Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 161kWORD 49k
Pátek, 19. června 2020 - Brusel
Správní spolupráce v oblasti daní: prodloužení některých lhůt v důsledku pandemie COVID-19 *
P9_TA(2020)0170

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. června 2020 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu prodloužit některé lhůty pro podávání a výměnu informací v oblasti daní v důsledku pandemie COVID-19 (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2020)0197,

–  s ohledem na článek 113 a čl. 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C9-0134/2020),

–  s ohledem na článek 82 a 163 jednacího řádu,

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Aby bylo možné stanovit délku odkladu, je nutné zohlednit, že cílem je řešit výjimečnou situaci a neměla by být narušena zavedená struktura a fungování směrnice 2011/16/EU. V důsledku toho by bylo vhodné omezit odklad pro podávání a výměnu informací na dobu, která je úměrná obtížím způsobeným pandemií COVID-19.
(5)  Aby bylo možné stanovit délku odkladu, je nutné zohlednit, že cílem je řešit výjimečnou situaci. Neměla by tím být oslabována politika Unie na boj proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování díky výměně informací mezi daňovými orgány, a neměla by tedy být ani narušena zavedená struktura a fungování směrnice 2011/16/EU. V důsledku toho by bylo vhodné omezit odklad pro podávání a výměnu informací na dobu, která je úměrná obtížím způsobeným pandemií COVID-19.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)   Vzhledem k současné nejistotě ohledně vývoje pandemie COVID-19 by bylo rovněž užitečné umožnit jedno další prodloužení doby odkladu pro podávání a výměnu informací. To by bylo nezbytné, pokud by během části nebo celé doby odkladu přetrvávaly mimořádné okolnosti závažných rizik pro veřejné zdraví způsobené pandemií COVID-19 a členské státy by musely zavést nová opatření omezení volného pohybu osob nebo pokračovat ve stávajících. Takové prodloužení by nemělo narušit zavedenou strukturu a fungování směrnice Rady 2011/16/EU. Spíše by mělo mít omezenou a předem stanovenou délku úměrnou praktickým obtížím způsobeným dočasným omezením volného pohybu osob. Tímto prodloužením by neměly být dotčeny podstatné prvky povinnosti podávat zprávy a vyměňovat si informace podle této směrnice. Může pouze prodloužit odklad časové lhůty pro splnění těchto povinností a zároveň zajistit, aby nedošlo k tomu, že by některé informace nakonec nebyly vyměněny.
vypouští se
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/16/EU
Článek 27b
Článek 27b
Prodloužení doby odkladu
vypouští se
Komisi je svěřena pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27c s cílem prodloužit dobu odkladu pro podávání a výměnu informací, jak je stanoveno v čl. 8ab odst. 12 a 18 a v článku 27a o nejvýše 3 další měsíce.
Komise může přijmout akt v přenesené pravomoci uvedený v prvním pododstavci, pouze pokud během části nebo celé doby odkladu přetrvávají výjimečné okolnosti závažných rizik pro veřejné zdraví způsobené pandemií COVID-19 a členské státy musí provést opatření k omezení volného pohybu osob.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/16/EU
Článek 27c
Článek 27c
Výkon přenesené pravomoci
vypouští se
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 27b je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci uvedená v článku 27b je svěřena Komisi pouze po dobu odkladu lhůt pro podávání a výměnu informací, jak je stanoveno v čl. 8ab odst. 12 a 18 a v článku 27a.
3.  Rada může přenesení pravomoci uvedené v článku 27b kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platného aktu v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí Radě. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 27b vstoupí neprodleně v platnost a použije se, pokud proti němu Rada nevysloví námitky. Rada může proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. V takovém případě Komise tento akt zruší okamžitě poté, co jí Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.
7.  Evropský parlament je informován o přijetí aktu v přenesené pravomoci Komisí, o námitkách k němu vyslovených a o zrušení přenesení pravomoci Radou.
Poslední aktualizace: 8. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí