Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Usvojeni tekstovi
PDF 152kWORD 46k
Petak, 19. lipnja 2020. - Bruxelles
Administrativna suradnja u području oporezivanja: produljenje određenih rokova zbog pandemije bolesti COVID-19 *
P9_TA(2020)0170

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 19. lipnja 2020. o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU zbog hitne potrebe za produljenjem određenih rokova za podnošenje i razmjenu informacija u području oporezivanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2020)0197),

–  uzimajući u obzir članke 113. i 115. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9-0134/2020),

–  uzimajući u obzir članke 82. i 163. Poslovnika,

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.
(5)  Kako bi se odredilo trajanje odgode, potrebno je uzeti u obzir da je njezina svrha odgovoriti na izvanrednu situaciju te da se ne bi trebala narušiti uspostavljena struktura i funkcioniranje Direktive 2011/16/EU. U skladu s time, odgoda bi trebala biti ograničena na trajanje razmjerno poteškoćama u podnošenju i razmjeni informacija koje je uzrokovala pandemija bolesti COVID-19.
(5)  Kako bi se odredilo trajanje odgode, potrebno je uzeti u obzir da je njezina svrha odgovoriti na izvanrednu situaciju. Njome se ne bi trebala podrivati politika Unije za borbu protiv utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza i agresivnog poreznog planiranja razmjenom informacija među poreznim upravama te se stoga ne bi trebala narušiti uspostavljena struktura i funkcioniranje Direktive 2011/16/EU. U skladu s time, odgoda bi trebala biti ograničena na trajanje razmjerno poteškoćama u podnošenju i razmjeni informacija koje je uzrokovala pandemija bolesti COVID-19.
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.
(6)   S obzirom na trenutačnu nesigurnost u pogledu razvoja pandemije bolesti COVID-19, bilo bi korisno i predvidjeti mogućnost jednog dodatnog produljenja razdoblja odgode za podnošenje i razmjenu informacija. To bi bilo nužno ako tijekom dijela ili cijelog razdoblja odgode potraju iznimne okolnosti i ozbiljni rizici za javno zdravlje proizišli iz pandemije, a zbog kojih države članice moraju provesti nove ili nastaviti postojeće mjere ograničenja. Takvo produljenje ne bi trebalo narušiti uspostavljenu strukturu i funkcioniranje Direktive Vijeća 2011/16/EU. Umjesto toga, trebalo bi biti ograničenog i unaprijed određenog trajanja i proporcionalno praktičnim poteškoćama koje uzrokuje privremeno ograničenje. Produljenje ne bi trebalo utjecati na bitne elemente obveze izvješćivanja i razmjene informacija u skladu s tom direktivom. Njime se može samo produljiti rok za ispunjenje tih obveza, pri čemu se treba osigurati da se u konačnici razmijene sve potrebne informacije.
briše se
Amandman 4
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 2.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 27.b
Članak 27.b
Produljenje razdoblja odgode
briše se
Komisija ima ovlast za donošenje delegiranog akta, u skladu s člankom 27. c, kako bi produljila razdoblje odgode za podnošenje i razmjenu informacija, kako su propisani člankom 8.ab stavcima 12. i 18. te člankom 27.a, za najviše tri dodatna mjeseca.
Komisija može donijeti delegirani akt naveden u prvom podstavku ako su tijekom dijela ili cijelog razdoblja odgode trajno prisutne iznimne okolnosti i ozbiljni rizici za javno zdravlje proizišli iz pandemije bolesti COVID-19, a zbog kojih države članice moraju provoditi mjere ograničenja.
Amandman 5
Prijedlog direktive
Članak 1. – točka 2.
Direktiva 2011/16/EU
Članak 27.c
Članak 27.c
Izvršavanje delegiranja ovlasti
briše se
1.  Ovlast za donošenje delegiranog akta iz članka 27.b dodjeljuje se Komisiji u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2.  Ovlast za donošenje delegiranog akta iz članka 27.b dodjeljuje se Komisiji samo na razdoblje odgode rokova za podnošenje i razmjenu informacija, kako su propisani člankom 8.ab stavcima 12. i 18. te člankom 27.a.
3.  Vijeće u svakom trenutku može opozvati delegiranje ovlasti iz članka 27.b. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Ne utječe na valjanost delegiranog akta ako je taj akt već na snazi.
4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga priopćuje Vijeću. Prilikom priopćenja delegiranog akta Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 27.b stupa na snagu bez odgode i primjenjuje se sve dok Vijeće ne podnese prigovor. Vijeće može podnijeti prigovor na delegirani akt u roku od pet dana od priopćenja tog akta. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.
7.  Komisija obavješćuje Europski parlament o donošenju delegiranog akta, o bilo kojem prigovoru u vezi s njim i o opozivu delegiranja ovlasti od strane Vijeća.
Posljednje ažuriranje: 8. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti