Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2649(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0166/2020

Forhandlinger :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Afstemninger :

PV 18/06/2020 - 20
PV 19/06/2020 - 12

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0169

Vedtagne tekster
PDF 167kWORD 53k
Fredag den 19. juni 2020 - Bruxelles
Turisme og transport i 2020 og derefter
P9_TA(2020)0169RC-B9-0166/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 19. juni 2020 om transport og turisme i 2020 og derefter (2020/2649(RSP))

Europa-Parlamentet

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at turisme er en tværgående økonomisk aktivitet med vidtrækkende konsekvenser for økonomisk vækst, beskæftigelse og social og bæredygtig udvikling;

B.  der henviser til, at turistsektoren beskæftiger 22,6 millioner mennesker, svarende til 11,2 % af den samlede beskæftigelse i EU, bidrog med 9,5 % til EU's BNP i 2019, hjælper med at fremme en afbalanceret regional struktur og har en positiv indvirkning på den regionale udvikling; noterer sig, at mindst 6,4 mio. arbejdspladser er i farezonen i EU;

C.  der henviser til, at turisme, og navnlig overturisme, som alle menneskelige aktiviteter, har en indvirkning på klimaændringer samt miljømæssige og økonomiske virkninger såsom øget forurening, tab af biodiversitet, trafikbelastning, udgifter til vedligeholdelse af infrastruktur og stigende priser; der henviser til, at sektoren imidlertid er indstillet på at fremskynde udviklingen hen imod bæredygtig turisme og sikre, at den bidrager til de europæiske og internationale klimamål gennem initiativer, der tager sigte på at nedbringe emissionerne;

D.  der henviser til, at turisme består af en kompleks værdikæde af mange aktører med en direkte forbindelse til passagertransport;

E.  der henviser til, at transport, kultur og turisme blandt alle de større økonomiske sektorer er dem, der er blevet hårdest ramt af coronaviruskrisen, idet udbredt ledighed især har ramt sæsonarbejdere og personer i udsatte situationer;

F.  der henviser til, at kultursteder, festivaler og museer er blevet særlig hårdt ramt af sundhedskrisen, idet fire ud af ti turister vælger deres rejsedestination ud fra kulturtilbuddene på stedet;

G.  der henviser til, at Kommissionen vedtog meddelelsen om turisme og transport i 2020 og derefter (COM(2020)0550) og pakken om turisme og transport den 13. maj 2020 og dermed tog det første nødvendige skridt til at støtte genoprettelsen af vores værdifulde transport- og turistsektorer i kølvandet på covid-19-udbruddet;

H.  der henviser til, at der er gået ti år siden Kommissionens meddelelse "En ny turismepolitik for Europa – verdens førende rejsemål" (COM(2010)0352) fra juni 2010, som indeholder en strategi og handlingsplan for turisme i EU;

I.  der henviser til, at EU siden Lissabontraktatens ikrafttræden i 2009 har haft understøttende kompetencer med henblik på at koordinere og supplere medlemsstaternes indsats på dette område(1);

Europæiske genopretningsplaner for turisme og transport efter covid-19-udbruddet

1.  mener, at det er nødvendigt at yde både hurtig kortsigtet støtte og langsigtet støtte til transport- og turistsektorerne for at sikre deres overlevelse og konkurrenceevne, mens der er et presserende behov for at iværksætte foranstaltninger, som kan give turister tillid til at rejse til og inden for Europa igen, for at mindske yderligere tab i sektoren mest muligt og for at sikre sektorens overlevelse på længere sigt; understreger, at den nuværende krise også udgør en historisk mulighed for at modernisere turismen i EU og gøre den mere bæredygtig og bedre tilgængelig for personer med handicap og begynde at betragte den som et industrielt økosystem med investeringsmål, menneskelig kapital, teknologiske innovationsbehov og resultatindikatorer og som en større sektor, der kan bidrage til at opnå målene om klimaneutralitet senest i 2050;

2.  understreger, at det i den nuværende krise, hvor mange transportvirksomheder kæmper for at overleve, er af største betydning at investere yderligere i strategisk transportinfrastruktur på EU-plan; understreger endvidere, at genopretningsplaner for transport sammen med støtte til at redde eksisterende transportsektorer bør fokusere på innovative vækstmuligheder;

3.  glæder sig over meddelelsen med titlen "Hen imod en faseinddelt og koordineret tilgang til genoprettelse af den frie bevægelighed og ophævelse af kontrollen ved de indre grænser – covid-19", som Kommissionen vedtog som en del af pakken, og forslaget om en faseinddelt og koordineret tilgang med det formål at vende tilbage til ubegrænset fri bevægelighed for personer; anmoder om, at der indføres en mekanisme på EU-plan for at definere en tilstrækkeligt lav smittesats, og at der sikres en ensartet anvendelse af denne sats i hele EU; opfordrer Kommissionen til at støtte "genstarten af turisme" med en anbefaling om at fremhæve "bæredygtig turisme" og gøre troværdige certificerede virksomheder og destinationer førende inden for miljøvenlig, socialt ansvarlige og økonomisk bæredygtige rejser og turisme; glæder sig over Kommissionens initiativ, der har til formål at sikre en fortsat strøm af varer, navnlig fødevarer og medicinsk udstyr, i hele EU og alle initiativer, der har til formål at sikre, at EU's indre marked fungerer fuldt ud uden uberettiget kontrol og forsinkelse;

4.  gentager betydningen af princippet om ikke-forskelsbehandling i den gradvise ophævelse af nationale og grænseoverskridende restriktioner samt den gensidige anerkendelse af de aftalte foranstaltninger på EU-plan og understreger, at det er vigtigt at undgå aftaler mellem enkelte medlemsstater (såkaldte korridorer), som yderligere vil påvirke økonomien i de medlemsstater, der er blevet særligt ramt af sundhedskrisen, og navnlig deres turistsektor; er bekymret over, at flere medlemsstater for nylig har indført ensidige foranstaltninger, som ikke blot kan undergrave det indre markeds funktionsevne og have en negativ indvirkning på millioner af EU-borgeres liv, men også tilføje turismen og tilliden et yderligere slag; opfordrer indtrængende Kommissionen til at modsætte sig implementeringen af enhver form for diskriminerende og ikke-epidemiologisk foranstaltning i medlemsstaterne, som vil kunne så tvivl om Schengenområdets integritet og være til hinder for en hurtig genrejsning af EU's rejse- og turistsektor;

5.  understreger behovet for støtte til og fremme af turistområder i EU, bl.a. gennem attraktive tilbud for besøgende, forudsat at de epidemiologiske, sociale og sundhedsmæssige forhold på de respektive områder giver mulighed herfor; mener, at det er afgørende, at alle sundheds-, hygiejne- og sanitetskrav såsom foranstaltninger til at holde fysisk afstand, respekteres fuldt ud og gennemføres af både virksomheder og deres kunder med henblik på at garantere sikre forhold for de besøgende; opfordrer til, at der indføres ensartede vurderingskriterier i hele EU for at fremhæve de områder, der repræsenterer sikre miljøer for ind- og udrejsende turiststrømme; er indforstået med, at det er nødvendigt at håndhæve og opretholde det højest mulige sikkerhedsniveau, hvortil der kan anvendes interoperable digitale teknologier (f.eks. et særligt informationswebsted i Kommissionens regi eller ved brug af digitale innovationsknudepunkter) med henblik på at hjælpe rejse- og turistsektoren og turisterne selv, samtidig med at privatlivets fred og databeskyttelsesrettighederne respekteres; understreger, at der bør udvikles et tidligt varslingssystem, som effektivt advarer turister om potentielle sundhedstrusler på deres bestemmelsessted, således at protokoller vedrørende karantæne og evakuering fungerer omgående og effektivt;

6.  anerkender betydningen af internationale rejsende for vores turistsektor; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at vurdere, om restriktionerne på ikke-essentielle rejser kan ophæves ved EU's ydre grænser, uden at den offentlige sundhed og sikkerheden hæmmes, idet der tages hensyn til den epidemiologiske situation i de respektive tredjelande og arbejdes hen imod gensidig anerkendelse af covid-19-forholdsregler, navnlig inden for luftfart, i henhold til standarderne fastsat af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) og det fælles dokument fra Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) om sundhedssikkerhed inden for luftfart med titlen "COVID-19 Aviation Health Safety Protocol: Operational Guidelines for the management of air passengers and aviation personnel in relation to the COVID-19 pandemic" med henblik på en sikker genstart af lufttransport i Europa, og opfordrer indtrængende til, at de gennemføres hurtigt;

7.  understreger betydningen af udenlandske arbejdstagere og sæsonarbejdere for levering af tjenesteydelser i turistsektoren som et centralt element i de økonomiske genopretningsbestræbelser, og opfordrer til at træffe foranstaltninger til at fremme deres mobilitet og beskytte deres rettigheder, herunder forbedret gennemførelse af eksisterende lovgivning;

8.  glæder sig over Kommissionens meddelelse med titlen "Retningslinjer for gradvis genindførelse af transporttjenester og transportforbindelser — COVID-19" så vel som retningslinjerne baseret på principielle rammer og en fælles værktøjskasse, der vil bidrage til genopretningen af transporttjenester af enhver art i hele EU ved at træffe koordinerede, ikke-diskriminerende og forholdsmæssige foranstaltninger;

9.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at nå til enighed om midlertidige, forholdsmæssige og ikke-diskriminerende foranstaltninger, der er i tråd med de videnskabelige kendsgerninger, til at befordre ufarlig transitrejse og bevægelse over landegrænser baseret på en velunderbygget risikovurdering og i overensstemmelse med internationale standarder som defineret af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) eller Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC); fremhæver betydningen af at sikre gensidig anerkendelse af de foranstaltninger, der aftales på EU-plan vedrørende genoptagelse af EU-intern og international rejseaktivitet; understreger endvidere, at gennemførelsen af restriktionsforanstaltninger og lempelsen af disse på intet tidspunkt må føre til en forringelse af EU's høje niveau af sikkerhed og standarder på transportområdet;

10.  understreger, at screening er et effektivt middel til at mindske spredningen af virusset og opbygge tillid i tilfælde, hvor det ikke er muligt at holde fysisk afstand, forudsat at der findes hurtige, pålidelige og prisoverkommelige screeningsmetoder; opfordrer Kommissionen til i samarbejde med ECDC og medlemsstaterne regelmæssigt at vurdere, om der findes test, der opfylder disse betingelser, og til at gennemføre koordinerede indkøb, når de er tilgængelige, for at sikre de bedst mulige vilkår og priser; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende alle tilgængelige finansieringsredskaber til at sikre, at borgerne kan testes gratis;

11.  fastslår, at rejserestriktioner og grænsekontrol bør ophæves for de regioner, områder og medlemsstater, hvor den epidemiologiske situation forbedres og er tilstrækkeligt ensartet, når der er fastlagt fælles kriterier til vurdering heraf; understreger, at forbedringer i den epidemiologiske situation er afgørende for at genoprette sikre rejse- og transportforhold og for at genoptage turistydelser; opfordrer endvidere Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at undersøge gennemførligheden og merværdien af sundhedsscreeningtiltag såsom diagnostiske test (f.eks. serologiske tests eller udstrygning) og temperaturkontrol af passagerer, der afrejser fra transportknudepunkter; opfordrer til, at der udarbejdes standarder og detaljerede protokoller for fælles hygiejneforanstaltninger for de forskellige transportformer; mener, at hver enkelt transportvirksomhed bør anvende ensartede foranstaltninger på en harmoniseret måde for at skabe forudsigelighed og klarhed; mener, at tekniske driftsprotokoller bør være en forudsætning for sikker transport;

12.  glæder sig over Kommissionens meddelelse med titlen "EU-retningslinjer for gradvis genoptagelse af turisttjenester og for sundhedsprotokoller for virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen — covid-19" og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at dele disse retningslinjer med de kompetente myndigheder på regionalt og lokalt plan; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne til at yde finansiel støtte til rejse- og turistsektoren til gennemførelsen af disse foranstaltninger, i fuldt samarbejde med turist- og rejsebranchen og i tråd med ambitionerne for den europæiske grønne pagt og digitaliseringen;

13.  opfordrer Kommissionen til at oprette et EU-mærke for sikkerhedscertificering og klare og effektive sundhedsprotokoller, der garanterer, at turisme- og rejseselskaber og -operatører i EU lever op til de højeste hygiejne- og sikkerhedsstandarder, i samarbejde med medlemsstaternes offentlige myndigheder, turismeinteressenter og internationale organisationer med henblik på at lette gennemførelsen af specifikke foranstaltninger baseret på EU's retningslinjer, øge tilliden, sikkerheden og trygheden for rejsende, der besøger EU's medlemsstater, og fremme sektorens genopretning;

14.  opfordrer Kommissionen til at foreslå fælles EU-regler om vilkår og betingelser for de vouchers, der udstedes i forbindelse med covid-19, idet der bevares et højt niveau af forbrugerbeskyttelse, altid betinget af forbrugernes frivillige accept, og uden at det berører virksomhedernes forpligtelse til at refundere deres rejsende inden for den tidsramme, der er fastsat i EU-retten, for at gøre vouchers mere fleksible og dermed mere attraktive og levedygtige og for at forhindre anden, mere spraglet gennemførelse, der resulterer i uens behandling af forbrugerne og konkurrenceforvridning på transport- og turistmarkedet; opfordrer endvidere indtrængende Kommissionen til at anvende alle de midler, den har til rådighed, for at sikre korrekt håndhævelse og ensartet anvendelse af EU-retten og til at fremme anvendelsen af harmoniserede regler om frivillige vouchers;

15.  opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for på grundlag af erfaringerne fra covid-19-krisen og lignende ordninger i medlemsstaterne at udarbejde en europæisk rejsegarantiordning for virksomheder med henblik på at sikre finansiel likviditet for at garantere refusion til de rejsende såvel som udgifter til hjemsendelse, sammen med en rimelig kompensation for eventuelle skader i tilfælde af konkurs; er endvidere af den opfattelse, at turister bør anspores til at tegne rejseforsikringer;

16.  opfordrer Kommissionen til at iværksætte en særlig EU-kommunikationskampagne om rejser og turisme, der omfatter en EU-dækkende informationsapp, med henblik på at fremme rejser inden for EU, genoprette borgernes tillid til rejser og turisme under covid-19, uddanne turister i de gældende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger og udvikle bæredygtigheds- og samhørighedsstandarder gennem et "EU-turismemærke"; opfordrer til, at begrebet "sikker og intelligent destination" gøres til omdrejningspunktet i at sikre udviklingen af en bæredygtig, ansvarlig og tilgængelig turisme;

17.  anmoder om, at der indføres en mekanisme på EU-plan for fastsættelse af en sikkerhedstærskel på grundlag af videnskabelige kendsgerninger og pålidelige og ensartede data, når det drejer sig om at ophæve eller indføre rejserestriktioner, og at der udarbejdes et passende niveau for overvågning og en handlingsplan for enhver negativ udvikling vedrørende det epidemiologiske landskab; understreger i denne forbindelse, at der er behov for en mere konkret og detaljeret handlingsplan for overvågning og evaluering af den foreslåede trinvise exitstrategi for at komme videre efter covid-19-krisen;

18.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaternes offentlige myndigheder og interessenter til at samarbejde om at udarbejde klare retningslinjer og beredskabshandlingsplaner for en potentiel anden bølge af pandemien så hurtigt som muligt og håndtere foranstaltninger til forebyggelse og kontrol af infektioner i forbindelse med rejser og turisme, i betragtning af at udvidede nedlukningsforanstaltninger kan føre til et fald i BNP på 16 % i år ifølge fremskrivningerne;

19.  glæder sig over SURE-programmet, som hjælper medlemsstaterne med at dække omkostningerne til nationale ordninger for korttidsarbejde og lignende foranstaltninger, der giver virksomhederne mulighed for at bevare arbejdspladser i turistbranchen; fremhæver endvidere betydningen af at investere i omskoling, uddannelse i digitale færdigheder og jobstøtteinitiativer, hvilket vil forhindre fortsat tab af arbejdspladser og sociale uligheder som følge af pandemien;

Øget solidaritet og koordinering i EU's turistsektor

20.  fremhæver betydningen af at bevæge sig i retning af en egentlig europæisk turismepolitik, som i væsentlig grad vil bidrage til at øge Unionens konkurrenceevne i denne sektor, fremme samarbejdet mellem medlemsstater og regioner og skabe muligheder for yderligere bæredygtige investeringer og innovationer i sektoren; minder om vigtigheden af at undgå overregulering inden for det indre marked for turisttjenester med det formål at fjerne og forhindre lovgivningsmæssige modsigelser og dobbeltarbejde ved at sikre en bedre koordinering af politikker og lovgivning med indvirkning på turistsektoren;

21.  glæder sig over Kommissionens forslag om at afholde et europæisk turismetopmøde med deltagelse af EU-institutioner, branchen, regioner, byer og interessenter med henblik på overvejelser om den europæiske turisme fremover og støtter udviklingen af en 2050-køreplan hen imod et bæredygtigt, innovativt og modstandsdygtigt europæisk turistøkosystem ("den europæiske dagsorden for turisme 2050"); opfordrer derfor Kommissionen til at vedtage en ny strategi og handlingsplan for turisme i EU i 2021 på grundlag af resultatet af denne dialog for at bevare Europas position som en førende destination gennem et "EU Tourism Brand"; understreger, at denne langsigtede strategi skal omfatte en digitaliseringsplan for branchen og ordninger, der har til formål at regenerere turistområderne; understreger, at strategien skal støtte den grønne overgang i branchen ved at tilpasse processer og forny infrastrukturer og faciliteter; understreger, at Kommissionen nøje bør overvåge, at den gennemføres korrekt;

22.  glæder sig over Kommissionens initiativ om fleksibilitet i henhold til statsstøttereglerne; fastholder imidlertid, at der er behov for levedygtige projekter og konkurrenceevne og sociale og økologiske standarder samt klar og sektorspecifik vejledning inden for transport- og turismesektoren for at muliggøre effektiv samordning mellem alle medlemsstater og for at sikre, at de nationale godtgørelsesordninger implementeres på rimelig, rettidig og proportionel vis og kun i en begrænset periode, med henblik på at imødegå tab forårsaget af covid-19-udbruddet og uden at fordreje konkurrencen unødigt;

23.  fremhæver betydningen af et øget samarbejde mellem EU, nationale, regionale og lokale myndigheder og alle relevante interessenter med henblik på at tackle tværgående turismerelaterede spørgsmål; opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse at udarbejde en EU-strategi for turisme, der indeholder en mere konkret og detaljeret handlingsplan med kort-, mellem- og langsigtede mål, herunder FN's mål for bæredygtig udvikling, og som foreslår, at medlemsstaterne fastsætter klare, strategiske og resultatorienterede mål; kræver, at der vedtages en egentlig strategi for bæredygtig turisme i samråd med Parlamentet og medlemsstaterne, som omfatter foranstaltninger, der skal anvendes og overholdes af samtlige medlemsstater, industrier og turister;

24.  understreger, at forslaget om en EU-genopretningsplan, som Kommissionen forelagde den 27. maj 2020, og som omfatter et styrket langsigtet EU-budget (FFR 2021-2027) og et nyt genopretningsinstrument på 750 mia. EUR, som bør være betinget af gennemførelse af strukturreformer og overholdelse af økologiske og sociale standarder, udgør et godt grundlag for yderligere forhandlinger; glæder sig over anerkendelsen af turisme som en af de økonomiske aktiviteter, der er hårdest ramt af covid-19-krisen; noterer sig, at det nye genopretningsinstrument, Next Generation EU, skitserer, at turistsektoren kan opleve et fald på over 70 % i omsætningen i andet kvartal af 2020, mens de grundlæggende investeringsbehov i forhold til turisme tegner sig for 161 mia. EUR og dermed indtager førstepladsen blandt de forskellige økonomiske systemer; opfordrer Kommissionen til at lægge behørig vægt på turistsektoren i genopretningspakken og udstede retningslinjer for at sikre hurtig og fair adgang, uden besværliggørelse i form af uforholdsmæssige administrative byrder, til finansiering under de igangværende og kommende programmer; fremhæver i denne forbindelse betydningen af investeringer i denne sektor gennem genopretnings- og resiliensfaciliteten, som vil gøre det muligt at udvikle en strategi for en bæredygtig, fleksibel og konkurrencedygtig turistsektor i hele EU; mener, at EU's genopretningsplan skal omfatte muligheden for at yde yderligere finansiel støtte til turistsektoren på grundlag af den andel, rejse- og turistsektoren bidrager med til en medlemsstats BNP;

25.  beklager manglen på en særlig budgetpost for bæredygtig turisme i den næste flerårige finansielle ramme (FFR 2021-2027) og beklager, at der på nuværende tidspunkt ikke findes noget konkret, målrettet finansielt instrument på kort sigt til at hjælpe sektorens genopretning; understreger, at der bør overvejes særbehandling og særlige foranstaltninger for regionerne i den yderste periferi og øregioner;

26.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigst muligt at støtte virksomheder og arbejdstagere, herunder selvstændige erhvervsdrivende, i transport-, kultur- og turistsektoren, navnlig SMV'er, herunder makrovirksomheder og familiedrevne virksomheder, med at forvalte deres likviditet, hjælpe dem med at bevare arbejdspladser og mindske unødvendige administrative byrder; opfordrer endvidere til, at der udvikles en europæisk ramme for arbejdstagere i hele turistindustriens værdikæde i tæt dialog med arbejdsmarkedets parter og omfattende alle typer af arbejdstagere;

27.  opfordrer til en revideret europæisk strategi for SMV'er, der ville tage højde for indvirkningerne af covid-19 på SMV'er og foreslår konkrete genopretningsinitiativer med en køreplan, der kan hjælpe dem med at komme på fode igen ved at mindske de bureaukratiske procedurer, nedbringe omkostningerne ved adgang til finansiering og ved at fremme investeringer i strategiske værdikæder i overensstemmelse med den europæiske industripolitik baseret på økosystemer, den grønne pagt og digital omstilling; minder om, at det er nødvendigt at foretage de nødvendige tilpasninger for at overholde de nye sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, sikre betydelige investeringer for at garantere sikkerheden for forbrugerne og respekten for den sociale distancering og andre relevante forebyggende foranstaltninger; understreger betydningen af at oprette netværk og klynger i hele EU, som har potentiale til at føre til en harmonisering af bedste praksis, strategier og synergier inden for SMV-sektoren;

28.  understreger, at tusindvis af virksomheder, navnlig SMV'er, kæmper for deres overlevelse, og at mange af dem er insolvente; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overvåge udviklingen og vurdere muligheden for øget nødhjælp i forbindelse med de instrumenter, der allerede er bebudet, ved at træffe passende foranstaltninger for at undgå konkurs;

Mod en fremtidssikret, bæredygtig EU-turistsektor

29.  understreger, at turistsektoren i høj grad afhænger af transportsektoren, og at forbedringen af tilgængeligheden, bæredygtigheden og konnektiviteten ved alle former for transport, samtidig med at det højeste sikkerhedsniveau i alle transportsektorer (vej, jernbane, luftfart, søfart og indre vandveje) opretholdes, derfor vil have en betydelig indvirkning på styrkelsen af EU's turistsektor; understreger i denne forbindelse, at Kommissionen i forbindelse med det europæiske år for jernbanetransport i 2021 og behovet for at reducere transportemissionerne bør fremme alle bæredygtige alternative transportformer;

30.  understreger behovet for at fremme bæredygtige rejsemuligheder såsom øget støtte til infrastruktur for cykelturisme og nattog; understreger de økonomiske og miljømæssige fordele, som bæredygtige transportformer såsom cykling kan have for turisme, og opfordrer Kommissionen til at fremme og investere i cykelinfrastruktur for at fremme denne turisme;

31.  understreger nødvendigheden af, at alle medlemsstater har et net af udviklet, moderne, sikker og bæredygtig infrastruktur med henblik på at gøre det lettere at rejse i hele EU og gøre de perifere medlemsstater mere tilgængelige for turisme inden for Europa og international turisme; opfordrer derfor Kommissionen til at støtte genindførelsen af grænseoverskridende manglende forbindelser, til at udføre kvalitetskontrol på det eksisterende infrastrukturnet og til at foreslå øjeblikkelige yderligere foranstaltninger for de mindst udviklede områder og fjerntliggende områder, som ofte har de mindst veludviklede net, og som kræver særlig opmærksomhed; bemærker, at grænseregioner i hele EU udgør 40 % af EU's territorium og en tredjedel af EU's befolkning; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne har en passende planlægning med henblik på at gennemføre hele TEN-T-kernen i 2030 og de samlede net senest i 2050 med angivelse af tidsplan og budgetmæssigt råderum og navnlig fokusere på grænseoverskridende strækninger, navnlig i de medlemsstater, som ikke gør fremskridt på disse områder; påpeger, at dette omfatter det stærkt tiltrængte projekt om det fælles europæiske luftrum, som, selv om det har stået stille på EU-plan i mange år, vil skabe sikkerhed, effektivitet og bæredygtighed for europæisk luftfart på én gang;

32.  opfordrer Kommissionen til at undersøge gennemførligheden og de potentielle fordele ved en krisestyringsmekanisme for EU's turismesektor til hensigtsmæssig og hurtig reaktion ikke blot på det nuværende covid-19-udbrud, men også til at opstille beredskab for fremtidige problemer af tilsvarende art eller omfang; understreger betydningen af at inkludere finansieringsløsninger i forbindelse med kortvarig mangel på finansielle midler og også at fastlægge rammer og strategier på mellemlang og lang sigt; opfordrer Kommissionen til at udstede retningslinjer baseret på bedste praksis i turismesektoren i tilfælde af en omfattende krise som den aktuelle pandemi og for at fremme udviklingen og samordningen af passende onlineplatforme, hvor aktører kan udveksle bedste praksis og dele oplysninger;

33.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå en ny europæisk ordning for inklusiv turisme efter Calypso-initiativets model, der gør det muligt for sårbare sociale grupper at bruge nationale turistvouchers i tilknyttede virksomheder i andre medlemsstater, som også tilbyder deres egne borgere et program for social turisme; bemærker, at mange medlemsstater gennemfører sådanne programmer med meget gode resultater, og mener, at det vil være meget positivt at gøre disse ordninger interoperable på EU-plan;

34.  understreger betydningen af en fælles EU-tilgang til beskyttelse af sektorens konkurrenceevne ved at forbedre dens kommunikationsstrategi over for borgerne; understreger endvidere EU's koordinerende rolle for turistsektoren, som bør forbedres ved at iværksætte tiltag med merværdi på EU-plan og yderligere lette udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne; opfordrer til reduktion af uberettigede administrative og skattemæssige byrder, støtte til virksomhedsetablering og fremme af salg og tjenesteydelser på tværs af grænserne;

35.  fremhæver betydningen af internationalt samarbejde inden for rejse- og turistsektoren og tilskynder EU-institutionerne til fortsat at fremme dialog og samarbejde med FN's Verdensturistorganisation (UNWTO);

36.  mener, at fremkomsten af nye teknologier og yderligere digitalisering vil gøre rejse- og turistsektoren betydelig mere attraktiv, og at brugervenlige platforme og nye forretningsmodeller vil øge sektorens vækst, konkurrenceevne og velstand; mener derfor, at regelmæssig uddannelse og omskoling af den eksisterende arbejdsstyrke i sektoren er af afgørende betydning, med særligt fokus på digitale færdigheder og innovative teknologier;

37.  opfordrer Kommissionen til at vurdere muligheden for at etablere en onlinevisumansøgningsproces og samtidig opretholde den stærke beskyttelse af de europæiske grænser som et middel til at tiltrække en øget strøm af internationale turister til Europa; bemærker, at der i forbindelse med udbruddet af covid-19 har vist sig at være behov for innovation og gentænkning af leveringen af tjenesteydelser, herunder dem, der giver mulighed for øgede mellemfolkelige kontakter; opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge mulighederne for fjernbaseret, billig og tidsbesparende e-visumadgang til Europas turistmål for tredjelandsstatsborgere i oprigtigt ærinde, der har brug for visum, og hvis biometriske data ville blive indsamlet under alle omstændigheder, når ind- og udrejsesystemet er blevet fuldt operationelt;

38.  understreger betydningen af at fremme bæredygtig turisme, bidrage til jobskabelse, beskyttelse og genopretning af naturlige økosystemer og biodiversitet og til vækst og konkurrenceevne ved at bygge på nye forretningsmodeller; opfordrer Kommissionen til at lette adgangen til EU-finansiering for turismeinteressenter, navnlig små tjenesteydere i hotel- og restaurationsbranchen, inden for alle segmenter af markedet, som skal have særlig opmærksomhed og støtte; bekræfter, at en sådan finansiering bør støtte omstillingen til mere bæredygtige, innovative og modstandsdygtige turisttilbud og -tjenesteydelser af høj kvalitet og yderligere bidrage til bæredygtighed, rejser uden for sæsonen og geografisk spredning af turiststrømmene; mener, at der skal ydes støtte til og koordinering på EU-plan for at forbedre turistforvaltningen på nationalt, regionalt og lokalt plan, bl.a. ved at indføre certificering af turismebæredygtighed; understreger betydningen af at fremme et skift fra overturisme til andre former for kulturel og bæredygtig turisme, der respekterer miljøet og vores kulturarv;

39.  fremhæver turismens betydning for bestemte lande og geografiske områder i EU, hvor turismerelaterede tjenesteydelser ofte er en vigtig faktor for at sikre beskæftigelsen og er en af de vigtigste indtægtskilder for lokalbefolkningen; opfordrer Kommissionen til at udarbejde skræddersyede foranstaltninger, når den frie bevægelighed og transportforbindelserne mellem regionerne i den yderste periferi og øerne og det europæiske fastland genoprettes; påpeger, at særlige forbindelseslinjer og supplerende finansiel og administrativ støtte er af afgørende betydning for disse regioner; understreger betydningen af at sætte fokus på kyst- og havområder i EU's turismestrategi og -initiativer, herunder finansieringsmuligheder og promoverings- og kommunikationsredskaber såvel som styrkelsen af de relevante markeders funktionsevne, ved at udforme skræddersyede politikker i samarbejde med interessenter og myndigheder på de pågældende destinationer; minder om, at det er vigtigt at støtte familieforetagender, der udvikler lokale eller regionale markeder og fremmer lokal turisme, da de tegner sig for en betydelig del af beskæftigelsen i den private sektor og udgør de naturlige væksthuse for iværksætterånden;

40.  minder om, at kulturturisme tegner sig for 40 % af al europæisk turisme, og at 68 % af europæerne mener, at tilstedeværelsen af kulturarv, hvilket indbefatter kulturruter, bl.a. Jakobsvejen ("Camino de Santiago) der i 2021 vil fejre jubilæum eller "Skt. Jakobsår", påvirker deres valg af feriedestination(2); opfordrer derfor Kommissionen til at foreslå, at medlemsstaterne fastsætter klare strategiske og operationelle resultatorienterede mål i den næste arbejdsplan for kultur og forbedrer den nuværende strategiske ramme for kultur; understreger, at investeringer i kultursteder bør ses og behandles som en ressource, der kan forbedre konkurrenceevnen og væksten på lokalt plan, uden at glemme deres iboende værdi som en del af vores kulturarv, der skal beskyttes, navnlig mod klimaændringer og overturisme; opfordrer Kommissionen til at styrke den finansielle bæredygtighed af kulturmindesmærker, der finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), og til at fremme udviklingen af finansieringsordninger, der bygger på private midler; efterlyser endvidere en forhøjelse af budgettet til DiscoverEU, et program, der har potentialet til at styrke ungdomsturismen i væsentlig grad; fremhæver de særlige behov hos de kulturinstitutioner, der modtager offentlig støtte i denne genopretningsperiode, eftersom de er nødt til at garantere sikkerheden for de besøgende og opretholde deres økonomiske model; anmoder Kommissionen om at finde alternative støttemekanismer for arbejdstagere på kulturområdet, som er stærkt afhængige af funktionel turisme;

41.  fremhæver fordelene ved turisme i landdistrikterne og agro-økologisk turisme og opfordrer Kommissionen til yderligere at fremme og støtte initiativer, der vil kunne skabe yderligere indtægtskilder for landdistrikterne, jobmuligheder, forhindre affolkning og øge de sociale fordele; understreger den rolle, som Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), især Leader-programmet, kan spille med at støtte turismeinitiativer på lokalt plan og i landdistrikter, og opfordrer til, at dette program tildeles tilstrækkelige midler til programmeringsperioden 2021-2027; mener, at det er nødvendigt at styrke landboturisme i landdistrikterne for at diversificere landbrugernes indtægtskilder, navnlig for små bedrifter, og dermed forhindre nedlæggelse af landbrug, affolkning og støtte til økonomien i landdistrikterne; understreger i denne forbindelse behovet for at afsætte en urørlig, specifik bevilling til landboturisme, som spiller en væsentlig rolle for diversificeringen af landbrugernes indtægter og for udviklingen af landdistrikterne;

42.  påpeger betydningen af sundhedsturisme, der omfatter medicinsk turisme, wellness- og kurstedsturisme; opfordrer Kommissionen til, når det er relevant, at fremme europæisk sygdomsforebyggelse, balneologi, bæredygtig turisme og medicinsk turisme i bjergområder; understreger behovet for yderligere investeringer i forbedringer af infrastrukturen for bæredygtig turisme og betydningen af øget synlighed for europæiske kursteder og wellnessturisme; opfordrer Kommissionen til at sørge for yderligere videnskabeligt baserede finansieringsmuligheder, eftersom medicinsk turisme kan bidrage til at reducere sundhedsomkostningerne gennem forebyggende foranstaltninger og lavere forbrug af lægemidler og yderligere vil kunne forbedre bæredygtigheden og arbejdskraftens kvalitet;

43.  understreger betydningen af tilgængelighed af rejse- og turisttjenester for den aldrende befolkning samt personer med handicap og personer med funktionelle begrænsninger; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at fremme den igangværende udvikling af Den Internationale Standardiseringsorganisations standard for tilgængelige turisttjenester og sikre, at denne standard gennemføres hurtigt og korrekt, når den er vedtaget, og at tjenesteudbyderne respekterer de relevante standarder for tilgængelighed, der allerede er indført eller er ved at blive gennemført; opfordrer endvidere Kommissionen til at gøre en indsats for at lette den mulige bredere gennemførelse og anerkendelse af EU's handicapkort;

44.  understreger, at sport spiller en fremtrædende rolle i turistsektoren, og at sportsbegivenheder og sportslige aktiviteter i høj grad medvirker til at gøre Europas regioner attraktive for turister; fremhæver de muligheder, som opstår, når idrætsudøvere og tilskuere rejser til sportsbegivenheder, som kan tiltrække turister til selv de fjernest beliggende områder; fremhæver betydningen af Europas gastronomi, gastronomiske ruter og HORECA-sektoren for turistbranchen og samfundsøkonomien som helhed; understreger, at disse elementer derfor skal integreres i den overordnede strategi for turisme;

o
o   o

45.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Kommissionen, formanden for Det Europæiske Råd og formandskabet for Rådet.

(1) Artikel 195, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).
(2) Special Eurobarometer 466 - Cultural Heritage, 12/2017

Seneste opdatering: 8. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik