Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Sprejeta besedila
PDF 157kWORD 46k
Petek, 19. junij 2020 - Bruselj
Upravno sodelovanje na področju obdavčenja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19 *
P9_TA(2020)0170

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. junija 2020 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU zaradi nujne potrebe po odložitvi nekaterih rokov za predložitev in izmenjavo podatkov na področju obdavčevanja zaradi pandemije COVID-19 (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2020)0197),

—  ob upoštevanju členov 113 in 115 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih se je Svet posvetoval s Parlamentom (C9‑0134/2020),

—  ob upoštevanju členov 82 in 163 Poslovnika,

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 5
(5)  Za določitev trajanja odložitve je treba upoštevati, da je namen tega obravnavati izjemne razmere, in ne bi smelo ovirati uveljavljene strukture in delovanja Direktive 2011/16/EU. Zato bi bilo primerno, da odložitev traja tako dolgo, kot je sorazmerno s težavami, ki jih pandemija COVID-19 povzroča pri predložitvi in izmenjavi podatkov.
(5)  Za določitev trajanja odložitve je treba upoštevati, da je namen tega obravnavati izjemne razmere. Odložitev ne bi smela spodkopavati politike Unije o boju proti davčnim utajam, izogibanju plačilu davka in agresivnemu davčnemu načrtovanju z izmenjavo informacij med davčnimi upravami, torej ne bi smela ovirati uveljavljene strukture in delovanja Direktive 2011/16/EU. Zato bi bilo primerno, da odložitev traja tako dolgo, kot je sorazmerno s težavami, ki jih pandemija COVID-19 povzroča pri predložitvi in izmenjavi podatkov.
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 6
(6)   Zaradi trenutne negotovosti glede razvoja pandemije COVID-19 bi bilo tudi koristno predvideti možnost enkratnega dodatnega podaljšanja obdobja odložitve za predložitev in izmenjavo podatkov. To bi bilo potrebno, če bi se izredne okoliščine resnih tveganj za javno zdravje, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, v delu ali celotnem obdobju odložitve nadaljevale, države članice pa bi morale izvajati nove ali nadaljevati z obstoječimi ukrepi omejitve gibanja. Takšno podaljšanje ne bi smelo ovirati uveljavljene strukture in delovanja Direktive Sveta 2011/16/EU. Namesto tega bi moralo biti časovno omejeno, določeno vnaprej in sorazmerno s praktičnimi težavami, ki jih povzročajo začasni ukrepi omejitve gibanja. Podaljšanje ne bi smelo vplivati na bistvene elemente obveznosti poročanja in izmenjave informacij v skladu s to direktivo. Z njim se lahko odložitev roka za izpolnitev teh obveznosti zgolj podaljša, hkrati pa je treba zagotoviti, da se na koncu vse informacije izmenjajo.
črtano
Sprememba 4
Predlog direktive
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2011/16/EU
Člen 27b
Člen 27b
Podaljšanje obdobja odložitve
črtano
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranega akta v skladu s členom 27c o podaljšanju obdobja odložitve za predložitev in izmenjavo podatkov, kot je določeno v odstavkih 12 in 18 člena 8ab in v členu 27a, za največ 3 dodatne mesece.
Komisija lahko sprejme delegirani akt iz prvega pododstavka samo, če v delu ali celotnem obdobju odložitve še vedno obstajajo izredne okoliščine resnih tveganj za javno zdravje zaradi pandemije COVID-19 in morajo države članice izvajati ukrepe omejitve gibanja.
Sprememba 5
Predlog direktive
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2011/16/EU
Člen 27c
Člen 27c
Izvajanje prenosa pooblastila
črtano
1.  Pooblastilo za sprejetje delegiranega akta iz člena 27b se na Komisijo prenese pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejetje delegiranega akta iz člena 27b se na Komisijo prenese le za obdobje odložitve rokov za predložitev in izmenjavo podatkov iz odstavkov 12 in 18 člena 8ab ter člena 27a.
3.  Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastila iz člena 27b. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnega delegiranega akta.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.
5.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem uradno obvesti Svet. V uradnem obvestilu Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za uporabo nujnega postopka.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 27b, začne veljati nemudoma in se uporablja, v kolikor mu ne nasprotuje Svet. Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v petih delovnih dneh od uradnega obvestila o aktu. V takem primeru Komisija akt razveljavi takoj, ko jo Svet uradno obvesti o sklepu o nasprotovanju aktu.
7.  Komisija obvesti Evropski parlament o delegiranem aktu, ki ga sprejme, o kakršnem koli nasprotovanju delegiranemu aktu in o preklicu prenosa pooblastila s strani Sveta.
Zadnja posodobitev: 8. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov