Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 157kWORD 46k
2020. június 19., Péntek - Brüsszel
Igazgatási együttműködés az adózás terén: egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti halasztása *
P9_TA(2020)0170

Az Európai Parlament 2020. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területén az információk benyújtására és cseréjére vonatkozó egyes határidőknek a COVID19-világjárvány miatti sürgetően szükséges halasztása kezelése érdekében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás: konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0197),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. és 115. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0134/2020),

–  tekintettel eljárási szabályzata 82. és 163. cikkére,

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 2
rányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A halasztás időtartamának meghatározásához figyelembe kell venni, hogy mindez egy kivételes helyzet kezelésére irányul, és nem zavarhatja a 2011/16/EU irányelvvel bevezetett szerkezetet és annak működését. Következésképpen helyénvaló lenne a halasztást olyan időtartamra korlátozni, amely arányos a COVID19-világjárvány által az információk bejelentése és cseréje tekintetében okozott nehézségekkel.
(5)  A halasztás időtartamának meghatározásához figyelembe kell venni, hogy mindez egy kivételes helyzet kezelésére irányul. Nem veszélyeztetheti az adóhatóságok közötti információcsere révén megvalósuló, az adócsalás, az adókikerülés és az agresszív adótervezés elleni küzdelemre irányuló uniós politikát, és ezért nem zavarhatja a 2011/16/EU irányelvvel bevezetett szerkezetet és annak működését. Következésképpen helyénvaló lenne a halasztást olyan időtartamra korlátozni, amely arányos a COVID19-világjárvány által az információk bejelentése és cseréje tekintetében okozott nehézségekkel.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)   Tekintettel a COVID19-világjárvány alakulásával kapcsolatos jelenlegi bizonytalanságra, hasznos volna lehetőséget biztosítani az információk benyújtására és cseréjére vonatkozó halasztási időszak további egy alkalommal történő meghosszabbítására. Erre akkor lenne szükség, ha a halasztási időszak egy része vagy egésze alatt továbbra is fennállnának a COVID19-világjárvány okozta súlyos közegészségügyi kockázatok kivételes körülményei, és a tagállamoknak vagy új intézkedéseket kellene életbe léptetniük, vagy folytatniuk kellene a meglévő lezárási intézkedéseket. Egy ilyen halasztás időtartama nem zavarhatja a 2011/16/EU tanácsi irányelvvel bevezetett szerkezetet és annak működését. Ehelyett korlátozott és előre meghatározott időtartamra kell szólnia, arányban állva az ideiglenes lezárás okozta gyakorlati nehézségekkel. A meghosszabbítás nem érintheti a jelentéstételre és információcserére vonatkozó, ezen irányelv szerinti kötelezettség alapvető elemeit. Csupán arra terjedhet ki, hogy meghosszabbítja az ilyen kötelezettségek teljesítésére vonatkozó határidőt, miközben biztosítja, hogy minden információ cseréjére sor kerüljön.
törölve
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/16/EU irányelv
27b cikk
27b. cikk
A halasztás időtartamának meghosszabbítása
törölve
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27c. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a 8ab. cikk (12) és (18) bekezdésében és a 27a. cikkben az információk benyújtására és cseréjére vonatkozóan előírt halasztási időszak legfeljebb további 3 hónappal történő meghosszabbítása érdekében.
A Bizottság csak akkor fogadhatja el az első albekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktust, ha a halasztási időszak egy része vagy egésze alatt a COVID19-világjárvány okozta súlyos népegészségügyi kockázatok kivételes körülményei továbbra is fennállnak, és a tagállamoknak lezárási intézkedéseket kell végrehajtaniuk.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/16/EU irányelv
27c cikk
27c. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
törölve
(1)  A 27b. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2)  A 27b. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás csak az információk benyújtására és cseréjére vonatkozó határidőknek a 8ab. cikk (12) és (18) bekezdésében, valamint a 27a. cikkben előírt elhalasztására szól.
(3)  A Tanács bármikor visszavonhatja a 27b. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktus érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul értesíti arról a Tanácsot. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.
(6)  A 27b. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus haladéktalanul hatályba lép és alkalmazandó, amennyiben a Tanács nem emel ellene kifogást. A Tanács a felhatalmazáson alapuló jogi aktusról szóló értesítést követő öt munkanapon belül kifogást emelhet a jogi aktus ellen. Ilyen esetben a Bizottság a kifogásról szóló tanácsi határozatról szóló értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a jogi aktust.
(7)  Az Európai Parlament tájékoztatást kap arról, ha a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el, továbbá ha a Tanács a jogi aktussal kapcsolatban kifogást emelt vagy a hatáskör-átruházását visszavonta.”
Utolsó frissítés: 2020. szeptember 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat