Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2209(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0112/2020

Indgivne tekster :

A9-0112/2020

Forhandlinger :

PV 18/06/2020 - 6
CRE 18/06/2020 - 6

Afstemninger :

PV 19/06/2020 - 9
PV 19/06/2020 - 12

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0167

Vedtagne tekster
PDF 192kWORD 67k
Fredag den 19. juni 2020 - Bruxelles
Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i juni 2020
P9_TA(2020)0167A9-0112/2020

Europa-Parlamentets henstilling af 19. juni 2020 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i juni 2020 (2019/2209(INI))

Europa-Parlamentet

–  der henviser til artikel 2, 3 og 8 og afsnit V, særlig artikel 21, 22, 36 og 37, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) samt til del V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til lanceringen af Det Østlige Partnerskab i Prag den 7. maj 2009 som et fælles projekt mellem EU og dets seks østlige partnerlande, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine,

–  der henviser til de fælles erklæringer fra topmøderne i Det Østlige Partnerskab i 2009 i Prag, i 2011 i Warszawa, i 2013 i Vilnius, i 2015 i Riga og i 2017 i Bruxelles,

–  der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side(1), til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side(2), til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side(3), herunder vidtgående og brede frihandelsområder (DCFTA'er), samt til den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side(4),

–  der henviser til de prioriteter for partnerskabet mellem EU og Aserbajdsjan, der blev godkendt af samarbejdsrådet den 28. september 2018(5),

–  der henviser til sluterklæringerne og henstillingerne fra møderne i de parlamentariske associeringsudvalg EU-Ukraine og EU-Moldova, som blev afholdt den 19. december 2019,

–  der henviser til Parlamentets årlige betænkning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik af 18. december 2019(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1806(7) om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav,

–  der henviser til aftalerne mellem Den Europæiske Union og hhv. Republikken Armenien(8) og Republikken Aserbajdsjan(9) om lempelse af reglerne for udstedelse af visa og til undertegnelsen den 8. januar 2020 af en aftale mellem Den Europæiske Unions og Republikken Hviderusland(10) om lempelse af reglerne for udstedelse af visa,

–  der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 18. marts 2020 til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en politik for Det Østlige Partnerskab efter 2020 med titlen "Styrkelse af robustheden – resultater for alle gennem Det Østlige Partnerskab",

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om den europæiske naboskabspolitik og Det Østlige Partnerskab,

–  der henviser til henstillingerne fra og aktiviteterne i Den Parlamentariske Forsamling Euronest, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Det Østlige Partnerskabs civilsamfundsforum, Regionsudvalget og Konferencen af Regionale og Lokale Myndigheder i Østpartnerskabet (CORLEAP),

–  der henviser til Den Parlamentariske Forsamling Euronests beslutning af 9. december 2019 om "Fremtiden for Trio Plus-strategien 2030: opbygning af en fremtid for Det Østlige Partnerskab",

–  der henviser til EU's globale strategi og den reviderede europæiske naboskabspolitik,

–  der henviser til Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal og den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog,

–  der henviser til sine beslutninger af 20. maj 2010 om behovet for en EU-strategi for Sydkaukasus(11), af 23. oktober 2013 om den europæiske naboskabspolitik(12), af 18. september 2014 om situationen i Ukraine og forholdet mellem EU og Rusland(13), af 15. januar 2015 om situationen i Ukraine(14), af 15. april 2015 om hundredåret for det armenske folkedrab(15), af 9. juli 2015 om revision af den europæiske naboskabspolitik(16), af 21. januar 2016 om associeringsaftaler/vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Republikken Moldova og Ukraine(17), af 23. november 2016 om EU’s strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU(18), af 13. december 2016 om kvinders rettigheder i de østlige partnerskabslande(19), af 16. marts 2017 om ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim(20), af 19. april 2018 om Hviderusland(21), af 14. juni 2018 om georgiske besatte områder ti år efter den russiske invasion(22), af 4. juli 2018 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en omfattende og udvidet partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side(23), af 4. oktober 2018 om forringelse af mediefriheden i Hviderusland, navnlig sagen om Charter 97(24), af 14. november 2018 om gennemførelse af EU's associeringsaftale med Moldova(25), af 14. november 2018 om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Georgien(26) og af 12. december 2018 om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine(27),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, navnlig dem, der vedrører Ruslands handlinger i territorier tilhørende landene i Det Østlige Partnerskab, krænkelser af krimtatarernes rettigheder, besættelsen af dele af Georgiens territorium og grænsedragningsaktiviteter i forbindelse hermed samt fjendtlig propaganda og desinformation rettet mod EU og landene i Det Østlige Partnerskab,

–  der henviser til sin henstilling af 15. november 2017 til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i november 2017(28) og til sin henstilling af 4. juli 2018 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forhandlingerne om en samlet aftale mellem EU og Aserbajdsjan(29),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 118,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om International Handel,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0112/2020),

A.  der henviser til, at EU i en overskuelig fremtid fortsat vil være Europas dominerende politiske og økonomiske magt, og at dette afføder ansvar over for dets nabolande;

B.  der henviser til, at EU's globale strategi fra juni 2016 fastslår, at EU's prioritet er at fremme modstandsdygtige, velforvaltede, velstående og tilpassede stater i nabolandene;

C.  der henviser til, at Det Østlige Partnerskab er inkluderende af karakter, er baseret på gensidige interesser og gensidig forståelse, fælles ejerskab og ansvar, differentiering og konditionalitet og sigter mod et fælles tilsagn fra Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova, Ukraine og Den Europæiske Union om at uddybe deres forbindelser og overholde folkeretten og grundlæggende værdier, såsom demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, retsstatsprincippet, retsvæsenets uafhængighed og upartiskhed, en social markedsøkonomi, bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, med øget stabilitet og velstand som mål;

D.  der henviser til, at øget samarbejde mellem EU og landene i Det Østlige Partnerskab ikke er en lineær proces, og at et fuldt udbygget samarbejde kun kan opnås og opretholdes, hvis de grundlæggende europæiske værdier og principper overholdes i den forfatningsmæssige og lovgivningsmæssige proces, og hvis bekæmpelsen af korruption, organiseret kriminalitet, hvidvask af penge, oligarkiske strukturer og nepotisme garanteres; understreger dog, at samarbejdet kan ændres radikalt, hvis der sker alvorlige tilbageskridt;

E.  der henviser til, at visse lande i Det Østlige Partnerskab har valgt at tilstræbe en tættere politisk, menneskelig og økonomisk integration med EU baseret på princippet om differentiering og i overensstemmelse med deres performanceresultater og ambitioner og har indgået ambitiøse associeringsaftaler (AA'er), herunder vidtgående og brede frihandelsområder (DCFTA'er), samt visumfrie ordninger og aftaler om et fælles luftfartsområde; desuden har de tilkendegivet det strategiske mål om medlemskab af EU og har allerede vist sig i stand til at sikre større stabilitet, sikkerhed, velstand og modstandsdygtighed i det østlige naboskabsområde; der henviser til, at befolkningens støtte i deres samfund til europæisk integration fortsat ligger på et meget højt niveau;

F.  der henviser til, at andre lande i Det Østlige Partnerskab har et mere nuanceret ambitionsniveau i forhold til EU; der henviser til, at Armenien er med i de russiskledede økonomiske og militære regionale integrationsstrukturer (Den Eurasiske Økonomiske Union og Collective Security Treaty Organisation) og har indgået den omfattende og udvidede partnerskabsaftale med EU; der henviser til, at Aserbajdsjan siden 2017 har forhandlet om en ny omfattende aftale med EU, som skal erstatte partnerskabs- og samarbejdsaftalen fra 1999; der henviser til, at Hviderusland ikke har nogen traktatbaserede forbindelser med EU, men at der for nylig er undertegnet aftaler om visumlempelse og tilbagetagelse;

G.  der henviser til, at partnerlandene siden oprettelsen af Det Østlige Partnerskab har udvist et forskelligartet tempo i deres politiske og økonomiske reformer grundet både interne og eksterne faktorer og endnu ikke er nået til et punkt, hvor disse reformer ikke står til at ændre;

H.  der henviser til, at fastholdelse af et langsigtet europæisk perspektiv for de interesserede lande i Det Østlige Partnerskab er en katalysator for demokratisering og yderligere reformer i landene i Det Østlige Partnerskab;

I.  der henviser til, at der er behov for at tilskynde til udvikling af skræddersyede strategier med alle landene i Det Østlige Partnerskab og for at fremme mere ambitiøse former for samarbejde og integration, hvis partnerlandene ønsker det, samt for at støtte og opretholde et ambitiøst tempo i gennemførelsen af reformer med henblik på europæisk integration;

J.  der henviser til, at dette mål kan nås, hvis der opnås fremskridt med hensyn til respekt for retsstatsprincippet og styrkelse af demokratiet, og der gennemføres omfattende reformer på en rettidig, pålidelig, holdbar og effektiv måde med støtte fra fleksible EU-instrumenter og i overensstemmelse med internationale tilsagn og forpligtelser, som også sker under hensyntagen til de grundlæggende rettigheder, menneskerettighederne og mindretals rettigheder;

K.  der henviser til, at resultaterne og den øgede differentiering i de bilaterale forbindelser mellem EU og de lande i Det Østlige Partnerskab, som det har undertegnet en associeringsaftale med, hilses velkommen, og til, at tiden nu er inde til at give disse lande klarere retningslinjer vedrørende specifikke reformprioriteter, tilpasningskriterier og de næste skridt i EU-integrationsprocessen;

L.  der henviser til, at det primære formål med AA'erne/DCFTA'erne er at skabe de nødvendige betingelser for at fremskynde politisk associering og yderligere økonomisk integration mellem EU og interesserede partnerlande;

M.  der henviser til, at østpartnerskabslandenes uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet fortsat krænkes af uløste regionale konflikter, angreb udefra og den vedvarende besættelse af territorier i nogle af disse lande, hvilket underminerer menneskerettighedssituationen, udgør en hindring for at øge velstanden, stabiliteten og væksten i Det Østlige Partnerskab og bringer EU's indsats og dermed hele projektet med Det Østlige Partnerskab i fare; der henviser til, at Rusland spiller en aktiv rolle som aggressor i størstedelen af disse konflikter gennem dets hybride krigsførelse, ulovlige besættelses- og annekteringspolitik, cyberangreb, propaganda og desinformation, der truer den europæiske sikkerhed som helhed;

N.  der henviser til, at europæisk velstand og sikkerhed er tæt forbundet med situationen i nabolandene, og navnlig i landene i Det Østlige Partnerskab; der henviser til, at Det Østlige Partnerskab efterstræber de fælles mål om gode naboskabsforbindelser og regionalt samarbejde, og den reviderede europæiske naboskabspolitik bør fremme og styrke kapaciteten til at løse bilaterale tvister og tilstræbe forsoning mellem samfundene i det østlige naboskabsområde;

O.  der henviser til, at Europa-Parlamentet fordømmer krænkelsen af østpartnerskabslandenes suverænitet og territoriale integritet, ikke anerkender tvungne ændringer af deres grænser og forsøg på annektering af deres territorier, og afviser magtanvendelse eller trusler om magtanvendelse, tilslutter sig EU's tilsagn om at støtte fredelig konfliktløsning med diplomatiske midler og i overensstemmelse med normerne og principperne i folkeretten, FN-pagten og Helsingforsslutakten, det vil sige i de konflikter, som Rusland er part i;

P.  der henviser til, at EU siden oprettelsen af Det Østlige Partnerskab har udvidet og opretholdt sin politiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige tilstedeværelse i partnerlandene og dermed har opnået øget indflydelse og mulighed for at fremme sine værdier og principper og øge den indbyrdes afhængighed mellem EU og landene i Det Østlige Partnerskab;

Q.  der henviser til, at landene i Det Østlige Partnerskab kan spille en væsentlig rolle for direkte adgang til Centralasien og bidrage til EU's strategi for Centralasien som pålidelige østeuropæiske partnere;

R.  der henviser til, at EU gennem Det Østlige Partnerskab har været med til at kickstarte strukturreformer, herunder af institutioner og forvaltningsstrukturer, og til at skabe grundlaget for en dybtgående socioøkonomisk og politisk omstilling i hele det østlige naboskabsområde; der henviser til, at der er gjort fremskridt med østpartnerskabslandenes tilnærmelse til EU's regelværk og dets normer, standarder og praksis;

S.  der henviser til, at en direkte konsekvens af Det Østlige Partnerskab har været styrkelsen af civilsamfundet og dets øgede forventninger og krav om ansvarlighed og gennemsigtighed til regeringerne i landene i Det Østlige Partnerskab, hvilket har vist sig at være en stor indre drivkraft for reformer; der henviser til, at en vellykket omstilling i landene i Det Østlige Partnerskab, og navnlig i de tre associerede partnerlande, kan give et positivt eksempel for andre lande;

T.  der henviser til, at uafhængige anklagere og dommere, frie domstole og institutioner, et stærkt civilsamfund og uafhængige medier, der alle fungerer som vagthunde, er centrale elementer, som EU bør fortsætte med aktivt at støtte i sit østlige naboskabsområde;

U.  der henviser til, at stærke og modstandsdygtige institutioner, retsstatens udbredelse, gennemførelsen af reformer af retsvæsenet og bekæmpelsen af korruption og hvidvask af penge er afgørende elementer i opbygningen af et retfærdigt, stabilt og pålideligt miljø, som derefter kan tiltrække og fastholde langsigtede investeringer og vækst i landene i Det Østlige Partnerskab;

V.  der henviser til, at Det Europæiske Råd i anledning af 10-året for Det Østlige Partnerskab understregede betydningen af det strategiske partnerskab med landene i Det Østlige Partnerskab og opfordrede Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at fremsætte langsigtede politikforslag med henblik på at forberede topmødet i juni 2020;

W.  der henviser til, at Europa-Parlamentet er fast besluttet på at vedtage årlige beslutninger om de associerede landes gennemførelse af AA'er/DCFTA'er og mindst halvårlige henstillinger om forbindelserne med de resterende lande i Det Østlige Partnerskab og østpartnerskabspolitikken som helhed;

1.  henstiller til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik:

   a) at anerkende, at landene i Det Østlige Partnerskab i stigende grad har påtaget sig større ansvar for og ejerskab over østpartnerskabsinitiativet; at understrege, at det er vigtigt at stræbe efter fortsat fremdrift i retning af et effektivt samarbejde, en intens dialog og et tæt partnerskab inden for Det Østlige Partnerskab, som forstærkes af de forandringsskabende virkninger af østpartnerskabspolitikken, som støtter reformer, der skaber positive politiske, sociale, økonomiske og retlige forandringer i landene i Det Østlige Partnerskab under hensyntagen til deres ambitionsniveau i forhold til EU; at fremhæve de associerede landes bestræbelser på at opnå stadig tættere forbindelser til EU; at bekræfte østpartnerskabslandenes suveræne ret til frit at vælge deres individuelle niveau af samarbejde eller integration med EU og afvise ethvert eksternt pres på dette valg
   b) at understrege, at enhver europæisk stat i henhold til artikel 49 i TEU kan ansøge om at blive medlem af EU, forudsat at den respekterer værdierne menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, som omhandlet i artikel 2 i TEU; at anerkende, at selv om der ikke er planer om tiltrædelse inden for rammerne af Det Østlige Partnerskab, kan østpartnerskabspolitikken fremme en gradvis integration i EU; at tage i betragtning, at både EU og det pågældende land i Det Østlige Partnerskab skal være velforberedte på en eventuel tiltrædelsesproces, idet der tages hensyn til EU's fremtidige reformproces og partnerlandets tilnærmelse til gældende EU-ret samt til dets opfyldelse af kriterierne for medlemskab af EU; at tilsikre, at den fuldstændige gennemførelse af de nuværende aftaler mellem EU og landene i Det Østlige Partnerskab bliver det første skridt i denne gradvise integrationsproces
   c) straks at vedtage en strategisk og fremtidsorienteret vision for østpartnerskabspolitikkens næste ti år efter 2020 med det formål at skabe fordele, først og fremmest for borgerne, styrke modstandsdygtigheden, fremme bæredygtig udvikling, sikre resultater, som ikke kan ændres igen, og uddybe samarbejdet og integrationsprocessen mellem EU og Det Østlige Partnerskab, hvilket er i EU's egen sikkerhedsmæssige og økonomiske interesse
   d) at sikre, at konklusionerne fra topmødet i juni 2020 kommer til at omfatte en klar strategi og en langsigtet fælles vision for yderligere engagement i og udvikling af Det Østlige Partnerskab efter 2020, styrkede forpligtelser og politiske incitamenter fra EU's side samt et løfte fra landene i Det Østlige Partnerskab om selv at levere resultater; tilskynder EU-Rådets fremtidige formandskaber til i overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutninger og henstillinger at udarbejde detaljerede og ambitiøse dagsordener for samarbejde med landene i Det Østlige Partnerskab, hvilket vil bidrage til at forme forbindelserne med landene i Det Østlige Partnerskab i de kommende årtier
   e) at anerkende, at Det Østlige Partnerskab fortsat bør være en attraktiv ramme for samarbejde, og støtte denne proces i overensstemmelse med princippet om "mere for mere" for at holde østpartnerskabslandene engageret i reformprocessen og fastholde dem på deres vej mod EU
   f) at anerkende, at Det Østlige Partnerskab går i begge retninger, eftersom erfaringer fra landene i Det Østlige Partnerskab kan deles til gavn for både EU og dets medlemsstater og for landene Det Østlige Partnerskab
   g) at fastholde en afbalanceret tilgang mellem en skræddersyet differentiering inden for Det Østlige Partnerskab og den rummelighed, sammenhæng og konsistens i de multilaterale rammer, som fortsat er et referencepunkt for alle landene i Det Østlige Partnerskab; at undlade at splitte Det Østlige Partnerskab op efter de forskellige landes ambitioner i forhold til EU; at tage hensyn til, at omfanget og dybden af samarbejdet mellem EU og landene i Det Østlige Partnerskab skal fastlægges ud fra parternes ambitioner og deres gennemførelse af reformer; at anerkende, at de AA'er/DCFTA'er, der er indgået med Georgien, Republikken Moldova og Ukraine, er bevis for en differentieret tilgang og bør føre til yderligere styrkede bilaterale forbindelser og køreplaner baseret på princippet om "mere for mere"
   h) i lyset af en skræddersyet tilgang at overveje at skabe en styrket samarbejdsstrategi for de tre associerede lande, som kan etablere et reform- og investeringsstøtteprogram inden for områder som kapacitetsopbygning, transport, infrastruktur, konnektivitet, energi, retsvæsen og den digitale økonomi, som senere kan omfatte en udvidelse til de resterende lande i Det Østlige Partnerskab på grundlag af individuelle vurderinger af engagementet i EU-reformer og de fremskridt, der er gjort, idet der tages hensyn til behovet for at bevare sammenhængen i Det Østlige Partnerskab, og i overensstemmelse med princippet om inklusion; denne dialog kunne omfatte strukturerede møder i forbindelse med møderne i Det Europæiske Råd med ledere fra de associerede lande og regelmæssig deltagelse af deres repræsentanter i møder i arbejdsgrupperne og udvalgene i Det Europæiske Råd
   i) at igangsætte en proces for at skabe et fælles økonomisk område, der fører frem til integration med de fire friheder, som vil fremme en dybere økonomisk integration af og konvergens mellem landene i Det Østlige Partnerskab og EU's politikker og et dybere indbyrdes økonomisk samarbejde mellem landene i Det Østlige Partnerskab, efter samme mønster som er benyttet med landene på Vestbalkan
   j) at iværksætte yderligere foranstaltninger med henblik på en dybere integration af og et yderligere sektorsamarbejde mellem landene i Det Østlige Partnerskab og EU samt deres deltagelse i udvalgte EU-agenturer, investeringsrammeplatforme og EU-interne programmer og initiativer i fuld overensstemmelse med de eksisterende konditionaliteter og i henhold til EU's incitamentsbaserede tilgang for at opnå yderligere konvergens i overensstemmelse med princippet om "mere for mere" og under hensyntagen til den bedste reformstøttepraksis
   k) at yde større finansiel bistand til landene i Det Østlige Partnerskab og stille betingelser herfor, herunder i forbindelse med de igangværende lovgivningsmæssige forhandlinger om de eksterne finansieringsinstrumenter for perioden 2021-2027; at sikre, at denne bistand bør skræddersys til de enkelte østpartnerskabslandes specifikke behov efter Europa-Parlamentets vejledning ved hjælp af delegerede retsakter og anvendes til at gennemføre aktiviteter under programmet for Det Østlige Partnerskab; at anerkende, at EU's finansielle bistand også er en investering i fremtiden, eftersom den støtter reformer, der øger den økonomiske og sociale stabilitet i landene i Det Østlige Partnerskab og skaber fundamentet for et vellykket fremtidigt samarbejde
   l) at anerkende, at der er brug for en yderligere politisk, administrativ og finansiel støtteramme for de tre associerede lande inden for det overordnede Østpartnerskab baseret på individuelle tilgange, der skal adressere deres specifikke behov for strukturreformer, modernisering og institutionsopbygning; at notere sig, at denne adgang til EU-finansiering bør være knyttet til reformtilsagn og bør indbefatte et sæt ambitiøse benchmarks
   m) at prioritere den absolutte nødvendighed af princippet om "mere for mere" for så vidt angår demokrati og retsstatsforhold i lyset af den seneste udvikling i både EU og landene i Det Østlige Partnerskab og sikre, at fungerende og modstandsdygtige demokratiske institutioner, retsstatsprincippet, god regeringsførelse, bekæmpelsen af korruption og nepotisme, mediefrihed og respekt for menneskerettighederne fortsat er de vigtigste kriterier og betingelser for et tættere politisk partnerskab og finansiel bistand
   n) at foretage regelmæssige konsekvensanalyser af EU's støtteprogrammer for at øge deres effektivitet og foretage rettidige tilpasninger; at reagere hurtigere på forværringen af retsstatsforholdene og den demokratiske ansvarlighed i landene i Det Østlige Partnerskab og anvende intelligent konditionalitet, herunder ved at knytte leveringen af makrofinansiel bistand til demokratisering og reformer, så partnerregeringerne forhindres i at foretage yderligere tilbageskridt; at skabe betingelserne for at kunne omdirigere bistand i et givet partnerland i Det Østlige Partnerskab fra de statslige myndigheder, hvis de ikke overholder deres forpligtelser, til lokale myndigheder eller civilsamfundsaktører
   o) at styrke Europa-Parlamentets rolle i kontrollen af og tilsynet med programmer ved hjælp af delegerede retsakter i forbindelse med anvendelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter
   p) at styrke det parlamentariske diplomati og evaluere, hvordan Euronest fungerer, med henblik på at sætte det i stand til at nå sit fulde potentiale
  

Struktureret dialog, statsopbygning og demokratisk ansvarlighed

   q) samtidig med at partnerskabets inkluderende karakter fastholdes, og dialogen med alle landene i Det Østlige Partnerskab fortsættes, at anerkende den associerede partnerskabsstatus for videreudviklede lande i Det Østlige Partnerskab, navnlig signatarerne af associeringsaftaler med DCFTA'er, og etablere flere fora for en styrket politisk dialog med dem med henblik på at fremme yderligere økonomisk integration og lovgivningsmæssig harmonisering, f.eks. at medtage de associerede lande som observatører i arbejdet i de udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 291 i TEUF og forordning (EU) nr. 182/2011, som en måde at vise EU's engagement i yderligere integration og styrke landenes reformorientering og administrative knowhow på
   r) at gå i dialog med landene i Det Østlige Partnerskab om yderligere bistand til statsopbygning og styrkelse af institutionerne og deres ansvarlighed ved at stille instrumenter af samme slags som støttegruppen for Ukraine til rådighed for alle landene i Det Østlige Partnerskab, idet de associerede partnere har prioritet; at udvikle eksisterende og nye EU-værktøjer inden for retsstatsområdet og god regeringsførelse med henblik på at overvåge og vurdere de associerede partneres fremskridt, navnlig EU's resultattavle for retlige anliggender og retsstatsmekanismen; at yde effektiv vejledning og komme med benchmarks for reformer, bl.a. ved at vedtage køreplaner, der skal udspecificere associeringforpligtelserne; at udarbejde detaljerede arbejdsdokumenter med en klar metode og et komparativt perspektiv, der bygger på praksis i forbindelse med handlingsplanen for visumliberalisering og tiltrædelsesprocessen, og med henblik på at supplere de nuværende fremskridtsrapporter og associeringsdagsordener
   s) at medtage overvågning, der inddrager mange forskellige interessenter, i vurderingen af reformer i landene i Det Østlige Partnerskab, og – i overensstemmelse med den praksis, der allerede er etableret i Ukraine – gøre det obligatorisk for regeringerne i Det Østlige Partnerskab; at sikre, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten fortsætter med de årlige associeringsgennemførelsesrapporter om de fremskridt, der gøres af de tre associerede partnere, og anvender en ensartet evalueringsmetode, navnlig i forbindelse med analyser af reformer inden for de samme områder og sektorer; at udgive regelmæssige, mindst halvårlige, rapporter om forbindelserne med lande i Det Østlige Partnerskab, der ikke er associeret; at forelægge en gennemførelsesrapport om handels- og associeringsaftalerne mellem Unionen og landene i Det Østlige Partnerskab med fokus på social, miljømæssig og økonomisk udvikling i samfundene i østpartnerskabslandene, herunder inden for rammerne af Parisaftalen
   t) at anerkende, at stærke, uafhængige og effektive institutioner på centralt og lokalt plan er afgørende for demokratisk ansvarlighed, fjernelse af oligarki og bekæmpelse af korruption og state capture; derfor at anmode om et fornyet tilsagn fra landene i Det Østlige Partnerskab om at gennemføre omfattende reformer af retsvæsenet og den offentlige forvaltning med henblik på at sikre uafhængighed, kompetence og meritbaseret rekruttering af dommere og embedsmænd samt prioritering af bekæmpelsen af korruption, bl.a. ved at reducere muligheden for korruption gennem øget gennemsigtighed, ansvarliggørelse og fremme af renfærdig adfærd i befolkningen som helhed, styrkelse af retsstaten og fremme af god regeringsførelse; at anerkende, at det vil være praktisk talt umuligt at opnå bæredygtig vækst, fremme økonomisk aktivitet og udvikling, mindske fattigdommen, øge de direkte udenlandske investeringer og øge tilliden i samfundet og den politiske stabilitet, uden at nå ovennævnte mål
   u) at gå videre med en bredere vifte af retlige og økonomiske reformer med overførsel af erfaringer fra EU's medlemsstater gennem twinning-projekter, navnlig ved at udvide Twinning-programmet til også at omfatte lokale og regionale myndigheder
   v) at udvikle en offentlig forvaltning af europæisk kvalitet i de associerede østpartnerskabslande ved at åbne for jobskyggeordninger og tilbyde offentligt ansatte fra østpartnerskabslandene midlertidige ophold i de relevante tjenestegrene i EU-institutionerne og medlemsstaterne inden for specifikke områder
   w) at fremme arbejdet i politiske fonde med at skabe den næste generation af politiske ledere i landene i Det Østlige Partnerskab
   x) at anerkende initiativerne fra de associerede landes regeringer med henblik på at styrke deres indbyrdes samarbejde og et fælles standpunkt i Det Østlige Partnerskab og tilskynde til, at de udbreder dette på tværs af de forskellige sektorer, navnlig inden for områderne energi, transport, digitale spørgsmål, cybersikkerhed, miljøbeskyttelse, den maritime økonomi, grænsekontrol, toldsamarbejde, handelslettelser og retlige og indre anliggender; en lignende tilgang bør anvendes på samarbejdet mellem alle landene i Det Østlige Partnerskab om forskellige spørgsmål
   y) at fremme den intraregionale handel mellem landene i Det Østlige Partnerskab, da øget handel med flere partnere bidrager til at gøre landene og deres økonomier mere modstandsdygtige; at tilskynde til en øget inddragelse af landene i Det Østlige Partnerskab i gennemførelsen af EU's makroregionale strategier og en effektiv dialog om interregionalt og grænseoverskridende samarbejde med henblik på at styrke partnerlandenes nationale og regionale kapaciteter og fremme deres sociale og økonomiske udvikling
   z) at fremme valgreformer med henblik på at sikre frie, retfærdige, konkurrenceprægede og gennemsigtige valg og at tilskynde til, at valgprocesserne, navnlig i forbindelse med vedtagelsen af lovgivningsmæssige ændringer af valglove og partifinansiering, er fuldt ud i overensstemmelse med internationale standarder, henstillingerne fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Venedigkommissionens udtalelser; indtrængende at opfordre landene i Det Østlige Partnerskab til at sikre, at politiske aktører, der ikke er på linje med den siddende regering, ikke chikaneres, hverken retligt, fysisk eller institutionelt, og til at sikre ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden, herunder retten til fredelig demonstration; at rose de lande i Det Østlige Partnerskab, der er gået ind på at gennemføre demokratiserende politiske reformer og støtte en styrkelse af valglovgivningen gennem inkluderende politiske dialoger
   aa) at sikre, at landene i Det Østlige Partnerskab under processen med at ændre deres valglovgivning skaber lige muligheder for repræsentation af alle etniske og nationale mindretal
   ab) at sikre regelmæssige europæiske valgobservationsmissioner til landene i Det Østlige Partnerskab for at støtte processen med at styrke institutioner, valgprocesser og demokratisk ansvarlighed
   ac) at bidrage til at forhindre tredjeparters indblanding i de politiske, valgmæssige og andre demokratiske processer i landene i Det Østlige Partnerskab, hvad enten de har til formål at påvirke et valg til fordel for en foretrukken kandidat eller et foretrukkent parti eller at undergrave tilliden til det demokratiske system, navnlig gennem desinformation, ulovlig politisk finansiering, cyberangreb på politiske aktører og medieaktører eller andre ulovlige midler
   ad) at vedtage en EU-sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne eller EU's "Magnitskij-lov", som skal finde anvendelse på enkeltpersoner eller enheder, der tilsidesætter menneskerettighederne eller de grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig ved at deltage i anholdelser, kidnapninger eller prygl af civilsamfunds- eller oppositionsaktivister og journalister og i voldelig undertrykkelse af fredelige protester samt de personer, der er involveret i korruptionssager på højt niveau i landene i Det Østlige Partnerskab
  

Sektorsamarbejde hen imod et fælles økonomisk område

   ae) at fremme en løbende og effektiv gennemførelse af DCFTA'erne med henblik på gradvist at skabe betingelserne for åbning af EU's indre marked; at overveje at oprette en særlig mekanisme for tilnærmelse af lovgivningen med henblik på at hjælpe associerede partnere med at harmonisere deres lovgivning med gældende EU-ret og bistå dem i deres bestræbelser på at gennemføre den; at anerkende, at gennemførelsen af DCFTA'erne har givet mange positive resultater, men at der stadig er nogle problemer, der skal håndteres på passende vis
   af) at notere sig betydningen af at uddybe det økonomiske samarbejde og markedsintegrationen med landene i Det Østlige Partnerskab gennem en gradvis åbning af EU's indre marked, herunder en fuldstændig gennemførelse af DCFTA'erne og overholdelse af retlige, økonomiske og tekniske forskrifter og standarder samt etablering af et fælles økonomisk område
   ag) at sigte mod at undersøge og sikre samarbejdet og en gradvis, differentieret sektormæssig integration af kvalificerede og villige østpartnerskabslande i bl.a. energiunionen, transportfællesskabet og det digitale indre marked; at fokusere på telekommunikation og prioritere etableringen af en ordning uden roamingtakster mellem EU og landene Det Østlige Partnerskab og en intern ordning i Det Østlige Partnerskab så hurtigt som muligt; at opbygge tillidstjenester, herunder cyberkapacitet til at beskytte kritisk infrastruktur og persondata, og opnå et bedre samarbejde om told, banktjenester og finansielle tjenester, som kan hjælpe landene i Det Østlige Partnerskab med at bekæmpe hvidvask af penge og styrke den finansielle overvågning, samtidig med at det kan føre frem til en mulig udvidelse af det fælles eurobetalingsområde (SEPA) til landene i Det Østlige Partnerskab
   ah) at indføre instrumenter såsom screening af lovgivningen og sektorspecifikke køreplaner for at fastslå, om landene i Det Østlige Partnerskab er rede til at overholde gældende EU-ret, og bekræfte, at de er klar til en differentieret integration af de enkelte sektorer
   ai) at fremme udviklingen af e-tjenester, både kommercielle og offentlige, og e-økonomien samt en bred vifte af telearbejdskapaciteter med henblik på at styrke modstandsdygtigheden og modstandskraften i tilfælde af kriser, som man har oplevet med pandemier
   aj) at sikre, at landene i Det Østlige Partnerskab er stærkt involveret i og bidrager til bekæmpelsen af klimaforandringer, herunder gennem deltagelse i den nye europæiske grønne pagt, og ved at sikre, at DCFTA'erne ikke er i modstrid med de klimamål og -initiativer, der er fastsat heri; et sådant engagement bør ske gennem EU's investeringsstøtte, herunder fra EBRD og EIB, og bør være betinget af en grundig vurdering af den miljømæssige indvirkning og af virkningerne for lokalsamfundene, med særligt fokus på de sektorer, der kan blive berørt, og som vil have behov for ekstra støtte
   ak) at sikre, at der øremærkes passende foranstaltninger og finansiering til at forbedre spildevandsforvaltningen i overensstemmelse med partnerlandenes absorptionsevne og til at forbedre energisikkerhed og -sammenkobling, navnlig gaslinjer med reverse flow-kapacitet, energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energikilder i landene i Det Østlige Partnerskab; at anerkende Aserbajdsjans vigtige rolle i diversificeringen af energiforsyningen til EU og Ukraines succes med opsplitning af gastransmissionssystemet og støtte indsatsen for at opnå energiuafhængighed og diversificering af forsyningen i andre lande i Det Østlige Partnerskab; at tilskynde landene i Det Østlige Partnerskab til at fuldføre deres reformer i energisektoren i overensstemmelse med EU-retten, herunder miljø- og sikkerhedspolitikken
   al) at yde løbende støtte til opgradering af østpartnerskabslandenes systemer til håndtering af fast affald til EU's standarder ved at opstille genanvendelsesmål og etablere genanvendelsessystemer for at nå målene; at imødegå den negative indvirkning af forældede og uautoriserede anlæg til fast affald på miljøet og folkesundheden; at identificere finansielle instrumenter til støtte for EU's og nationale/lokale fondes finansiering af affaldshåndteringsprojekter
   am) at sikre, at eksisterende og nye nukleare anlæg i landene i Det Østlige Partnerskab overholder de højeste miljøstandarder og standarder for nuklear sikkerhed i overensstemmelse med de internationale konventioner; at sikre, at usikre energiprojekter, som f.eks. atomkraftværket i Ostrovets, ikke indgår i det europæiske elektricitetsnet
   an) at vedtage en omfattende plan for opførelse af infrastruktur, herunder grænseovergange, og støtte gennemførelsen af de prioriterede projekter, der er identificeret i den vejledende TEN-T-plan og andre investeringshandlingsplaner, med henblik på at forbedre transport, energi og digital konnektivitet mellem EU og landene i Det Østlige Partnerskab og mellem landene i Det Østlige Partnerskab indbyrdes, samtidig med at der sikres miljømæssig bæredygtighed under gennemførelsen; at tilskynde til reguleringsmæssig konvergens i transportsektoren
   ao) at opfordre landene i Det Østlige Partnerskab til i samarbejde med Kommissionen fuldt ud at udnytte de muligheder, der ligger i handlingsplanen for investeringer i det transeuropæiske transportnet (TEN-T); fremhæver behovet for en bedre udnyttelse af konnektivitetspotentialet i Sortehavet og for at støtte infrastrukturprojekter, som er afgørende for at øge konnektiviteten med regionen og med Centralasien; anerkender i denne forbindelse østpartnerskabslandenes strategiske geografiske beliggenhed som en forbindelse mellem Den Europæiske Union, Asien og det bredere naboskabsområde, der kan bringe øget værdi til EU's udenrigspolitiske engagementer
   ap) at gennemføre EU's ambitiøse strategi for Centralasien med aktiv deltagelse af landene i Det Østlige Partnerskab som pålidelige partnere med direkte adgang til denne region
   aq) at sikre, at den flerårige finansielle ramme (FFR) bekræfter EU's finansielle støtte til infrastruktur- og investeringsprojekter i landene i Det Østlige Partnerskab, som øger deres modstandsdygtighed over for cybertrusler og forbedrer og moderniserer deres uddannelsessystemer; at træffe aktive foranstaltninger for at forbedre østpartnerskabslandenes absorptionskapacitet; at anvende erfaringerne fra investeringsrammen for Vestbalkan med henblik på at tiltrække og koordinere finansiel og teknisk bistand og øge infrastrukturprojekternes effektivitet
   ar) at prioritere behovet for bæredygtige og troværdige investeringer i landene i Det Østlige Partnerskab ved at udtænke en strategi for et langsigtet engagement, som ikke kun fokuserer på stabilisering, men også på demokratisering
   as) at udvide den tilgang, som EU anvender i sine bestræbelser på at støtte genopretningen af den ukrainske økonomi, bl.a. ved hjælp af skræddersyet og fleksibel makrofinansiel bistand og tilhørende instrumenter samt dialog med og koordinering af internationale finansielle institutioner og donorer og ved at forbedre miljøet for direkte udenlandske investeringer, til andre associerede partnere, idet der tages hensyn til sociale, arbejdsmæssige og miljømæssige rettigheder; at gøre fremme af direkte udenlandske investeringer fra EU til et centralt aspekt af østpartnerskabspolitikken og udvikle en handlingsplan til dette formål med henblik på yderligere at forbedre erhvervsklimaet og garantere retssikkerheden
   at) at støtte øget diversificering af og konkurrenceevne i østpartnerskabslandenes økonomier gennem forstærket støtte til SMV'er og til afmonopolisering, fjernelse af oligarki og privatisering ved at styrke og udvide anvendelsesområdet for, den geografiske dækning af og relevansen for modtagernes behov af programmer som EU4Business; navnlig at yde lån til SMV'er i lokale valutaer, udvikle nye initiativer med henblik på at tiltrække risikovillig kapital til landene i Det Østlige Partnerskab og yde løbende støtte til udviklingen af eksportorienterede industrier
   au) at gøre noget ved kløften mellem land og by i landene i Det Østlige Partnerskab gennem effektive finansielle og tekniske incitamenter for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (MSMV'er), smålandbrugere og familievirksomheder i landdistrikter og bynære områder og gennem forbedring af den menneskelige konnektivitet og infrastrukturen mellem storbyer og landområder med henblik på at fremme social samhørighed
  

Styrkelse af den menneskelige kapital

   av) at støtte øget arbejdskraftmobilitet mellem EU og landene i Det Østlige Partnerskab samt mellem landene i Det Østlige Partnerskab indbyrdes, med et kraftigt fokus på processens lovlighed og holdbarhed, således at man giver mulighed for udveksling af færdigheder og erfaring og undgår hjerneflugt og lokal mangel på arbejdskraft; i denne forbindelse at gøre status over den vellykkede gennemførelse af visumfrie ordninger med de tre associerede lande
   aw) at tage hensyn til de udfordringer, som hjerneflugt giver landene i Det Østlige Partnerskab, og imødegå dem ved at fremme inkluderende uddannelse af høj kvalitet, erhvervsuddannelse og andre uddannelsesprogrammer og skabe jobmuligheder med henblik på at skabe socioøkonomiske perspektiver for unge mennesker og familier i deres lokalsamfund
   ax) at håndtere de alvorlige konsekvenser af affolkning og migration i landene i Det Østlige Partnerskab ved at inddrage dem i den europæiske dagsorden for migration
   ay) at støtte og iværksætte landebaserede handlingsplaner til bekæmpelse af arbejdsløshed og tackle sociale og regionale uligheder; at investere i unge, fremme iværksætteri og skabe nye programmer og incitamenter for unge erhvervsdrivende til at vende tilbage til arbejdsmarkederne i landene i Det Østlige Partnerskab
   az) at tilskynde landene i Det Østlige Partnerskab til at stræbe efter omfattende arbejdspolitiske reformer med henblik på at forbedre arbejdsvilkårene og arbejdstagernes rettigheder; at udarbejde en handlingsplan til bekæmpelse af sort arbejde, støtte oprettelsen af fuldt udviklede fagforeninger og opfordre til, at ILO's konventioner gennemføres i national ret og implementeres
   ba) at afhjælpe manglerne i gennemførelsen af tilsagnene vedrørende socialpolitik og arbejdstagerrettigheder og beskytte EU's arbejdsmarked mod social dumping; at kontrollere ikke bare gennemførelsen af relevante EU-direktiver og -normer i national ret, men også gennemførelsen heraf i praksis; sammen med landene i Det Østlige Partnerskab at oprette en overvågningsordning for grundlæggende arbejdstagerrettigheder, der involverer fagforeninger og civilsamfundsorganisationer; at benytte udbetalingen af makrofinansiel bistand som en løftestang eller konditionalitet for at tvinge landene i Det Østlige Partnerskab til at forbedre arbejdsvilkårene
   bb) at støtte uddannelsesreformer i de østpartnerskabslande, der er villige, da dette er afgørende for deres fremtid, med henblik på at afhjælpe manglerne mellem reformen af uddannelsessystemerne og efterspørgslen på arbejdsmarkedet og fremme erhvervsuddannelse, blandt andre foranstaltninger; at anerkende betydningen af mobilitet på tværs af grænserne for at styrke de mellemfolkelige kontakter, øge finansieringen til og deltagelsen af østpartnerskabslandene i programmer, der fremmer uddannelse og styrkelse af erhvervskompetencer, og udvekslingsprogrammer såsom Erasmus+ og Et Kreativt Europa, og styrke østpartnerskabslandenes evne til at deltage i Horisont Europa
   bc) at styrke det akademiske og uddannelsesmæssige samarbejde mellem EU og landene i Det Østlige Partnerskab, herunder samarbejdet inden for Det Østlige Partnerskab, ved at: i) iværksætte et regionalt program til støtte for akademiske og forskningsmæssige ekspertisecentre i regionen, ii) oprette Det Østlige Partnerskabs Universitet i Ukraine, iii) oprette målrettede østpartnerskabsprogrammer på specialiserede universiteter og en elektronisk uddannelsesplatform for onlinekurser med fokus på europæiske værdier og retsstaten, god regeringsførelse, offentlig forvaltning og udryddelse af korruption i landene i Det Østlige Partnerskab og iv) tilvejebringe et forum for fælles uddannelse af østpartnerskabslandenes offentligt ansatte, herunder dem, der arbejder for lokale og regionale myndigheder
   bd) at iværksætte et pilotprojekt, der har til formål at oprette Det Østlige Partnerskabs åbne videnskabs- og innovationscenter, et netværk af tematiske kompetencecentre, der er beliggende i hvert enkelt af landene i Det Østlige Partnerskab, og som leverer support og tjenester til forskning og innovation
   be) at sikre, at alle EU's støtteprogrammer omfatter en konsekvent kønsligestillings- og menneskerettighedsdimension, henvender sig til og er målrettet mod de dårligst stillede og mest udsatte grupper i samfundet, herunder etniske og andre mindretal, såsom romaer, flygtninge og internt fordrevne personer fra områder, der er ramt af voldelige konflikter; at styrke initiativer til styrkelse af disse gruppers politiske og socioøkonomiske indflydelse og forbedring af deres adgang til uddannelse, sundhedspleje og anstændige boliger
   bf) at sikre, at EU's bistand og programmer når ned på det lokale niveau, også i de fjerntliggende dele af landene i Det Østlige Partnerskab, navnlig i landdistrikterne, for at sætte indbyggerne i stand til at presse på for positive forandringer i deres lokalsamfund, navnlig dem, der er mere sårbare over for postsovjetiske anskuelser og russisk manipulation
   bg) at insistere kraftigt på ikkeforskelsbehandling for så vidt angår alle LGBTI+-personer, beskyttelse af dem mod forskelsbehandling i lovgivningen samt retsforfølgning af alle former for mishandling af, hadefulde ytringer og fysisk vold mod dem; at anerkende de associerede lande i Det Østlige Partnerskab, der har tilpasset deres retlige rammer i overensstemmelse hermed
   bh) at støtte tros-, menings- og ytringsfrihed og retten til information på alle borgeres modersmål; at fordømme og bekæmpe hadefulde ytringer og forskelsbehandling på grundlag af etnicitet eller sprog samt falske nyheder og desinformation rettet mod etniske og nationale mindretal
   bi) at sikre den grundlæggende ret til religions- og trosfrihed ved at beskytte og fremme rettighederne for alle religiøse elementer i regionen på grundlag af konceptet om fuldt og ligeværdigt medborgerskab
   bj) at styrke dialogen og samarbejdet med kirker og religiøse samfund og organisationer inden for områder som fredsopbygning og forsoning og derved styrke tilliden til et retfærdigt og frit samfund samt inden for uddannelse, sundhedspleje og grundlæggende sociale tjenester
  

Sikkerhed, stabilitet, territorial integritet og konfliktløsning

   bk) at anerkende, at EU via dets politiske, kulturelle og økonomiske investeringer i landene i Det Østlige Partnerskab investerer i regionens sikkerhed og stabilitet
   bl) at anerkende den øgede gensidige afhængighed mellem EU og landene i Det Østlige Partnerskab samt betydningen af sikkerhed, stabilitet og fred for den fremtidige udvikling i landene i Det Østlige Partnerskab i betragtning af, at de i de seneste år har været genstand for interesser og ambitioner i tredjelande, som f.eks. Kina, Tyrkiet eller visse Golfstater, som ikke nødvendigvis deler EU's værdier og interesser; på denne baggrund at styrke samarbejdet mellem EU og Det Østlige Partnerskab om sikkerhed og forsvar ved at lægge særlig vægt på en fredelig løsning af regionale konflikter og på forebyggelse og løsning af de nye typer af udfordringer, såsom hybride trusler, cyberangreb, herunder utidig indblanding i valg ved brug af internettet, desinformation og propagandakampagner og tredjeparters indblanding i politiske, valgmæssige og andre demokratiske processer; at styrke samarbejdet og støtten for så vidt angår østpartnerskabslandenes modstandsdygtighed over for korruption, hvidvask af penge, terrorisme og organiseret kriminalitet generelt og understrege behovet for at styrke modstandsdygtigheden hos enkeltpersoner såvel som i samfund og statslige institutioner
   bm) at gentage EU's engagement i østpartnerskabslandenes suverænitet, territoriale integritet og politiske uafhængighed inden for deres internationalt anerkendte grænser og støtte deres bestræbelser på at håndhæve disse principper fuldt ud; at understrege betydningen af sammenhold og solidaritet mellem medlemsstaterne i denne henseende
   bn) på det kraftigste at fordømme de fortsatte krænkelser af folkerettens grundlæggende principper og normer i den region, der omfatter Det Østlige Partnerskab, navnlig destabiliseringen, invasionen, besættelsen og annekteringen af områder i flere af landene i Det Østlige Partnerskab fra Den Russiske Føderations side og dets afvisning af at følge de afgørelser, der træffes af internationale retter og domstole; at fastlægge en mere samordnet politik over for Den Russiske Føderation blandt EU's medlemsstater, navnlig hvad angår engagementet i anliggender, der vedrører landene i Det Østlige Partnerskab
   bo) at opfordre til øjeblikkelig tilbagetrækning af udenlandske tropper fra alle besatte områder og til at standse de militære fjendtligheder, som unødigt koster civile og soldater livet og samtidig hæmmer den socioøkonomiske udvikling, og dermed at gøre det muligt for hundredtusindvis af internt fordrevne at vende tilbage til deres hjemlande
   bp) at udvikle en mere aktiv rolle for EU, repræsenteret ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, i en fredelig løsning af de igangværende konflikter og i forebyggelsen af eventuelle fremtidige konflikter i EU's østlige naboskabsområde, samtidig med at de aftalte forhandlingsformater og ‑processer, såsom de internationale drøftelser i Genève, OSCE's Minskgruppe, Normandietkvartetten og 5+2-forhandlingerne anerkendes; at udpege en særlig EU-udsending for Krim og Donbas-området
   bq) fortsat at fremme et klima, der er gunstigt for konfliktløsning, og støtte aktiviteter, som fremmer tillid og mellemfolkelige kontakter på tværs af konfliktsplittede samfund; at prioritere bestræbelserne på og forhøje finansieringen af forebyggende fredsopbygning, herunder forebyggende diplomati, samt tidlige varslings- og indsatsmekanismer
   br) på ny at bekræfte sin støtte til de bestræbelser, som formændene for OSCE's Minskgruppe har gjort for at løse Nagorno-Karabakh-konflikten, og til deres grundlæggende principper fra 2009 med henblik på at finde en løsning baseret på normerne og principperne i folkeretten, FN-pagten og OSCE's Helsingforsslutakt fra 1975; at tilskynde alle parter til at intensivere dialogen og afholde sig fra opildnende retorik, der vil bringe mulighederne for tvistbilæggelse yderligere i fare
   bs) at træffe foranstaltninger til at sikre effektive aktiviteter og gennemførelsen af et fuldt mandat for følgende eksisterende EU-missioner i østpartnerskabsregionen, herunder koordinering af deres aktiviteter: EU's observatørmission i Georgien, EU's rådgivende mission i Ukraine, EU's grænsebistandsmission i Moldova og Ukraine og missionen for EU's særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien
   bt) at tage de opfordringer under overvejelse, som den ukrainske regering er kommet med, om en udvidet international fredsbevarende styrke, der skal placeres langs grænsen mellem Ukraine og Rusland og i distrikterne Lugansk og Donetsk; når situationen tillader det, og som en del af den fulde gennemførelse af Minskaftalerne, bør parterne i konflikten tilbydes en EU-ledet FSFP-mission til at hjælpe med opgaver som f.eks. minerydning, forberedelse af lokalvalg og sikring af fri adgang for humanitære hjælpeorganisationer
   bu) at støtte retten til fri sejlads og kraftigt modsætte sig blokaden af Det Asovske Hav og Ruslands fortsatte gradvise annektering af Sortehavet
   bv) at anerkende den enestående erfaring og ekspertise i landene i Det Østlige Partnerskab; at anerkende østpartnerskabslandenes bidrag til missioner, kampgrupper og operationer under EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP); fortsat at støtte sikkerhedssektorreformen (SSR); at uddybe samarbejdet om EU-relaterede forsvarspolitikker, herunder deltagelse i PESCO, når spørgsmålet om tredjelandes deltagelse er løst
   bw) at anerkende, at cybersikkerhed er et af de områder, hvor EU og landene i Det Østlige Partnerskab kan samarbejde mere effektivt, og EU kan drage fordel af erfaringerne fra landene i Det Østlige Partnerskab i bekæmpelsen af hybride trusler og trusler mod cybersikkerheden; at oprette en formel cyberdialog med de interesserede lande i Det Østlige Partnerskab og fremme samarbejdsplatforme mellem landene i østpartnerskabsregionen for at imødegå hybride trusler mere effektivt med henblik på at styrke disse landes modstandsdygtighed, navnlig efter Den Russiske Føderations storstilede cyberangreb mod Georgien i oktober 2019
   bx) at fordømme tredjelandes indflydelse på undermineringen af den demokratiske orden i landene i Det Østlige Partnerskab og deres påvirkning af valg, udbredelse af desinformation og gennemførelse af målrettede desinformationskampagner
   by) at styrke samarbejdet om opbygningen af samfundsmæssig og institutionel modstandsdygtighed i landene i Det Østlige Partnerskab med et stærkere fokus på bekæmpelse af desinformation, propaganda, manipulation og fjendtlig indflydelse, som udføres af eksterne kræfter med henblik på at splitte og destabilisere landene i Det Østlige Partnerskab og undergrave integriteten af deres politiske processer og deres forbindelser med EU; at bistå interesserede lande i Det Østlige Partnerskab i de aktiviteter, der gennemføres på EU-plan for at tackle ovennævnte fjendtligheder, herunder gennemførelsen af god praksis og løsninger, såsom handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation og EU's adfærdskodeks om desinformation, og ved at anvende ekspertisen fra Det Europæiske Center for Imødegåelse af Hybride Trusler, NATO's StratCom Centre of Excellence i Riga og EU's East StratCom-taskforce
   bz) at fremme integreret grænseforvaltning og samarbejde mellem EU og associerede lande og fremme samarbejdet om retshåndhævelse
   ca) at bifalde yderligere samarbejde mellem EU og landene i Det Østlige Partnerskab med det formål at fremme international stabilitet og sikkerhed i overensstemmelse med EU's globale strategi og foreslå nye former for frivilligt samarbejde på sikkerheds- og forsvarsområdet, idet dette betragtes som et ambitiøst mål i den kommende fremtid, da EU gradvist vil sigte mod at skabe den europæiske forsvarsunion
   cb) at fremme FoU og industrielt samarbejde om udvikling af udrustning og militære teknologier og kapaciteter blandt EU-medlemsstaterne og landene i Det Østlige Partnerskab
   cc) at anerkende, at enhver mangel på EU-tilstedeværelse eller manglende handling i forhold til dets partnere i Det Østlige Partnerskab vil skabe plads til, at andre globale aktører kan gribe ind; at øge samarbejdet eller skabe et forum med ligesindede demokratiske allierede og internationale aktører for at afbøde og modvirke de negative virkninger af tredjelandsmagter i østpartnerskabsregionen
  

Lokale og regionale myndigheder og civilsamfundet

   cd) at anerkende bidraget fra civilsamfundsaktører og -organisationer i Det Østlige Partnerskab til demokratiserings- og reformprocessen i deres lande og i hele østpartnerskabsregionen og opfordre regeringerne i landene i Det Østlige Partnerskab til større åbenhed over for dem og dialog med dem, og navnlig en mere meningsfuld og effektiv inddragelse af dem i den politiske beslutningsproces
   ce) at fortsætte en bred dialog med civilsamfundsaktører i Det Østlige Partnerskab og øge EU's støtte til demokratisk orienterede civilsamfundsorganisationers aktiviteter ved at støtte deres aktiviteter og sikkerhed og sikre deres arbejdsmiljø
   cf) at øge EU's indsats for at styrke dets engagement i og støtte til græsrodsinitiativer i regioner og landdistrikter med henblik på at udvikle civilsamfundets organisatoriske og kontrolmæssige kapaciteter og lokale demokratiske praksisser
   cg) at styrke evnen i civilsamfundene i Det Østlige Partnerskab til at fungere som vagthunde for reformer og holde de respektive statslige institutioner op på deres ansvar ved at mindske bureaukratiet og sikre civilsamfundets tilstedeværelse på trepartsmøder, bl.a. i forbindelse med alle menneskerettighedsdialoger og møder i associerings- og samarbejdsrådene
   ch) at fremme samarbejdet mellem civilsamfundene i østpartnerskabslandene ved at oprette et regionalt center for at øge kompetencerne og udveksle bedste praksis og arbejdsmetoder som en del af det nye projekt med Det Østlige Partnerskabs Universitet i Ukraine
   ci) at fortsætte med at yde strukturel og finansiel støtte og kapacitetsudviklingsstøtte til organisationer, der bistår uafhængige prodemokratiske civilsamfundsaktører; at insistere på, at EU, medlemsstaterne og uafhængige programmer til støtte for demokrati, menneskerettigheder og retsstat, herunder Den Europæiske Demokratifond, fortsat skal kunne arbejde frit og uden chikane eller retlige begrænsninger; at træffe alle mulige foranstaltninger for at forhindre, at uafhængige NGO'er fortrænges gennem indførelse af retslige begrænsninger og økonomiske hindringer, selektiv anvendelse af lovbestemmelser eller øget tilstedeværelse af statsligt organiserede NGO'er (GONGO'er)
   cj) at skabe opmærksomhed om yderligtgående kræfters og også statslige myndigheders angreb på civile aktivister i landene i Det Østlige Partnerskab, som underminerer EU's værdier, internationale menneskerettighedsstandarder og fælles forpligtelser i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention
   ck) at optrappe EU's støtte til og initiativer for at styrke lokale myndigheder og deres sammenslutninger og sætte dem i stand til at gennemføre nationale reformer på lokalt plan; at fremme lokale myndigheders rolle som taktikplanlæggere og beslutningstagere og tilskynde til regelmæssige udvekslinger mellem statslige og lokale myndigheder om reformdagsordener med en aktiv og inkluderende deltagelse af civilsamfundet og andre relevante interessenter
   cl) at udvikle køreplaner og indikatorer på landeniveau for samarbejde med lokale og regionale myndigheder efter samme model som eksemplerne på et tilsvarende engagement i civilsamfundet
   cm) at udvide repræsentationen af Konferencen af Regionale og Lokale Myndigheder i Østpartnerskabet (CORLEAP) i udformningen og gennemførelsen af politikken for Det Østlige Partnerskab og øge dens kapacitet til at støtte de lokale og regionale myndigheder i væsentlige foranstaltninger; i samarbejde med CORLEAP og Det Europæiske Regionsudvalg at udvikle et kapacitetsopbygningsprogram for lokal og regional forvaltning i landene i Det Østlige Partnerskab, som skal indbefatte en systematisk indsats for at styrke de lokale og regionale myndigheders rolle
   cn) at tilskynde til, at borgere i Det Østlige Partnerskab deltager i betydeligt omfang i EU-finansierede projekter og tager ejerskab over dem, i overensstemmelse med en bottom-up-tilgang baseret på EU's værdier og standarder
  

Bedre medier, kommunikation og politikforvaltning

   co) at anerkende, at fraværet af en ordentlig kommunikations- og informationskampagne midt i den desinformationbølge, som landene i Det Østlige Partnerskab udsættes for, kan resultere i, at partnerskabets ti år lange indsats, investeringer og resultater går tabt; derfor at optrappe den strategiske kommunikationsindsats og i en åben dialog med borgerne øge synligheden af den støtte, som EU yder i landene i Det Østlige Partnerskab, både på nationalt og lokalt plan; med henblik herpå at henvende sig til folk i små lokalsamfund og landdistrikter, erhvervslivet og samfundsledere, diasporaer og nationale mindretal, ud over de grupper, der allerede er positivt indstillet over for EU
   cp) at modarbejde desinformation og propaganda mod EU ved at styrke borgernes (både EU- og østpartnerskabsborgeres) modstandsdygtighed over for falsk og vildledende information og deres viden om Det Østlige Partnerskab og de muligheder og fordele, det giver – navnlig dem, der følger af et tæt politisk og økonomisk samarbejde mellem EU og landene i Det Østlige Partnerskab og af gennemførelsen af AA'er/DCFTA'er, som forbinder dem med økonomisk vækst og øget handel
   cq) at anvende de eksisterende EU-strukturer, såsom EU-Udenrigstjenestens East StratCom-taskforce, mere effektivt til at identificere og reagere på desinformations- og propagandakampagner, der underminerer forholdet mellem EU og landene i Det Østlige Partnerskab og dets mål
   cr) at styrke EU-delegationerne i landene i Det Østlige Partnerskab og sætte dem i stand til at bistå landene i Det Østlige Partnerskab med at fuldføre reformerne og kommunikere mere effektivt om, hvordan EU hjælper borgerne dér; at udvikle mere horisontale forbindelser og fremme samarbejdet mellem EU-delegationerne og tilskynde til regelmæssig udveksling af information og ekspertise og andre vellykkede arbejdsmetoder
   cs) at sikre, at EU's forbindelseskontorer i medlemsstaterne spiller en mere aktiv rolle med hensyn til at promovere østpartnerskabslandenes betydning for det europæiske projekt
   ct) at forbedre informationsudvekslingen mellem EU-institutionerne, navnlig Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten, og sikre den institutionelle hukommelse, navnlig om den ydede støtte og de projekter, der er gennemført inden for teknisk bistand, med henblik på at bygge videre på resultaterne heraf, når der iværksættes nye projekter og programmer
   cu) at få mest muligt ud af programmet "unge ambassadører" og stipendierne til civilsamfundet under Det Østlige Partnerskab ved at etablere et aktivt netværk af tidligere deltagere/modtagere på grundlag af eksisterende vellykkede modeller
   cv) at fremme frie medier og ytringsfrihed som et grundlæggende princip og derfor støtte et demokratisk, uafhængigt, pluralistisk og afbalanceret medielandskab i landene i Det Østlige Partnerskab, som sikrer beskyttelse af lokale journalister, opinionsdannere og systemkritikere mod chikane og intimidering, giver ikkediskriminerende adgang til information online og offline og meningsfuld deltagelse i samfundslivet samt beskytter og sikrer menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder
   cw) at optrappe støtten til den lokale kamp mod falske nyheder, hybrid krigsførelse på kommunikationsområdet og forringelse af medieprogrammer, som kan undergrave bekæmpelsen af korruption og af udbredelsen af falske oplysninger med henblik på at opnå økonomiske eller politiske fordele; at støtte udviklingen af foranstaltninger til at sikre fuld gennemsigtighed med hensyn til medieejerskab; løbende at bistå og overvåge det lokale officielle reguleringsorgan i alle landene i Det Østlige Partnerskab
   cx) at støtte programmer og reformer vedrørende medie- og IT-kendskab for at afspejle den nuværende digitale tidsalder
   cy) at fremme udsendelsen af europæiske medieproduktioner i landene i Det Østlige Partnerskab og østpartnerskabslandenes produktioner i EU for at bygge bro over de forskelle, der er fremprovokeret af historien og af den falske information, der er givet i de seneste årtier; at støtte lokale medieforetagender i at få adgang til europæiske medieprogrammer og ‑initiativer med henblik på et tæt samarbejde mellem medieforetagender fra EU og Det Østlige Partnerskab
   cz) at fordømme myndighedernes misbrug af pandemirelaterede foranstaltninger som et middel til at bringe den politiske opposition, civilsamfundet og medierne til tavshed ved at begrænse deres legitime rettigheder
   da) at styrke og om muligt øge EU's og østpartnerskabslandenes fælles indsats med hensyn til mellemfolkelige kontakter og udvekslinger med henblik på at opbygge gensidigt positive billeder i befolkningen og gøre god brug af den pro-europæiske stemning blandt borgerne i Det Østlige Partnerskab
   db) at fremme inkluderende og deltagelsesorienterede platforme for dialog og samarbejde, der samler interessenter på tværs af forskellige sektorer og niveauer, herunder politiske beslutningstagere, økonomiske aktører, akademiske kredse og civilsamfundet såvel som kirker, religiøse samfund og ugunstigt stillede borgere, med det formål at bekæmpe polariserende og ekstremistiske tendenser inden for politik og i samfundet samt virkningerne af desinformation og propagandakampagner;

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

(1) EUT L 261 af 30.8.2014, s. 4.
(2) EUT L 260 af 30.8.2014, s. 4.
(3) EUT L 161 af 29.5.2014, s. 3.
(4) EUT L 23 af 26.1.2018, s. 4.
(5) Henstilling nr. 1/2018 fra Samarbejdsrådet EU-Aserbajdsjan af 28. september 2018 om prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Aserbajdsjan, EUT L 265 af 24.10.2018, s. 18.
(6) Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2020 om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning. Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0008.
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1806 af 14. november 2018 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EUT L 303 af 28.11.2018, s. 39).
(8) EUT L 289 af 31.10.2013, s. 2.
(9) EUT L 128 af 30.4.2014, s. 49.
(10) 12363/19 VISA 191 COEST 210.
(11) EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 136.
(12) EUT C 208 af 10.6.2016, s. 119.
(13) EUT C 234 af 28.6.2016, s. 14.
(14) EUT C 300 af 18.8.2016, s. 27.
(15) EUT C 328 af 6.9.2016, s. 2.
(16) EUT C 265 af 11.8.2017, s. 110.
(17) EUT C 11 af 12.1.2018, s. 82.
(18) EUT C 224 af 27.6.2018, s. 58.
(19) EUT C 238 af 6.7.2018, s. 42.
(20) EUT C 263 af 25.7.2018, s. 109.
(21) EUT C 390 af 18.11.2019, s. 100.
(22) EUT C 28 af 27.1.2020, s. 97.
(23) EUT C 118 af 8.4.2020, s. 43.
(24) EUT C 11 af 13.1.2020, s. 18.
(25) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0458.
(26) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0457.
(27) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0518.
(28) EUT C 356 af 4.10.2018, s. 130.
(29) EUT C 118 af 8.4.2020, s. 158.

Seneste opdatering: 8. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik