Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 155kWORD 46k
Vineri, 19 iunie 2020 - Bruxelles
Cooperarea administrativă în domeniul impozitării: amânarea anumitor termene ca urmare a pandemiei de COVID-19 *
P9_TA(2020)0170

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 iunie 2020 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în vederea soluționării nevoii urgente de amânare a anumitor termene pentru depunerea și schimbul de informații în domeniul fiscal ca urmare a pandemiei de COVID-19 (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2020)0197),

–  având în vedere articolele 113 și 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C9-0134/2020),

–  având în vedere articolele 82 și 163 din Regulamentul său de procedură,

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 5
(5)  Pentru a stabili durata amânării, este necesar să se ia în considerare faptul că scopul acesteia este de a gestiona o situație excepțională și măsura nu ar trebui să perturbe structura și funcționarea stabilite ale Directivei 2011/16/UE. În consecință, ar fi oportun ca amânarea depunerii și schimbului de informații să fie limitată la o durată proporțională cu dificultățile cauzate de pandemia de COVID-19.
(5)  Pentru a stabili durata amânării, este necesar să se ia în considerare faptul că scopul acesteia este de a gestiona o situație excepțională. Amânarea nu ar trebui să submineze politica Uniunii de combatere a evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor fiscale și a planificării fiscale agresive prin schimbul de informații între administrațiile fiscale și, prin urmare, măsura nu ar trebui să perturbe structura și funcționarea stabilite ale Directivei 2011/16/UE. În consecință, ar fi oportun ca amânarea depunerii și schimbului de informații să fie limitată la o durată proporțională cu dificultățile cauzate de pandemia de COVID-19.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 6
(6)   Având în vedere incertitudinea actuală cu privire la evoluția pandemiei de COVID-19, ar fi de asemenea util să se prevadă posibilitatea unei noi prelungiri a perioadei de amânare pentru depunerea și schimbul de informații. Acest lucru ar fi necesar dacă, pe parcursul unei părți a perioadei de amânare sau a totalității acestei perioade, ar persista circumstanțele excepționale privind riscurile grave pentru sănătatea publică cauzate de pandemia de COVID-19 și, prin urmare, statele membre ar trebui fie să pună în aplicare noi măsuri de limitare a mișcării persoanelor, fie să continue să aplice măsurile de limitare existente. Această prelungire nu trebuie să perturbe structura și funcționarea stabilite ale Directivei 2011/16/UE a Consiliului. Dimpotrivă, prelungirea trebuie să aibă o durată limitată și stabilită în prealabil în funcție de dificultățile de ordin practic cauzate de limitarea temporară a mișcării persoanelor. Prelungirea nu trebuie să afecteze elementele esențiale ale obligației de raportare și de schimb de informații în temeiul prezentei directive. Aceasta poate doar să extindă amânarea termenului pentru respectarea obligațiilor respective, garantând, în același timp, faptul că toate informațiile vor face obiectul schimbului de informații.
eliminat
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/16/UE
Articolul 27b
Articolul 27b
Prelungirea perioadei de amânare
eliminat
Comisia este împuternicită să adopte un act delegat, în conformitate cu articolul 27c, pentru a prelungi, pentru o perioadă suplimentară de maximum trei luni, perioada de amânare destinată depunerii și schimbului de informații, astfel cum se prevede la articolul 8ab alineatele (12) și (18) și la articolul 27a.
Comisia poate adopta actul delegat menționat la primul paragraf numai dacă, pe parcursul unei părți a perioadei de amânare sau a totalității acestei perioade, persistă circumstanțele excepționale privind riscurile grave pentru sănătatea publică cauzate de pandemia de COVID-19 și dacă statele membre trebuie să pună în aplicare măsuri de limitare a mișcării persoanelor.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/16/UE
Articolul 27c
Articolul 27c
Exercitarea delegării de competențe
eliminat
1.  Competența de a adopta actul delegat menționat la articolul 27b este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.
2.  Competența de a adopta actul delegat menționat la articolul 27b este conferită Comisiei numai pentru perioada de amânare a termenelor pentru depunerea și schimbul de informații, astfel cum se prevede la articolul 8ab alineatele (12) și (18) și la articolul 27a.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 27b poate fi revocată în orice moment de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actului delegat care este deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea actului delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.
5.  De îndată ce adoptă actul delegat, Comisia îl notifică Consiliului. În notificarea actului delegat transmisă Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.
6.  Actul delegat adoptat în temeiul articolului 27b intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât Consiliul nu formulează nicio obiecție. Consiliul poate formula obiecții cu privire la actul delegat în termen de cinci zile lucrătoare de la notificarea actului respectiv. Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.
7.  Parlamentul European este informat cu privire la adoptarea unui act delegat de către Comisie, la orice obiecții formulate cu privire la acesta și la revocarea delegării de competențe de către Consiliu.
Ultima actualizare: 8 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate