сред населението и използване на проевропейските настроения сред гражданите на ИП;
   гб) да насърчават платформи за диалог и сътрудничество, които са приобщаващи и предполагат участие, като обединяват заинтересовани страни от различни сектори и равнища, включително създатели на политики, икономически субекти, представители на академичните среди, гражданското общество, както и църкви, религиозни общности и граждани с по-малко възможности, с цел да се противодейства на поляризирането и екстремистките тенденции в политиката и обществото, както и въздействието на кампаниите за дезинформация и пропаганда;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

(1) ОВ L 261, 30.8.2014 г., стр. 4.
(2) ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 4.
(3) ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.
(4) ОВ L 23, 26.1.2018 г., стр. 4.
(5) Препоръка № 1/2018 на Съвета за сътрудничество ЕС-Азербайджан от 28 септември 2018 г. относно приоритетите на партньорството между ЕС и Азербайджан (ОВ L 265, 24.10.2018 г., стр. 18).
(6) Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2020 г. относно изпълнението на общата външна политика и политиката на сигурност – годишен доклад Приети текстове, P9_TA(2020)0008.
(7) Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 303, 28.11.2018 г., стр. 39).
(8) ОВ L 289, 31.10.2013 г., стр. 2.
(9) ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 49.
(10) 12363/19 VISA 191 COEST 210.
(11) ОВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 136.
(12) ОВ C 208, 10.6.2016 г., стр. 119.
(13) ОВ C 234, 28.6.2016 г., стр. 14.
(14) ОВ C 300, 18.8.2016 г., стр. 27.
(15) OВ C 328, 6.9.2016 г., стр. 2.
(16) OВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 110.
(17) ОВ C 11, 12.1.2018 г., стр. 82.
(18) ОВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 58.
(19) ОВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 42.
(20) ОВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 109.
(21) OВ C 390, 18.11.2019 г., стр. 100.
(22) ОВ C 28, 27.1.2020 г., стр. 97.
(23) ОВ C 118, 8.4.2020 г., стр. 43.
(24) ОВ C 11, 13.1.2020 г., стр. 18.
(25) Приети текстове, P8_TA(2018)0458.
(26) Приети текстове, P8_TA(2018)0457.
(27) Приети текстове, P8_TA(2018)0518.
(28) ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 130.
(29) ОВ C 118, 8.4.2020 г., стр. 158.

Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност