Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2649(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0166/2020

Συζήτηση :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Ψηφοφορία :

PV 18/06/2020 - 20
PV 19/06/2020 - 12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0169

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 200kWORD 63k
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά
P9_TA(2020)0169RC-B9-0166/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τον τουρισμό και τις μεταφορές το 2020 και μετά (2020/2649(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αποτελεί οριζόντια οικονομική δραστηριότητα με ευρείες επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και την κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του τουρισμού απασχολεί 22,6 εκατομμύρια άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 11,2 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ, συνεισέφερε το 9,5 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ το 2019, συμβάλλει στην προώθηση μιας ισορροπημένης περιφερειακής δομής και έχει θετικό αντίκτυπο στην περιφερειακή ανάπτυξη· σημειώνει ότι κινδυνεύουν τουλάχιστον 6,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός, και ιδίως ο υπερτουρισμός, όπως όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες, έχει αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή, καθώς και περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις όπως αυξημένη ρύπανση, απώλεια βιοποικιλότητας, συμφόρηση, κόστος συντήρησης υποδομών και αύξηση των τιμών· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ο τομέας είναι προσηλωμένος στην επιτάχυνση της προόδου προς τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και στη διασφάλιση της συμβολής του στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αποτελείται από μια σύνθετη αλυσίδα αξίας πολλών συμφεροντούχων, με άμεση σχέση με υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς των μεταφορών, του πολιτισμού και του τουρισμού είναι οι κύριοι εκείνοι τομείς της οικονομίας που έχουν πληγεί περισσότερο από την έξαρση της νόσου COVID-19, με αποτέλεσμα από την υψηλή ανεργία να πλήττονται ιδίως εποχικοί εργαζόμενοι και εργαζόμενοι που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώροι πολιτιστικού ενδιαφέροντος και οι χώροι εκδηλώσεων, καθώς και τα φεστιβάλ και τα μουσεία, έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση στον τομέα της υγείας, ενώ τέσσερις στους δέκα τουρίστες επιλέγουν τον προορισμό τους με βάση την προσφορά του σε πολιτιστικό πλούτο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Επιτροπή, εγκρίνοντας την ανακοίνωση με τίτλο «Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά» (COM(2020)0550), καθώς και τη δέσμη μέτρων για τον τουρισμό και τις μεταφορές στις 13 Μαΐου 2020, έκανε το πρώτο αναγκαίο βήμα για να στηρίξει την ανάκαμψη των εξαιρετικά σημαντικών μεταφορικών και τουριστικών μας τομέων από την πανδημία COVID-19·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν περάσει δέκα χρόνια από τον Ιούνιο του 2010, όταν η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352), στην οποία καθορίστηκαν μια στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για τον τουρισμό στην ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, η ΕΕ έχει υποστηρικτικές αρμοδιότητες με στόχο τον συντονισμό και τη συμπλήρωση της δράσης στον συγκεκριμένο τομέα από τα κράτη μέλη(1)·

Σχέδια για την ανάκαμψη του τουρισμού και των μεταφορών στην Ευρώπη μετά την πανδημία COVID-19

1.  πιστεύει ότι τόσο η ταχεία βραχυπρόθεσμη στήριξη των τομέων των μεταφορών και του τουρισμού όσο και η και μακροπρόθεσμη στήριξή τους είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της επιβίωσής και της ανταγωνιστικότητας τους, ενώ η εφαρμογή μέτρων που παρέχουν στους τουρίστες τη σιγουριά να ταξιδέψουν ξανά στην Ευρώπη και εντός αυτής αποτελεί επιτακτική ανάγκη προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πρόσθετες απώλειες στον τομέα, καθώς και για την πιο μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του· τονίζει ότι η τρέχουσα κρίση αποτελεί επίσης ιστορική ευκαιρία ώστε ο τουρισμός στην ΕΕ να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί πιο βιώσιμος και πιο προσβάσιμος για τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και για να αρχίσει ο εν λόγω τομέας να προσεγγίζεται ως ένα βιομηχανικό οικοσύστημα που περιλαμβάνει επενδυτικούς στόχους, ανθρώπινο κεφάλαιο, ανάγκες για τεχνολογική καινοτομία και δείκτες επιδόσεων, καθώς και έναν σημαντικό τομέα που θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050·

2.  υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, όταν πολλές εταιρείες μεταφορών πασχίζουν για την επιβίωσή τους, είναι υψίστης σημασίας η πραγματοποίηση περαιτέρω επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών στρατηγικής σημασίας σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει, επιπλέον, ότι τα σχέδια για την ανάκαμψη των μεταφορών, μαζί με τη στήριξη για τη διάσωση των υφιστάμενων τομέων μεταφορών, θα πρέπει να επικεντρωθούν σε καινοτόμες ευκαιρίες ανάπτυξης·

3.  χαιρετίζει την ανακοίνωση με τίτλο «COVID-19 – Προς μια σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα», η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων, και την πρόταση για μια σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση, η οποία αποσκοπεί στην επιστροφή στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων χωρίς περιορισμούς· ζητεί να θεσπιστεί σε επίπεδο ΕΕ μηχανισμός για τον καθορισμό του ποσοστού ενός επαρκώς χαμηλού επιπέδου μετάδοσης, και να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του συγκεκριμένου ποσοστού σε ολόκληρη την ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την «επανεκκίνηση του τουρισμού» με μια σύσταση υπέρ του «βιώσιμου τουρισμού» και να καταστήσει τις αξιόπιστα πιστοποιημένες επιχειρήσεις και προορισμούς πρωτοπόρους για φιλικά προς το περιβάλλον, κοινωνικά υπεύθυνα και οικονομικά υγιή ταξίδια και τουρισμό· επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνεχούς ροής αγαθών, ιδίως τροφίμων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, αλλά και όλες τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της πλήρους λειτουργίας της εσωτερικής αγορά της Ένωσης χωρίς αδικαιολόγητους ελέγχους και καθυστερήσεις·

4.  επαναλαμβάνει τη σημασία της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων κατά την προοδευτική άρση των εγχώριων και διασυνοριακών περιορισμών, καθώς και την αμοιβαία αναγνώριση των συμφωνηθέντων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποφεύγονται συμφωνίες μεταξύ επιμέρους κρατών μελών (οι λεγόμενοι τουριστικοί διάδρομοι), πράγμα που θα είχε ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία των κρατών μελών που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την υγειονομική κρίση, και ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα τους εκφράζει τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι πρόσφατα πολλά κράτη μέλη επέβαλαν μονομερή μέτρα τα οποία θα μπορούσαν όχι μόνο να υπονομεύσουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ζωές εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ, αλλά και να πλήξουν περαιτέρω τον τουρισμό και την εμπιστοσύνη σε αυτόν· παροτρύνει, επομένως, την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τα κράτη μέλη να μην εφαρμόσουν μη επιδημιολογικά μέτρα που εισάγουν διακρίσεις, καθώς κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν και θα παρεμπόδιζε την ταχεία ανάκαμψη του ταξιδιωτικού και τουριστικού κλάδου της Ευρώπης·

5.  τονίζει την ανάγκη να στηριχθούν και να προωθηθούν οι τουριστικές περιοχές της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω ελκυστικών προσφορών για επισκέπτες, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιδημιολογικές και οι κοινωνικές και υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στις οικείες περιοχές το επιτρέπουν· πιστεύει ότι είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις και οι πελάτες τους να σέβονται και να εφαρμόζουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις υγείας, υγιεινής και καθαρισμού-απολύμανσης, όπως για παράδειγμα τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, προκειμένου να διασφαλίζονται ασφαλείς συνθήκες για τους επισκέπτες· ζητεί να θεσπιστούν ενιαία κριτήρια αξιολόγησης σε ολόκληρη την ΕΕ προκειμένου να αναδειχθούν οι περιοχές που αποτελούν ασφαλή περιβάλλοντα για τον εισερχόμενο και εξερχόμενο τουρισμό· υποστηρίζει την ανάγκη για επιβολή και διατήρηση των υψηλότερων επιπέδων ασφάλειας και προστασίας για την οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν διαλειτουργικές ψηφιακές τεχνολογίες (για παράδειγμα, ένας ειδικός ενημερωτικός ιστότοπος της Επιτροπής ή οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας), με σκοπό την παροχή βοήθειας στον ταξιδιωτικό και τουριστικό κλάδο και στους ίδιους τους τουρίστες με παράλληλο σεβασμό της ιδιωτικότητας των ατόμων και των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων· τονίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που να προειδοποιεί αποτελεσματικά τους τουρίστες σχετικά με οποιαδήποτε δυνητική απειλή για την υγεία στον προορισμό τους, ούτως ώστε τα πρωτόκολλα καραντίνας και εκκένωσης να είναι άμεσα και αποτελεσματικά·

6.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχουν οι διεθνείς ταξιδιώτες για τον ευρωπαϊκό τουριστικό τομέα· καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν κατά πόσον θα μπορούσαν να αρθούν οι περιορισμοί στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ ως προς τις μη ουσιώδεις μετακινήσεις, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση σε κάθε αντίστοιχη τρίτη χώρα και επιδιώκοντας την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας κατά της COVID-19, ιδίως στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) και το κοινό έγγραφο του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA)·και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) με τίτλο «COVID-19 Aviation Health Safety Protocol: Operational Guidelines for the management of air passengers and aviation personnel in relation to the COVID-19 pandemic» (Πρωτόκολλο ασφάλειας της υγείας στις αεροπορικές μεταφορές σε σχέση με την COVID-19: Επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και του προσωπικού της αεροπορίας σε σχέση με την πανδημία COVID-19)» για την ασφαλή επανέναρξη των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη, και ζητεί επιτακτικά την ταχεία εφαρμογή τους·

7.  τονίζει ότι οι διασυνοριακοί και εποχικοί εργαζόμενοι είναι σημαντικοί για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού και αποτελούν βασική συνιστώσα των προσπαθειών για ανάκαμψη της οικονομίας, ζητεί δε να ληφθούν μέτρα για την ενθάρρυνση της κινητικότητας τους και για την προστασία των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας·

8.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «COVID-19: Κατευθυντήριες γραμμές για τη σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών μεταφορών και της συνδεσιμότητας», καθώς και τις κατευθύνσεις βάσει ενός πλαισίου αρχών και μιας κοινής εργαλειοθήκης, που θα συμβάλουν στην επανεκκίνηση των υπηρεσιών μεταφορών κάθε είδους στην ΕΕ με τη λήψη συντονισμένων και αναλογικών μέτρων που δεν εισάγουν διακρίσεις·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σχετικά με προσωρινά και αναλογικά μέτρα που δεν εισάγουν διακρίσεις, τα οποία θα τεκμηριώνονται επιστημονικά, ώστε να διευκολυνθούν η ασφαλής διέλευση και οι μετακινήσεις μεταξύ χωρών, βάσει αξιόπιστης εκτίμησης κινδύνου και σύμφωνα με διεθνή πρότυπα που καθορίζονται από φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ για την επανέναρξη των ευρωπαϊκών και διεθνών μετακινήσεων· τονίζει, επίσης, ότι η εφαρμογή μέτρων περιορισμού, καθώς και η χαλάρωση τους, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν σε μείωση των υψηλών επιπέδων των προτύπων της ΕΕ για την ασφάλεια και την προστασία στις μεταφορές·

10.  υπογραμμίζει ότι η διαλογή αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση της εξάπλωσης του ιού και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η τήρηση αποστάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται ταχείες, αξιόπιστες και οικονομικά προσιτές μέθοδοι διαλογής· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με το ΕCDC και τα κράτη μέλη, να αξιολογεί τακτικά την ύπαρξη δοκιμών που πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις και, εφόσον διατίθενται, να διενεργεί συντονισμένες διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, ώστε να εξασφαλίζει τους καλύτερους δυνατούς όρους και την καλύτερη δυνατή τιμή· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες μπορούν να υποβάλλονται σε δοκιμή δωρεάν·

11.  επισημαίνει ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και οι έλεγχοι στα σύνορα θα πρέπει να αρθούν για τις περιφέρειες, τις περιοχές και τα κράτη μέλη των οποίων η επιδημιολογική κατάσταση βελτιώνεται και είναι επαρκώς παρεμφερής, μόλις θεσπιστούν κοινά κριτήρια για τη σχετική αξιολόγηση· τονίζει ότι οι βελτιώσεις στην επιδημιολογική κατάσταση είναι καίριας σημασίας για την αποκατάσταση των ασφαλών μετακινήσεων και μεταφορών και για την επανέναρξη των τουριστικών υπηρεσιών· ζητεί ακόμη από την Επιτροπή να ερευνήσει, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, τη σκοπιμότητα και την προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχουν μέτρα ελέγχου της υγείας, όπως για παράδειγμα η διεξαγωγή διαγνωστικών δοκιμών (π.χ. ορολογικά τεστ ή τεστ επιχρίσματος) και ο έλεγχος της θερμοκρασίας επιβατών κατά την αναχώρησή τους από συγκοινωνιακούς κόμβους· ζητεί να θεσπιστούν πρότυπα και λεπτομερή πρωτόκολλα όσον αφορά τα κοινά μέτρα υγιεινής για τους διάφορους τρόπους μεταφοράς· θεωρεί ότι κάθε φορέας μεταφορών θα πρέπει να εφαρμόζει ενιαία μέτρα με εναρμονισμένο τρόπο, ώστε να υπάρχει προβλεψιμότητα και σαφήνεια· θεωρεί ότι τα τεχνικά επιχειρησιακά πρωτόκολλα θα πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση για την ασφαλή μετακίνηση·

12.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «COVID-19: Οδηγίες της ΕΕ για τη σταδιακή επανέναρξη των τουριστικών υπηρεσιών και για τα πρωτόκολλα υγείας στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας» και προτρέπει τα κράτη μέλη να διαβιβάσουν αυτές τις οδηγίες στις αρμόδιες αρχές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν οικονομικά τον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού στην εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, σε πλήρη συνεργασία με τον αντίστοιχο τομέα και σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και όσον αφορά την ψηφιοποίηση·

13.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ενωσιακό σήμα πιστοποίησης ασφάλειας και σαφή και αποτελεσματικά υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία θα διασφαλίζουν ότι οι τουριστικές εγκαταστάσεις, τα ταξιδιωτικά καταλύματα και οι ενδιαφερόμενοι φορείς της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, τους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα του τουρισμού και διεθνείς οργανισμούς, με σκοπό να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της ΕΕ, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και η προστασία των ταξιδιωτών που επισκέπτονται τα κράτη μέλη της ΕΕ και να ενισχυθεί η ανάκαμψη του τομέα·

14.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει κοινούς κανόνες της ΕΕ σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χορήγηση κουπονιών («voucher») σε σχέση με την πανδημία COVID-19, με παράλληλη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, οι οποίοι θα κατοχυρώνουν οπωσδήποτε το δικαίωμα των καταναλωτών να επιλέγουν αν θα αποδεχθούν ένα κουπόνι και δεν θα θίγουν την υποχρέωση των εταιρειών να αποζημιώνουν τους ταξιδιώτες εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου να καταστούν τα κουπόνια πιο ευέλικτα και, κατά συνέπεια, πιο ελκυστικά και βιώσιμα και να αποφευχθεί η εφαρμογή διαφορετικών κανόνων, η οποία θα οδηγήσει σε διαφορετική μεταχείριση των καταναλωτών και θα προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην αγορά μεταφορών και τουρισμού· παροτρύνει, επιπλέον, την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλίσει την ορθή επιβολή και την ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, και να προωθήσει τη χρήση εναρμονισμένων κανόνων για τα κουπόνια οικειοθελούς αποδοχής·

15.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα εκπόνησης, με βάση την εμπειρία της κρίσης COVID-19 και παρόμοια συστήματα των κρατών μελών, ένα ευρωπαϊκό σύστημα ταξιδιωτικών εγγυήσεων για εταιρείες με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοοικονομικής ρευστότητας για να εξασφαλίζεται η επιστροφή χρημάτων σε ταξιδιώτες, καθώς και το κόστος επαναπατρισμού, σε συνδυασμό με δίκαιη αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν σε περίπτωση πτώχευσης· επιπρόσθετα, είναι της γνώμης ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συνάπτουν σύμβαση ταξιδιωτικής ασφάλισης·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει μια ειδική ενωσιακή επικοινωνιακή εκστρατεία για τα ταξίδια και τον τουρισμό, μεταξύ άλλων μέσω μιας ενημερωτικής εφαρμογής που θα λειτουργεί σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την προώθηση των ταξιδιών εντός της ΕΕ, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα ταξίδια και τον τουρισμό κατά τη διάρκεια της COVID-19, την ενημέρωση των τουριστών σχετικά με τα ισχύοντα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια και τη δημιουργία βιώσιμων και συνεκτικών αξιών μέσω ενός «τουριστικού σήματος της ΕΕ»· ζητεί η έννοια του «ασφαλούς και έξυπνου προορισμού» να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη διασφάλιση της ανάπτυξης βιώσιμου, υπεύθυνου και προσβάσιμου τουρισμού·

17.  ζητεί τη θέσπιση μηχανισμού σε επίπεδο ΕΕ για τον καθορισμό ελάχιστου ορίου ασφάλειας και προστασίας όσον αφορά την άρση ή την επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών, βάσει επιστημονικών στοιχείων και αξιόπιστων και ενιαίων δεδομένων, καθώς και την προετοιμασία κατάλληλου επιπέδου παρακολούθησης και σχεδίου δράσης για οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη όσον αφορά το επιδημιολογικό τοπίο· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη για ένα περισσότερο συγκεκριμένο και λεπτομερές σχέδιο δράσης για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προτεινόμενης στρατηγικής σταδιακής εξόδου για την έξοδο από την κρίση της COVID-19·

18.  καλεί την Επιτροπή, τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών και τους ενδιαφερόμενους φορείς να συνεργαστούν, το συντομότερο δυνατόν, για την εκπόνηση σαφών κατευθυντήριων γραμμών και σχεδίων ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ενός πιθανού δεύτερου κύματος της πανδημίας, τα οποία θα περιλαμβάνουν μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού, δεδομένου ότι τα παρατεταμένα περιοριστικά μέτρα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πτώση 16 % του ΑΕγχΠ το τρέχον έτος σύμφωνα με τις προβλέψεις·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρόγραμμα SURE, το οποίο βοηθά τα κράτη μέλη να καλύψουν το κόστος των εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοιων μέτρων που επιτρέπουν στις εταιρείες να διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας στον κλάδο του τουρισμού· επισημαίνει, επιπλέον, τη σημασία της επένδυσης στην επανακατάρτιση, στην κατάρτιση στις ψηφιακές δεξιότητες και σε πρωτοβουλίες για τη στήριξη της απασχόλησης, που θα αποτρέψουν τις συνεχιζόμενες απώλειες θέσεων εργασίας και τις κοινωνικές ανισότητες που οφείλονται στην πανδημία·

Ενίσχυση της αλληλεγγύης και του συντονισμού στον τουριστικό τομέα της ΕΕ

20.  υπογραμμίζει τη σημασία της μετάβασης σε μια γνήσια ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό, η οποία θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης στον εν λόγω τομέα, στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών και στη δημιουργία ευκαιριών για περαιτέρω σχετικές επενδύσεις και καινοτομίες· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί η υπερβολική επιβολή κανονιστικών ρυθμίσεων εντός της ενιαίας αγοράς τουριστικών υπηρεσιών, μέσω της διασφάλισης καλύτερου συντονισμού των πολιτικών και των νομοθετημάτων που επηρεάζουν τον τομέα του τουρισμού, προκειμένου να εξαλειφθούν οι ασυνέπειες και να αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις στο κανονιστικό σύστημα·

21.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να διοργανωθεί ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για τον τουρισμό, στην οποία θα συμμετέχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ο οικείος κλάδος, οι περιφέρειες, οι πόλεις και οι ενδιαφερόμενοι φορείς, προκειμένου να εξεταστεί ο ευρωπαϊκός τουρισμός του αύριο, στηρίζει δε τη χάραξη ενός χάρτη πορείας προς ένα βιώσιμο, καινοτόμο και ανθεκτικό ευρωπαϊκό τουριστικό οικοσύστημα με ορίζοντα το 2050 («ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον τουρισμό 2050») συνεπώς, ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει νέα στρατηγική και νέο σχέδιο δράσης για τον τουρισμό στην ΕΕ το 2021 βάσει των αποτελεσμάτων του προαναφερθέντος διαλόγου, προκειμένου η Ευρώπη να διατηρήσει τη θέση της ως κορυφαίος προορισμός μέσω ενός «τουριστικού σήματος της ΕΕ»· τονίζει ότι η εν λόγω μακροπρόθεσμη στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει σχέδιο για την ψηφιοποίηση του τομέα και προγράμματα για την αναζωογόνηση των τουριστικών περιοχών· τονίζει ότι η στρατηγική πρέπει να στηρίζει την πράσινη μετάβαση του τομέα μέσω της προσαρμογής των διαδικασιών και της ανανέωσης των υποδομών και των εγκαταστάσεων· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την ορθή εφαρμογή της·

22.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής που προβλέπει κάποια ευελιξία όσον αφορά τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις· εμμένει, ωστόσο, στην άποψη ότι απαιτούνται βιώσιμα σχέδια, ανταγωνιστικότητα και κοινωνικά και οικολογικά πρότυπα καθώς και σαφής και ειδική καθοδήγηση στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, ώστε να καταστεί δυνατός ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ όλων των κρατών μελών και να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά συστήματα αποζημίωσης χρησιμοποιούνται έγκαιρα, με δίκαιο και αναλογικό τρόπο, και εφαρμόζονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με στόχο την αντιμετώπιση των απωλειών που έχει προκαλέσει η έξαρση της νόσου COVID-19, χωρίς να στρεβλώνουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό·

23.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των ενωσιακών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οριζόντια ζητήματα τουρισμού· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να θεσπίσει μια στρατηγική της ΕΕ για τον τουρισμό, που θα περιλαμβάνει ένα πιο συγκεκριμένο και λεπτομερές σχέδιο δράσης με βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, συμπεριλαμβανομένων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και θα προτείνει στα κράτη μέλη να θέτουν σαφείς, στρατηγικούς και προσανατολισμένους στην επίτευξη αποτελεσμάτων στόχους· επιμένει ότι πρέπει να υιοθετηθεί, σε συντονισμό με το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, μια κατάλληλη στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό, η οποία να περιλαμβάνει μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται και να τηρούνται από όλα τα κράτη μέλη, τους κλάδους και τους τουρίστες·

24.  τονίζει ότι η πρόταση για σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ που υπέβαλε η Επιτροπή στις 27 Μαΐου 2020, το οποίο περιλαμβάνει έναν ενισχυμένο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (ΠΔΠ 2021-2027) και ένα νέο μέσο ανάκαμψης 750 δισεκατομμυρίων EUR που θα πρέπει να εξαρτάται από την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τον σεβασμό οικολογικών και κοινωνικών προτύπων, αποτελεί καλή βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση του τουρισμού ως μιας από τις οικονομικές δραστηριότητες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση COVID-19 σημειώνει ότι το νέο μέσο ανάκαμψης, το Next Generation EU, επισημαίνει ότι ο τουρισμός ενδέχεται να αντιμετωπίσει μείωση του κύκλου εργασιών του κατά περισσότερο από 70 % κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, ενώ οι βασικές επενδυτικές ανάγκες στον τομέα του τουρισμού, οι οποίες ανέρχονται σε 161 δισεκατομμύρια EUR, κατέχουν την πρώτη θέση μεταξύ των διαφόρων οικοσυστημάτων· καλεί την Επιτροπή να αποδώσει τη δέουσα σημασία στον τομέα του τουρισμού στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για να εξασφαλιστεί η ταχεία πρόσβαση σε χρηματοδότηση τόσο για τα εν εξελίξει όσο και για μελλοντικά προγράμματα, χωρίς εμπόδια λόγω δυσανάλογου διοικητικού φόρτου· επισημαίνει, συναφώς, ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στον εν λόγω τομέα μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι οποίες θα επιτρέψουν να αναπτυχθεί μια στρατηγική για έναν βιώσιμο, ευέλικτο και ανταγωνιστικό τουριστικό τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ· θεωρεί ότι το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα παροχής πρόσθετης χρηματοδοτικής στήριξης στον τουριστικό τομέα με βάση το μερίδιο με το οποίο συμβάλλει ο τομέας των ταξιδιών και του τουρισμού στο ΑΕγχΠ ενός κράτους μέλους·

25.  εκφράζει τη λύπη του για την απουσία ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού για τον βιώσιμο τουρισμό στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ 2021-2027) και αποδοκιμάζει την τρέχουσα έλλειψη συγκεκριμένου και στοχευμένου χρηματοδοτικού μέσου, σε βραχυπρόθεσμη βάση, για τη συμβολή στην ανάκαμψη του τομέα· τονίζει ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ιδιαίτερης μεταχείρισης και ειδικών μέτρων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις νησιωτικές περιοχές·

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν επειγόντως τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών, του πολιτισμού και του τουρισμού, ιδίως τις ΜΜΕ, και συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των οικογενειακών επιχειρήσεων, όσον αφορά τη διαχείριση της ρευστότητάς τους, ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος· ζητεί, επιπλέον, να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους εργαζόμενους σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα της τουριστικής βιομηχανίας, σε στενό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και το οποίο θα καλύπτει όλα τα είδη των εργαζομένων·

27.  ζητεί να αναθεωρηθεί η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις ΜΜΕ έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της COVID-19 στις ΜΜΕ και να προταθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ανάκαμψης, με ένα χάρτη πορείας για τη στήριξή τους με μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και προώθηση επενδύσεων σε στρατηγικές αξιακές αλυσίδες, σύμφωνα με μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική που θα βασίζεται στα οικοσυστήματα, την Πράσινη Συμφωνία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό· υπενθυμίζει την ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές για την τήρηση των νέων μέτρων υγείας και ασφάλειας, με σημαντικές επενδύσεις υπέρ της ασφάλειας των καταναλωτών και την τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, και άλλων συναφών προληπτικών μέτρων· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν σε ολόκληρη την ΕΕ δίκτυα και συνεργατικοί σχηματισμοί που έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν στην εναρμόνιση βέλτιστων πρακτικών, στρατηγικών και συνεργειών στον τομέα των ΜΜΕ·

28.  τονίζει ότι χιλιάδες επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, πασχίζουν να επιβιώσουν, ενώ πολλές από αυτές αντιμετωπίζουν κίνδυνο αφερεγγυότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να αξιολογούν τη δυνατότητα ενισχυμένης στήριξης έκτακτης ανάγκης, σε σχέση με τα ήδη αναγγελθέντα μέσα, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί η πτώχευση επιχειρήσεων

Προς έναν τουριστικό τομέα της ΕΕ ανθεκτικό σε μελλοντικές εξελίξεις

29.  τονίζει ότι ο τομέας του τουρισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα των μεταφορών και ότι, επομένως, η βελτίωση της προσβασιμότητας, της βιωσιμότητας και της συνδεσιμότητας όλων των τρόπων μεταφοράς, με παράλληλη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας σε όλους τους τομείς των μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές), θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προώθηση του τουριστικού τομέα της ΕΕ· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι στο πλαίσιο του 2021 ως Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων, και της ανάγκης μείωσης των εκπομπών από τις μεταφορές, η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει όλους τους βιώσιμους εναλλακτικούς τρόπους ταξιδιού·

30.  υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης βιώσιμων τρόπων ταξιδιού, όπως με την παροχή αυξημένης υποστήριξης σε τουριστικές υποδομές ποδηλασίας και στα νυχτερινά τρένα· τονίζει τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που μπορούν να έχουν οι βιώσιμοι τρόποι μεταφοράς, όπως η ποδηλασία, για τον τουρισμό, και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να επενδύσει σε ποδηλατικές υποδομές για τη διευκόλυνση αυτού του τουρισμού·

31.  υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο όλα τα κράτη μέλη να διαθέτουν ένα καλά αναπτυγμένο, σύγχρονο, ασφαλές και βιώσιμο δίκτυο υποδομών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ και να καταστούν τα περιφερειακά κράτη μέλη πιο προσβάσιμα για τους Ευρωπαίους και διεθνείς τουρίστες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποστηρίξει την αποκατάσταση των διασυνοριακών ελλειπουσών συνδέσεων, να διενεργεί ελέγχους καταλληλότητας στο υφιστάμενο δίκτυο υποδομών, και να προτείνει άμεσα πρόσθετα μέτρα για τις λιγότερο προηγμένες περιοχές και τις απομακρυσμένες περιοχές που συχνά έχουν τα λιγότερο ανεπτυγμένα δίκτυα και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή· σημειώνει ότι οι παραμεθόριες περιοχές σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελούν το 40 % του εδάφους της ΕΕ ενώ σε αυτές κατοικεί το ένα τρίτο του πληθυσμού της· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη έχουν προβεί στον κατάλληλο σχεδιασμό, ώστε το σύνολο του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ να μπορεί να ολοκληρωθεί έως το 2030 και το εκτεταμένο δίκτυο έως το 2050, και αναφέρουν το σχετικό χρονοδιάγραμμα και τη διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων, καθώς και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα διασυνοριακά τμήματα, ιδίως στα κράτη μέλη που δεν σημειώνουν πρόοδο στους τομείς αυτούς· επισημαίνει ότι αυτό περιλαμβάνει το απολύτως αναγκαίο έργο για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, το οποίο, μολονότι έχει περιέλθει σε τέλμα σε επίπεδο ΕΕ εδώ και πολλά χρόνια, θα φέρει ταυτόχρονα ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές·

32.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη σκοπιμότητα και τα πιθανά οφέλη ενός μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων για τον τουριστικό τομέα της ΕΕ, όχι μόνο για την κατάλληλη και έγκαιρη αντιμετώπιση της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, αλλά και για την προετοιμασία του τομέα για μελλοντικές προκλήσεις παρόμοιας φύσης και αντίστοιχου μεγέθους· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν χρηματοδοτικές λύσεις για βραχυπρόθεσμες οικονομικές ελλείψεις, καθώς και να θεσπιστούν πλαίσια και στρατηγικές με μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές με βάση τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του τουρισμού σε περιπτώσεις κρίσεων μεγάλης κλίμακας, όπως η τρέχουσα πανδημία, και να διευκολύνει την ανάπτυξη και τον συντονισμό κατάλληλων επιγραμμικών πλατφορμών στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και πληροφορίες·

33.  παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα τουρισμού χωρίς αποκλεισμούς ακολουθώντας το μοντέλο της πρωτοβουλίας «Calypso» που θα επιτρέπει σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να χρησιμοποιούν εθνικά τουριστικά κουπόνια σε συμβεβλημένα καταλύματα σε άλλα κράτη μέλη που προσφέρουν επίσης πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού στους πολίτες τους· σημειώνει ότι πολλά κράτη μέλη εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα με πολύ καλά αποτελέσματα και πιστεύει ότι θα ήταν ιδιαίτερα θετικό να καταστούν τα συστήματα αυτά διαλειτουργικά σε επίπεδο ΕΕ·

34.  επισημαίνει τη σημασία μια κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης όσον αφορά τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα βελτιώνοντας την επικοινωνιακή του στρατηγική προς τους πολίτες· τονίζει επίσης ότι η ΕΕ διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος θα πρέπει να ενισχυθεί με την ανάληψη δράσεων με ενωσιακή προστιθέμενη αξία, καθώς και με την περαιτέρω διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί μειώσεις του αδικαιολόγητου διοικητικού και φορολογικού φόρτου, στήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων και προώθηση των διασυνοριακών πωλήσεων και υπηρεσιών·

35.  υπογραμμίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού και ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεχίσουν να προωθούν τον διάλογο και τη συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO)·

36.  θεωρεί ότι η εμφάνιση νέων τεχνολογιών και η περαιτέρω ψηφιοποίηση θα καταστήσουν τον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού σημαντικά πιο ελκυστικό, οι δε φιλικές προς τον χρήστη πλατφόρμες και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία του τομέα· πιστεύει, συνεπώς, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρέχεται τακτικά κατάρτιση και επανακατάρτιση στο εργατικό δυναμικό που απασχολείται στον τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες και τις καινοτόμες τεχνολογίες·

37.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα να θεσπιστεί διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θεώρησης, χωρίς να θίγεται το υψηλό επίπεδο προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων, προκειμένου να προσελκυστούν περισσότεροι διεθνείς τουρίστες στην Ευρώπη· σημειώνει ότι η έξαρση της νόσου COVID-19 έχει καταδείξει την ανάγκη να υιοθετηθεί η καινοτομία και να επαναπροσδιοριστεί η έννοια της παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων περιλαμβάνουν αυξημένη επαφή μεταξύ προσώπων· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες για εξ αποστάσεως, χαμηλού κόστους και ταχείες διαδικασίες έκδοσης ηλεκτρονικής θεώρησης πρόσβασης σε ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς, για καλόπιστους υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης και των οποίων τα βιομετρικά δεδομένα θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να συλλεγούν μόλις το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) τεθεί σε πλήρη λειτουργία·

38.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ώστε να προωθηθεί ένας βιώσιμος τουρισμός που θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην προστασία και αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, καθώς και στην τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ για τους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα του τουρισμού, ιδίως τους μικρούς παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας σε όλα τα τμήματα της αγοράς, που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής και στήριξης· επιβεβαιώνει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση θα πρέπει να στηρίζει την στροφή προς πιο βιώσιμα, καινοτόμα, ανθεκτικά και υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού, καθώς και να συμβάλει στη βιωσιμότητα, στην πραγματοποίηση ταξιδιών «εκτός εποχής» και στη γεωγραφική διασπορά των τουριστικών ροών· πιστεύει ότι πρέπει να παρασχεθεί στήριξη και να υπάρξει συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση του τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση συστήματος πιστοποίησης βιώσιμου τουρισμού· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί ώθηση στη μετάβαση από τον υπερτουρισμό σε άλλες μορφές πολιτιστικού και βιώσιμου τουρισμού που σέβονται το περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά·

39.  τονίζει τη σπουδαιότητα του τουρισμού για ορισμένες χώρες και γεωγραφικές περιοχές της ΕΕ, στις οποίες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό αποτελούν συχνά σημαντικό παράγοντα για την εξασφάλιση απασχόλησης και αποτελούν μία από τις κύριες πηγές εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει εξατομικευμένα μέτρα στο πλαίσιο της αποκατάστασης της ελεύθερης κυκλοφορίας και των μεταφορικών συνδέσεων μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των νησιών, αφενός, και της ηπειρωτικής ΕΕ, αφετέρου· επισημαίνει ότι η δημιουργία ειδικών λωρίδων σύνδεσης και η παροχή πρόσθετης οικονομικής και διοικητικής στήριξης έχουν εξέχουσα σημασία για τις περιφέρειες αυτές· τονίζει ότι είναι σημαντικό η στρατηγική και οι πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα εργαλεία προώθησης και επικοινωνίας, να εστιάζουν περισσότερο στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, καθώς και να ενισχυθεί η λειτουργία των σχετικών αγορών, με την ανάπτυξη εξατομικευμένων μέτρων από κοινού με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις αρχές του εκάστοτε προορισμού· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται στήριξη σε οικογενειακές επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν την ανάπτυξη τοπικών ή περιφερειακών αγορών και προωθούν τον τοπικό τουρισμό, καθώς οι επιχειρήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας και αποτελούν φυσικά «εκκολαπτήρια» επιχειρηματικότητας·

40.  υπενθυμίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αντιπροσωπεύει το 40 % του συνόλου του ευρωπαϊκού τουρισμού και ότι το 68 % των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι η ύπαρξη πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία περιλαμβάνει τις πολιτιστικές διαδρομές, όπως τη διαδρομή του Αγίου Ιακώβου («Camino de Santiago»), που το 2021 θα εορτάσει Ιωβηλαίο ή Ιακωβαίο έτος, επηρεάζει την επιλογή του προορισμού των διακοπών τους·(2)· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να προτείνει στα κράτη μέλη να καθορίσουν σαφείς και προσανατολισμένους στην επίτευξη αποτελεσμάτων στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους, στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος εργασιών για τον πολιτισμό, και να βελτιώσει το ισχύον στρατηγικό πλαίσιο για τον πολιτισμό· τονίζει ότι οι επενδύσεις σε τοποθεσίες πολιτιστικού ενδιαφέροντος πρέπει να θεωρούνται και να αντιμετωπίζονται ως βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, χωρίς να παραβλέπεται η εγγενής τους αξία ως κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που πρέπει να προστατεύεται, ιδίως από την κλιματική αλλαγή και τον υπερτουρισμό· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την οικονομική βιωσιμότητα των πολιτιστικών χώρων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μηχανισμών χρηματοδότησης που βασίζονται σε ιδιωτικούς πόρους· ζητεί, επιπλέον, αύξηση του προϋπολογισμού για το Discover EU, ένα πρόγραμμα που έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει σημαντικά τον τουρισμό για νέους· επισημαίνει τις ειδικές ανάγκες των πολιτιστικών ιδρυμάτων που λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ανάκαμψης, δεδομένου ότι πρέπει να διασφαλίζουν την ασφάλεια των επισκεπτών και να διατηρήσουν το οικονομικό τους μοντέλο· ζητεί από την Επιτροπή να αναζητήσει εναλλακτικούς μηχανισμούς στήριξης των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την καλή λειτουργία του τουρισμού·

41.  υπογραμμίζει τα οφέλη που προσφέρει ο αγροτικός τουρισμός και ο αγρο-οικοτουρισμός και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να στηρίξει περαιτέρω πρωτοβουλίες που θα εξασφαλίσουν πρόσθετες πηγές εισοδήματος για τις αγροτικές περιοχές, θα δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης, θα αποτρέψουν την πληθυσμιακή συρρίκνωση και θα αυξήσουν τα κοινωνικά οφέλη· τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και ιδίως το πρόγραμμα LEADER, στη στήριξη πρωτοβουλιών για τον τοπικό και τον αγροτικό τουρισμό, και ζητεί την επαρκή χρηματοδότηση του εν λόγω προγράμματος για την προγραμματική περίοδο 2021-2027· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ο αγροτουρισμός στις αγροτικές περιοχές, προκειμένου να διαφοροποιηθούν οι πηγές εισοδήματος των αγροτών, ιδίως των μικρών εκμεταλλεύσεων, και, επομένως, να αποτραπούν η εγκατάλειψη της γης και η πληθυσμιακή συρρίκνωση ,και να στηριχθεί η αγροτική οικονομία· τονίζει, στη συνάρτηση αυτή, την ανάγκη να διατεθεί ειδικό κονδύλι για τον αγροτουρισμό, ο οποίος διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαφοροποίηση του γεωργικού εισοδήµατος και στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·

42.  επισημαίνει τη σημασία του τουρισμού υγείας, ο οποίος περιλαμβάνει τον ιατρικό τουρισμό και τον τουρισμό ευεξίας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει στην Ευρώπη, όπου ενδείκνυται, τον θεραπευτικό τουρισμό, τον ιαματικό τουρισμό, καθώς και τον βιώσιμο και ορεινό ιατρικό τουρισμό· υπογραμμίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν περαιτέρω επενδύσεις ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές βιώσιμου τουρισμού, καθώς και τη σημασία που έχει η ενίσχυση της προβολής των ευρωπαϊκών θερέτρων για τον τουρισμό ευεξίας· καλεί την Επιτροπή να παράσχει περισσότερες ευκαιρίες επιστημονικής χρηματοδότησης, δεδομένου ότι ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να συμβάλει στη μείωση των δαπανών υγείας μέσω της εφαρμογής μέτρων πρόληψης και της μειωμένης κατανάλωσης φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και να βελτιώσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα και την ποιότητα της εργασίας·

43.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική η προσβασιμότητα των ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών για τον γηράσκοντα πληθυσμό, καθώς και για τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά την εν εξελίξει ανάπτυξη του προτύπου του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για τις προσβάσιμες τουριστικές υπηρεσίες και να διασφαλίσουν την ταχεία και ορθή εφαρμογή του μόλις εγκριθεί, και ότι οι πάροχοι υπηρεσιών τηρούν τα σχετικά πρότυπα προσβασιμότητας που υφίστανται ήδη ή βρίσκονται στο στάδιο εφαρμογής· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για να διευκολύνει την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή και αναγνώριση της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας·

44.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο αθλητισμός στον τομέα του τουρισμού, υπενθυμίζοντας τη σημαντική συμβολή των αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων στο να καταστούν οι περιφέρειες της Ευρώπης ελκυστικές για τους τουρίστες· επισημαίνει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις μετακινήσεις των αθλητών και θεατών σε αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές· τονίζει τη σημασία της γαστρονομίας, των γαστρονομικών διαδρομών και του τομέα HORECA της Ευρώπης για τον τουριστικό κλάδο και για την οικονομία στο σύνολό της· τονίζει, συνεπώς, ότι τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να ενσωματωθούν στη συνολική στρατηγική για τον τουρισμό·

o
o   o

45.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στην Προεδρία του Συμβουλίου.

(1) Άρθρο 195 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
(2) Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 466 - Πολιτιστική κληρονομιά, 12/2017

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου