Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 157kWORD 49k
Петък, 19 юни 2020 г. - Брюксел
Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане – отлагане на някои срокове поради пандемията от COVID-19 *
P9_TA(2020)0170

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 юни 2020 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС във връзка с неотложната нужда от отлагане на някои срокове за подаване и обмен на информация в областта на данъчното облагане поради пандемията от COVID-19 (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2020)0197),

–  като взе предвид членове 113 и 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C9-0134/2020),

–  като взе предвид членове 82 и 163 от своя Правилник за дейността,

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си в съответствие с член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  При определянето на продължителността на отлагането е необходимо да се има предвид, че целта е да се намери изход в сегашната извънредна ситуация, без да се нарушават установената структура и действие на Директива 2011/16/ЕС. Следователно би било уместно отлагането да се ограничи до определен срок, който е пропорционален на трудностите, причинени от пандемията от COVID-19 при подаването и обмена на информация.
(5)  При определянето на продължителността на отлагането е необходимо да се има предвид, че целта е да се намери изход в сегашната извънредна ситуация. Тя не следва да подкопава политиката на Съюза за борба с отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и агресивното данъчно планиране чрез обмен на информация между данъчните администрации и следователно не следва да нарушава установената структура и действие на Директива 2011/16/ЕС. Следователно би било уместно отлагането да се ограничи до определен срок, който е пропорционален на трудностите, причинени от пандемията от COVID-19 при подаването и обмена на информация.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 6
(6)   Като се има предвид настоящата несигурност относно развитието на пандемията от COVID-19, би било полезно да се предвиди възможност за еднократно допълнително удължаване на периода на отлагане на подаването и обмена на информация. Това ще бъде необходимо, ако през част или през целия период на отлагане се запазят извънредните обстоятелства на сериозни рискове за общественото здраве, причинени от пандемията от COVID-19, и държавите членки трябва да въведат нови ограничителни мерки или да продължат да прилагат действащите такива. Това удължаване не следва да нарушава установената структура и действие на Директива 2011/16/ЕС на Съвета. То по-скоро следва да бъде с ограничена и предварително определена продължителност, която съответства на практическите трудности, причинени от временните ограничителни мерки. Удължаването не следва да засяга съществени елементи на задълженията за докладване и обмен на информация съгласно тази директива. С него може само да се удължи срокът за отлагане на изпълнението на тези задължения, като същевременно се гарантира, че в крайна сметка ще бъде обменена цялата информация.
заличава се
Изменение 4
Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС.
Член 27б
Член 27б
Удължаване на периода на отлагане
заличава се
На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 27в с цел удължаване на периода на отлагане за подаване и обмен на информация, предвиден в член 8, параграфи 12 и 18 и член 27а, с най-много 3 допълнителни месеца.
Комисията може да приеме посочения в първа алинея делегиран акт само ако през част или през целия период на отлагане се запазят извънредните обстоятелства на сериозни рискове за общественото здраве, причинени от пандемията от COVID-19, и държавите членки трябва да въведат ограничителни мерки.
Изменение 5
Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС.
Член 27в
Член 27в
Упражняване на делегирането
заличава се
Правомощието за приемане на посочения в член 27б делегиран акт се предоставя на Комисията при определените в настоящия член условия.
2.  Правомощието за приемане на посочения в член 27б делегиран акт се предоставя на Комисията само за периода на отлагане на сроковете за подаване и обмен на информация съгласно предвиденото в член 8аб, параграфи 12 и 18 и член 27а.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 27б, може да бъде оттеглено по всяко време от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегирания акт, който вече е в сила.
4.  Преди приемането на делегирания акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.
5.  Веднага след като приеме делегирания акт, Комисията нотифицира акта на Съвета. В нотификацията за делегирания акт до Съвета се посочват причините за използване на процедурата по спешност.
6.  Делегираният акт, приет съгласно член 27б, влиза в сила незабавно и се прилага, докато не бъдат представени възражения от Съвета. Съветът може да възрази срещу делегирания акт в срок от пет работни дни от нотификацията за този акт. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Съвета, с което се представят възражения.
7.  Европейският парламент се уведомява за приемането на делегирания акт от Комисията, за представените във връзка с него възражения и за отмяната на делегираните правомощия от Съвета.
Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност