Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 148kWORD 45k
Reede, 19. juuni 2020 - Brüssel
Maksustamisalane halduskoostöö: COVID‑19 pandeemia tõttu teatavate tähtaegade edasilükkamine *
P9_TA(2020)0170

Euroopa Parlamendi 19. juuni 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL, et tegeleda kiireloomulise vajadusega lükata COVID‑19 pandeemia tõttu edasi teatavad maksustamisalase teabe esitamise ja vahetamise tähtajad (COM(2020)0197 – C9‑0134/2020 – 2020/0081(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2020)0197),

—  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 113 ja 115, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0134/2020),

—  võttes arvesse kodukorra artikleid 82 ja 163,

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
(5)  Edasilükkamise kestuse kindlaksmääramiseks on vaja arvesse võtta, et selle eesmärk on lahendada erandlik olukord ning see ei tohiks häirida direktiivi 2011/16/EL väljakujunenud ülesehitust ja toimimist. Seega oleks asjakohane, et edasilükkamine on piiratud kestusega, mis on proportsionaalne teabe esitamisel ja vahetamisel COVID-19 pandeemia põhjustatud raskustega.
(5)  Edasilükkamise kestuse kindlaksmääramiseks on vaja arvesse võtta, et selle eesmärk on lahendada erandlik olukord. See ei tohiks kahjustada liidu poliitikat, mille eesmärk on võidelda maksuhalduritevahelise teabevahetuse kaudu maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise ja agressiivse maksuplaneerimise vastu, ning seetõttu ei tohiks see häirida direktiivi 2011/16/EL väljakujunenud ülesehitust ja toimimist. Seega oleks asjakohane, et edasilükkamine on piiratud kestusega, mis on proportsionaalne teabe esitamisel ja vahetamisel COVID-19 pandeemia põhjustatud raskustega.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
(6)   Pidades silmas praegust ebakindlust COVID-19 pandeemia arengu suhtes, oleks samuti kasulik näha ette võimalus teabe esitamise ja vahetamise tähtaegade edasilükkamisperioodi ühekordseks täiendavaks pikendamiseks. See on vajalik, kui COVID-19 pandeemiast rahvatervisele tuleneva tõsise ohu tõttu püsivad erandlikud olud kogu edasilükkamisperioodi või selle teatava osa jooksul ja liikmesriigid peavad rakendama uusi liikumispiiranguid või jätkama olemasolevatega. Selline pikendamine ei tohiks häirida nõukogu direktiivi 2011/16/EL väljakujunenud ülesehitust ja toimimist. Pigem peaks see olema piiratud ja eelnevalt kindlaks määratud kestusega, mis oleks proportsionaalne praktiliste raskustega, mille on põhjustanud ajutised liikumispiirangud. Pikendamine ei tohiks mõjutada käesoleva direktiivi kohase aruandlus- ja teabevahetuskohustuse olulisi elemente. Sellega võib üksnes selliste kohustuste täitmise tähtaega edasi lükata, aga samas peab olema tagatud, et lõpuks saab ikkagi kogu teave vahetatud.
välja jäetud
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 27b
Artikkel 27b
Edasilükkamisperioodi pikendamine
välja jäetud
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 27c vastu delegeeritud õigusakt, et pikendada artikli 8ab lõigetes 12 ja 18 ning artiklis 27a sätestatud teabe esitamise ja vahetamise tähtaegade edasilükkamisperioodi veel kuni 3 kuu võrra.
Komisjon võib esimeses lõigus nimetatud delegeeritud õigusakti vastu võtta üksnes juhul, kui COVID-19 pandeemiast rahvatervisele tuleneva tõsise ohu tõttu püsivad erandlikud olud kogu edasilükkamisperioodi või selle teatava osa jooksul ja liikmesriigid peavad rakendama liikumispiiranguid.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 27c
Artikkel 27c
Volituste delegeerimine
välja jäetud
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu artiklis 27b osutatud delegeeritud õigusakt käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Õigus võtta vastu artiklis 27b osutatud delegeeritud õigusakt antakse komisjonile ainult artikli 8ab lõigetes 12 ja 18 ning artiklis 27a sätestatud teabe esitamise ja vahetamise tähtaegade edasilükkamisperioodiks.
3.  Nõukogu võib artiklis 27b osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusakti kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon iga liikmesriigi määratud ekspertidega vastavalt 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelisele parema õigusloome kokkuleppele.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle teatavaks nõukogule. Delegeeritud õigusakti teatavakstegemisel nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.
6.  Artikli 27b alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid. Nõukogu võib delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada viie tööpäeva jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Sellisel juhul tunnistab komisjon õigusakti kehtetuks kohe pärast seda, kui nõukogu on teatanud oma otsusest esitada vastuväiteid.
7.  Euroopa Parlamenti teavitatakse komisjoni poolt delegeeritud õigusakti vastuvõtmisest, delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväidetest või volituste delegeerimise tagasivõtmisest nõukogu poolt.
Viimane päevakajastamine: 8. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika