Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 154kWORD 46k
Piektdiena, 2020. gada 19. jūnijs - Brisele
Administratīvā sadarbība nodokļu jomā: dažu termiņu atlikšana Covid-19 pandēmijas dēļ
P9_TA(2020)0170

Eiropas Parlamenta 2020. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES, lai risinātu steidzamo nepieciešamību atlikt konkrētus termiņus informācijas iesniegšanai un apmaiņai nodokļu jomā Covid-19 pandēmijas dēļ (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra – apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2020)0197),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. un 115. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C9-0134/2020),

–  ņemot vērā Reglamenta 82. un 163. pantu,

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Lai noteiktu atlikšanas ilgumu, ir jāņem vērā, ka tās mērķis ir risināt ārkārtas situāciju un tai nebūtu jāizjauc Direktīvas 2011/16/ES izveidotā struktūra un darbība. Līdz ar to būtu lietderīgi ierobežot atlikšanu uz laiku, kas ir samērīgs ar Covid-19 pandēmijas radītajām grūtībām attiecībā uz informācijas iesniegšanu un apmaiņu.
(5)  Lai noteiktu atlikšanas ilgumu, ir jāņem vērā, ka tās mērķis ir risināt ārkārtas situāciju. Tai nevajadzētu apdraudēt Savienības politiku, kuras mērķis ir apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu apiešanu un agresīvu nodokļu plānošanu, apmainoties ar informāciju starp nodokļu administrācijām, un tāpēc tai nebūtu jāizjauc Direktīvas 2011/16/ES izveidotā struktūra un darbība. Līdz ar to būtu lietderīgi ierobežot atlikšanu uz laiku, kas ir samērīgs ar Covid-19 pandēmijas radītajām grūtībām attiecībā uz informācijas iesniegšanu un apmaiņu.
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums
(6)   Ņemot vērā pašreizējo nenoteiktību par Covid-19 pandēmijas attīstību, būtu lietderīgi arī paredzēt iespēju vēl vienu reizi pagarināt atlikšanas periodu informācijas iesniegšanai un apmaiņai. Tas būtu nepieciešams, ja visā atlikšanas periodā vai tā daļā joprojām pastāv Covid-19 pandēmijas izraisītie ārkārtas apstākļi, kas nopietni apdraud sabiedrības veselību, un dalībvalstīm ir vai nu jāīsteno jauni pārvietošanās ierobežojumu pasākumi, vai arī jāturpina esošie pārvietošanās ierobežojumu pasākumi. Šādam pagarinājumam nevajadzētu izjaukt Padomes Direktīvas 2011/16/ES izveidoto struktūru un darbību. Drīzāk pagarinājumam vajadzētu būt ierobežotam un tā ilgumam iepriekš noteiktam samērīgi ar praktiskajām grūtībām, ko rada pagaidu pārvietošanās ierobežojumi. Pagarinājumam nevajadzētu ietekmēt pienākuma ziņot un apmainīties ar informāciju saskaņā ar šo direktīvu būtiskos elementus. Tas var tikai pagarināt termiņa atlikšanu šādu pienākumu izpildei, vienlaikus nodrošinot, ka ar laiku notiek visas informācijas apmaiņa.
svītrots
Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. daļa
Direktīva Nr. 2011/16/ES
27.b pants
27.b pants
Atlikšanas perioda pagarināšana
svītrots
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētu aktu saskaņā ar 27.c pantu, lai pagarinātu informācijas iesniegšanas un apmaiņas atlikšanas periodu, kā paredzēts 8.ab panta 12. un 18. punktā un 27.a pantā, par ne vairāk kā 3 papildu mēnešiem.
Komisija var pieņemt pirmajā daļā minēto deleģēto aktu tikai tad, ja visā atlikšanas periodā vai tā daļā joprojām pastāv Covid-19 pandēmijas izraisītie ārkārtas apstākļi, kas nopietni apdraud sabiedrības veselību, un dalībvalstīm ir jāīsteno pārvietošanās ierobežojumu pasākumi.
Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. daļa
Direktīva Nr. 2011/16/ES
27.c pants
27.c pants
Deleģēšanas īstenošana
svītrots
1.  Pilnvaras pieņemt 27.b pantā minēto deleģēto aktu Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 27.b pantā minēto deleģēto aktu Komisijai piešķir tikai uz laikposmu, kurā ir atlikti informācijas iesniegšanas un apmaiņas termiņi, kā paredzēts 8.ab panta 12. un 18. punktā un 27.a pantā.
3.  Padome jebkurā laikā var atsaukt 27.b pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošu deleģēto aktu.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltajiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas paredzēti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.
5.  Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, Komisija par to paziņo Padomei. Paziņojumā Padomei par deleģēto aktu norāda procedūras steidzamiem gadījumiem izmantošanas iemeslus.
6.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 27.b pantu, stājas spēkā nekavējoties, un to piemēro tik ilgi, kamēr Padome nav izteikusi iebildumus. Padome var izteikt iebildumus piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma par minēto aktu. Šādā gadījumā Komisija pēc tam, kad Padome paziņojusi par lēmumu celt iebildumus, aktu nekavējoties atceļ.
7.  Eiropas Parlamentu informē par Komisijas pieņemtu deleģētu aktu, par jebkādiem iebildumiem, kas izteikti pret to, un par to, ka Padome ir atsaukusi pilnvaru deleģēšanu.
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 8. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika