Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 164kWORD 46k
Piatok, 19. júna 2020 - Brusel
Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19 *
P9_TA(2020)0170

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2020 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie COVID-19 (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2020)0197),

–  so zreteľom na články 113 a 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0134/2020),

–  so zreteľom na články 82 a 163 rokovacieho poriadku,

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  S cieľom určiť trvanie odkladu je potrebné vziať do úvahy, že jeho cieľom je riešiť mimoriadnu situáciu a odklad by nemal by narúšať stanovenú štruktúru a fungovanie smernice 2011/16/EÚ. Bolo by preto vhodné obmedziť odklad na obdobie, ktoré je úmerné ťažkostiam spôsobeným pandémiou COVID-19 pri podávaní a výmene informácií.
(5)  S cieľom určiť trvanie odkladu je potrebné vziať do úvahy, že jeho cieľom je riešiť mimoriadnu situáciu. Nemal by oslabovať politiku Únie v oblasti boja proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu prostredníctvom výmeny informácií medzi daňovými správami, a preto by nemal by narúšať stanovenú štruktúru a fungovanie smernice 2011/16/EÚ. Bolo by preto vhodné obmedziť odklad na obdobie, ktoré je úmerné ťažkostiam spôsobeným pandémiou COVID-19 pri podávaní a výmene informácií.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)   Vzhľadom na súčasnú neistotu, pokiaľ ide o vývoj pandémie COVID-19, by bolo vhodné stanoviť aj možnosť jedného ďalšieho predĺženia obdobia odkladu pre podávanie a výmenu informácií. Bolo by to potrebné, ak by počas časti alebo celého obdobia odkladu pretrvávali mimoriadne okolnosti so závažnými rizikami pre verejné zdravie spôsobené pandémiou COVID-19 a členské štáty by museli zaviesť nové opatrenia spojené so zákazom vychádzania alebo pokračovať v existujúcich opatreniach. Takéto predĺženie lehoty by nemalo narušiť stanovenú štruktúru a fungovanie smernice Rady 2011/16/EÚ. Malo by ísť skôr o obmedzené a vopred určené trvanie úmerne k praktickým ťažkostiam, ktoré spôsobuje dočasný zákaz vychádzania. Predĺženie lehoty by nemalo ovplyvniť podstatné prvky týkajúce sa povinnosti oznamovať a vymieňať si informácie podľa tejto smernice. Môže sa ním len predĺžiť odklad lehoty na splnenie takýchto povinností, pričom sa zabezpečí, aby v konečnom dôsledku boli poskytnuté všetky informácie.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/16/EU
Článok 27b
Článok 27b
Predĺženie obdobia odkladu
vypúšťa sa
Komisia je splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 27c s cieľom predĺžiť obdobie odkladu podávania a výmeny informácií, ako sa stanovuje v článku 8ab ods. 12 a 18 a v článku 27a, najviac o ďalšie tri mesiace.
Komisia môže prijať delegovaný akt uvedený v prvom pododseku len vtedy, ak počas časti alebo celého obdobia odkladu pretrvávajú mimoriadne okolnosti so závažnými rizikami pre verejné zdravie spôsobené pandémiou COVID-19 a členské štáty musia zaviesť opatrenia spojené so zákazom vychádzania.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/16/EU
Článok 27c
Článok 27c
Vykonávanie delegovania právomoci
vypúšťa sa
1.  Právomoc prijať delegovaný akt uvedený v článku 27b sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijať delegovaný akt uvedený v článku 27b sa Komisii udeľuje len na obdobie odkladu lehôt na podávanie a výmenu informácií, ako sa stanovuje v článku 8ab ods. 12 a 18 a v článku 27a.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 27b môže Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaného aktu, ak už nadobudol účinnosť.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu bude Komisia viesť konzultácie s expertmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí Rade. V oznámení delegovaného aktu Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 27b nadobúda účinnosť bezodkladne a uplatňuje sa, pokiaľ Rada nevznesie námietku. Rada môže vzniesť námietku voči delegovanému aktu do piatich pracovných dní od oznámenia uvedeného aktu. V takom prípade Komisia akt zruší okamžite po oznámení rozhodnutia Rady vzniesť námietku.
7.  Európsky parlament je informovaný o prijatí delegovaného aktu Komisiou, o akejkoľvek námietke vznesenej voči uvedenému aktu a o odvolaní delegovania právomocí Radou.
Posledná úprava: 8. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia