Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 156kWORD 43k
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας: παράταση ορισμένων προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19 *
P9_TA(2020)0170

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επείγουσα ανάγκη παράτασης ορισμένων προθεσμιών υποβολής και ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας λόγω της πανδημίας COVID-19 (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2020)0197),

—  έχοντας υπόψη τα άρθρα 113 και 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9–0134/2020),

—  έχοντας υπόψη τα άρθρα 82 και 163 του Κανονισμού του,

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Για τον καθορισμό της διάρκειας της παράτασης, είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ότι αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση μιας εξαιρετικής κατάστασης και θα πρέπει να μην διαταράσσει την εδραιωμένη διάρθρωση και λειτουργία της οδηγίας 2011/16/ΕΕ. Κατά συνέπεια, θα ήταν σκόπιμο η διάρκεια της παράτασης να περιοριστεί ώστε να είναι ανάλογη προς τις δυσχέρειες που προκαλεί η πανδημία COVID-19 στην υποβολή και την ανταλλαγή πληροφοριών.
(5)  Για τον καθορισμό της διάρκειας της παράτασης, είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ότι αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση μιας εξαιρετικής κατάστασης. Θα πρέπει να μην υπονομεύει την πολιτική της Ένωσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων και, συνεπώς, θα πρέπει να μην διαταράσσει την εδραιωμένη διάρθρωση και λειτουργία της οδηγίας 2011/16/ΕΕ. Κατά συνέπεια, θα ήταν σκόπιμο η διάρκεια της παράτασης να περιοριστεί ώστε να είναι ανάλογη προς τις δυσχέρειες που προκαλεί η πανδημία COVID-19 στην υποβολή και την ανταλλαγή πληροφοριών.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)   Λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας αβεβαιότητας ως προς την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, θα ήταν επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα μίας περαιτέρω επέκτασης της παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή και την ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό θα είναι αναγκαίο εάν, κατά τη διάρκεια μέρους ή καθ’ όλης της περιόδου παράτασης εξακολουθήσουν να συντρέχουν οι εξαιρετικές περιστάσεις σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία λόγω της πανδημίας COVID-19 και τα κράτη μέλη αναγκαστούν είτε να εφαρμόσουν νέα, είτε να διατηρήσουν τα ισχύοντα μέτρα αναστολής των δραστηριοτήτων. Η εν λόγω επέκταση θα πρέπει να μην διαταράσσει την εδραιωμένη διάρθρωση και λειτουργία της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου. Αντιθέτως, θα πρέπει να είναι περιορισμένης και προκαθορισμένης διάρκειας και ανάλογη προς τις πρακτικές δυσχέρειες που προκαλεί η προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων. Η επέκταση της παράτασης θα πρέπει να μην θίγει τα ουσιώδη στοιχεία της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων και ανταλλαγής πληροφοριών βάσει της παρούσας οδηγίας. Μπορεί απλώς να επεκτείνει την παράταση της προθεσμίας για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω υποχρεώσεις ενώ, παράλληλα, διασφαλίζει ότι τελικά καμία πληροφορία δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση ανταλλαγής.
διαγράφεται
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 27 β
Άρθρο 27β
διαγράφεται
Επέκταση της παράτασης της προθεσμίας
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 27γ, προκειμένου να επεκτείνει την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή και την ανταλλαγή πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8αβ παράγραφοι 12 και 18 και στο άρθρο 27α, κατά 3 επιπλέον μήνες κατά μέγιστο.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τού ως άνω πρώτου εδαφίου μόνον εάν, κατά τη διάρκεια μέρους ή καθ’ όλης της περιόδου παράτασης, εξακολουθήσουν να συντρέχουν οι εξαιρετικές περιστάσεις σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία λόγω της πανδημίας COVID-19 και τα κράτη μέλη αναγκαστούν να εφαρμόσουν μέτρα αναστολής των δραστηριοτήτων.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 27 γ
Άρθρο 27γ
διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η εξουσία έκδοσης της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που μνημονεύεται στο άρθρο 27β ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.  Η εξουσία έκδοσης της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που μνημονεύεται στο άρθρο 27β ανατίθεται στην Επιτροπή μόνον για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η παράταση των προθεσμιών υποβολής και ανταλλαγής πληροφοριών, όπως ορίζεται στο άρθρο 8αβ παράγραφοι 12 και 18 και στο άρθρο 27α.
3.  Η εξουσιοδότηση που μνημονεύεται στο άρθρο 27β μπορεί να ανακληθεί από το Συμβούλιο οποτεδήποτε. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση παράγει αποτελέσματα την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Δεν θίγει το κύρος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που βρίσκεται ήδη σε ισχύ.
4.  Πριν από την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016.
5.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί στο Συμβούλιο. Στην κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Συμβούλιο μνημονεύονται οι λόγοι για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος.
6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 27β τίθεται σε ισχύ αμέσως και εφαρμόζεται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο μπορεί να διατυπώσει αντιρρήσεις για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση του Συμβουλίου.
7.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης από την Επιτροπή, για τη διατύπωση τυχόν αντιρρήσεων κατά της πράξης αυτής και για την ανάκληση εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο.
Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου