Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2649(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0166/2020

Разисквания :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Гласувания :

PV 18/06/2020 - 20
PV 19/06/2020 - 12

Приети текстове :

P9_TA(2020)0169

Приети текстове
PDF 198kWORD 60k
Петък, 19 юни 2020 г. - Брюксел
Туризмът и транспортът през 2020 г. и след това
P9_TA(2020)0169RC-B9-0166/2020

Резолюция на Европейския парламент от 19 юни 2020 г. относно транспорта и туризма през 2020 година и след това (2020/2649(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че туризмът е междусекторна икономическа дейност с широко въздействие върху икономическия растеж, заетостта и социалното и устойчивото развитие;

Б.  като има предвид, че секторът на туризма осигурява заетост на 22,6 милиона души, което отговаря на 11,2% от общата заетост в ЕС, и че през 2019 г. е допринесъл с 9,5% за БВП на ЕС, както и че насърчава балансирана регионална структура и има положително въздействие върху регионалното развитие; отбелязва, че най-малко 6,4 милиона работни места в ЕС са изложени на риск;

В.  като има предвид, че туризмът, и по-специално свръхтуризмът, като всички човешки дейности, оказва въздействие върху изменението на климата, както и въздействие върху околната среда и икономиката, като например увеличаване на замърсяването, загуба на биологично разнообразие, задръствания, разходи за поддръжка на инфраструктурата и повишаване на цените; като има предвид обаче, че секторът е поел ангажимент за ускоряване на напредъка към устойчиво развитие на туризма и за гарантиране на това, че той допринася за постигането на европейските и международните цели в областта на климата чрез инициативи, насочени към намаляване на емисиите;

Г.  като има предвид, че туризмът включва сложна верига за създаване на стойност с много заинтересовани страни, която има пряка връзка с дейностите, свързани с превоза на пътници;

Д.  като има предвид, че от всички основни икономически сектори секторите на транспорта, културата и туризма са най-силно засегнати от COVID-19, като масовата безработица засяга по-специално сезонните работници и работниците в уязвимо положение;

Е.  като има предвид, че особено тежко са засегнати от здравната криза културните обекти и центрове, фестивалите и музеите, а четирима от всеки десет туристи избират дестинацията за своето пътуване въз основа на културното предлагане;

Ж.  като има предвид, че с приемането на съобщението относно туризма и транспорта през 2020 година и след това (COM(2020)0550) и Пакета за туризма и транспорта на 13 май 2020 г. Комисията предприе първата необходима стъпка в подкрепа на възстановяването на нашите ценни транспортни и туристически сектори от избухването на COVID-19;

З.  като има предвид, че са изминали десет години, откакто през юни 2010 г. Комисията прие съобщението „Европа – водеща световна туристическа дестинация – нова политическа рамка за европейския туризъм“ (COM(2010)0352), в което се определят нова стратегия и план за действие за туризма в ЕС;

И.  като има предвид, че след влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г. ЕС има допълваща компетентност, чиято цел е координиране и допълване на действията на държавите членки в тази област(1);

Планове за възстановяване на европейския туризъм и транспорт след избухването на COVID-19

1.  счита, че както бързото, краткосрочно подпомагане, така и дългосрочното подпомагане на транспортния и туристическия сектор са необходими, за да се гарантират тяхното оцеляване и конкурентоспособност, като същевременно е наложително да се прилагат мерки, които дават на туристите необходимото доверие, за да пътуват до Европа и в рамките на Европа, така че да се сведат до минимум допълнителните загуби в сектора, както и за неговата дългосрочна устойчивост; подчертава, че настоящата криза също така представлява историческа възможност туризмът в ЕС да бъде модернизиран, да бъде направен по-устойчив и по-достъпен за лица с увреждания и да започне да бъде разглеждан като промишлена екосистема с цели за инвестиции, човешки капитал, потребности от технологични иновации и показатели за изпълнение, както и като основен сектор, който би могъл да допринесе за постигането на целите за неутралност по отношение на климата до 2050 г.;

2.  подчертава, че през настоящата криза, когато много транспортни дружества се борят за оцеляване, е от изключително значение да се продължи инвестирането в стратегическа транспортна инфраструктура на равнище ЕС; подчертава освен това, че плановете за възстановяване за транспорта, заедно с подкрепата за запазване на съществуващите транспортни сектори, следва да бъдат насочени към иновативни възможности за растеж;

3.  приветства съобщението, озаглавено „Към поетапен и координиран подход за възстановяване на свободата на движение и премахване на контрола по вътрешните граници – COVID-19“, прието от Комисията като част от пакета, и предложението за поетапен и координиран подход с цел връщане към неограниченото свободно движение на хора; отправя искане за установяване на механизъм на равнището на ЕС за определяне на процента на достатъчно ниско ниво на предаване на заболяването и за гарантиране на еднакво прилагане на такъв процент в целия ЕС; призовава Комисията да подкрепи „възобновяването на туризма“ с препоръка да се постави акцент върху „устойчивия туризъм“ и да се даде водеща позиция на надеждно сертифицирани дружества и дестинации в областта на екологосъобразните, социално отговорни и икономически разумни пътувания и туризъм; приветства инициативата на Комисията за осигуряване на постоянен поток от стоки, особено храни и медицински изделия, в целия ЕС и всички инициативи, насочени към гарантиране на пълноценното функциониране на вътрешния пазар на ЕС без неоправдани проверки и забавяне;

4.  потвърждава значението на принципа на недискриминацията при постепенното премахване на националните и трансграничните ограничения, както и значението на взаимното признаване на договорените мерки на равнище ЕС, и подчертава, че е важно да се избягват споразумения между отделни държави членки (така наречените туристически коридори), които биха оказали още допълнително въздействие върху икономиката на държавите членки, които са в особена степен засегнати от здравната криза, и в частност техния сектор на туризма; изразява загриженост във връзка с факта, че няколко държави членки неотдавна наложиха едностранни мерки, които не само могат да подкопаят функционирането на единния пазар и да окажат отрицателно въздействие върху живота на милиони граждани на ЕС, но също така нанасят допълнителен удар върху туризма и доверието; поради това настоятелно призовава Комисията да предотврати прилагането на всякакви дискриминационни и неепидемиологични мерки от страна на държавите членки, които поставят под въпрос целостта на Шенгенското пространство и възпрепятстват бързото възстановяване на европейския сектор на пътуванията и туризма;

5.  подчертава необходимостта от подкрепа и насърчаване на туристическите райони в ЕС, наред с другото, чрез привлекателни предложения за посетителите, при условие че социално-здравните условия в съответните области позволяват това; счита, че е от съществено значение всички здравни, хигиенни и санитарни изисквания, например мерките за социално дистанциране, да бъдат изцяло спазвани и прилагани както от дружествата, така и от техните клиенти, за да се гарантират безопасни условия за посетителите; призовава да бъдат установени единни критерии за оценка в целия ЕС, за да се обособят областите, които представляват безопасна среда за входящия и изходящия туризъм; подкрепя необходимостта от прилагане и поддържане на най-високи равнища на безопасност и сигурност, като за тази цел биха могли да се използват оперативно съвместими цифрови технологии (например специален информационен уебсайт на Комисията или използване на центровете за цифрови иновации), с оглед на предоставяне на помощ за сектора на пътуванията и туризма и за самите туристи при същевременно зачитане на неприкосновеността на личния живот на лицата и правата на защита на данните; подчертава, че следва да бъде разработена система за ранно предупреждение, която да предупреждава ефективно туристите относно всяка потенциална заплаха за здравето в избраната от тях дестинация, така че протоколите за карантина и евакуация да бъдат незабавни и ефективни;

6.  признава значението на международните пътници за нашия туристически сектор; призовава, следователно, Комисията и държавите членки да извършат оценка дали ограниченията върху неналежащи пътувания биха могли да бъдат отменени на външните граници на ЕС, без да се излага на риск общественото здраве и безопасност, като се вземе предвид епидемиологичната обстановка във всяка съответна трета държава и като се работи за взаимното признаване на защитните мерки във връзка с COVID-19, особено в сектора на въздушния транспорт, при следване на стандартите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и съвместния документ на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) ии Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), озаглавен „Протокол за здравна безопасност в авиацията във връзка с COVID-19: оперативни насоки за управлението на пътниците във въздушния транспорт и на авиационния персонал във връзка с пандемията от COVID-19“, за безопасното възстановяване на въздушния транспорт в Европа, и настоятелно приканва за тяхното бързо изпълнение;

7.  подчертава, че трансграничните и сезонните работници са важни за предоставянето на услуги в сектора на туризма и представляват ключов елемент от усилията за икономическо възстановяване, и призовава за мерки, насочени към насърчаване на тяхната мобилност и защита на техните права, включително по-добро прилагане на съществуващото законодателство;

8.  приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Насоки относно постепенното възстановяване на транспортните услуги и свързаността – COVID‑19“, както и насоките, основани на рамка от принципи и общ инструментариум, които ще помогнат за възобновяването на всички видове транспортни услуги в целия ЕС чрез предприемане на координирани, недискриминиращи и пропорционални мерки;

9.  призовава Комисията и държавите членки да постигнат споразумение за временни, пропорционални и недискриминиращи мерки в съответствие с научните доказателства, за да се улеснят безопасното транзитно преминаване и движенията от една в друга държава, като тези мерки се основават на надеждна оценка на риска и следват международните стандарти, определени от органи като Световната здравна организация (СЗО) или Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC); подчертава колко е важно да се гарантира взаимно признаване на мерките, договорени на равнище ЕС, за възобновяване на пътуванията в ЕС и международните пътувания; подчертава освен това, че прилагането на противоепидемични мерки, както и тяхното облекчаване, в нито един момент не трябва да води до намаляване на високите стандарти на ЕС за безопасност и сигурност в областта на транспорта;

10.  подчертава, че скрининговото тестване е ефективно средство за намаляване на разпространението на вируса и изграждане на доверие в случаите, в които не е възможно социално дистанциране, при условие че са налични бързи, надеждни и достъпни методи за такова тестване; призовава Комисията, в сътрудничество с ECDC и държавите членки, редовно да оценява съществуването на тестове, отговарящи на тези условия, и при наличие на такива, да провежда координирани процедури за възлагане на обществени поръчки, за да се гарантират възможно най-добрите условия и цени; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да използват всички налични инструменти за финансиране, за да гарантират, че гражданите могат да бъдат тествани безплатно;

11.  подчертава, че ограниченията за пътуване и граничният контрол следва да бъдат премахнати за регионите, областите и държавите членки, където епидемиологична обстановка се подобрява и е сходна в достатъчна степен, след като бъдат установени общи критерии за оценка на тази обстановка; подчертава, че подобряването на епидемиологичната обстановка е от ключово значение за възстановяването на безопасни пътувания и транспорт, както и за възобновяването на туристическите услуги; освен това призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да проучи осъществимостта и добавената стойност на мерки за здравен скрининг като диагностични тестове (например серологични тестове или тестове с натривки) и измерване на температурата на пътниците, заминаващи от транспортните центрове; призовава за установяване на стандарти и подробни протоколи за общи хигиенни мерки за различните видове транспорт; счита, че всеки превозвач следва да прилага единни мерки по хармонизиран начин, така че да осигури предвидимост и яснота; счита, че техническите оперативни протоколи следва да бъдат определени като условие за безопасно пътуване;

12.  приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Насоки на ЕС за постепенно възoбновяване на туристическите услуги и за санитарни протоколи в обектите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството – COVID-19“, и настоятелно призовава държавите членки да споделят тези насоки с компетентните органи на регионално и местно равнище; във връзка с това призовава Комисията и държавите членки да подкрепят финансово сектора на пътуванията и туризма при изпълнението на тези мерки в пълно сътрудничество със сектора на туризма и пътуванията и в съответствие с амбициите на Европейския зелен пакт и цифровизацията;

13.  призовава Комисията да създаде печат на ЕС за удостоверяване на безопасност и ясни и ефективни здравни протоколи, които гарантират, че туристическите съоръжения на ЕС, пътническите обекти и операторите отговарят на най-високи стандарти за хигиена и безопасност, при сътрудничество с публичните органи на държавите членки, заинтересованите страни от сектора на туризма и международни организации с цел насърчаване на прилагането на конкретни мерки, които се основават на насоки от ЕС, като се засили доверието, сигурността и безопасността на пътуващите, които посещават държавите – членки на ЕС, и се насърчи възстановяването на сектора;

14.  призовава Комисията да предложи общи правила на ЕС за условията за издадените във връзка с COVID-19 ваучери, като същевременно се поддържа високо равнище на защита на потребителите, които винаги да са съобразени с доброволното им приемане от потребителите и да не се засяга задължението на дружествата да възстановяват разходите на пътуващите в срока, определен от законодателство на ЕС, с цел ваучерите да станат по-гъвкави и така по‑привлекателни и жизнеспособни, както и да се предотврати друго разпокъсано прилагане, водещо до различно третиране на потребителите и до нарушаване на конкуренцията на пазара на транспорта и туризма; освен това настоятелно призовава Комисията да използва всички средства, с които разполага, за да гарантира правилното изпълнение и еднаквото прилагане на правото на ЕС, и да насърчава използването на хармонизирани правила за ваучери на доброволна основа;

15.  призовава Комисията да проучи възможността за изготвяне, въз основа на опита от извънредното положение във връзка с COVID-19 и подобни схеми в държавите членки, на схема за европейска пътническа гаранция за дружествата с цел осигуряване на финансова ликвидност, за да се гарантира възстановяването на средства на пътниците, както и на разходите за репатриране, заедно със справедливо обезщетение за всички щети, понесени в случай на несъстоятелност; освен това счита, че пътниците следва да бъдат насърчавани да сключват застраховки за пътуване;

16.  призовава Комисията да стартира специална комуникационна кампания на ЕС относно пътуванията и туризма, включително посредством информационно приложение за целия ЕС, насочена към насърчаване на пътувания в рамките на ЕС, възстановяване на доверието на гражданите в пътуването и туризма по време на COVID-19, информиране на туристите относно съществуващите мерки в областта на здравето и безопасността и изграждане на устойчиви и сближаващи ценности чрез „европейска туристическа марка“; призовава понятието „безопасна и интелигентна дестинация“ да бъде от основно значение за гарантиране на развитието на устойчив, отговорен и достъпен туризъм;

17.  изисква въвеждането на механизъм на равнището на ЕС за установяване на праг, въз основата на научни доказателства и надеждни и единни данни, на безопасност и сигурност по отношение на отмяната или въвеждането на ограничения за пътуване, както и подготовка на подходящо ниво на наблюдение и план за действие за евентуално отрицателно развитие на епидемиологичната обстановка; подчертава в това отношение необходимостта от по-конкретен и подробен план за действие относно мониторинга и оценката на предложената стратегия за поетапен изход от ограничителните мерки за преодоляване на кризата, свързана с COVID‑19;

18.  призовава Комисията, публичните органи на държавите членки и заинтересованите страни да си сътрудничат с цел създаване на ясни насоки и планове за действие за готовност за евентуална втора вълна на пандемията във възможно най-кратък срок, като се обърне внимание на мерките за предотвратяване и контрол на инфекциите за сектора на пътуванията и туризма, с оглед на това, че дългосрочни мерки на локдаун биха могли да доведат до спад от 16% на БВП през тази година според прогнозите;

19.  приветства програмата SURE, която помага на държавите членки да покрият разходите за национални схеми за заетост с намалено работно време, и подобни мерки, които дават възможност на предприятията да запазят работните места в сектора на туризма; изтъква освен това, че е важно да се инвестира в инициативи за преквалификация, обучение в областта на цифровите умения и подкрепа в областта на заетостта, които ще предотвратят продължаваща загуба на работни места и социалните неравенства поради пандемията;

Засилена солидарност и координация в сектора на туризма в ЕС

20.  подчертава значението на преминаването към истинска европейска политика в областта на туризма, което значително ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на Съюза в този сектор, за насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и регионите и за създаване на възможности за допълнителни инвестиции и иновации в сектора; припомня значението на избягването на прекомерното регулиране в рамките на единния пазар на туристически услуги с цел премахване и предотвратяване на регулаторни противоречия и дублиране, чрез осигуряване на по-добра координация на политиките и законодателството, засягащи туристическия сектор;

21.  приветства предложението на Комисията за организиране на европейска среща на високо равнище относно туризма с участието на институциите на ЕС, промишлеността, регионите, градовете и заинтересованите страни, с цел да се обсъди бъдещият европейски туризъм, и подкрепя разработването на пътна карта за 2050 г. за устойчива, иновативна и стабилна европейска екосистема в областта на туризма („Европейска програма за туризъм за 2050 г.“); поради това призовава Комисията да приеме нова стратегия и план за действие за туризма в ЕС през 2021 г. въз основа на резултатите от този диалог, за да запази позицията на Европа като водеща дестинация чрез „европейска туристическа марка“; подчертава, че тази дългосрочна стратегия трябва да включва план за цифровизация на сектора и схеми за възстановяване на туристическите райони; подчертава, че стратегията трябва да подкрепя екологичния преход на сектора чрез адаптиране на процесите и обновяване на инфраструктурата и съоръженията; подчертава, че Комисията следва да наблюдава отблизо нейното правилно прилагане;

22.  приветства инициативата на Комисията за предоставяне на гъвкавост в рамките на правилата за държавната помощ; подчертава обаче необходимостта от жизнеспособни проекти, конкурентоспособност и социални и екологични стандарти и настоява за ясни и специфични за отделните сектори насоки за транспорта и туризма, за да се даде възможност за ефективна координация между всички държави членки и да се гарантира, че националните схеми за компенсация се използват справедливо, своевременно и пропорционално и че се въвеждат за ограничена продължителност, с цел справяне със загубите, причинени от избухването на COVID-19, без неправомерно нарушаване на конкуренцията;

23.  подчертава значението на засиленото сътрудничество между органите на ЕС, националните, регионалните и местните органи и всички заинтересовани страни с оглед на решаването на междусекторните въпроси, свързани с туризма; във връзка с това призовава Комисията да разработи стратегия на ЕС за туризма, която да включва по-конкретен и ясен план за действие с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, включително целите на ООН за устойчиво развитие, и да предлага държавите членки да определят ясни, стратегически и ориентирани към резултатите цели; настоява да бъде приета подходяща стратегия за устойчив туризъм в сътрудничество с Парламента и държавите членки, включваща мерки, които да се прилагат и спазват от всички държави членки, отрасли и туристи;

24.  подчертава, че предложението за план на ЕС за възстановяване, представено от Комисията на 27 май 2020 г., което включва подсилен дългосрочен бюджет на ЕС (МФР 2021 – 2027 г.) и нов инструмент за възстановяване, разполагащ с 750 милиарда евро, който следва да бъде обвързан с изпълнението на структурни реформи и спазването на екологичните и социалните стандарти, е добра основа за допълнителни преговори; приветства признаването на туризма като една от икономическите дейности, засегнати в най-голяма степен от извънредно положение във връзка с COVID-19; отбелязва, че новият инструмент за възстановяване – „Next Generation EU“, сочи, че туризмът би могъл да отбележи намаляване на оборота с над 70% през второто тримесечие на 2020 г., докато основните инвестиционни нужди в туризма, възлизащи на 161 милиарда евро, се нареждат на първо място сред различните екосистеми; призовава Комисията да отдаде необходимото значение на туристическия сектор в пакета за възстановяване и да публикува насоки, за да се гарантира бърз достъп до финансиране, който да не е възпрепятстван от несъразмерна административна тежест, в рамките на текущите и на бъдещите програми; подчертава в тази връзка, че са важни инвестициите в този сектор чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, който ще позволи да се разработи стратегия за устойчив, гъвкав и конкурентоспособен туристически сектор в целия ЕС; счита, че планът на ЕС за възстановяване трябва да включва възможността за предоставяне на допълнителна финансова подкрепа за туристическия сектор въз основа на това какъв дял има секторът на пътуванията и туризма в БВП на дадена държава членка;

25.  изразява съжаление по повод на липсата на специален бюджетен ред за устойчив туризъм в следващата многогодишна финансова рамка (МФР 2021 – 2027 г.) и по повод на факта, че към момента не съществува конкретен и целенасочен финансов инструмент, който да спомага в краткосрочен план за възстановяването на сектора; подчертава, че за най-отдалечените региони и островните региони следва да се обмислят специално третиране и специфични мерки;

26.  призовава Комисията и държавите членки спешно да подкрепят предприятията и работниците, включително самостоятелно заетите лица, в транспортния, културния и туристическия сектор, и особено МСП, включително макропредприятията и семейните предприятия, в управлението на тяхната ликвидност, да им помогнат да запазят работните си места и да намалят ненужната административна тежест; призовава освен това да бъде разработена в тесен диалог със социалните партньори европейска рамка за работниците по цялата верига за създаване на стойност на туристическия сектор, която да обхваща всички видове работници;

27.  призовава за преразгледана европейската стратегия за МСП, която да отчита въздействието на COVID-19 върху МСП и да предлага конкретни инициативи за възстановяване с пътна карта за подкрепа за тях чрез намаляване на бюрокрацията, намаляване на разходите за достъп до финансиране и насърчаване на инвестициите в стратегически вериги за създаване на стойност в съответствие с европейската промишлена политика, основана на екосистемите, Зеления пакт и цифровата трансформация; припомня, че трябва да се извършат необходимите корекции, за да се спазят новите мерки за опазване на здравето и безопасността, като се осигурят значителни инвестиции, за да се гарантира безопасност на потребителите и спазване на социалното дистанциране, както и други подходящи предпазни мерки; подчертава, че е важно да се създадат мрежи и клъстери в целия ЕС, които да имат потенциала да доведат до хармонизиране на най-добрите практики, стратегии и полезни взаимодействия в рамките на сектора на МСП;

28.  подчертава, че хиляди предприятия, по-специално МСП, се борят, за да оцелеят, а много от тях са застрашени от изпадане в неплатежоспособност; призовава Комисията и държавите членки да наблюдават развитието на положението и да направят оценка на възможността за засилена спешна подкрепа във връзка с вече обявените инструменти, като предприемат подходящи мерки за избягване на обявяване на несъстоятелност на предприятията;

Към ориентиран към бъдещето туристически сектор в ЕС

29.  подчертава, че туристическият сектор е силно зависим от транспортния сектор и че следователно подобряването на достъпността, устойчивостта и свързаността на всички видове транспорт, като същевременно се поддържа най-високо равнище на безопасност във всички транспортни сектори (автомобилен, железопътен, въздушен, морски и речен), ще окаже значително въздействие върху укрепването на туристическия сектор в ЕС; подчертава във връзка с това, в контекста на обявяването на 2021 г. за Европейска година на железопътния транспорт и необходимостта от намаляване на емисиите от транспорта, че Комисията следва да насърчава използването на всички видове устойчиви начини на пътуване;

30.  подчертава необходимостта от насърчаване на устойчиви начини на пътуване, като например предоставянето на по-голяма подкрепа за туристическата велосипедна инфраструктура и нощните влакове; подчертава икономическите и екологичните ползи, които устойчивите видове транспорт, като например колоезденето, могат да имат за туризма, и призовава Комисията да насърчава и да инвестира във велосипедна инфраструктура, за да се улесни този вид туризъм;

31.  подчертава необходимостта всички държави членки да разполагат с мрежа от развита, модерна, безопасна и устойчива инфраструктура, за да се улесни пътуването в целия ЕС и периферните държави членки да станат по-достъпни за вътрешноевропейски и международен туризъм; поради това призовава Комисията да подкрепи възстановяването на липсващите трансгранични железопътни връзки, да извършва проверки за пригодност на съществуващата инфраструктурна мрежа и да предложи незабавни допълнителни мерки за най-слабо развитите райони и отдалечените райони, които често имат най-слабо развити мрежи и се нуждаят от специално внимание; отбелязва, че граничните региони в ЕС съставляват 40% от територията на ЕС и една трета от населението; призовава Комисията да гарантира, че държавите членки разполагат с подходящо планиране за завършване на цялата основна трансевропейска транспортна мрежа до 2030 г. и на всеобхватните мрежи до 2050 г., като се указва графикът и наличието на бюджетни средства, с по-специално внимание към трансграничните участъци, особено в държавите членки, които не отбелязват напредък в тези области; посочва, че това включва така необходимия проект за Единно европейско небе, който макар и да е бил в застой на равнище ЕС в продължение на много години, би донесъл веднага безопасност, ефективност и устойчивост на европейското въздухоплаване;

32.  призовава Комисията да проучи осъществимостта и потенциалните ползи от механизъм за управление на кризи за туристическия сектор в ЕС, за да се отговори адекватно и бързо не само на настоящото избухване на COVID-19, но също така и за да се подготви този сектор за бъдещи предизвикателства от подобен характер и мащаб; подчертава, че е важно да се включат решения за финансиране с оглед на краткосрочния недостиг на финансови средства, както и да се предвидят средносрочни и дългосрочни рамки и стратегии; призовава Комисията да издаде насоки въз основа на най-добрите практики в туристическия сектор при широкомащабни кризи, какъвто е случаят с настоящата пандемия, както и да улесни разработването и координацията на подходящи онлайн платформи, където заинтересованите страни могат да обменят най-добри практики и да споделят информация;

33.  настоятелно призовава Комисията да предложи нова европейска схема за приобщаващ туризъм по модела на инициативата „Калипсо“, която да дава възможност на уязвимите социални групи да използват национални туристически ваучери в свързани туристически структури в други държави членки, които също предлагат на своите граждани програма за социален туризъм; отбелязва, че много държави членки прилагат такива програми с много добри резултати, и счита, че ако тези схеми да станат оперативно съвместими на равнище ЕС, това ще бъде много положителна стъпка;

34.  изтъква значението на общ подход на ЕС за запазване на конкурентоспособността на сектора чрез подобряване на неговата комуникационна стратегия по отношение на гражданите; подчертава освен това координиращата роля на ЕС за сектора на туризма, която следва да бъде подобрена чрез предприемане на действия с добавена стойност за ЕС и допълнително улесняване на обмена на най-добри практики между държавите членки; призовава за намаляване на неоправданата административна и данъчна тежест, подкрепа за създаването на предприятия и насърчаване на трансграничните продажби и услуги;

35.  подчертава значението на международното сътрудничество в сектора на пътуванията и туризма и насърчава институциите на ЕС да продължат да насърчават диалога и сътрудничеството със Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO);

36.  счита, че появата на нови технологии и по-нататъшната цифровизация биха увеличили значително привлекателността на сектора на пътуванията и туризма, както и че удобните за потребителите платформи и новите бизнес модели биха засилили растежа, конкурентоспособността и просперитета на сектора; поради това счита, че редовното обучение и преквалификацията на съществуващата работна сила в сектора са от първостепенно значение, като се обръща специално внимание на цифровите умения и иновативните технологии;

37.  призовава Комисията да направи оценка на възможността за създаване на онлайн процедура за кандидатстване за виза, като същевременно се запазва силната защита на европейските граници, като средство за привличане на по-голям приток на международни туристи в Европа; отбелязва, че избухването на COVID-19 разкри необходимостта да се възприемат иновации и да се преосмисли предоставянето на услуги, включително на онези услуги, които дават възможност да се засилват контактите между хората; поради това призовава Комисията да проучи възможностите за дистанционен, евтин и ефикасен от гледна точка на разхода на време достъп чрез електронна виза до туристическите дестинации в Европа за добросъвестни граждани на трети държави, които се нуждаят от виза и чиито биометрични данни ще бъдат събирани при всички случаи, след като Системата за влизане/излизане започне да функционира пълноценно;

38.  посочва, че е важно да се насърчава устойчивият туризъм, който допринася за създаването на работни места, опазването и възстановяването на природните екосистеми и биологичното разнообразие, както и за растежа и конкурентоспособността, въз основа на нови бизнес модели; призовава Комисията да улесни достъпа до финансиране от ЕС за заинтересованите страни в областта на туризма, по-специално малките доставчици на услуги в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, във всички сегменти на пазара, които трябва да получат специално внимание и подкрепа; потвърждава, че това финансиране следва да подкрепя преминаването към по-устойчиви, иновативни, стабилни и висококачествени туристически продукти и услуги и да допринася в по-голяма степен за устойчивостта, пътуванията извън сезона и географската разпръснатост на туристическите потоци; счита, че трябва да се осигури подкрепа и координация на равнището на Съюза за подобряване на администрирането на туризма на национално, регионално и местно равнище, наред с другото чрез въвеждане на сертифициране на устойчивостта на туризма; подчертава, че е важно да се насърчава преходът от свърхтуризъм към други форми на културен и устойчив туризъм, които зачитат нашата околна среда и културното ни наследство;

39.  подчертава значението на туризма за някои държави и географски райони в ЕС, където свързаните с туризма услуги често са важен фактор за осигуряване на заетост и са един от главните източници на доходи за местното население; призовава Комисията да изготви специално съобразени с конкретните ситуации мерки при възстановяването на свободата на движение и транспортните връзки между най-отдалечените региони и островите и континенталната част на ЕС; посочва, че специалните коридори за връзка и допълнителната финансова и административна подкрепа са изключително важни за тези региони; подчертава, че е важно да се постави акцент върху крайбрежния и морския туризъм в стратегията и инициативите на ЕС в областта на туризма, включително възможности за финансиране и инструменти за популяризиране и комуникация, както и да се укрепи функционирането на съответните пазари, чрез специално разработени политики в сътрудничество с местните заинтересовани страни и органи в съответните дестинации; припомня, че е важно да се подкрепят семейните предприятия, които развиват местни или регионални пазари и насърчават местния туризъм, тъй като те представляват значителна част от заетостта в частния сектор в Европа и са естествени инкубатори на предприемаческа култура;

40.  припомня, че културният туризъм представлява 40% от целия европейски туризъм и че 68% от европейците заявяват, че присъствието на културното наследство, което включва и културните маршрути, сред които е и Пътят на Св. Яков („Camino de Santiago“), който ще чества през 2021 г. юбилей или „света година“ (година, през която денят на Св. Яков се пада в неделя), оказва влияние върху избора на тяхната туристическа дестинация(2); поради това призовава Комисията да предложи държавите членки да определят ясни стратегически и оперативни цели, ориентирани към резултатите, в следващия работен план за културата, както и да подобри настоящата стратегическа рамка за културата; подчертава, че инвестициите в културни обекти следва да се разглеждат и третират като ресурс за подобряване на конкурентоспособността и растежа на местно равнище, без да се забравя вътрешно присъщата им стойност като част от нашето културно наследство, което трябва да бъде опазвано, особено от изменението на климата и свръхтуризма; призовава Комисията да засили финансовата устойчивост на културните обекти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), и да насърчава разработването на схеми за финансиране, основаващи се на частни средства; призовава също така за увеличаване на бюджета на DiscoverEU – програма, която има потенциала да стимулира значително младежкия туризъм; подчертава специфичните нужди на културните институции, получаващи публична помощ през този период на възстановяване, тъй като те трябва да гарантират безопасността на посетителите и да поддържат своя икономически модел; призовава Комисията да намери алтернативни механизми за подкрепа на работещите в сферата на културата, които са силно зависими от функционалния туризъм;

41.  подчертава ползите от селския туризъм и агро-екотуризма и призовава Комисията да продължи да насърчава и подкрепя инициативи, които да генерират допълнителни източници на приходи за селските райони, да създават възможности за работа, да предотвратяват обезлюдяването и да увеличават социалните ползи; подчертава ролята, която може да играе Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), особено програмата LEADER, за подкрепа на инициативи за местен и селски туризъм, и призовава да се осигури за тази програма необходимото финансиране за програмния период 2021 – 2027 г.; счита, че е необходимо да се засили агротуризмът в селските райони, за да се разнообразят източниците на приходи на земеделските стопани, по-специално в малките земеделски стопанства, и така да се предотврати изоставянето на земи и обезлюдяването и да се подпомогне икономиката в селските райони; във връзка с това подчертава необходимостта да бъдат разпределени средства специално за агротуризма, който играе съществена роля за диверсификацията на приходите на земеделските стопани и за развитието на селските райони;

42.  изтъква значението на здравния туризъм, включващ медицински туризъм, балнеоложки туризъм и туризъм, свързан с поддържането на добро здравословно състояние; призовава Комисията да насърчава, когато е целесъобразно, европейската здравна профилактика, балнеологията, устойчивия и планинския медицински туризъм; подчертава необходимостта от допълнителни инвестиции за подобряване на инфраструктурата за устойчив туризъм и значението на повишената видимост на европейските курорти за балнеоложки туризъм и туризъм, свързан с поддържането на добро здравословно състояние; призовава Комисията да предвиди допълнително научно обосновани възможности за финансиране, тъй като медицинският туризъм може да допринесе за намаляване на разходите за здравеопазване чрез профилактични мерки и да намали потреблението на фармацевтични продукти, както и допълнително да подобри устойчивостта и качеството на работната сила;

43.  подчертава значението на достъпността на пътническите и туристическите услуги за застаряващото население, както и за хората с увреждания и хората с функционални ограничения; призовава Комисията и държавите членки да насърчават активно текущото разработване на стандарта на Международната организация по стандартизация за достъпни туристически услуги и да гарантират, че след като бъде приет, той ще се приложи бързо и правилно, както и че доставчиците на услуги спазват съответните стандарти за достъпност, които вече са въведени или са в процес на прилагане; освен това призовава Комисията да положи усилия за улесняване на евентуалното по-широко прилагане и признаване на картата на ЕС за хора с увреждания;

44.  подчертава важната роля на спорта в туризма, като припомня важното място на спортните събития и дейности за привлекателността на европейските региони за туристите; подчертава възможностите, произтичащи от пътуванията на спортистите и зрителите на спортни събития, които могат да привлекат туристи дори в най-отдалечените райони; подчертава значението на европейската гастрономия, кулинарните маршрути и сектора на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга за туристическата индустрия и за икономиката като цяло; подчертава, че поради това горепосочените елементи трябва да бъдат включени в цялостната стратегия за туризма;

o
o   o

45.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Комисията, на председателя на Европейския съвет и на председателството на Съвета.

(1) Член 195, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
(2) Специално издание на Евробарометър 466 – Културното наследство, 12/2017 г.

Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност