Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2019/2210(INI)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0091/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0091/2020

Díospóireachtaí :

PV 18/06/2020 - 6
CRE 18/06/2020 - 6

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0168

Téacsanna atá glactha
PDF 169kWORD 60k
Dé hAoine, 19 Meitheamh 2020 - Brussels Eagrán deiridh
Na Balcáin Thiar, tar éis chruinniú mullaigh 2020
P9_TA(2020)0168A9-0091/2020

Moladh ó Pharlaimint na hEorpa an 19 Meitheamh 2020 chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir leis na Balcáin Thiar, tar éis chruinniú mullaigh 2020 (2019/2210(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint do chonclúidí na Comhairle Eorpaí an 28 Meitheamh 2018, do chonclúidí na Comhairle an 18 Meitheamh 2019 agus do chonclúidí na Comhairle Eorpaí an 17-18 Deireadh Fómhair 2019 lenar cuireadh ar athló na cinntí maidir le tús a chur leis na caibidlíochtaí aontachais leis an Macadóin Thuaidh agus leis an Albáin,

–  ag féachaint do Dhearbhú Shágraib an 6 Bealtaine 2020,

–  ag féachaint don Chomhaontú Deiridh maidir le Socrú na nDifríochtaí a thuairiscítear i rúin 817 (1993) agus 845 (1993) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, d’fhoirceannadh Chomhaontú Eatramhach 1995, agus do bhunú Comhpháirtíochta Straitéisí ar an 17 Meitheamh 2018 idir an Ghréig agus an Mhacadóin Thuaidh, ar a dtugtar freisin Comhaontú Prespa,

–  ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle Eorpach an 26 Márta 2020 maidir le tús a chur le caibidlíocht aontachais leis an Macadóin Thuaidh agus leis an Albáin, inar formhuiníodh na conclúidí ón gComhairle an 25 Márta 2020 maidir le méadú agus leis an bpróiseas cobhsaíochta agus comhlachais,

–  ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 5 Feabhra 2020 dar teideal ‘An próiseas aontachais a fheabhsú - Peirspictíocht inchreidte an Aontais Eorpaigh do na Balcáin Thiar’ (COM(2020)0057),

–  ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 29 Bealtaine 2019 maidir le beartas um méadú AE (COM(2019)0260),

–  ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 6 Feabhra 2018 dar teideal ‘Peirspictíocht inchreidte um méadú le haghaidh na mBalcán Thiar agus rannpháirtíocht fheabhsaithe AE leis na Balcáin Thiar’ (COM(2018)0065),

–  ag féachaint do Straitéis Dhomhanda AE 2016, lena sonraítear gurb ionann beartas inchreidte um méadú agus infheistíocht straitéiseach i slándáil agus rathúnas na hEorpa, agus go bhfuil rannchuidiú mór i leith na síochána déanta cheana ag an straitéis i réigiúin a bhí léirscriosta ag an gcogaíocht roimhe seo,

–  ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 16 Deireadh Fómhair 2013 dar teideal ‘An Straitéis um Méadú agus na Príomh-Dhúshláin 2013-2014’ (COM(2013)0700),

–  ag féachaint don chomhthoil athnuaite i ndáil leis an méadú arna fhormheas ag an gComhairle Eorpach i mí na Nollag 2006 agus a formhuiníodh ina dhiaidh sin sna conclúidí ón gComhairle Eorpach i mí an Mheithimh 2019,

–  ag féachaint don Dearbhú Críochnaitheach ó Chruinniú Mullaigh Shágrab an 24 Samhain 2000,

–  ag féachaint do Dhearbhú Chruinniú Mullaigh Thessaloniki AE-na mBalcán Thiar, an 21 Meitheamh 2003, maidir leis an ionchas i dtaobh thíortha na mBalcán Thiar a dhul isteach san Aontas Eorpach,

–  ag féachaint do dhearbhú Shóifia ó chruinniú mullaigh AE-na mBalcán Thiar an 17 Bealtaine 2018 agus do Chlár Oibre Tosaíochtaí Shóifia san iarscríbhinn a ghabhann leis,

–  ag féachaint do Phróiseas Bheirlín, a seoladh ar an 28 Lúnasa 2014, agus go háirithe don dearbhú ó Airí Gnóthaí Eachtracha na mBalcán Thiar maidir leis an gcomhar réigiúnach agus díospóidí déthaobhacha an 27 Lúnasa 2015, agus do bhunú Oifig Réigiúnach um Chomhar na hÓige (RYCO), agus do na cruinnithe mullaigh a tionóladh ina dhiaidh sin i Vín (2015), i bPáras (2016), in Trieste (2017), i Londain (2018) agus in Poznan (2019),

–  ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle Gnóthaí Ginearálta an 29-30 Aibreán 1997 maidir le cur i bhfeidhm na coinníollachta d’fhonn forbairt a dhéanamh ar straitéis chomhleanúnach de chuid AE don chaidreamh le tíortha an réigiúin,

–  ag féachaint don ráiteas comhpháirteach ó Airí Gnóthaí Eachtracha 13 Bhallstát an Aontais Eorpaigh an 11 Meitheamh 2019 maidir le tiomantas AE i leith lánpháirtiú Eorpach na mBalcán Thiar,

–  ag féachaint don dearbhú comhpháirteach ó Chruinniú Mullaigh Chainteoirí Pharlaimint na hEorpa-na mBalcán Thiar, arna thionól ag Uachtarán Pharlaimint na hEorpa leis an gceannaireacht ó pharlaimintí na mBalcán Thiar ar an 28 Eanáir 2020,

–  ag féachaint don chruinniú neamhfhoirmiúil an 16 Feabhra 2020 inar tugadh le chéile na ceannairí ó thíortha na mBalcán Thiar, Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, an tArdionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus Príomh-Aire Phoblacht na Cróite a bhí i gceannas ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don rún ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 31 Deireadh Fómhair 2019 dar teideal ‘Tús á chur leis na caibidlíochtaí aontachais leis an Macadóin Thuaidh agus an Albáin: ba cheart go ndéanfaí leasanna inchreidteachta agus geostraitéiseacha AE a choimeád’(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún maidir le pacáiste um Méadú 2019, arna ghlacadh ar an 13 Feabhra 2020(2),

–  ag féachaint dá rún an 9 Iúil 2015 maidir le Comóradh Srebrenica(3),

–  ag féachaint dá rún reachtach an 27 Márta 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (IPA III)(4),

–  ag féachaint dá rún an 24 Deireadh Fómhair 2019 maidir le tús a chur leis na caibidlíochtaí aontachais leis an Macadóin Thuaidh agus an Albáin(5),

–  ag féachaint dá rún an 15 Eanáir 2020 maidir le seasamh Pharlaimint na hEorpa faoin gComhdháil i leith Thodhchaí na hEorpa(6),

–  ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle an 5 Meitheamh 2020 maidir le feabhas a chur ar an gcomhar le comhpháirtithe na mBalcán Thiar i réimse na himirce agus na slándála,

–  ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 29 Aibreán 2020 dar teideal ‘Tacaíocht do na Balcáin Thiar chun dul i ngleic le COVID-19 agus leis an téarnamh iar-phaindéimeach’ (COM(2020)0315),

–  ag féachaint do Riail 118 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don litir ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A9-0091/2020),

A.  de bhrí go bhfuil an beartas um méadú ar cheann de na beartais is rathúla agus is straitéisí de chuid AE chomh maith lena bheith ar an ionstraim beartais eachtraigh is éifeachtaí lena rannchuidítear le réimse bunluachanna an Aontais a leathnú maidir le hurraim do dhínit an duine, don tsaoirse, don daonlathas, don tsíocháin, chun comhionannas agus rathúnas smacht reachta agus urraim do chearta an duine, lena n-áirítear cearta daoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad ó cheann ceann na hEorpa, a chothú;

B.  de bhrí gur dlúthchuid de lánpháirtiú na hEorpa gurb ea an próiseas um méadú agus go bhfuil tábhacht straitéiseach leis i gcónaí don Aontas Eorpach;

C.  de bhrí gur chun leas polaitiúil, slándála agus eacnamaíoch an Aontais féin é go mbeadh ionchas daingean, agus bunaithe ar thuillteanas, ann do bhallraíocht iomlán thíortha na mBalcán Thiar in AE;

D.  de bhrí gur aitheantas ar dhúshlán mór geopholaitiúil d’aontú mhór-roinn na hEorpa is ea an t-ionchas do bhallraíocht in AE agus gur dreasacht bhunúsach é d’athchóirithe i dtíortha na mBalcán Thiar;

E.  de bhrí gur cuid den Eoraip iad tíortha na mBalcán Thiar ar bhonn geografach, stairiúil agus cultúrtha agus go bhfuil ríthábhacht leis an bpróiseas lena ndéanfaí iad a lánpháirtiú san Aontas Eorpach ó thaobh chobhsaíocht agus shlándáil na mór-roinne de ina hiomláine, faoi shaoirse agus faoi shíocháin;

F.  de bhrí gur próiseas cómhalartach atá i ppróiseas um méadú AE ar nach mór don dá thaobh a gcuid gealltanas ina leith a chomhlíonadh agus go bhfuil sé bunaithe ar an mbuntuiscint go ndéanfaidh an tAontas Eorpach agus na tíortha is iarrthóirí araon a n-oibleagáidí a chomhlíonadh;

G.  de bhrí go bhfuil sé d’aidhm leis an modheolaíocht fheabhsaithe arna moladh ag an gCoimisiún fuinneamh as an nua a chur leis an bpróiseas um méadú agus lena dtugtar ugach d’aistriú na dtíortha aontachais;

H.  de bhrí gurb é AE an t-infheisteoir, an comhpháirtí trádála agus an deontóir atá ar thús cadhnaíochta sa réigiún;

I.  de bhrí gur chuir Parlaimint na hEorpa in iúl ina rúin gur dhíol sásaimh di an dul chun cinn a bhí bainte amach ag an Macadóin Thuaidh agus ag an Albáin; de bhrí, i bhfianaise an dul chun cinn sin, gur chomhaontaigh Parlaimint na hEorpa an luaíocht feidhmíochta faoin Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais a bhronnadh ar an Macadóin Thuaidh agus ar an Albáin;

J.  de bhrí gur aithníodh i gCruinniú Mullaigh Shágraib 2020 tosaíocht an daonlathais agus an smachta reachta agus gur iarradh ar AE lena linn a rannpháirtíocht leis an réigiún a threisiú tuilleadh;

K.  de bhrí gur shaoth le Parlaimint na hEorpa mainneachtain na Comhairle Eorpaí i gcomhaontú in 2019 maidir le tús a chur le cainteanna aontachais leis an Macadóin Thuaidh agus leis an Albáin; de bhrí, tar éis mholtaí 2018 agus 2019 ón gCoimisiún, inar thug Parlaimint na hEorpa formhuiniú ina leith, go ndearna an mhainneachtain sin inchreidteacht an Aontais Eorpaigh a laghdú, gur rannchuidigh sé le teacht chun cinn an phobalachais, an náisiúnachais agus an Eoraisceipteachais, go ndearna sé an bonn a bhaint ó iarrachtaí a rinne tíortha is iarrthóirí, go raibh ina shiocair leis an mbaol go ndéanfaí folús polaitiúil a chruthú, agus gur thug sé misneach do ghníomhaithe tríú páirtí a bhí ag féachaint le tionchar polaitiúil a bhunú sa réigiún a rachadh chun dochair do phróiseas lánpháirtithe AE;

L.  de bhrí go ndéanann an próiseas um méadú cothú agus neartú ar na hacmhainneachtaí atá ann chun díospóidí déthaobhacha a réiteach agus go bhféachann sé le hathmhuintearas idir na sochaithe sa réigiún a bhaint amach;

M.  de bhrí gur cheart do thíortha na mBalcán Thiar iarrachtaí a mhéadú chun deighilt pholaitiúil agus baghcait fhadmharthanacha pharlaiminteacha a shárú ar mhaithe le formhaoirseacht pharlaiminteach a neartú;

N.  de bhrí gur comhpháirtí iontaofa fós i Parlaimint na hEorpa ag na tíortha atá i bpróiseas aontachais AE agus go dtacaíonn sí leis an bpróiseas um méadú mar shásra dearfach de chuid an Aontais Eorpaigh chun spreagadh a thabhairt d’athchóirithe atá dírithe ar neartú institiúideach agus socheacnamaíoch na dtíortha sin ar mhaithe lena saoránaigh;

O.  de bhrí gur tugadh chun suntais le Clár Oibre Thessaloniki agus le Dearbhú Shóifia go ndéanfar béim ar leith a chur ar dheiseanna breise a chruthú don óige, agus á áirithiú go rannchuideoidh sé sin le forbairt shocheacnamaíoch na mBalcán Thiar;

P.  de bhrí go bhfuil Parlaimint na hEorpa tiomanta do thacaíocht pholaitiúil agus institiúideach a threisiú i gcomhair athchóirithe daonlathacha agus eacnamaíocha sa réigiún agus do chúnamh a thabhairt do thíortha na mBalcán Thiar atá i bpróiseas aontachais AE;

Q.  de bhrí go ndéantar an dearcadh Eorpach i leith na mBalcán Thiar a athdhearbhú i dTreoirlínte Polaitiúla 2019-2024 ón gCoimisiún;

R.  de bhrí, le linn a n-éisteachtaí i bParlaimint na hEorpa gur thug an Leas-Uachtarán/Ardionadaí Borrell agus an Coimisinéir Várhelyi gealltanas i leith tús áite a thabhairt don phróiseas um méadú, ag gealladh go ndéanfaí dlús a chur faoi athchóirithe struchtúracha agus institiúideacha agus faoin bpróiseas lánpháirtithe sna Balcáin Thiar;

S.  de bhrí go n-éilítear buiséad leormhaith le beartas uaillmhianach um méadú; de bhrí gur cheart don Choimisiún acmhainní buiséadacha leordhóthanacha a sholáthar mar thaca leis an mbeartas um méadú;

T.  de bhrí gur gá freisin do AE sásraí an smachta reachta a neartú laistigh de AE agus clár oibre uaillmhianach a chur ar bun don Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa;

U.  de bhrí go bhfuil rathúnas agus slándáil na hEorpa nasctha go dlúth leis an bpróiseas lánpháirtithe agus le cur chun cinn na síochána, an daonlathais, na hurraime do chearta an duine agus an smachta reachta i réigiún na mBalcán Thiar agus le todhchaí a thíortha in AE láidir agus athchóirithe;

V.  de bhrí, sa teachtaireacht uaidh an 5 Feabhra 2020, gur gheall an Coimisiún teachtaireacht a thíolacadh ina saineofaí gníomhaíochtaí maidir le hathchóirithe bunúsacha, lena n-áirítear athchóirithe ar an smacht reachta, a thabhairt ar aghaidh;

W.  de bhrí gur shlóg AE EUR 3.3 billiún chun aghaidh a thabhairt ar phaindéim an choróinvíris sna Balcáin Thiar, lena n-áirítear 38 milliún mar thacaíocht láithreach don earnáil sláinte, 389 milliún don téarnamh sóisialta agus eacnamaíoch, 750 milliún do chúnamh macra-airgeadais, 455 milliún le haghaidh athghníomhachtú eacnamaíoch agus iasachtaí fabhracha 1.7 billiún ón mBanc Eorpach Infheistíochta;

X.  de bhrí gur thairbhigh tíortha na mBalcán Thiar de Shásra an Aontais um Chosaint Shibhialta, de sholáthar comhpháirteach trealaimh leighis, de dhíolúintí ó scéim údaraithe onnmhairiúcháin AE do threalamh cosanta pearsanta, agus de na ‘lánaí glasa’ le haghaidh earraí bunriachtanacha;

1.  ag moladh an mhéid seo a leanas don Chomhairle, don Choimisiún, do Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála:

   (a) go dtacófaí leis an dearcadh Eorpach i leith thíortha na mBalcán Thiar agus go ndéanfaí an próiseas aontachais a fheabhsú trína áirithiú go ndéanfaí leis, na bunluachanna agus an smacht reachta a neartú agus go mbeadh aistriú inbhuanaitheach daonlathach, eacnamaíoch agus éiceolaíoch agus cóineasú sóisialta mar thoradh air, agus go n-áiritheofaí leis, dea-chaidreamh comharsanachta agus an comhar réigiúnach mar eilimintí bunriachtanacha den phróiseas um méadú agus den Phróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais, agus trína áirithiú go leanfaí de bheartas um méadú an Aontais i gcomhthráth leis na pléití ar thodhchaí na hEorpa agus ar athchoiriú inmheánach AE;
   (b) go méadófaí na hiarrachtaí i leith thoil pholaitiúil a fhorbairt i measc na mBallstát maidir le dul chun cinn a dhéanamh sa phróiseas um méadú i dtaca leis an Balcáin Thiar seachas ligean do phróisis inmheánacha AE bacainn a chruthú, agus go ndéanfaí chomh maith treoir pholaitiúil agus straitéiseach AE a fheabhsú i leith an bheartais fhoriomláin sa réigiún;
   (c) go ndéanfaí an beartas um méadú a choimeád mar choinníoll riachtanach d’inchreidteacht, do rathúlacht agus do thionchar AE sa réigiún agus níos faide i gcéin;
   (d) go ndéanfaí dlús a chur le próiseas aontachais na dtíortha atá tiomanta, ar bhonn polaitiúil agus riaracháin araon, do chur chun feidhme athchóirithe a bhaineann le AE;
   (e) go n-áiritheofaí go gcothoidh an mhodheolaíocht fheabhsaithe ballraíocht lánfheidhme in AE mar an sprioc dheiridh agus go ndéanfadh AE rialacha agus critéir ní b’intuartha a leagan síos a bheadh bunaithe ar choinníollacht agus ar inaisathraitheacht agus go gcuirfí i bhfeidhm iad go comhsheasmhach, rud a d’fhágfadh go mbeadh an próiseas aontachais ní ba dhinimiciúla agus, go n-athbhunófaí, dá bhrí sin, a inchreidteacht tríd an modheolaíocht athbhreithnithe a chur i bhfeidhm;
   (f) go n-áiritheofaí, nach ndéanfar an bhéim ní ba láidre a cuireadh ar chineál polaitiúil an phróisis, amhail a leagtar amach sa togra athbhreithnithe ón gCoimisiún maidir leis an modheolaíocht um méadú, a chur in ionad meastóireachtaí ar chur i gcrích tagarmharcanna ar leibhéal na saineolaithe nó bac a chur ar thiomantas AE i leith próiseas um méadú fiúntasbhunaithe;
   (g) go n-áiritheofaí go ndéanfar doimhneacht, cáilíocht agus inbhuanaitheacht na n-athchóirithe a fheabhsú le grúpáil na réimsí beartais, agus torthaí nithiúla a bheith mar thoradh air sin sna tíortha aontachais agus caibidlíochtaí ar chaibidil éagsúla á gcumasú ag an am céanna;
   (h) go ndéanfaí tagarmharcanna soiléire, trédhearcacha agus comhsheasmhacha, mar aon le tacaíocht pholaitiúil agus theicniúil a sholáthar ar bhonn leanúnach ar feadh an phróisis, lena n-áirítear le haghaidh parlaimintí chun a róil maoirseachta neamhspleáiche a áirithiú, agus go ndéanfaí feabhas a chur ar thomhas an dul chun cinn ar an láthair, lena n-áirithítear go ndéanfar gach tír aontachais a mheasúnú ar bhonn coinníollachta agus ar bhonn phrionsabal na dtuillteanas dílis;
   (i) go n-áiritheofaí leanúnachas, cuntasacht, comhsheasmhacht agus intuarthacht an phróisis um méadú tríd an modheolaíocht nua ón gComhairle a dhaingniú mar choigeartú fadtéarmach ar an mbeartas agus trí athbhreithnithe ad hoc ar an bpróiseas agus ar a pharaiméadair a bheadh ann mar thoradh ar bhreithnithe polaitiúla ó aon Bhallstáit a sheachaint; go n-áiritheofaí go mbeadh na tagarmharcanna aontachais agus an tacaíocht bunaithe ar chiall cheannaithe chun na heasnaimh a tháinig chun cinn ní ba luaithe a sheachaint agus an próiseas aontachais a fheabhsú;
   (j) go ndéanfaí cur chun feidhme na modheolaíochta feabhsaithe do na tíortha aontachais atá i mbun caibidlíochtaí cheana a éascú, dá mba rud é go gcinnfidís a bheith rannpháirteach d’fhonn ailíniú fiúntach agus fadtréimhseach le caighdeáin agus nósmhaireachtaí de chuid AE;
   (k) go ndéanfaí dreasachtaí polaitiúla agus eacnamaíocha do thíortha na mBalcán Thiarr a mhéadú agus comhleanúnachas idir an próiseas um méadú agus tionscnaimh pholaitiúla in AE a fheabhsú trí chruinnithe bliantúla réigiúnacha ar imill na Comhairle Eorpaí le ceannairí na mBalcán Thiar, lena n-áirithítear rannpháirtíocht rialta na n-ionadaithe ó na Balcáin Thiar i gcruinnithe na Comhairle Eorpaí, sa Choiste Polaitiúil agus Slándála agus i meithleacha an Choimisiúin;
   (l) go ndéanfaí lánpháirtiú de réir a chéile na dtíortha aontachais i bpróisis, i mbeartais earnála agus i gcláir de chuid AE roimh a n-aontachas a mholadh, lena n-áirítear trí thacaíocht airgeadais spriocdhírithe ó chistí AE, chun go mbeadh tairbhí nithiúla ann do na saoránaigh, go háirithe do leanaí agus do dhaoine óga, agus go ndéanfaí an cúnamh agus an láithreacht réamhaontachais de chuid AE sna tíortha sin a fheabhsú roimh a mballraíocht iomlán;
   (m) go dtacófaí le ról parlaiminteach feabhsaithe sa phróiseas aontachais trí na fóraim bhunaithe agus tionscnaimh nua amhail Cruinniú Mullaigh na gCainteoirí, a thionóil Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus ceannairí pharlaimintí na mBalcán Thiar, den chéad uair riamh, an 28 Eanáir 2020, a spreagadh go comhsheasmhach;
   (n) go ndéanfaí comhlachas ní ba dhlúithe chomhaltaí na parlaiminte ó na tíortha atá i mbun caibidlíochtaí a éascú agus a chur chun cinn in obair Pharlaimint na hEorpa;
   (o) go mbeadh na hionadaithe ó thíortha na mBalcán Thiar rannpháirteach sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, le béim ar leith ar rannpháirtíocht na n-óg;
   (p) go neartófaí an sásra coinníollachta agus go ndéanfaí inaisathraitheacht an phróisis aontachais a áitiú trí chritéir oibiachtúla a chur i bhfeidhm agus cinneadh á dhéanamh i dtaobh ar cheart caibidlíochtaí a chur ar feitheamh nó a chur ar fionraí; go n-áiritheofaí go ndéanfaidh an Coimisiún na nósanna imeachta sin a thionscnamh tar éis meastóireacht chuimsitheach a dhéanamh agus mar fhreagairt ar thogra ó na Ballstáit nó ó Pharlaimint na hEorpa, agus ag tabhairt dá haire chomh maith go bhfuil prionsabal an chlásail um míchothromaíochtaí agus inaisathraitheachta infheidhme cheana do na creataí caibidlíochta reatha i gcás na Seirbia agus Mhontainéagró; go n-áiritheofaí go mbeadh teachtaireacht shoiléir ó na hinstitiúidí de chuid AE maidir leis na sonraíochtaí i dtaca le fionraíocht fhéideartha ag gabháil leis an sásra coinníollachta agus fionraíochta;
   (q) go bhfeabhsófaí úinéireacht na mBallstát ar an bpróiseas um méadú trí rannpháirtíocht na saineolaithe ó na Ballstáit a mhéadú, ar saineolaithe iad ar an smacht reachta agus ar réimsí eile, chomh maith le rannpháirtíocht na sochaí sibhialta agus chosantóirí chearta an duine ar an láthair a mhéadú, agus go ndéanfaí feabhas a chur ar thomhas na bhforbairtí foriomlána trí leanúint de bheith ag cloí leis na caighdeáin oibiachtúla sheanbhunaithe agus trí pholaitiú ghnéithe teicniúla an phróisis aontachais a sheachaint, go háirithe trí úsáid a bhaint as na tuarascálacha faireacháin agus as na moltaí ó Chomhairle na hEorpa agus ó chomhlachtaí eile a dhéanann caighdeáin a shocrú;
   (r) go n-aithneofaí go ndeanann Próiseas Bheirlín tacaíocht a thabhairt agus forlíonadh a dhéanamh ar bheartas um méadú AE agus nár cheart go ndéileálfaí leis mar mhalairt ar aontachas nó mar iarrachtaí macasamhlaithe a cuireadh i gcrích mar chuid den mhéadú;
   (s) go n-aithneofaí gur chun leas polaitiúil, slándála agus eacnamaíoch an Aontais féin é tús a chur leis an caibidlíochtaí aontachais leis an Albáin agus leis an Macadóin Thuaidh;
   (t) go n-aithneofaí go raibh tionchar díobhálach ag mainneachtain na Comhairle Eorpaí maidir le tús a chur le caibidlíochtaí aontachais leis an Albáin agus leis an Macadóin Thuaidh, i mí an Mheithimh 2018, i mí an Mheithimh 2019 agus i mí Dheireadh Fómhair 2019, ar ról AE sa réigiún agus ar thuairimí an phobail i leith aontachas AE, ag cur drochtheachtaireacht i láthair do thíortha na mBalcán Thiar, agus go n-aithneofaí go ndéanfar inchreidteacht i leith an phróisis a athbhunú trí thús a chur le cainteanna aontachais, amhail a bhí molta ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gCoimisiún;
   (u) go ndeonófaí léirscaoileadh víosaí don Chosaiv a luaithe is féidir, ós rud é go ndearnadh na tagarmharcanna a chomhlíonadh ó mhí Iúil 2018;
   (v) go gcuirfí le fuinniúlacht na gcaibidlíochtaí chun dlús a chur faoi aontachas Mhontainéagró agus na Seirbia;
   (w) go mbeadh príomhacht an daonlathais, an smacht reachta, cearta an duine agus luachanna bunúsacha ag croílár an phróisis um méadú trí na caibidlí lena mbaineann an bhreithiúnacht, an t-éilliú agus an choireacht eagraithe a oscailt ar dtús agus trína dtabhairt chun críche ar deireadh, chomh maith leis na caibidlí sin lena gcumhdaítear an urraim do chearta an duine, lena n-áirítear cearta mionlaigh, saoirse na meán agus an tsaoirse tuairimí a nochtadh;
   (x) go ndíreofaí ar fhothú acmhainneachta institiúideach agus riaracháin chun trédhearcacht agus éifeachtacht an dea-rialachais ar na leibhéil uile a neartú;
   (y) go mbainfí úsáid as an taithí a fuarthas ó mhéaduithe a ndeachthas ina mbun le déanaí, lena n-áirítear an chiall cheannaithe ó thíortha na hEorpa Láir;
   (z) go leanfaí den obair ar sceimhlitheoireacht agus coireacht eagraithe a chomhrac i gcomhar le tíortha na mBalcán Thiar;
   (aa) go n-áiritheofaí go ndíreofaí go sonrach ar fhothú acmhainneachta stáit, ar chur chun feidhme rialuithe cúirte, ar athchóirithe breithiúnacha agus ar iarrachtaí chun éilliú agus coireacht eagraithe a chomhrac;
   (ab) go n-áiteofaí go ndéanfar rialuithe cúirte intíre agus idirnáisiúnta a urramú agus a chur chun feidhme ina n-iomláine, lena n-áirítear na rialuithe sin de chuid na gcúirteanna bunreachtúla agus na rialuithe uile ón gCúirt Eorpach um Chearta an Duine, ón mBinse Coiriúil Idirnáisiúnta don Iar-Iúgslaiv (BCII) agus óna chomharba an Sásra Iarmharach Idirnáisiúnta le haghaidh Binsí Coiriúla (IRMCT), agus ó Shaindlísheomraí na Cosaive (SC) agus ó Shainoifig an Ionchúisitheora (SPO), chomh maith leis na moltaí ó chomhlachtaí monatóireachta Chomhairle na hEorpa, lena n-áirítear an Coimisiún Eorpach i gcoinne an Chiníochais agus na hÉadulaingthe (ECRI);
   (ac) go n-áiteofaí ar thíortha na mBalcán Thiar a n-oibleagáidí idirnáisiúnta a chomhlíonadh i dtaca le coireanna cogaidh a ionchúiseamh agus le cinniúint na ndaoine atá ar iarraidh a chinneadh; go dtacófaí leis an lánchomhar le IRMCT, le SC na Cosaive agus le SPO agus le saothar agus torthaí BCII a urramú go follasach, chomh maith lena chuid oibre agus oidhreacht a chur chun cinn agus a scaipeadh i measc na saoránach; go gcáinfí na hiarrachtaí uile ar choirpigh chogaidh a ghlóiriú agus ar fhíorais stairiúla a shéanadh agus go dtacófaí, i ndáil leis sin, leis an gCoimisiún Réigiúnach leis an gCúram na Fíorais a Shuí faoi Gach Íospartach Cogaidh agus faoi Sháruithe Tromchúiseacha eile ar Chearta an Duine arna nDéanamh ar Chríoch na hIar-Iúgslaive (tionscnamh RECOM);
   (ad) go méadófaí rannpháirtíocht AE i ndáil le saincheisteanna déthaobhacha atá fós gan socrú a réiteach, lena gcuirfí dea-chaidreamh comharsanachta agus an comhar réigiúnach chun cinn trí iarrachtaí forbartha muiníne agus idirghabhála, agus go n-áiteofaí ar thíortha na mBalcán Thiar gealltanas a thabhairt i leith réitigh shíochánta ar dhíospóidí seanbhunaithe;
   (ae) go neartófaí an próiseas aontachais d’fhonn an dlúthpháirtíocht idir saoránaigh thíortha na mBalcán Thiar agus na mBallstát a dhoimhniú, agus a stair, a gcultúr agus a dtraidisiúin á n-urramú;
   (af) tacú le hIonadaí Speisialta nuacheaptha AE don Idirphlé idir Béalgrád agus Pristine agus do shaincheisteanna réigiúnacha eile de chuid na mBalcán Thiar maidir le normalú cuimsitheach an chaidrimh idir an tSeirbia agus an Chosaiv a bhaint amach agus dea-chaidreamh comharsanachta sa réigiún a chur chun cinn le linn a shainordaithe;
   (ag) tacaíocht leathan don athmhuintearas réigiúnach a chur chun cinn sa tsochaí trí bhíthin, inter alia, tacaíocht a thabhairt do rannpháirtíocht iomlán na bparlaimintí san Idirphlé idir Béalgrád agus Pristine agus i saothrú an athmhuintearais réigiúnaigh inbhuanaithe;
   (ah) go ndaingneofaí agus, i gcás inarbh fhéidir, go méadófaí na hiarrachtaí coiteanna arna ndéanamh ag AE agus ag tíortha na mBalcán Thiar teagmhálacha agus malartuithe idirphearsanta a chothú chun íomhánna dearfacha den dá thaobh araon a fhorbairt i measc a saoránach faoi seach;
   (ai) go ndéanfaí cothú ar mhachaire comhréidh a chruthú do thimpeallachtaí cuimsitheacha polaitiúla agus chun na hiarrachtaí ar dheighilt pholaitiúil agus ar bhaghcait fhadmharthanacha pharlaiminteacha a shárú i dtíortha uile na mBalcán Thiar a éascú; go bhforbrófaí cultúr parlaiminteach a bheadh cuimsitheach agus cuiditheach agus go neartófaí grinnscrúdú agus formhaoirseacht pharlaiminteach; agus go gcuirfí cur chuige freagrach chun cinn ionsar ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna na saoránach laistigh de na parlaimintí, chun grinnscrúdú daonlathach agus cáilíocht níos fearr reachtaíochta a chur chun cinn;
   (aj) go dtabharfaí ar aird agus go n-éascófaí an obair a bhaineann le haontachas agus gníomhaíochtaí tacaíochta daonlathais Pharlaimint na hEorpa, lena n-áirítear gníomhaíochta a buanchoistí agus a toscaireachtaí, agus go n-áireofaí Rapóirtéirí buana Pharlaimint na hEorpa do thíortha na mBalcán Thiar sa phróiseas grinnscrúdaithe agus ar an láthair;
   (ak) go ndéanfaí athchóirithe toghchánacha a chothú lena n-áiritheofar toghcháin shaora, chóra, iomaíocha agus thrédhearcacha ar na leibhéil lárnacha agus áitiúla a bheadh saor ó fheachtais imeaglaithe agus bhréagaisnéise, i gcomhréir leis na caighdeáin idirnáisiúnta, lena n-áirítear na caighdeáin ar thrédhearcacht i gcistiú páirtithe, agus leis na moltaí ó mhisin bhreathnóireachta idirnáisiúnta; go ndéanfaí obair leantach ar chur chun feidhme na dtuairimí ó Coimisiún na Veinéise; go rannchuideofaí le cláir tacaíochta daonlathais Pharlaimint na hEorpa sa réigiún;
   (al) go spreagfaí na parlaimintí náisiúnta úsáid a bhaint as uirlisí tacaíochta daonlathais Pharlaimint na hEorpa, amhail Idirphlé Jean Monnet agus an tIdirphlé Idirpháirtí, chun an obair pholaitiúil ar idirphlé parlaiminteach a éascú agus chun cuntasacht, formhaoirseacht, grinnscrúdú daonlathach agus cáilíocht na hoibre reachtaí a fheabhsú;
   (am) go neartófaí an tsochaí sibhialta agus go mbeadh dlúth-theagmháil aici ina ról mar ghníomhaí fíor-riachtanach i bpróisis chomhdhlúthú an daonlathais, an chomhair réigiúnaigh agus na n-athchóirithe a bhaineann le haontachas, lena gcuirfí béim ar fhórsaí sa réigiún atá ar son na hEorpa agus ar son an daonlathais;
   (an) go n-áiritheofaí go mbeadh teagmháil ní ba dhlúithe ag na saoránaigh agus ag sochaithe na dtíortha is iarrthóirí leis an bpróiseas aontachais agus go rachadh sé chun tairbhe dóibh; go dtabharfaí tacaíocht agus spreagadh ar leith, sa chomhthéacs sin, do chodanna na sochaí, do dhearcthaí agus do thuairimí atá ar son na hEorpa agus ar son an daonlathais;
   (ao) go n-áiritheofaí ag gach céim, go ndéanfaí idirphlé substaintiúil agus cuimsitheach le heagraíochtaí na sochaí sibhialta, leis an lucht acadúil agus leis an óige a áireamh ó luathchéim na cinnteoireachta go dtí céim an chur chun feidhme agus na meastóireachta, agus cúram ar leith a dhéanamh gan tacaíocht nó maoiniú a sholáthar do na struchtúir áitiúla chumhachta frith-Eorpacha atá cheana ann nó do na struchtúir áitiúla ar amhrasach a gcáil ó thaobh an daonlathais de, agus cothú á dhéanamh, dá bhrí sin, ar an bhforbairt ar luachanna AE, ar an smacht reachta, ar an gcomhrac i gcoinne an éillithe agus ar institiúidí daonlathacha láidre agus éifeachtúla a thógáil mar bhunchloch d’aontachas rathúil le AE;
   (ap) go ndéanfaí feachtais chlúmhillte, bagairtí agus imeaglú i gcoinne iriseoirí agus soláthraithe meáin a cháineadh go láidir agus go n-áiteofaí go ndéanfaí na cionta sin a imscrúdú agus a ionchúiseamh, lena gcumasófaí, dá bhrí sin, timpeallacht shábháilte d’iriseoirí, agus aghaidh á tabhairt ar na saincheisteanna maidir le comhchruinniú, leis an mbrú polaitiúil agus eacnamaíoch ar mhaoiniú na meán agus leis an easpa trédhearcachta maidir le húinéireacht na meán;
   (aq) go ndéanfaí timpeallacht dhaonlathach, neamhspleách agus éagsúil na meán, chomh maith le cuntasacht agus rialachas na meán a thacú agus a neartú go gníomhach;
   (ar) go méadófaí bearta tacaíochta lena gcothófaí athléimneacht i gcoinne na bréagaisnéise agus fheachtais shuiteacha na meán, lena n-áirítear iadsan a chuirtear i gcrích trí oibríochtaí atá faoi thionchar tíortha iasachta agus atá ag féachaint leis an mbonn a bhaint ó próisis dhaonlathacha agus ó cheannasacht thíortha na mBalcán Thiar mar aon le ról AE sa réigiún trí bhíthin cogaíocht hibrideach;
   (as) go gcuirfí chun cinn agus go dtabharfaí tacaíocht ghníomhach do chur chun feidhme na mbeartas frith-idirdhealaithe agus go n-áiteofaí go ndéanfaí fuathchoireachtaí a ionchúiseamh; go ndéanfaí dul chun cinn ar bhonn ní ba dhlúsúla a mholadh ionsar chomhionannas inscne agus i ndul i ngleic leis an idirdhealú agus cuimsiú sóisialta na mionlach eitneach, náisiúnta agus reiligiúnach, daoine atá faoi mhíchumas, daoine Romach agus daoine LADTIA+ a áirithiú, le haird ar leith á tabhairt ar leanaí, trí bheartais chuimsitheacha a bhunú ar mhaithe le cearta bunúsacha na saoránach a chosaint;
   (at) go n-iarrfaí creat dlíthiúil ní ba láidre chun feimeamharú agus foréigean i gcoinne na mban agus leanaí agus cineálacha eile foréigin teaghlaigh a chosc agus a chomhrac go gníomhach, lena n-áirítear trí na hoibleagáidí faoi Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa a mheabhrú maidir le foréigean i gcoinne na mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac, agus trí na céimeanna is gá a dhéanamh ar mhaithe lena dhaingniú; chun gáinneáil ar dhaoine a chosc agus a chomhrac;
   (au) go n-aithneofaí deacrachtaí thíortha na mBalcán Thiar ó thaobh na himirce agus na sreafaí dídeanaithe de agus na hiarrachtaí substaintiúla atá déanta ag an réigiún chun dídean agus soláthairtí daonnúla a sholáthar, le tacaíocht ó AE go príomha; go ndéanfaí cur chun feidhme éifeachtúil stádas na gcomhaontuithe idir tíortha na mBalcán Thiar agus an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann (Frontex) a áirithiú;
   (av) go gcuirfí i bhfios go láidir a thábhachtaí atá rannchuidiú thíortha na mBalcán Thiar leis an gcosaint ar theorainn sheachtrach an Aontais Eorpaigh agus go dtreiseofaí tacaíocht na hEorpa i leith bainistiú teorainneacha sa réigiún; go neartófaí acmhainneacht an chórais tearmainn sa réigiún i gcomhar leis an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn (EASO) agus le hOifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe (UNHCR);
   (aw) go gcuirfí béim ar a ríthábhachtaí atá an gné shóisialta agus an comhtháthú socheacnamaíoch agus a ról lárnach ar feadh an phróisis aontachais;
   (ax) go ndíreofaí ní ba mhó ar dhíothú na bochtaineachta, tacaíocht a thabhairt don tsochaí shibhialta agus cur chun feidhme na ngealltanas i réimse dhlí an tsaothair;
   (ay) go spreagfaí tíortha na mBalcán Thiar chun caighdeán a gceart saothair agus sóisialta a ardú, fás a chur chun cinn agus acquis sóisialta an Aontais a chur chun feidhme, agus réimse leathan páirtithe leasmhara amhail ceardchumainn, comhlachais tráchtála agus comhlachais lucht saothair a chur san áireamh sa phróiseas caibidlíochta le comhpháirtithe an Aontais;
   (az) go rachfaí i ngleic le himirce daoine oilte le bearta nithiúla amhail athchóirithe oideachais ar ardchaighdeán agus de chineál cuimsitheach a chur chun cinn, go háirithe i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (VET), lena n-áiritheofar go mbeidh earnáil an oideachais in oiriúint níos fearr do riachtanais mhargadh an tsaothair agus lena gcuideofar le deiseanna fostaíochta fadtéarmacha inbhuanaithe a chruthú do dhaoine óga;
   (ba) go dtacófaí leis an ardán idirphlé réigiúnaigh ‘An Bhearna a Laghdú’ faoi Chlár Pharlaimint na hEorpa do Cheannairí Polaitiúla Óga, chun deireadh a chur leis an mbearna idir beartas óige, rannpháirtíocht na n-óg agus parlaiminteoirí sna Balcáin Thiar, agus chun gníomhaíochtaí nithiúla a spreagadh chun feabhas a chur ar rannpháirtíocht na n-óg sa pholaitíocht agus ar chur chun feidhme beartas atá dírithe ar dhaoine óga ar fud an réigiúin;
   (bb) go gcuirfí chun cinn deiseanna sa tsaorálaíocht agus sa rannpháirtíocht saoránach do dhaoine óga agus go ndéanfaí níos mó infheistíochta i ndaoine óga an réigiúin trí rannpháirtíocht na dtíortha aontachais sna cláir shoghluaisteachta atá ann a mhéadú amhail Erasmus +, Eoraip na Cruthaitheachta agus Fís 2020 agus trí chláir nua le haghaidh soghluaisteacht idir-réigiúnach a bhunú;
   (bc) go neartófaí an comhar i réimsí na heolaíochta, an taighde agus na nuálaíochta trí chlársceidealú tiomnaithe de chuid an Choimisiúin Eorpaigh;
   (bd) go dtabharfaí níos mó cúnaimh do thíortha na mBalcán Thiar d’fhonn feabhas a chur ar a ndlíthe maidir leis an gcomhshaol, an éifeachtúlacht fuinnimh agus an aeráid agus d’fhonn a áirithiú go mbeidh an cumas acu iad a chur chun feidhme i gcomhréir le caighdeáin an Aontais agus le Comhaontú Pháras, lena n-áiritear trína n-oibleagáidí idirnáisiúnta a chur chun feidhme go hiomlán agus go pras faoi Chonradh an Chomhphobail Fuinnimh maidir le acquis fuinnimh an Aontais a ailíniú agus a chur chun feidhme go hiomlán;
   (be) go n-iarrfaí ar na húdaráis bearta práinneacha a ghlacadh chun truailliú aeir agus uisce a fhaire, a mhaolú agus a choisc; go n-áiritheofaí go ndéanfaí measúnuithe straitéiseacha ex ante comhshaoil agus measúnuithe ar an tionchar ar an gcomhshaol chun go bhforbrófar hidreachumhacht agus turasóireacht ar bhealach inbhuanaithe, agus go ndéanfar é sin a chothromú le hiarrachtaí caomhnúcháin;
   (bf) go ndéanfaí comhtháthú réigiúnach fuinnimh a éascú, éagsúlú agus slándáil foinsí soláthair a mhéadú, agus nascacht na mbonneagar fuinnimh agus na líonraí digiteach a fheabhsú;
   (bg) go spreagfaí an t-aistriú fuinnimh is gá i dtreo foinsí fuinnimh inathnuaite atá níos glaine agus droim láimhe á thabhairt le gual agus le lignít, ar foinsí iad lena mbaineann rioscaí tromchúiseacha sóisialta agus sláinte do na pobail áitiúla agus do na tíortha comharsanacha; go n-áiritheofaí tíortha aontachais na mBalcán Thiar i bpróisis an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus an Chiste um Aistriú Cóir;
   (bh) go meabhrófaí gurb é an tAontas an t-infheisteoir coigríche is mó sa réigiún, a d’infheistigh EUR 12.7 billiún in infheistíocht dhíreach choigríche idir 2014 agus 2018; go gcuirfí plean straitéiseach eacnamaíoch agus infheistíochta i bhfeidhm d’fhonn feabhas a chur ar an iomaíochas, ar an timpeallacht dhlíthiúil agus ghnó, ar staid FBManna agus ar an bhforbairt inbhuanaithe sa réigiún ar fad i gcomhréir leis na gealltanais a rinneadh faoi Chomhaontú Pháras agus faoin gComhaontú Glas don Eoraip, agus é á thabhairt dá haire go bhfuil an fás sna Balcáin Thiar ag moilliú tar éis athbheochan gearrshaolach in infheistíocht sna blianta roimhe sin agus go bhfuil rannchuidiú na hinfheistíochta agus na n-onnmhairí leis an bhfhás ag dul i laghad;
   (bi) go ndéanfaí comhtháthú réigiúnach eacnamaíoch a chur chun cinn agus a fheabhsú sna Balcáin Thiar, mar atá curtha chun feidhme cheana faoi chuimsiú Chomhaontú Saorthrádála Lár na hEorpa (CEFTA) atá múnlaithe ar acquis an Aontais, agus go dtacófaí go gníomhach leis an lánpháirtíocht eacnamaíoch idir an tAontas agus an réigiún trí bheartais an Aontais agus an margadh inmheánach a leathnú chuig tíortha na mBalcán Thiar nuair a bheidh na réamhchoinníollacha comhlíonta acu;
   (bj) go dtacófaí le tionscnaimh atá bunaithe ar an bPlean Gníomhaíochta Ilbhliantúil do Limistéar Réigiúnach Eacnamaíoch (MAP REA) arna nglacadh ag príomh-airí thíortha na mBalcán Thiar ag cruinniú mullaigh Trieste 2017, ina bhfuil ceithre cholún – trádáil, infheistíocht, soghluaisteacht agus comhtháthú digiteach – atá ríthábhachtach d’fhorbairt eacnamaíoch an réigiúin agus chun dlús a chur le cóineasú leis an Aontas;
   (bk) go dtacófaí le comhar thíortha na mBalcán Thiar le heagraíochtaí réigiúnacha agus idirnáisiúnta amhail an Chomhairle um Chomhar Réigiúnach (RCC), Oifig Réigiúnach um Chomhar na hÓige (RYCO), an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE), agus le hinstitiúidí idirnáisiúnta airgeadais amhail an Banc Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha (BEAF) agus an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI);
   (bl) go leanfaí den tacaíocht agus an cúnamh is gá a thabhairt a luaithe is féidir chun próisis na Seirbia agus na Boisnia agus na Heirseagaivéine maidir le haontachas leis an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT) a chur i gcrích, is díol sásaimh di a n-iarratais ar bhallraíocht san Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT) a taisceadh in 1999 agus in 2005 faoi seach, agus ag meabhrú a thábhachtaí atá ballraíocht san EDT chun deiseanna trádála a oscailt agus chun tíortha is iarrthóirí a thabhairt níos gaire do bhallraíocht AE;
   (bm) go ndéanfaí leasanna an Aontais a chosaint trí mhaolú a dhéanamh ar éifeacht dhiúltach na gcomhaontuithe saorthrádála leis an Aontas Eacnamaíoch Eoráiseach arna síniú ag tíortha a bhfuil iarratas déanta acu ar bhallraíocht san Aontas Eorpach agus ar tugadh an deis dóibh Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais a dhéanamh leis an Aontas Eorpach, lena n-áirítear trí athbhreithniú a dhéanamh ar leibhéal an chúnaimh a thugtar do na tíortha sin;
   (bn) go spreagfaí an comhar réigiúnach i réimse na forbartha bonneagair idir tíortha na mBalcán Thiar;
   (bo) go dtabharfaí tosaíocht mhór don réigiún faoi Straitéis Nascachta an Aontais, agus béim á leagan ar a thábhachtaí atá sé feabhas a chur ar an mbonneagar iompair sa réigiún, agus, go háirithe, ar an ról atá aige sin ó thaobh trádáil a éascú; go dtacófaí le tógáil conairí iarnróid agus bóthair Eorpacha ar fud thíortha na mBalcán Thiar; go spreagfaí an Coimisiún maoiniú infheistíochta bonneagair a bhrostú;
   (bp) go dtabharfaí muintir agus geilleagair an réigiúin agus an Aontais níos gaire dá chéile trí thíortha na mBalcán Thiar a neadú i ngréasáin TEN-T agus GTE-F, agus go gcuideofaí le seirbhísí iompair agus fuinnimh atá sábhailte agus ar ardchaighdeán a áirithiú agus bonneagar agus nascacht fhoriomlán laistigh den réigiún, agus idir an réigiún agus an tAontas, a fheabhsú i gcomhréir leis an togra ón gCoimisiún le haghaidh plean straitéiseach eacnamaíoch agus infheistíochta do na Balcáin Thiar;
   (bq) go gcuirfí dlús le cur chun feidhme an chláir oibre dhigitigh do na Balcáin Thiar chun go mbeidh na saoránaigh in ann teacht i dtír ar na tairbhí a ghabhann leis an gclaochlú digiteach; go gcuideofaí leis na tíortha sa réigiún feabhas a chur ar dheiseanna cistiúcháin agus forbartha do ghnólachtaí nuathionscanta agus do FBManna;
   (br) go mbunófaí tráthchlár intuartha agus go gcuirfí dlús le cur chun feidhme saorlimistéir fánaíochta réigiúnaigh agus go dtionscnófaí laghdú breise a dhéanamh ar tharaifí ar chumarsáid leis an Aontas agus é sin bunaithe ar nascacht agus comhar réigiúnach, idir fhisiciúil agus dhigiteach, méadaithe;
   (bs) go bhfeabhsófaí comhsheasmhacht, éifeachtúlacht, infheictheacht agus trédhearcacht mhaoiniú an Aontais i réimse na gníomhaíochta seachtraí, rud a chuirfidh chun cinn luachanna an Aontais, an smacht reachta, an comhrac i gcoinne an éillithe, agus tógáil institiúidí daonlathacha láidre agus éifeachtúla; go n-ailíneofaí, i gcás inarb iomchuí, cistiú IPA III le cuspóirí an Mhargaidh Ghlais don Eoraip;
   (bt) go n-áiritheofaí cúnamh réamhaontachais leordhóthanach, cothrom, comhréireach agus feidhmíochtbhunaithe atá dírithe ar thorthaí, lena bhfreagraítear do riachtanais na dtairbhithe maidir leis an athrú agus lena gcuidítear leo oibleagáidí aontachais AE a chomhlíonadh; go dtabharfaí tosaíocht do thionscadail shonracha a rachaidh chun tairbhe do na daoine sna tíortha i dtrácht agus go bhfeabhsófaí acmhainn ionsúcháin na dtairbhithe;
   (bu) go gcomhordófaí saincheisteanna rialachais eacnamaíoch ar bhealach níos dlúithe le hinstitiúidí idirnáisiúnta airgeadais (IFIanna) agus go bhfeabhsófaí an comhar frithpháirteach chun iarrachtaí tacaíochta a chuíchóiriú agus dúbláil ar an gcistiú a sheachaint;
   (bv) go neartófaí an choinníollacht idir cúnamh macra-airgeadais agus dul chun cinn sa chomhrac i gcoinne an éillithe agus urraim don smacht reachta agus do chearta an duine;
   (bw) go seachnófaí ciorruithe ar chistiú foriomlán IPA, lena bhféadfaí moill a chur ar athchóirithe a bhaineann leis an Aontas agus an bonn a bhaint de chumas an Aontais a chuspóir straitéiseach a chomhlíonadh, is é sin tíortha aontachais a chobhsú agus a athrú ó bhonn agus iad a ullmhú le haghaidh oibleagáidí ballraíochta, agus lena bhféadfaí teorannú tromchúiseach a dhéanamh ar an gcumas aghaidh a thabhairt ar dhúshláin éagsúla a bhaineann leis an smacht reachta, le hathmhuintearas, le lánpháirtiú réigiúnach agus leis an athrú aeráide, agus an réigiún a fhágáil níos soghabhálaí fós i dtaobh tionchar gníomhaithe tríú tír; go n-áiritheofaí go dtabharfaí tacaíocht leordhóthanach agus leanúnach don tsochaí shibhialta;
   (bx) go n-áiritheofaí go bhfuil IPA III bunaithe ar thosaíochtaí polaitiúla a mbíonn tionchar díreach acu, trí thionscadail nithiúla, ar shaol na saoránach, agus go leithdháilfí cistiú réamhaontachais ar bhealach trédhearcach, comhréireach agus neamh-idirdhealaitheach agus go bhfuil sé bunaithe ar tháscairí láidre feidhmíochta, agus aird á tabhairt ar an tiomantas a léiríonn na tíortha tairbhíocha agus ar an dul chun cinn atá déanta acu maidir le hathchóirithe a chur chun feidhme;
   (by) go dtreiseofaí an cur chuige feidhmíochtbhunaithe trí shásra fionraíochta, lena n-áiritheofar comhleanúnachas leis an Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (NDICI); go gcomhlánófaí Rialachán IPA III le ‘hIdirphlé Straitéiseach’ athchóirithe agus feabhsaithe lena n-áiritheofar go gcuirfear Parlaimint na hEorpa ar an eolas agus go rachfar i gcomhairle léi ar bhealach tráthúil;
   (bz) go ndéanfaí cuntasacht dhaonlathach a chomhlíonadh trí rannpháirtíocht iomlán Pharlaimint na hEorpa a áirithiú maidir le dearadh, clársceidealú, faireachán agus meastóireacht IPA III a ghrinnscrúdú, a mhaoirsiú agus a stiúradh go straitéiseach trí ghníomhartha tarmligthe;
   (ca) go gcuirfí feabhas ar infheictheacht fhoriomlán agus faisnéis maidir leis an tacaíocht ón Aontas sa réigiún trí chumarsáid straitéiseach agus taidhleoireacht phoiblí a neartú chun luachanna an Aontais a chur in iúl agus béim a leagan ar bhreisluach na dtionscadal agus na gclár atá cistithe ag an Aontas; go n-ullmhófaí straitéis cumarsáide comhpháirtí i gcomhar le tíortha na mBalcán Thiar; go bhforbrófaí tuilleadh tuiscint ar na tairbhí a bhaineann leis an bpróiseas aontachais agus aontaithe ar fud mhór-roinn na hEorpa;
   (cb) go n-áiteofaí go ndéanfar tíortha aontachais a ailíniú de réir a chéile le comhbheartas eachtrach agus slándála agus comhbheartas tráchtála an Aontais;
   (cc) cumarsáid faoi chabhair AE a mhéadú go suntasach, go háirithe maidir leis an tacaíocht shuntasach a thug an tAontas do na Balcáin Thiar chun paindéim COVID-19 a chomhrac, agus a áirithiú nach ndéanfaidh faighteoirí na cabhrach sin bréagaisnéis ná reitric dhiúltach maidir le freagairt an Aontais ar COVID-19 a scaipeadh;
   (cd) go molfaí an comhar idir tíortha na mBalcán Thiar i misin an chomhbheartais slándála agus cosanta (CBSC) leis an Aontas;
   (ce) go ndéanfaí gníomhaíochtaí tríú tíortha a cháineadh arb é is aidhm dóibh an rialachas daonlathach i réigiún na mBalcán Thiar a dhíchobhsú agus an bonn a bhaint de;
   (cf) go leanfaí den chomhar maidir le cur i gcoinne bagairtí hibrideacha, lena n-áirítear bolscaireacht na Rúise a chomhrac;
   (cg) go ndéanfaí bearta leantacha maidir le Cruinniú Mullaigh 2020 idir an tAontas agus na Balcáin Thiar chun meastóireacht, athmheasúnú agus fuinneamh as an nua a spreagadh sa phróiseas um méadú agus go dtabharfar ugach d’athrú ó bhonn na dtíortha aontachais;
   (ch) modheolaíocht athbhreithnithe an mhéadaithe a chur chun feidhme go pras le haghaidh athsheoladh an phróisis aontachais, agus, ag togáil ar Cruinniú Mullaigh Shágraib sna Balcáin Thiar, creataí caibidlíochta a ghlacadh agus comhdhálacha idir-rialtasacha a thionól lena ndíreofar ar thús a chur le cainteanna aontachais leis an Albáin agus leis an Macadóin Thuaidh;
   (ci) á chur i bhfáth na 15 choinníoll, a chinn Comhairle an Aontais Eorpaigh, nach mór a bheith comhlíonta ag an Albáin roimh a céad chomhdháil idir-rialtasach le Ballstáit AE;
   (cj) go leanfaí den chomhar leis an Ríocht Aontaithe sna Balcáin Thiar, ag cur san áireamh naisc na Breataine leis an réigiún, mar aon le cuspóirí coiteanna, idir an smacht reachta a chur chun cinn agus an choireacht eagraithe agus an fhrithsceimhlitheoireacht a chomhrac, agus spriocanna agus cuspóirí eile a bhaineann le misin CBSC;
   (ck) go dtreiseofaí an t-idirphlé polaitiúil ardleibhéil le cruinnithe mullaigh rialta idir an tAontas agus na Balcáin Thiar;
   (cl) moltaí Mheastóireacht Théamach 2019 ar Thacaíocht AE don Smacht Reachta i dTíortha Comharsanachta agus i dTíortha is Iarrthóirí Ionchasacha (2010-2017) a chur chun feidhme, de bhreis ar ghlacadh pras teachtaireacht ón gCoimisiún lena dtugtar aghaidh ar ábhair imní faoin smacht reachta trí shásra coinníollachta agus inaisathraitheachta;
   (cm) bearta leantacha a dhéanamh maidir leis an tacaíocht shuntasach a tugadh do thíortha uile na mBalcán Thiar chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais sláinte agus dhaonnúla láithreacha atá ann mar thoradh ar COVID-19;
   (cn) leanúint de thacaíocht a thabhairt do thíortha AE is iarrthóirí nó is iarrthóirí ionchasacha sna Balcáin Thiar mar fhreagairt ar chomhordú agus maolú iarmhairtí socheacnamaíocha ráig COVID-19, agus na bearta a ailíniú le comhphacáiste eacnamaíoch éigeandála an Aontais a ullmhaíodh le hinstitiúidí airgeadais idirnáisiúnta;
   (co) a áirithiú go rannchuideoidh an CAI reatha agus CAI na chéad ghlúine eile, in éineacht leis an bplean eacnamaíoch agus infheistíochta do na Balcáin Thiar, go mór le téarnamh iar-COVID-19, agus fás agus comhtháthú eacnamaíoch a éascú trí naisc dhigiteacha, fuinnimh agus iompair fheabhsaithe agus inbhuanaithe;
   (cp) a ráthú nach ndéanfar an Plean Eacnamaíoch agus Infheistíochta do na Balcáin Thiar a mhaoiniú go príomha trí chistí IPA atá ann cheana, rud a fhágfaidh go bhféadfaí maoiniú a fháil do bheartas agus cláir thábhachtacha eile; an plean sin a thabhairt go hiomlán i gcomhréir leis an gComhaontú Glas don Eoraip, go háirithe sprioc an Aontais maidir le dícharbónú;
   (cq) tosaíocht a thabhairt do na Balcáin Thiar sa Ráthaíocht nua do Ghníomhaíochtaí Seachtracha agus sa Chiste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI+) faoin Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (NDICI); a áirithiú go dtiocfaidh méadú faoi dhó ar sholáthar deontas trí Chreat Infheistíochta na mBalcán Thiar chun tacú le forbairt na hearnála príobháidí, leis an nascacht, leis an digitiú, leis an gclár oibre glas, agus le hinfheistíochtaí sóisialta, agus na ráthaíochtaí airgeadais chun tacú le hinfheistíocht phoiblí agus phríobháideach sa réigiún tríd an Ionstraim Ráthaíochta a mhéadú go suntasach;
   (cr) raon feidhme geografach Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh, faoina gcumhdaítear géarchéimeanna sláinte poiblí cheana, a leathnú chuig tíortha uile na mBalcán Thiar;

2.  á threorú dá hUachtarán an moladh seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, agus chuig rialtais agus parlaimintí na dtíortha aontachais.

(1) IO C 47, 11.2.2020, lch. 15.
(2) CER 2727/2019
(3) IO C 265, 11.8.2017, lch. 142.
(4) Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0299
(5) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0050
(6) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0010.

An nuashonrú is déanaí: 8 Meán Fómhair 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais