Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 164kWORD 48k
Pátek, 19. června 2020 - Brusel
Evropská občanská iniciativa: dočasná opatření týkající se lhůt pro fáze sběru, ověřování a přezkumu s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19
P9_TA(2020)0172

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 19. června 2020 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dočasná opatření týkající se lhůt pro fáze sběru, ověřování a přezkumu podle nařízení (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Dne 11. března 2020 Světová zdravotnická organizace oznámila, že rozšíření onemocnění COVID-19 se stalo celosvětovou pandemií. Členské státy byly následky této pandemie ovlivněny dramatickým a výjimečným způsobem. Přijaly řadu omezujících opatření s cílem zastavit nebo zpomalit přenos COVID-19, včetně opatření omezujících volný pohyb občanů, zákazu veřejných akcí a uzavření obchodů, restaurací a škol. Tato opatření vedla skoro ve všech členských státech k téměř úplnému zastavení veřejného života.
(1)  Dne 11. března 2020 Světová zdravotnická organizace oznámila, že rozšíření onemocnění COVID-19 se stalo celosvětovou pandemií. Členské státy byly následky této pandemie ovlivněny dramatickým a výjimečným způsobem. Přijaly řadu omezujících opatření s cílem zastavit nebo zpomalit přenos tohoto onemocnění, včetně opatření omezujících volný pohyb občanů, zákazu veřejných akcí a uzavření obchodů, restaurací a škol. Tato opatření vedla skoro ve všech členských státech k úplnému zastavení veřejného života.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Členské státy uvedly, že budou úroveň omezení zavedených opatřeními v reakci na pandemii COVID-19 snižovat pouze postupně, aby bylo možné situaci v oblasti veřejného zdraví sledovat a kontrolovat. Je proto vhodné prodloužení lhůty pro sběr prohlášení o podpoře o šest měsíců, jež pokrývá období od 11. března 2020, kdy Světová zdravotnická organizace oznámila, že se z rozšíření onemocnění stala pandemie. Toto prodloužení je založeno na předpokladu, že většina členských států nebo řada členských států představujících více než 35 % obyvatelstva Unie bude mít alespoň během prvních šesti měsíců od 11. března 2020 zavedena opatření, která podstatně omezí možnosti organizátorů provádět místní kampaně a shromažďovat prohlášení o podpoře v listinné podobě. Období sběru iniciativ, u nichž sběr probíhal ke dni 11. března 2020, by proto mělo být prodlouženo o šest měsíců. Pokud období sběru iniciativy začalo po 11. březnu, měla by být tato lhůta přiměřeně prodloužena.
(6)  Členské státy uvedly, že budou úroveň omezení zavedených opatřeními v reakci na pandemii COVID-19 snižovat pouze postupně, aby bylo možné situaci v oblasti veřejného zdraví sledovat a kontrolovat. Je proto vhodné prodloužit lhůtu pro sběr prohlášení o podpoře o šest měsíců, jež by pokrývala období od 11. března 2020, kdy Světová zdravotnická organizace oznámila, že se z rozšíření onemocnění stala pandemie. Toto prodloužení je založeno na předpokladu, že alespoň čtvrtina členských států nebo členské státy představující více než 35 % obyvatelstva Unie bude mít alespoň během prvních šesti měsíců od 11. března 2020 zavedena opatření, která podstatně omezí možnosti organizátorů provádět místní kampaně a shromažďovat prohlášení o podpoře v listinné podobě. V případě iniciativ, u nichž sběr probíhal ke dni 11. března 2020, by proto mělo být období sběru podpisů prodlouženo o šest měsíců. Pokud období sběru podpisů v případě určité iniciativy začalo po 11. březnu 2020, měla by být tato lhůta přiměřeně prodloužena.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Vzhledem k tomu, že je obtížné předvídat konec pandemie v Unii, je vhodné zmocnit Komisi k přijímání prováděcích aktů za účelem dalšího prodloužení období sběru iniciativ, u nichž období sběru ke dni 11. září 2020 stále probíhá, v případech, kdy mimořádné okolnosti vyplývající z pandemie COVID-19 přetrvávají. Šestiměsíční prodloužení období sběru stanovené tímto nařízením by Komisi mělo poskytnout dostatek času na rozhodnutí o tom, zda je další prodloužení období sběru odůvodněné. Zmocnění by mělo Komisi rovněž umožnit přijmout prováděcí akty za účelem prodloužení období sběru v případě nové krize v oblasti veřejného zdraví spojené s novým rozšířením onemocnění COVID-19, pokud většina členských států nebo řada členských států představujících více než 35 % obyvatelstva Unie přijala opatření, která mohou mít stejný účinek.
(7)  Vzhledem k tomu, že je obtížné předvídat konec pandemie v Unii, je vhodné zmocnit Komisi k přijímání prováděcích aktů za účelem dalšího prodloužení období sběru podpisů v případě iniciativ, u nichž období sběru ke dni 11. září 2020 stále probíhá, v případech, kdy mimořádné okolnosti vyplývající z pandemie COVID-19 přetrvávají. Šestiměsíční prodloužení období sběru podpisů stanovené tímto nařízením by Komisi mělo poskytnout dostatek času na rozhodnutí o tom, zda je další prodloužení tohoto období odůvodněné. Zmocnění by mělo Komisi rovněž umožnit přijmout prováděcí akty za účelem prodloužení období sběru v případě nové krize v oblasti veřejného zdraví spojené s novým rozšířením onemocnění COVID-19, pokud alespoň čtvrtina členských států nebo členské státy představující více než 35 % obyvatelstva Unie přijala opatření, která mohou mít stejný účinek.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 - pododstavec 2 a (nový)
Komise uvědomí organizátory a členské státy o prodloužení lhůty, které bylo v souvislosti s každou příslušnou iniciativou uděleno, a zveřejní své rozhodnutí v internetovém rejstříku uvedeném v čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2019/788. V Úředním věstníku Evropské unie zveřejní kromě toho také seznam všech těchto iniciativ a novou lhůtu pro sběr podpisů na jejich podporu.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 - pododstavec 1
(2)   Komise může přijmout prováděcí akty k prodloužení maximálního období sběru iniciativ uvedených v odstavci 1, pokud většina členských států nebo řada členských států představujících více než 35 % obyvatelstva Unie bude i nadále po 11. září 2020 uplatňovat opatření v reakci na pandemii COVID-19, jež podstatně omezují možnost organizátorů sbírat prohlášení o podpoře v listinné podobě a informovat veřejnost o jejich probíhajících iniciativách.
2.   Komise může přijmout prováděcí akty k prodloužení maximálního období sběru podpisů u iniciativ uvedených v odstavci 1, pokud alespoň čtvrtina členských států nebo členské státy představující více než 35 % obyvatelstva Unie bude i nadále po 11. září 2020 uplatňovat opatření v reakci na pandemii COVID-19, jež podstatně omezují možnost organizátorů sbírat prohlášení o podpoře v listinné podobě a informovat veřejnost o jejich probíhajících iniciativách.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2
Komise může přijmout prováděcí akty k prodloužení maximálního období sběru iniciativ, u nichž sběr probíhá v okamžiku nového rozšíření onemocnění COVID-19, které vyžaduje, aby většina členských států nebo řada členských států představujících více než 35 % obyvatelstva Unie uplatňovala opatření, která mají na organizátory těchto iniciativ vliv ve stejném rozsahu.
Komise může přijmout prováděcí akty k prodloužení maximálního období sběru iniciativ, u nichž sběr probíhá v okamžiku nového rozšíření onemocnění COVID-19, pokud alespoň čtvrtina členských států nebo členské státy představující více než 35 % obyvatelstva Unie uplatňují opatření, která mají na organizátory těchto iniciativ vliv ve stejném rozsahu.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 3
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s poradním postupem podle čl. 6 odst. 2 a určí, které iniciativy jsou dotčeny, a stanoví nové konečné datum jejich období sběru.
Prováděcí akty uvedené v prvním a druhém pododstavci stanoví iniciativy, u nichž je období sběru prodlouženo, spolu s novým konečným datem jejich období sběru a výsledky posouzení podle pátého pododstavce.
Prováděcí akty podle tohoto odstavce se přijímají poradním postupem v souladu s čl. 6 odst. 2.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 5
Za účelem posouzení, zda je požadavek uvedený v prvním a druhém pododstavci splněn, poskytnou členské státy Komisi na vyžádání informace o opatřeních, která v reakci na pandemii COVID-19 přijaly nebo zamýšlejí přijmout.
Členské státy předloží Komisi na vyžádání informace o opatřeních, jež přijaly nebo mají v úmyslu přijmout v reakci na pandemii COVID-19 nebo v reakci na nové rozšíření onemocnění COVID-19.
Za účelem posouzení, zda jsou požadavky uvedené v prvním a druhém pododstavci splněny, přijme Komise prováděcí akty, v nichž stanoví podrobná kritéria tohoto posouzení.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
1)  Bez ohledu na čl. 14 odst. 2 a čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2019/788, pokud Evropský parlament nebo Komise od 11. března 2020 narážejí při organizování veřejného slyšení nebo schůzky s organizátory na obtíže z důvodu opatření přijatých v reakci na pandemii COVID-19 členským státem, ve kterém mají tyto orgány v úmyslu uspořádat slyšení nebo schůzku, zorganizují slyšení nebo schůzku, jakmile to situace v oblasti veřejného zdraví v dotčeném členském státě umožní.
1.   Bez ohledu na čl. 14 odst. 2 a čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2019/788, pokud Evropský parlament nebo Komise od 11. března 2020 narážejí při organizování veřejného slyšení nebo schůzky s organizátory na obtíže z důvodu opatření přijatých v reakci na pandemii COVID-19 členským státem, ve kterém mají tyto orgány v úmyslu uspořádat slyšení nebo schůzku, zorganizují slyšení nebo schůzku, jakmile to situace v oblasti veřejného zdraví v dotčeném členském státě umožní nebo, pokud organizátoři souhlasí s účastí na slyšení nebo schůzce na dálku, jakmile se s orgány dohodnou na termínu konání.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce jednacího řádu.

Poslední aktualizace: 8. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí