Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 149kWORD 49k
Fredag den 19. juni 2020 - Bruxelles
Det europæiske borgerinitiativ: midlertidige foranstaltninger med hensyn til fristerne for indsamling, kontrol og undersøgelse i lyset af covid-19-udbruddet ***I
P9_TA(2020)0172

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 19. juni 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om midlertidige foranstaltninger med hensyn til fristerne for indsamling, kontrol og undersøgelse, der er fastsat i forordning (EU) 2019/788 om det europæiske borgerinitiativ, i lyset af covid-19-udbruddet (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Den 11. marts 2020 erklærede Verdenssundhedsorganisationen, at covid-19-udbruddet havde udviklet sig til en verdensomspændende pandemi. Pandemien har haft dramatiske og ekstraordinære konsekvenser i medlemsstaterne. De har truffet en række restriktive foranstaltninger for at standse eller sinke spredningen af covid-19, herunder nedlukningsforanstaltninger for at begrænse borgernes frie bevægelighed, forbud mod offentlige arrangementer og lukning af butikker, restauranter og skoler. Disse foranstaltninger har fået det offentlige liv til nærmest at gå i stå i næsten alle medlemsstater.
(1)  Den 11. marts 2020 erklærede Verdenssundhedsorganisationen, at covid-19-udbruddet havde udviklet sig til en verdensomspændende pandemi. Pandemien har haft dramatiske og ekstraordinære konsekvenser i medlemsstaterne. De har truffet en række restriktive foranstaltninger for at standse eller sinke spredningen af covid-19, herunder nedlukningsforanstaltninger for at begrænse borgernes frie bevægelighed, forbud mod offentlige arrangementer og lukning af butikker, restauranter og skoler. Disse foranstaltninger har fået det offentlige liv til at gå i stå i næsten alle medlemsstater.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Medlemsstaterne har oplyst, at de for at kunne overvåge og kontrollere den folkesundhedsmæssige situation kun gradvist vil reducere omfanget af de restriktioner, der er indført som reaktion på covid-19-pandemien. Det er derfor passende at forlænge perioden for indsamling af støttetilkendegivelser med seks måneder, som dækker perioden fra den 11. marts 2020, hvor Verdenssundhedsorganisationen erklærede, at udbruddet havde udviklet sig til en pandemi. Denne forlængelse bygger på den antagelse, at et flertal af medlemsstaterne eller en række medlemsstater, der repræsenterer mere end 35 % af Unionens befolkning, i hvert fald i de første seks måneder fra den 11. marts 2020 vil have truffet foranstaltninger, der i væsentlig grad vil begrænse initiativtagernes muligheder for at gennemføre lokale kampagner og indsamle støttetilkendegivelser på papir. Indsamlingsperioden bør derfor forlænges med seks måneder for de initiativer, hvor indsamlingen var i gang den 11. marts 2020. Hvis indsamlingsperioden for et initiativ begyndte efter den 11. marts, bør fristen forlænges forholdsmæssigt.
(6)  Medlemsstaterne har oplyst, at de for at kunne overvåge og kontrollere den folkesundhedsmæssige situation kun gradvist vil reducere omfanget af de restriktioner, der er indført som reaktion på covid-19-pandemien. Det er derfor passende at forlænge perioden for indsamling af støttetilkendegivelser med seks måneder, som dækker perioden fra den 11. marts 2020, hvor Verdenssundhedsorganisationen erklærede, at udbruddet havde udviklet sig til en pandemi. Denne forlængelse bygger på den antagelse, at mindst en fjerdedel af medlemsstaterne eller en række medlemsstater, der repræsenterer mere end 35% af Unionens befolkning, i hvert fald i de første seks måneder fra den 11. marts 2020 vil have truffet foranstaltninger, der i væsentlig grad vil begrænse initiativtagernes muligheder for at gennemføre lokale kampagner og indsamle støttetilkendegivelser på papir. Indsamlingsperioden bør derfor forlænges med seks måneder for de initiativer, hvor indsamlingen var i gang den 11. marts 2020. Hvis indsamlingsperioden for et initiativ begyndte efter den 11. marts, bør fristen forlænges forholdsmæssigt.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Eftersom det er vanskeligt at forudsige pandemiens afslutning i Unionen, bør Kommissionen gives beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter om yderligere forlængelse af indsamlingsperioden for initiativer, for hvilke indsamlingen stadig er i gang den 11. september 2020, såfremt ekstraordinære omstændigheder som følge af covid-19-pandemien fortsat gør sig gældende. Den seksmåneders forlængelse af indsamlingsperioden, der er fastsat i denne forordning, bør give Kommissionen tilstrækkelig tid til at afgøre, om en yderligere forlængelse af indsamlingsperioden er berettiget. Beføjelsen bør også gøre det muligt for Kommissionen at vedtage gennemførelsesretsakter for at forlænge indsamlingsperioden i tilfælde af en ny folkesundhedskrise i forbindelse med et nyt covid-19-udbrud, hvis et flertal af medlemsstaterne eller en række medlemsstater, der repræsenterer mere end 35 % af Unionens befolkning, har truffet foranstaltninger, der sandsynligvis får samme virkning.
(7)  Eftersom det er vanskeligt at forudsige pandemiens afslutning i Unionen, bør Kommissionen gives beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter om yderligere forlængelse af indsamlingsperioden for initiativer, for hvilke indsamlingen stadig er i gang den 11. september 2020, såfremt ekstraordinære omstændigheder som følge af covid-19-pandemien fortsat gør sig gældende. Den seksmåneders forlængelse af indsamlingsperioden, der er fastsat i denne forordning, bør give Kommissionen tilstrækkelig tid til at afgøre, om en yderligere forlængelse af indsamlingsperioden er berettiget. Beføjelsen bør også gøre det muligt for Kommissionen at vedtage gennemførelsesretsakter for at forlænge indsamlingsperioden i tilfælde af en ny folkesundhedskrise i forbindelse med et nyt covid-19-udbrud, hvis mindst en fjerdel af medlemsstaterne eller en række medlemsstater, der repræsenterer mere end 35 % af Unionens befolkning, har truffet foranstaltninger, der sandsynligvis får samme virkning.
Ændring 9
Forslag til forordning
Artikel 2 - stk. 1 - afsnit 2 a (nyt)
Kommissionen underretter initiativtagerne og medlemsstaterne om forlængelsen af hvert enkelt initiativ og offentliggør sin afgørelse i det onlineregister, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i forordning (EU)  2019/788. Den offentliggør også listen over alle sådanne initiativer og den nye indsamlingsperiode for hvert initiativ i Den Europæiske Unions Tidende.
Ændring 10
Forslag til forordning
Artikel 2 - stk. 2 - afsnit 1
2)  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at forlænge indsamlingsfristerne for de i stk. 1 omhandlede initiativer, såfremt et flertal af medlemsstaterne eller en række medlemsstater, der repræsenterer mere end 35 % af Unionens befolkning, efter den 11. september 2020 fortsat anvender foranstaltninger som reaktion på covid-19-pandemien, der i væsentlig grad begrænser initiativtagernes mulighed for at indsamle støttetilkendegivelser på papir og informere offentligheden om deres igangværende initiativer.
2)  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at forlænge indsamlingsfristerne for de i stk. 1 omhandlede initiativer, såfremt mindst en fjerdedel af medlemsstaterne eller en række medlemsstater, der repræsenterer mere end 35% af Unionens befolkning, efter den 11. september 2020 fortsat anvender foranstaltninger som reaktion på covid-19-pandemien, der i væsentlig grad begrænser initiativtagernes mulighed for at indsamle støttetilkendegivelser på papir og informere offentligheden om deres igangværende initiativer.
Ændring 11
Forslag til forordning
Artikel 2 - stk. 2 - afsnit 2
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at forlænge indsamlingsfristen for initiativer med en igangværende indsamling ved et nyt udbrud af covid-19, såfremt et flertal af medlemsstaterne eller en række medlemsstater, der repræsenterer mere end 35 % af Unionens befolkning, som følge heraf har truffet foranstaltninger, der påvirker initiativtagerne til disse initiativer i tilsvarende omfang.
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at forlænge indsamlingsfristen for initiativer med en igangværende indsamling ved et nyt udbrud af covid-19, såfremt mindst en fjerdedel af medlemsstaterne eller en række medlemsstater, der repræsenterer mere end 35% af Unionens befolkning, som følge heraf har truffet foranstaltninger, der påvirker initiativtagerne til disse initiativer i tilsvarende omfang.
Ændring 12
Forslag til forordning
Artikel 2 - stk. 2 - afsnit 3
Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 6, stk. 2, og deri fastlægges, hvilke initiativer der er berørt, og den nye slutdato for deres indsamlingsperiode.
De gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i første og andet afsnit, skal fastlægge de initiativer, for hvilke indsamlingsperioden forlænges, samt den nye slutdato for indsamlingsperioden og resultaterne af den vurdering, der er omhandlet i femte afsnit.
De gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i dette stykke, vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 6, stk. 2.
Ændring 13
Forslag til forordning
Artikel 2 - stk. 2 - afsnit 5
Med henblik på at vurdere om kravet i første og andet afsnit er opfyldt, giver medlemsstaterne efter anmodning Kommissionen oplysninger om de foranstaltninger, de har truffet eller agter at træffe som reaktion på covid-19-pandemien.
Medlemsstaterne giver efter anmodning Kommissionen oplysninger om de foranstaltninger, de har truffet eller agter at træffe som reaktion på covid-19-pandemien eller som reaktion på et nyt udbrud af covid-19.
Med henblik på at vurdere, om kravene i første og andet afsnit er opfyldt, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastsætter de nærmere kriterier for en sådan vurdering.
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 4, stk. 1
(1)  Har Europa-Parlamentet og Kommissionen siden den 11. marts 2020 haft vanskeligt ved henholdsvis at arrangere en offentlig høring og afholde et møde med initiativtagere som følge af de foranstaltninger, der er blevet truffet som reaktion på covid-19-pandemien i den medlemsstat, hvor disse institutioner har til hensigt at afholde høringen eller mødet, afholder de høringen eller mødet, så snart den folkesundhedsmæssige situation i den pågældende medlemsstat tillader det, uanset artikel 14, stk. 2, og artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2019/788.
(1)  Har Europa-Parlamentet og Kommissionen siden den 11. marts 2020 haft vanskeligt ved henholdsvis at arrangere en offentlig høring og afholde et møde med initiativtagere som følge af de foranstaltninger, der er blevet truffet som reaktion på covid-19-pandemien i den medlemsstat, hvor disse institutioner har til hensigt at afholde høringen eller mødet, afholder de høringen eller mødet, så snart den folkesundhedsmæssige situation i den pågældende medlemsstat tillader det, uanset artikel 14, stk. 2, og artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2019/788, eller, hvis arrangørerne er enige om at deltage i høringen eller mødet på afstand, så snart de er i stand til at nå til enighed med institutionerne om datoen herfor.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit.

Seneste opdatering: 8. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik